De hulpbronnen van de wereld samendelen

De hulpbronnen van de wereld samendelen
een compilatie

Hier volgt een selectie uit citaten van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt) en Benjamin Creme, met betrekking tot het thema ‘De natuurlijke hulpbronnen van de wereld samendelen’.

Het is Maitreya’s taak om de mensen te herinneren aan hun heroïsche bestemming en hen ervan te overtuigen dat de handeling van samendelen het vertrouwen schept dat zij zoeken. Hij zal laten zien dat samendelen niet langer een optie is, een keuze, maar een onvermijdelijk uitvloeisel van hun besef dat de mensheid Eén is.
Zo zullen Maitreya en Zijn Groep de mensheid wegleiden van de peilloze diepte die, naar velen geloven, haar dreigt te verzwelgen. En zo ook zal Hij de mensen stevig op koers zetten om hun goddelijke bestemming te bereiken. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘Het scheppen van vertrouwen’)

Wat nodig is, is een herwaardering van wie en wat we zijn in onze relatie tot elkaar. Maitreya zegt dat de eerste stap die we moeten zetten om deze problemen aan te pakken, is onszelf te zien als één, als broeders en zusters van de ene mensheid. We moeten het mondiale besef krijgen dat we één volk, één groep zijn – en dat voedsel, grondstoffen, energie, wetenschappelijke kennis en onderwijsfaciliteiten in de wereld daarom aan iedereen toebehoren. Deze bronnen zijn ons gegeven, opdat alle mensen op de juiste wijze kunnen evolueren volgens het plan dat ten grondslag ligt aan het proces van onze evolutie. Daarom moeten we deze bronnen beter verdelen. Als we samendelen, zegt Maitreya, creëren we rechtvaardigheid in de wereld, en als we rechtvaardigheid creëren – en alleen dan – zullen we vrede kennen. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III)

Samendelen is de sleutel der sleutels. Door samen te delen zullen de mensen de betekenis leren kennen van Gods liefde. Zonder samendelen kan er geen toekomst zijn voor de mens, want de tijd is aangebroken om Gods liefde te openbaren – of te sterven.
Samendelen geeft het antwoord op alle problemen van de mens en garandeert de toegang tot de Nieuwe Tijd. Door samendelen zal vrede heersen. Door samendelen zal rechtvaardigheid gewonnen worden. Door samendelen en samenwerking zal broederschap bloeien, en zal een nieuwe, glorieuze toekomst zich voor de mens openen. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘De toekomst’)

Als we willen evolueren, verder willen ontwikkelen als soort, dan moeten we beseffen dat we één zijn, beseffen dat we broeders en zusters zijn van één familie, afstammen van de ene Goddelijke Bron en identiek aan die Bron. Hoe gaat het er in een gewoon gezin aan toe? Daar delen ze wat ze hebben. Een moeder zal het ene kind niet beter voeden dan het andere, het ene kind 17 procent en het andere 83 procent van het eten geven. We moeten beseffen dat we één familie zijn en daarom de hulpbronnen van de wereld rechtvaardiger moeten verdelen in de wereld. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III)

Waar je ook kijkt, overal ter wereld vindt Mijn Boodschap weerklank. Het beginsel van Samendelen, fundamenteel voor het leven van de mens, houdt het denken van de leiders bezig. Een steeds grotere groep van zulke ontwaakte mensen laat de grondtoon klinken van de Nieuwe Tijd. Met blijdschap zie Ik daarom hoe Mijn werk weerklank vindt.
Mijn Vrienden, ook jullie kunnen Samendelen in je leven openbaren; op alle mogelijke manieren hoort dit Goddelijk Beginsel te gelden. Leer Samendelen aan jullie kinderen, de kleinen, en stel hen in staat het Goede te cultiveren. Mijn taak is het alle mensen te verlichten; onwetendheid om te zetten in ware kennis en geloof; de mensen te leren dat achter al wat zij zien de Ene Werkelijkheid staat, en hen zo tot God te brengen. (Maitreya, uit Boodschap nr. 127)

