Beëindigen van conflict – een compilatie

Beëindigen van conflict
een compilatie

Hier volgt een selectie van uitspraken met betrekking tot het thema ‘Een einde maken aan conflict’. De uitspraken zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus en Maitreya’s Leringen – De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt en Share International) en de boeken van Benjamin Creme. 

De kracht van de stem van het volk breekt door de eeuwenlange onderworpenheid heen en wijst de weg naar de toekomst. Steeds meer beseffen de mensen dat de rol van de overheid is om te voorzien in de behoeften van de mensen, dat er geen probleem of moeilijkheid is waarvoor oorlog de enige oplossing is. De zure stemmen van op macht beluste leiders kunnen nu misschien nog angstige en onoplettende mensen overhalen, maar hun tijd is beperkt en loopt ten einde. Een nieuwe tijd is op komst — van rechtvaardigheid, vrijheid en vrede. In deze komende tijd zullen de mensen van alle landen hun dromen van en hoop op een beter leven vervuld zien worden: een leven van betekenis en doel, van schoonheid en begrip, van juiste verhouding en liefde. Elke dag zal een nieuwe ontdekking brengen, innerlijk en uiterlijk, elk uur een gelegenheid tot dienen. Zo zal het zijn, en zo zal iedere man, vrouw en kind het goddelijke in ons allemaal verheerlijken, en Gods veelzijdige schoonheid in al haar verscheidenheid laten zien. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het einde van slavernij’)

Laten wij gezamenlijk de wereld tonen dat de noodzaak van oorlog voorbij is; dat leven en liefhebben de mens is aangeboren; dat haat voortkomt uit verdeeldheid; dat Gods Wet leeft in de mens en ten grondslag ligt aan zijn aard. Dit alles zal Ik jullie laten zien. Werk met Mij samen en bewijs dat het waar is. (Maitreya, Boodschap nr.53)

In ieder mens huist het eenvoudige verlangen om in vrede te leven. Dat miljoenen dat niet kunnen, is een afschuwelijke smet op de huidige beschaving. Wat weerhoudt dan de openbaring van de diepste verlangens en hoop van de mens? Natuurlijk spelen vele factoren een rol in het falen van landen en gemeenschappen om met elkaar in harmonie te leven: armoede te midden van overvloed moet gezien worden als een belangrijke factor die mensen van elkaar scheidt; maar oude haat en vooroordelen, waarvan de oorsprong vaak verloren is gegaan in vage herinneringen aan het verre verleden, hebben een enorme invloed op het leven en handelen van veel volken. Onder de oppervlakte van het moderne leven doen eeuwenoude rassen- en stammengeschillen nog steeds hun macht en invloed gelden… Intussen wacht Maitreya op Zijn gelegenheid om het tij verder te keren. Nu al stuwt de energie van Evenwicht, via Hem gericht door de Geest van Vrede, deze vernietigende krachten naar de openbaarheid. Daar kunnen ze worden opgelost en zo hun eeuwenoude greep op de mens verliezen. Langzaam maar zeker, ondanks alle tekenen van het tegendeel, keert het tij. Deze machtige kosmische krachten zuiveren, onder de grote Wet van Actie en Reactie, de harten en het denken van de mensen. Er wordt een nieuwe ordening gebouwd waarin een nieuwe harmonie zal heersen. Zo groot als de huidige tweedracht zal ook de vrede zijn. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het einde van conflict’)

Er bestaat geen werkelijke vijandschap tussen volkeren. Vijandigheden komen voort uit ideologieën van politieke en godsdienstige leiders. Een leider die het menselijk ras, moreel en geestelijk, niet kan respecteren, is die titel niet waard. “De wereld behoort niet toe aan politici. Je kunt je geen oorlog veroorloven. Hij die nederig is, die de wil van de Heer eerbiedigt, zal altijd zeggen: ote Ik ben de dienaar, ik ben de boodschapper’ – nooit: ‘Ik ben de leider’. Dit geldt voor Rama, Krishna, Boeddha, Jezus en anderen.” De tijd is gekomen dat geld moet worden uitgegeven aan het welzijn van de volken. Elke natie, elk land, behoort aan de mensen. (sep. 1990) (Maitreya, Maitreya’s Leringen — De Wetten van het Leven)

… delen we samen en maken we de wereld nieuw, maken we het mogelijk dat alle mensen samen kunnen leven in vrede en overvloed, “waar geen mens gebrek heeft; waar geen twee dagen gelijk zijn; waar de Vreugde van Broederschap uit alle mensen spreekt,” zoals Maitreya [in Boodschap nr. 3] heeft gezegd? Of gaan we door met de corruptie en de ellende om uiteindelijk de wereld ten onder te zien gaan? Dat is de keuze waarvoor de mensheid zich gesteld ziet. Maitreya zal dit benadrukken en de mensen zullen het duidelijk zien. Maar de mensen kunnen het nu al duidelijk zien. Wat Maitreya betreft zien ze de keuze al die ze moeten maken: tussen samendelen en rechtvaardigheid voor iedereen of een groeiende kloof tussen de volkeren en een oorlog die al het leven zal vernietigen. Dat is het Zwaard des Onderscheids… Maitreya zegt het duidelijk: “De mens moet samendelen of zal omkomen. Er is geen andere weg.” Wanneer het ons daagt dat we moeten samendelen of anders zullen omkomen, zullen we het beginsel van samendelen uiteraard aanvaarden en dat zal de omstandigheden creëren waarin iedereen kan leven in vrede. (Benjamin Creme, De kunst van het Leven)

