De menselijke familie – een compilatie

Hier volgt een selectie uitspraken met betrekking tot het thema ‘De menselijke familie’. De uitspraken zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van de Christus en Maitreya’s Leringen — De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt en Share International) en de boeken van Benjamin Creme.

De tijd komt, Mijn vrienden, dat het Licht der Waarheid overal om je heen zal stralen, dat de Mens zijn broeder in zijn hart zal sluiten en hem zal kennen als zichzelf. Laat Mij jullie leiden, Mijn vrienden, tot die gezegende staat. (Maitreya, Boodschap nr.51)

[De mensheid zal] zien dat het denkbeeld van Eenheid centraal staat in Maitreya’s denkwijze. De mensen, zo zal Hij hen op het hart drukken, moeten zichzelf als Een zien, ieder een deel van een verenigd Geheel — de menselijke familie — en alles wat ze doen moet die Eenheid weerspiegelen. Het huidige onvermogen om deze realiteit te begrijpen, zal Hij betogen, is verantwoordelijk voor al onze moeilijkheden en tegenspoed, onze disharmonie en angst, onze conflicten en oorlogen.
“Zie je broeder als jezelf,” zegt Maitreya. Creëer een Internationaal Depot waaruit allen kunnen nemen. Alleen zo, door Samendelen, kan de wereld vernieuwd worden, leert Hij. Alleen door Samendelen, zal Hij verzekeren, zullen de mensen het geluk vinden dat zij zoeken. Alleen Samendelen zal Rechtvaardigheid en Vrede brengen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De Eenheid van de mensheid’)

De Meesters van Wijsheid zijn die leden van de menselijke familie die de reis van evolutie vóór ons hebben afgelegd; die zichzelf hebben vervolmaakt door dezelfde stappen te zetten waarlangs wij vooruit komen en de verantwoordelijkheid op zich hebben genomen om de rest van ons te helpen hetzelfde te bereiken. Zij (of Hun voorgangers) hebben steeds achter het evolutieproces gestaan, de mens begeleid en geholpen om, door een geleidelijke uitbreiding van bewustzijn, zijn innerlijke Goddelijkheid te onthullen en, net als Zij, Goddelijke, vervolmaakte of verlichte Wezens te worden. (Benjamin Creme, De Wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid)

Wij zien alle mensen als Eén, broeders en zusters van één grote familie. Ook mensen moeten het gevoel van afgescheidenheid uit hun hart verbannen en opnieuw het feit van broederschap ontdekken, dat de kern vormt van de menselijke aard. Mensen, alle mensen, zijn in aanleg Goden en moeten daarom de omstandigheden creëren waarin zij allen kunnen bloeien. Wij zullen jullie gaarne helpen dit te doen, wanneer jullie de eerste kleine stap in die richting zetten. Die eerste stap is moeilijk noch riskant. Jullie hebben niets te verliezen en jullie goddelijkheid te winnen: die eerste stap heet Samen delen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Hulp is nodig – en wordt geboden’)

Wanneer je samendeelt, schep je vertrouwen omdat je uitdrukking geeft aan liefde. Samendelen is de uitdrukking van liefde. In een gezin wordt alles gedeeld op basis van de behoeften van het gezin. Het besef dat we één familie zijn laat in deze wereld al te lang op zich wachten. Door samendelen schep je het vertrouwen dat je in staat stelt anderen te vertrouwen. Als je vertrouwen toont, ontvang je vertrouwen. Door met anderen te delen wat je hebt, ontstaat het vertrouwen dat nodig is voor elke belangrijke beslissing. Zonder vertrouwen zal er nooit consensus ontstaan over de belangrijkste problemen van deze wereld, die alleen internationaal kunnen worden aangepakt. Maitreya heeft zelfs gezegd dat iedereen, iedere man, vrouw en kind, de instandhouding van de planeet moet zien als de eerste prioriteit in de wereld. Allen moeten er aan meewerken. (Benjamin Creme, De Kunst van samenwerking)

