De groei van bewustzijn – een compilatie

Hier volgt een selectie van citaten met betrekking tot het thema ‘De groei van bewustzijn’. De citaten zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van de Christus en Maitreya’s Leringen – De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt en Share International), en de boeken van Benjamin Creme.

Aan alle kanten doemen de voortekenen op van grote veranderingen, die een gevoel van verwachting scheppen dat bijna tastbaar is. Overal komen nieuwe ideeën naar voren, worden nieuwe patronen gevormd, wordt een nieuwe en gezondere benadering van het leven bepleit. Dit alles wijst erop dat de mens gereed is voor een grote stap voorwaarts, wat het gevolg is van een uitbreiding van bewuste gewaarwording. De mens groeit dagelijks in formaat. Ondanks de uiterlijke verschijnselen, in weerwil van de lelijkheid en wreedheden die zich alom voordoen, begint de innerlijke goddelijkheid van de mens geleidelijk uit te stralen, wat vreugde brengt in het hart van Ons die aan de innerlijke zijde van het leven werken. Spoedig zullen de mensen zien dat zich een nieuwe tijd aandient, dat een nieuw tijdvak begint, dat er een nieuwe, wezenlijke verschuiving in het menselijk bewustzijn plaatsvindt. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Overvloedig leven’)

Waar je ook kijkt, overal in de wereld vindt Mijn Boodschap weerklank. Het beginsel van Samendelen, fundamenteel voor het menselijk leven, houdt het denken van de leiders bezig. Een steeds grotere groep van zulke ontwaakte mensen laat de grondtoon klinken van de Nieuwe Tijd. Met blijdschap zie Ik daarom hoe Mijn arbeid weerklank vindt. Vrienden, ook jullie kunnen het Samendelen in je leven tot uiting brengen; dit goddelijk beginsel hoort beslist overal te gelden. Leer jullie kinderen, de kleinen, samen te delen, en stel hen in staat het Goede aan te kweken. Mijn taak is alle mensen te verlichten; onwetendheid om te zetten in ware kennis en waar geloof; de mensen te leren dat achter al wat zij zien de Ene Werkelijkheid staat, en hen zo tot God te brengen. (Maitreya, Boodschap nr.127)

Naarmate we beseffen wat de aard van de samenstelling van de mens en het doel van het leven op planeet Aarde is, naarmate de wereld steeds meer één wordt door samendelen, rechtvaardigheid en vrede, zullen steeds meer mensen in zichzelf de behoefte voelen om te weten wie zij zijn, wat het doel is van hun leven enwat hun punt in evolutie is.Mensen zullen veel over evolutie spreken, wat de belangrijkste factor op planeet Aarde zal worden. De evolutie van het menselijk bewustzijn en de ontwikkeling van alle natuurrijken zullen het denken en het doel van mannen en vrouwen overal ter wereld beheersen. (Benjamin Creme, De Bundeling van de Krachten van Licht)

De mens is een smeltkroes waarin een nieuw Wezen wordt geschapen. In de vurige hitte van ervaring leert hij geleidelijk aan Gods wegen. De eerste stappen zijn wellicht langzaam en pijnlijk, maar mettertijd zal het tempo versnellen. Openbaring na openbaring zal zijn bewustzijn verruimen, leidend tot een crescendo van creativiteit en kennis. Dan zal de mens onthuld worden als een Zoon van God. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De Grote Moeder’)

Zeer wel ken Ik de problemen die de mensheid kwellen. Zeer wel zie Ik de noodzakelijke veranderingen. Maar ook zie Ik in de mens het verlangen om te weten, om zijn bewustzijn te verheffen, en door de wolken heen te zien. Deze drang naar kennis is de grootste gave van de mens. Wanneer de mensen de Weg tot God kennen, zal deze gave opbloeien in grootse scheppingskracht. (Maitreya, Boodschap nr.9)

Het is die groei van bewustzijn, die activiteit van opwaartse evolutie die, door een verfijning van zijn aard tot een steeds hogere frequentie, een steeds hogere trilling, de evolutie zčlf is. Dit leidt tot geleidelijke uitbreiding van kennis van wat is en wat zou kunnen zijn; het is scheppend. Dit is het diepste wezen van de ziel: creativiteit. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.III)

Over de hele wereld groeit het inzicht dat de mensheid een diepgaande verandering in bewustzijn ondergaat. Dit weerspiegelt zich op vele manieren, niet het minst in de inspanningen om de aard van het bewustzijn zelf te verkennen, om het verband te onderzoeken tussen bewustzijn, denkvermogen en brein, en om het effect te bestuderen dat deze drie, alleen of tezamen, kunnen hebben op de materie en de wereld der natuur. De oude, mechanistische zienswijzen omtrent de natuur en de krachten die daarin werkzaam zijn, verdwijnen snel en er daagt een nieuw besef van de eenheid die aan alle openbaring ten grondslag ligt. Het denkbeeld dat alles energie is, dat energie en materie verschillende toestanden zijn van één werkelijkheid en kunnen worden beďnvloed door gedachte, wordt steeds meer op grote schaal aanvaard en verandert de kijk van de mens op het leven. De verlichting neemt snel toe en spoedig zullen de methoden en technologie worden gevonden om dit feit aan te tonen. Dit is van grote betekenis voor de toekomstige evolutie van het ras. Bij het binnengaan van de nieuwe tijd wordt een nieuwe urgentie gevoeld om de uiterlijke en de subjectieve werelden te onderzoeken en om de relatie te begrijpen tussen deze twee aspecten van de schepping. Vele wetenschappers over de hele wereld sturen hun onderzoek in die richting, gedreven door de behoefte om hun intuďtieve overtuiging dat alles met elkaar samenhangt, aan te tonen en te bewijzen. De aanvaarding van een bovenpersoonlijk zelf, of ziel, wint geleidelijk terrein en leidt tot een nieuwe synthese in de menselijke kijk op de werkelijkheid. Uiteindelijk zal de gemeenschappelijke grond voor al deze onderzoekingen liggen in het besef dat bewustzijn het kenmerk is van de ziel, dat het denkvermogen en brein kanalen zijn, voertuigen voor de openbaring ervan, en dat er geen onderbreking of scheiding bestaat in de schakels die hen verbinden. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Groei van bewustzijn’)

