Hulp is voorhanden

een compilatie

Hier volgt een selectie uitspraken met betrekking tot het thema ‘Hulp staat ter beschikking’. De uitspraken zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt and Share International) en de boeken van Benjamin Creme.

Zie Ons als broeders, verlangend om te helpen. Beschouw Ons als gidsen naar de toekomst, want Wij kennen de weg goed. Met onze Broederschap achter je kunnen jullie niet falen. Onze bezieling zal jullie inspireren, en uit die bron van kracht zal de kennis en de macht stromen waarmee jullie je dromen kunnen verwezenlijken. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Wij zijn niet ontmoedigd’)

Sta Mij toe Mijn Eenheid met de Vader te delen met jullie, Zijn aard aan jullie te onthullen, en jullie voor Zijn voeten te leiden. Mijn weg, de eenvoudige Weg van Liefde, zal jullie in Zijn armen leiden. Mijn vrienden, er valt veel, veel te weten omtrent de aard van God. Alles, op een klein deel na, blijft tot dusver voor jullie verborgen. Met Mijn hulp zullen jullie de glorie leren kennen van het Wezen waarin jullie verblijven, en van wie jullie een weerspiegeling zijn. (Maitreya, Boodschap nr.139)

[De Christus] komt omdat Hij de mensheid liefheeft. Dat is de fundamentele reden voor Zijn Terugkeer — omdat het de Wil van God is en omdat Hij de mensheid liefheeft. Hij reageert op de hulpkreet van de mensheid, die tijdens en na de oorlog naar Hem opsteeg en nog opstijgt, en die roep heeft Hij beantwoord. Maar Hij komt als een heel eenvoudige man, die, omdat Hij is Wie Hij is, door al onze kleine moeilijkheden heen kan kijken en ons niettemin liefheeft. (Benjamin Creme, De Wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid)

Vele malen, door zijn hele geschiedenis heen, is de mens verdoold, maar nooit eerder is hij zo ver van zijn bestemde pad afgedwaald als nu. Nooit tevoren heeft hij zozeer behoefte gehad aan hulp, en nooit eerder is die hulp zo voorhanden geweest als nu. Eeuwenlang werd de mate van hulp die mocht worden gegeven door de Wet beperkt; de vrije wil van de mens is heilig en mag niet worden geschonden. Thans, voor de eerste keer in talloze eeuwen, kan vrijelijk meer hulp worden gegeven dan ooit tevoren. Thans, op het moment van zijn grootste nood en wanhoop, kunnen de gulle handen van zijn Oudere Broeders zich openen, en hem van de hulp voorzien waarnaar hij verlangt. Al wat nodig is, is het verzoek van de mens zelf. Al wat vereist is, is de bereidheid om de raad en wijsheid van de Broederschap te aanvaarden, en van koers te veranderen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De Leraren en de leerlingen’)

Zodra de mensheid een roep om hulp laat horen – om meer licht, meer informatie, meer technologie, in één woord meer bewustzijn, van haar eigen aard en doel – dan wordt dat gegeven. De roep wordt gehoord door de Hiërarchie en het woord klinkt: “Open de poorten” – de sluisdeuren van licht, kennis, inspiratie, leiding. Dat alles stroomt uit van de Meesters in antwoord op de hulpkreet. Dat gebeurde sinds 1875 met de publicatie van De geheime leer en Isis ontsluierd (H.P. Blavatsky). Dat gebeurde voor de oorlog via de Agni Yoga- en de Alice Bailey-leringen die nieuw licht en kennis boden voor de onderzoekende geest van degenen die klaar zijn om het op te nemen en erop te reageren – en er iets mee te doen om het Plan te dienen. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

Mensen, alle mensen, zijn in aanleg Goden en moeten daarom de omstandigheden creëren waarin zij allen kunnen bloeien. Wij zullen jullie gaarne helpen dit te doen, wanneer jullie de eerste kleine stap in die richting zetten. Die eerste stap is moeilijk noch riskant. Jullie hebben niets te verliezen en jullie goddelijkheid te winnen: die eerste stap heet Samendelen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Hulp is nodig – en wordt geboden’. SI september 2006)

Mijn Plannen ontvouwen zich. Mijn hart omvat allen die Mij kennen, die tot Mij komen om hulp. Zo zal het altijd zijn. Mijn broeders en zusters, Mijn hulp staat jullie ter beschikking, jullie hoeven er slechts om te vragen. Neem Mijn hand, Mijn vrienden, en laat Mij jullie meevoeren naar jullie glorie. (Maitreya, Boodschap nr.49)

Indien de mensen Mij aanvaarden, zullen zij tot de waarheid van hun Goddelijkheid komen, en in het stralend gewaad van die Waarheid zullen zij zich tonen als God. Dat beloof Ik plechtig. Help Mij, Mijn vrienden, om dit werk voor jullie te doen. Openbaar nu Gods Geest die reeds in jullie straalt en laten wij gezamenlijk in Waarheid deze wereld herbouwen. (Maitreya, Boodschap nr.54)