Allereerst moeten de mensen zichzelf zien als broeders, zonen van de Ene Vader. Dit is essentieel als zij ook maar één stap nader willen komen tot de Godheid. Over de hele wereld zijn er mannen, vrouwen en kleine kinderen die niet eens het allernoodzakelijkste bezitten om in leven te blijven; zij verdringen zich in de steden van veel van de armste landen der wereld. Deze misdaad vervult Mij met schaamte. Mijn broeders, hoe kunnen jullie deze mensen voor je ogen zien sterven en jezelf mens noemen? Het is Mijn Plan om hen, Mijn kleinen, te redden van een wisse verhongering en nodeloze dood. Het is Mijn Plan jullie te laten zien dat de uitweg uit jullie problemen ligt in het opnieuw luisteren naar de ware stem van God in je hart, in het delen van de voortbrengselen van deze aller overvloedigste wereld met je broeders en zusters overal. (Maitreya, Boodschap nr.11)

Als we geen einde maken aan wedijver, vernietigen we de wereld. De mensheid moet begrijpen dat we van elkaar afhankelijk zijn, broeders en zusters van de ene mensheid, en ook dat de mensheid een krachtenveld in de wereld is dat aan bepaalde regels is onderworpen. Die regels worden ons meegegeven vanuit het zielegebied. Wanneer we onszelf uitdrukken op zieleniveau, gehoorzamen we de regels. (Benjamin Creme, De Kunst van samenwerking)

Nog steeds evolueert de mensheid in bewustzijn, gezamenlijk, als Eén. Terwijl ze gezamenlijk vorderen, voegt elk ras en onderras een nieuwe hoedanigheid toe aan het geheel. Het proces van herhaalde incarnaties zorgt ervoor dat mettertijd ieder individu de nieuwe kennis en het bewustzijn van het tijdperk meekrijgt. Zouden mensen de complexiteit en schoonheid van dit proces waarlijk begrijpen, dan zouden de afkeer en het wantrouwen, het ‘racisme’ van tegenwoordig, voor altijd verdwenen zijn. Dan zouden mensen zich realiseren dat ze daadwerkelijk broeders zijn; samen reizend op een schijnbaar eindeloze tocht van zelfontdekking.
Wanneer wij, jullie Oudere Broeders, openlijker werken, zullen jullie zien dat deze waarheid de kern vormt van Ons begrip van de aard en de verwantschap van de mens. De menselijke familie vormt de voedingsbodem voor onze levens. Daarin leren we samen te werken en aldus samen te scheppen, en weven we het weelderige tapijt van onze gedeelde identiteit. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De wezenlijke Broederschap van de mens’)

Wanneer jullie Mij zien, zullen jullie weten waarom Ik gekomen ben, want Ik zal een beroep doen op jullie in deze bewoordingen: “Red Mijn kinderen. Voed je broeders. Onthoud dat de mensheid Eén is, kinderen van de Ene Vader. Stel in vertrouwen de goederen der Aarde beschikbaar aan allen die behoeftig zijn. Doe dit nu en red de wereld.” (Maitreya, Boodschap nr.31)

Ik ben bij jullie op velerlei wijze: Ik ben bij jullie als Maitreya, de Leider van Mijn groep van Meesters. Ik ben bij jullie als de Belichaming van die Goddelijke Kracht die jullie het Christus-beginsel noemen. Ik ben bij jullie als je Broeder van Oudsher, als de Oudste van onze familie. (Maitreya, Boodschap nr.20)

Verklaringsdag zal het signaal zijn voor dat nieuwe begin voor Planeet Aarde. Op die dag zonder weerga zullen de mensen de Eenheid ervaren waarover Maitreya spreekt. Zij zullen aanvoelen dat de hele mensheid dezelfde ervaring ondergaat. Zij zullen een nederige trots voelen om deel uit te maken van een enorme familie van broeders en zusters wier harten gezamenlijk kloppen in een liefde die geheel nieuw is. Dit gevoel van saamhorigheid zal hen omhelzen en bij een ieder tranen doen opwellen van een lang vergeten vreugde. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De Eénheid van de mensheid’)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.