Van tijd tot tijd heb Ik gesproken over de noodzaak om een geest van samendelen uit te dragen, waardoor de voortbrengselen van de aarde billijker verdeeld kunnen worden. Dit zou leiden tot vermindering van spanning en van onmetelijk menselijk leed. Het zou ook een opleving teweegbrengen in het leven en de economie van de reeds ontwikkelde landen. Het levensbloed van de planeet moet circuleren. De stagnerende economieën van de rijke landen kunnen alleen in beweging worden gebracht door de erkenning dat ook de arme landen recht hebben om te leven en van een redelijke levensstandaard te genieten. Alleen samendelen kan hiervoor zorgen.
Dagelijks stapelen zich de bewijzen op die de mensen tonen dat de wereld Eén is, dat de mensheid een organisme is waarvan het welzijn afhankelijk is van de gezondheid van elk deel, en dat het negeren van de tekenen van gevaar en ziekte niet langer mogelijk of wijs is. Velen zien dit nu en roepen om rechtvaardigheid, maar alleen de kreet van een ontwaakte mensheid zal volstaan om de machthebbers te verdrijven uit hun posities van hebzucht. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘De toekomst wenkt’)

Er is een prachtige uitspraak van de grote Spaanse dichter Federico Garcia Lorca over het beëindigen van honger: “Op de dag dat honger van de aarde verdreven zal zijn, zal de grootste geestelijke uitbarsting plaatsvinden die de wereld ooit heeft gekend. De mensheid kan zich niet voorstellen welke vreugde op de dag van die grote omwenteling in de wereld zal losbarsten.”
Dit lijkt misschien een gezwollen uitspraak, maar er spreekt, denk ik, het besef uit dat het uitroeien van honger in een wereld van overvloed, de eerste stap van de mensheid is op weg naar goddelijkheid, omdat het de eerste stap is naar juiste verhoudingen van mens tot mens. Zodra we inzien dat wij Eén zijn en beginnen met het delen van de voortbrengselen van de wereld tussen alle mensen, doen we de eerste schrede op weg naar onze goddelijkheid. Hierin ligt de geestelijke essentie van de nieuwe economische structuren die gebaseerd moeten zijn op samendelen, omdat ze gebaseerd moeten zijn op de goddelijkheid van de mens. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. I)

Zo groot zijn de spanningen inherent aan de enorme verschillen in economische macht die de verschillende landen uitoefenen, dat ware stabiliteit onmogelijk kan worden bereikt. Gezien dit feit is het slechts een kwestie van tijd alvorens het hele wankele bouwwerk smadelijk ineenstort.
Dat zal het signaal en de gelegenheid zijn voor een volledige herwaardering van de economische prioriteiten van de wereld. De behoeften van alle volken zijn dezelfde: voldoende voedsel, huisvesting, onderwijs en gezondheidszorg zijn de basisvoorwaarden zonder welke de mensen hun volledige potentieel niet kunnen bereiken of beschikbaar stellen aan de samenleving. Miljoenen mensen wordt deze grondrechten momenteel ontzegd.
Wanneer Maitreya naar voren treedt, zal Zijn eerste prioriteit zijn om dit fundamentele probleem aan de orde te stellen, om te laten zien hoe eenvoudig het is om de status quo te veranderen wanneer mensen elkaar als broeders zien. Hij zal dringend pleiten voor het rechtvaardiger delen van de levensbehoeften als een eerste vereiste voor een stabiele wereldgemeenschap. Zo zal Hij de mensen tot elkaar brengen en tot verandering aanzetten. Wanneer de mensen de noodzaak zien en de mogelijkheden beseffen die aldus aan het licht worden gebracht, zullen zij gaarne de aanbevelingen van Maitreya opvolgen en de noodzakelijke veranderingen doorvoeren. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘Alomvattendheid is de sleutel’)

Mijn taak zal zijn jullie te laten zien hoe je vreedzaam kunt samenleven als broeders.
Dit is eenvoudiger dan jullie denken, Mijn vrienden, want het vergt slechts de aanvaarding van Samendelen. Samendelen is waarlijk goddelijk. Het is de basis van alle vooruitgang voor de mens. Door middel hiervan, Mijn broeders en zusters, kunnen jullie in juiste verhouding komen tot God; en dat, Mijn vrienden, is de basis van jullie leven. Door samen te delen, erken je God in je broeder. Dit is een eenvoudige waarheid, maar tot nu toe moeilijk te vatten voor de mens. De tijd is gekomen om van deze waarheid te getuigen. (Maitreya, uit Boodschap nr. 82)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.