De opkomst van de macht van het volk – een compilatie

De opkomst van de macht van het volk
een compilatie

Hier volgt een selectie uitspraken met betrekking tot het thema ‘De opkomst van de macht van het volk’. De uitspraken zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus en Maitreya’s Leringen – De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt en Share International) en de boeken van Benjamin Creme.

De stem van het volk zwelt aan, nee, is aangezwollen, en roept de mensen op zich uit te spreken. De mensen hebben, met heldere blik en onbevreesd, de toekomst gezien en de mogelijkheid om hun aspiraties voor een rechtvaardige en vreedzame wereld te vervullen. Zij weten dat dit niet vanzelf zal gebeuren maar dat zij, samen met hun broeders en zusters, de kracht van vervulling in eigen hand moeten nemen. Ze weten ook dat de weg zwaar en gevaarlijk kan zijn, maar dat de prijs te kostbaar voor hen is om te falen, want het is de prijs van broederschap, van rechtvaardigheid en vrede, en een beter, eenvoudiger en waarachtiger leven voor allen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De stem van het volk luidt de toekomst in’, SI augustus 2013)

Velen beseffen nu dat de weg naar de toekomst loopt via een nieuwe en rechtvaardige orde, via een nieuwe Broederschap der mensen, een nieuwe geest van samenwerking tussen oude vijanden. Dit alles is nu mogelijk en wordt reeds tot stand gebracht. Een nieuw Licht, Mijn Licht, straalt over de Aarde, met een schittering die velen versteld doet staan. Zich inspannend voor de Waarheid, voor het welzijn van allen, verwonderen zij zich over hun kracht. Evenzo, Mijn vrienden, ligt in jullie allen de macht der Waarheid. (Maitreya, Boodschap nr.128)

De mensheid is machtig. Ze heeft geen idee van haar macht. Er is niets machtigers dan een juist geïnformeerde, gebundelde publieke opinie. Maitreya rekent op de vorming van die gebundelde publieke opinie voor de omverwerping van de huidige commercialisering en de invoering van de beginselen van samendelen en rechtvaardigheid. Wij zijn het onszelf verschuldigd om dit te doen. (Benjamin Creme, De Bundeling van de Krachten van Licht)

Er zijn steeds meer aanwijzingen in de veranderingen die nu in een versnellend tempo plaatsvinden, dat een of andere kracht (of krachten) de lotsbestemming van de wereld stuurt. Slechts weinigen kunnen geloven dat de historische transformaties, het oprijzende verlangen naar vrijheid en participatie dat nu op massale schaal gezien wordt, het gevolg zijn van louter toeval en geen innerlijke oorzaak hebben. Slechts weinigen zullen ontkennen dat alleen al het tempo van deze gewichtige veranderingen op iets anders wijst, en duidt op het groeiende bewustzijn van miljoenen mensen dat hun dag van bestemming is aangebroken, en dat de macht, van nu af aan, berust bij de bevolking en moet worden aangewend voor haar welzijn. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Dag van bestemming’)

“Door de wil van de Heer barst het zaad van bewustzijn nu open.” Overal worden mensen zich bewust, en zij zullen niet bereid zijn zich te laten overheersen door anderen terwijl het hun bestemming is vrij te zijn. Overal ter wereld zullen regeringen naar het volk moeten luisteren. “Bestuur zal door de mensen voor de mensen zijn.” Niemand zal dit nieuwe bewustzijn volledig kunnen verklaren of bevatten, maar we zullen er getuige van zijn en het ervaren. (Maitreya, Maitreya’s Leringen – De Wetten van het Leven)

Ik zal allen steunen die roepen om Vrede, om Rechtvaardigheid en broederlijke Liefde. Ik zal allen die hun broeders liefhebben aan Mijn zijde roepen. Uit alle geledingen en alle landen zullen zij komen en zich rondom Mij scharen. Ik zal hun harten vullen met hoop en Liefde, en in steeds groteren getale zullen zij de wereld veroveren. Dit proces is al begonnen. Nu al worden de stemmen van de mensen gehoord. Steeds luider roepen zij om Rechtvaardigheid, om Vrede voor altijd. Een hernieuwde hoop maakt zich van de mensheid meester, en dit verblijdt Mijn hart. (Maitreya, Boodschap nr.131)

De mensen zelf beginnen hun rol op zich te nemen. Via stembus en demonstraties laten zij hun stem horen, maken hun eis van vrede bekend. Vanaf hier is geen terugkeer mogelijk. De mensen worden zich bewust van hun macht en beginnen te begrijpen dat zij zelf moeten werken aan de vrede die zij allen verlangen, en dat alleen wanneer rechtvaardigheid heerst met vrijheid, gezegende vrede verzekerd is. (Benjamin Creme’s Meester, “De zinloosheid van oorlog’, SI december 2006)

Te zijner tijd zal de georganiseerde, geïnformeerde en door Maitreya geïnspireerde macht van het volk zich door een collectieve, wereldwijde publieke opinie openbaren die geen land zal kunnen weerstaan. We staan slechts aan het begin van dit proces, maar te zijner tijd zal de macht van het volk de grootste kracht op Aarde zijn. (Benjamin Creme, De Bundeling van de Krachten van Licht)

Mijn Lering zal jullie tonen dat er in deze wereld niets is of het kan, indien nodig, door de mens bereikt worden. De mens is een God en behoeft slechts die goddelijkheid te openbaren om tot bloei te komen. Mijn Aanwezigheid zal jullie hiervan verzekeren, want Mijn Broeders, de Meesters van Wijsheid, en Ik zullen jullie de wonderen tonen van je goddelijke aard. Op deze wijze zullen jullie je potentieel gewaarworden en groeien in Licht. (Maitreya, Boodschap nr.71)