Mijn kinderen, Mijn vrienden, Ik ben misschien sneller gekomen dan jullie verwachtten. Maar er is veel te doen, in de wereld moet veel veranderd worden. Velen hongeren en sterven, velen lijden onnodig. Ik kom om dit alles te veranderen; om jullie de weg voorwaarts te tonen die leidt naar een eenvoudiger, verstandiger, gelukkiger leven met elkaar. Niet langer mens tegen mens, natie tegen natie, maar samen, als broeders, zullen we het Nieuwe Land binnengaan. (Maitreya, Boodschap nr.1)

“Wanneer de nood het hoogst is, is de redding nabij” zegt een oud spreekwoord, en zo is het ook voor de mensen vandaag. Te midden van chaos en angst, verwarring en pijn, zien Wij de oplossing voor en het einde van het conflict, de gloed van het licht dat de mensen bewust zal maken van de belofte van de toekomst. Alles verloopt volgens de Wet en een nieuwe toestand van evenwicht wordt door Ons gecreëerd. In weerwil van de schijn doet een nieuw ritme zich gelden, dat deze onharmonieuze wereld in evenwicht zal brengen. Maitreya Zelf hanteert deze machtige Wet en Hij brengt haar kosmische oorsprong tot bij de aangelegenheden van de mens. Zo zal er nieuwe hoop ontstaan in de mensen en zo zullen zij de stappen nemen om hun toekomst te hervormen overeenkomstig het Plan. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Maitreya haast Zich te verschijnen’)

Mijn Missie is, zoals Ik eerder zei, tweeledig: jullie te bevrijden uit de slavernij van zelfbeperking, en jullie met Mij mee terug te voeren tot God. Ik zal jullie laten zien dat door juiste verdeling van de talrijke aardse hulpbronnen alle mensen kunnen genieten van Gods overvloed. Ook zal Ik jullie tonen dat het Pad tot God heel eenvoudig is, dat jullie Goddelijke Vonk zich zal manifesteren door Mij. Laat Mij dit werk voor jullie doen, Mijn vrienden. Laat Mij jullie leiden tot je goddelijk erfgoed. Ik zal jullie wonderen tonen waarvan je niet kunt dromen. Ik zal van jullie ogen de blinddoek van onwetendheid wegnemen. Ik zal voor altijd de vloek van haat, de zonde van verdeeldheid, van deze aarde verdrijven. Laat Mij jullie meenemen, vrienden, terug naar je Bron, terug naar de wieg van je Zijn, en in jullie je Goddelijkheid vrijmaken. (Maitreya, Boodschap nr.51)

De gebeden en verzoeken om hulp die Maitreya vanuit de mensheid bereikten in de Eerste en Tweede Wereldoorlog leidden tot Maitreya’s beslissing (in 1945) om Zelf naar de wereld terug te keren. Niet om een einde te maken aan de oorlog en daarmee aan het lijden, maar om ons een nieuwe weg te wijzen, de weg van vrede. Met andere woorden: Hij is niet gekomen om de oorlog te beëindigen, maar om ons te inspireren dat te doen – door middel van samendelen en rechtvaardigheid… Ik denk (met Maitreya) dat “niets vanzelf gebeurt; de mens moet handelen om zijn wil uit te voeren.” (Boodschap nr. 31) Ik denk niet dat we vrede zullen krijgen door er alleen om te bidden. We bereiken vrede door de oorzaken van oorlog uit de weg te ruimen – onrechtvaardigheid, hebzucht, zelfzucht, wedijver, marktkrachten, nationale trots. Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.II)

Wanneer Maitreya, openlijk, voor allen verschijnt, zal Hij aanzetten tot het scheppen van een verstandiger houding tegenover het leven, gebaseerd op de vervulling van de behoeften van mannen en vrouwen overal. Hij zal laten zien dat de huidige conflicten niet onontkoombaar zijn. Dat leiders van landen een verantwoordelijkheid hebben voor de mensheid als geheel, niet slechts voor hun subjectieve gevoelens of ideologie. Hij zal oproepen tot voorzichtigheid en wijsheid ten opzichte van de verschrikkelijke wapens van tegenwoordig, en zal waarschuwen voor de zinloosheid van een oorlog ‘in het belang van de vrede’. Vrede, zo zal Hij laten zien, is niet moeilijk te vinden indien men er oprecht naar zoekt. Vrede, zo zal Hij zeggen, zal slechts verkregen worden door rechtvaardigheid en vrijheid voor iedereen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Een verstandiger kijk op het leven’)

We moeten kijken in welke stadia die broederschap in de wereld kan worden gevestigd. In de eerste plaats moet er vrede zijn. Zonder vrede is er geen wereld. De eerste prioriteit voor Maitreya is het bewerkstelligen van ware vrede in de wereld: de mensheid moet oorlog en de wedijver die leidt tot oorlog opgeven. Dit kan alleen worden bereikt door te voorzien in de behoeften van alle mensen… Het betekent dat de mensheid een mate van eenheid moet aanvaarden waarin het een normaal en vanzelfsprekend feit is dat de enige weg naar vrede is de hulpbronnen van de wereld samen te delen. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.III)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.