De mens heeft ver te gaan, want hij stamt af van de hoogste Bron. In alle mensen huist een God. Die God is jullie ware Zelf. Mijn taak zal zijn om dat Goddelijk Wezen in jullie vrij te maken en zo een Goddelijk Plan te voltooien. (Maitreya, Boodschap nr.54)

De mensen staan op een punt van openbaring die dissonante stemmen en houdingen spoedig zal wegvagen. Ze zullen een scherper inzicht hebben in de betekenis en het doel van hun bestaan, en in de middelen waardoor die kennis in hun bewustzijn wordt gebracht. Spoedig, zeer spoedig nu zullen de mensen groeien, als ware het van de ene op de andere dag. Deze nieuwe kennis zal velen intomen en verrassen, maar hen ook inspireren en verlichten tot een volledige bijstelling van hun begrip. Wat zij de betekenis en het doel van het leven noemen, zal hierdoor nieuwe waarde krijgen. Grotere ernst en vreugde zullen hun overtuigingen en handelingen doordringen en hen geleidelijk allen tezamen in een nieuw bestel omgeven. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Een geschenk van de Allerhoogste’)

Juist de ontwikkeling van deugden als liefde, rechtschapenheid, waarheid, enzovoort, brengt de beheersing tot stand die nodig is voor inwijding op ieder niveau. Het leven brengt ons in feite de noodzaak bij van juiste menselijke verhoudingen. Wanneer deze bereikt zijn, komen de deugden vanzelf tot uiting en wordt inwijding mogelijk. Inwijding gaat eigenlijk om uitbreiding van bewustzijn, en die vloeit voort uit juiste activiteiten in het leven. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.II)

Door de eeuwen heen heeft de mens steeds het licht gezocht dat hij achter zijn onwetendheid en angst bespeurt. Bedreigd door donkere en ontzagwekkende rampspoed, werkelijk of verbeeld, keert hij zich instinctief naar binnen, roept hij het licht aan van zijn ziel en zoekt daarin zijn leiding. Zulk handelen is slechts natuurlijk, want diep in het bewustzijn van iedere man, vrouw en kind ligt het besef een ziel te zijn. Naarmate vooruitgang wordt geboekt op het evolutiepad verdiept die zekerheid zich, wordt de bewuste verbinding tussen de ziel en haar voertuig versterkt, en wordt het licht van de ziel sneller gevonden en gekend. Zo groeit het licht van inzicht. De mensheid staat nu op de drempel van een tijdperk waarin dat licht van bewustzijn zich in toenemende mate zal manifesteren, zich op elk gebied van het menselijk streven zal uitdrukken als een groeiend besef van de betekenis en het doel van het leven op de Planeet Aarde. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het tijdperk van licht’)

Wanneer jullie Mij zien, zullen jullie weten dat zich thans in jullie midden een eenvoudige Man Gods bevindt, een mens als andere mensen, maar Eén die sinds lang vervlogen tijden een zeker Pad heeft gevolgd, die dat Pad goed kent en jullie daarop kan leiden. Dat Pad tot God, Mijn vrienden, is de Schat die Ik voor jullie in handen houdt. Open je hart en denken voor deze mogelijkheid, en bereik het doel. De Weg is eenvoudig, de Weg is zeker. Mijn Lering zal jullie daarheen leiden. (Maitreya, Boodschap nr.93)

Evolutionaire vooruitgang betekende tot nu toe het ontwikkelen van individualiteit. Individualiteit moet bereikt worden voor ze kan worden overwonnen. Het krachtige, zichzelf dienende, sterk geïntegreerde individu moet uiteindelijk plaats maken voor de werelddienaar. De essentie van het Waterman-bewustzijn is het denkbeeld van de groep… De sleutel tot deze verandering van bewustzijn is liefde en, door liefde, dienstbaarheid. Wanneer je dient, raak je steeds meer gedecentraliseerd tot je tenslotte volledig vereenzelvigd bent met dat wat je dient: de mensheid, en dan met de schepping zelf. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.I)

In de gehele geschiedenis is er nooit een tijd geweest als de huidige. Nooit, in alle cycli die hun stempel hebben gedrukt op de evolutie van de mens, was er eenzelfde mogelijkheid voor verandering. Deze tijd is daarom uniek. Ze duidt op een verandering in bewustzijn die zo dramatisch en vérstrekkend is, dat nieuwe begrippen en woorden bedacht moeten worden om de mens te beschrijven zoals hij zal worden. De belangrijkste factor in deze ingrijpende gebeurtenis zal de invloed zijn van de Oudere Broeders van de mens, de Meesters van Wijsheid, geleid door Maitreya, de Christus en Wereldleraar. De invloed die Hun Grote Aantocht zal hebben op het leven, het denken en het gedrag van de mensen kan onmogelijk worden overschat. Vele malen hebben jullie gehoord dat de mens een God in aanleg is; dit is geen holle frase maar juist de waarheid over de aard en het Wezen van de mens. Het is slechts een kwestie van tijd tot die waarheid wordt ervaren en duidelijk voor allen wordt uitgedrukt. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Ontluikende Goddelijkheid’)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.