Maitreya is in de wereld, maar wanneer Hij eenmaal openlijk verschijnt zal elke actie die we ondernemen in de juiste richting – dat wil zeggen naar eenheid, rechtvaardigheid, vrijheid voor alle mensen – Zijn hulp en energie aanroepen. Hij zal ons handelen versterken en de veranderingen zullen met enorme snelheid en orde voortgang vinden. (Benjamin Creme, De mensheid ontwaakt)

Steeds wanneer de mensheid bang is, wendt zij zich tot God of de Engelen voor hulp en zekerheid. Zo ook nu, te midden van de groeiende crisis van de mens. Aan alle kanten stijgt de roep om hulp op en, in antwoord op die roep, reageren Gods Vertegenwoordigers. Wij, de Architecten van de Nieuwe Tijd, weten dat diep in hun hart alle mensen een standvastig geloof koesteren in hulp en leiding van boven, en daarin te voorzien is Onze vreugde en Eeuwenoude plicht… Spoedig zullen de mensen Ons in grote aantallen zien en weten wie Wij zijn. Wij zijn jullie Broeders, die jullie zijn voorgegaan, jullie bereidwillige Gidsen en Helpers, jullie Hogere Middelaars, jullie Mentors en Leraren, jullie Muzen en Inspirators, jullie trouwe Dienaren en eeuwige Geliefden. Wij beantwoorden jullie roep om hulp en betreden jullie rijk. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De Meesters betreden het mensenrijk’)

Sta Mij toe jullie te helpen. Sta Mij toe jullie de weg te wijzen, die leidt naar een eenvoudiger leven waarin niemand iets te kort komt; waarin geen twee dagen gelijk zijn; waarin de vreugde van Broederschap uit alle mensen spreekt. (Maitreya, Boodschap nr.3)

Om het weefsel van jullie leven te herstellen, zullen nieuwe materialen en nieuwe vaardigheden nodig zijn. Vervang de versleten vormen door de nieuwe energieën die nu beschikbaar zijn en leer te scheppen in verhoudingen die zijn gesmeed uit vreugde en liefde. Louter jullie leven in het vuur van dienstbaarheid en draag je deel bij in het werk van verandering. Met Ons als gids is alles mogelijk. Alles zal herschapen worden in schoonheid en waarheid. Willige handen zullen beschikbaar zijn om jullie te helpen, en niets kan het Nieuwe Begin nog tegenhouden. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Een tijd van verandering’)

Aangezien ieder mens een God in wording is, behoort ieder mens zijn goddelijkheid te openbaren. Het zal onze taak zijn om jullie hierbij te helpen, langs de snelste weg. Onze ervaring is lang en beproefd, Onze wijsheid zeker. Onze moeizaam verworven kennis zal jullie goede diensten bewijzen. Daarom valt er niets te vrezen nu jullie op de drempel staan van de nieuwe tijd. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het moment van de waarheid’)

Wanneer jullie Mij zien, zullen jullie een Vriend zien, een Helper, geen God. Weet dit, Mijn broeders, en werk met Mij als gelijken. Laat angst geen schaduw werpen op onze band, maar laat ons samen, als vrienden en broeders, het Plan dienen. (Maitreya, Boodschap nr.88)

Dat Plan houdt de komst in van Maitreya en de Meesters van de Hiërarchie in de wereld, en Hun inspiratie van de mensheid tot een nieuwe beschaving. Als je dat als maatstaf neemt voor wie je bent, wat je doet en waar je voor staat, dan kun je niet erg in de fout gaan. Dan werk je in de richting van het Plan zelf. Roep de hulp van Maitreya in, roep Zijn inspiratie en leiding over je werk aan. Hij zegt: “Mijn hulp staat jullie ter beschikking. Je hoeft er alleen maar om te vragen.” (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.II)

Wees ervan overtuigd dat Onze hulp beschikbaar zal zijn, dat jullie Ons advies slechts hoeven te vragen. Wij kennen de ware noden van het mensenras, maar de mensen moeten zelf kiezen uit vrije wil en blijde aanvaarding. Als de mens de juiste keuze maakt, voor een rechtvaardige verdeling van de hulpbronnen, zijn onze handen vrij om hen nog meer te helpen. Onze ervaring en kennis zullen vrijelijk worden aangeboden, onze wijsheid en liefde zullen aan allen ten dienst worden gesteld. Wij wachten met vertrouwen op het verzoek van de mensen. Dan zullen Wij openlijk in jullie leven treden als vertrouwde Broeders en Vrienden. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Een nieuw realisme’)

Ieder mens is een lichtbaken en verspreidt zijn licht voor zijn broeder. Maak je lamp helder en laat haar uitstralen en de weg verlichten. Allen zijn nodig, iedereen. Niemand is te klein of te jong om deel te nemen aan dit Grote Plan tot redding en herstel van onze wereld. Besluit dit te doen en wees er zeker van dat Mijn hulp je niet zal worden onthouden. (Maitreya, Boodschap nr.13)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.