De indrukwekkende gebeurtenissen over de hele wereld – die nu dagelijks plaatsvinden – brengen de mensen tot het besef dat zij getuige zijn van de doodsstrijd van een stervende cultuur en, bijgevolg, het ontstaan van een nieuwe. De vorm die de nieuwe cultuur kan aannemen, blijft grotendeels vaag en weinig concreet, maar één aspect heeft al postgevat in het denken van zowel publiek als media: de toenemende kracht van de stem van het volk en de groeiende vastberadenheid om die stem te laten horen. Dit is de belangrijkste politieke gebeurtenis van onze tijd. Overal ter wereld nemen de volkeren der naties hun lot in eigen hand en eisen zij hun rechten op. De innerlijke roep om vrijheid, inherent aan hun goddelijkheid, verenigt mensen van elk ras en geloof en zal, opstijgend tot een climax, klinken en weerklinken tot de laatste bolwerken van tirannie ten onder gaan en de mensen hun geboorterecht kunnen beërven. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De stem van het volk’)

De macht van het volk is er niet om de economische structuur van een land ‘neer te halen’, maar om vrijheid, rechtvaardigheid en vrede voor de mensen in het land te bewerkstelligen. Het uiteindelijke doel moet altijd voor ogen gehouden worden, namelijk de vestiging van vrijheid, rechtvaardigheid en vrede overal ter wereld. Het is nu toch wel duidelijk dat een radicale herstructurering van de economische structuren in de wereld nodig is, wil dit bereikt kunnen worden. Samendelen, zoals u zult zien, is hiervoor het belangrijkste mechanisme. (Benjamin Creme, Eenheid in verscheidenheid)

Mijn eenvoudige Waarheid, dat God en Liefde één zijn, maakt de mens thans bewust van de belofte van de toekomst. Dit maakt mijn taak eenvoudig. Mijn vrienden, toon jezelf mannen en vrouwen die klaarstaan om op te treden als helden, als de strijders van weleer, vervuld van vreugde en liefde, gereed om de hulp en de liefde te geven die van jullie gevraagd wordt. Wees niet bevreesd, Mijn broeders, jullie schouders zullen door Mij worden gesterkt. (Maitreya, Boodschap nr.99)

Er zijn tegenwoordig velen die, in hun hart, de onrechtvaardigheid van het huidige materialisme dat de planeet doordrenkt, verwerpen. Zij verlangen naar rechtvaardigheid en vrede en betogen en demonstreren voor de vervulling ervan. Steeds meer beginnen de volkeren van de wereld in te zien dat zij gezamenlijk de macht hebben om de handelingen van machtige mannen te veranderen. Aldus vertrouwt Maitreya de mensen en vertolkt Hij hun eisen. Aldus doet Hij mee aan hun betogingen en voegt Zijn stem toe aan die van hen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het einde van duisternis’, SI juli/augustus 2005)

Het is belangrijk om het aantal demonstraties te laten groeien; niet af en toe maar voortdurend te demonstreren en deze aanhoudende betogingen zullen geleidelijk effect krijgen op het denken van de regering. Het is moeilijk voor ons om de waarde van dergelijke demonstraties te schatten, maar de Meesters twijfelen er niet aan dat het zeer krachtige hefbomen voor verandering zijn. We moeten ze vaker organiseren en zelfs veel omvangrijker. ‘De macht van het volk’ zal de wereld transformeren. (Benjamin Creme, Eenheid in verscheidenheid)

De stem van het volk is in opkomst, om zich niet langer het zwijgen op te laten leggen. Het is de voorbode van de nieuwe tijd, de nieuwe beschikking die worstelt om te worden geboren. Ondanks, nee, dankzij de plannen en acties van gevaarlijke mannen werpen de mensen hun eeuwenoude juk af en eisen het recht om te worden gehoord. Een nieuwe drang en een nieuw vertrouwen zetten hun eis kracht bij. De kracht van de stem van het volk breekt door de eeuwenlange onderworpenheid heen en wijst de weg naar de toekomst. Steeds meer beseffen de mensen dat de rol van de overheid is om te voorzien in de behoeften van de mensen, dat er geen probleem of moeilijkheid is waarvoor oorlog de enige oplossing is. De zure stemmen van op macht beluste leiders kunnen nu misschien nog angstige en onoplettende mensen overhalen, maar hun tijd is beperkt en loopt ten einde. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het einde van onderworpenheid’)

De stem van de mensheid als geheel is echt zeer krachtig. Je moest eens weten wat voor krachtige uitwerking de openbaring van onze vrije wil op de gebeurtenissen in de wereld heeft. We richten enorme schade aan door het misbruik van onze vrije wil. Evenzo kunnen we geweldig veel goed doen door het juiste gebruik ervan. Het is grotendeels in de handen van de mensheid; we hebben een enorme kracht. Als die verstandig wordt gebruikt, kunnen we, als we dat willen, de wereld transformeren, en zo kun je zien hoe snel de wereld kan veranderen onder de juiste leiding van Maitreya. In twee tot drie jaar kunnen we de hele wereld transformeren wat betreft het economische systeem, eenvoudig doordat de mensheid aan de regeringen van de wereld bekendmaakt hoe we het willen en hoe het moet zijn. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.III)

Een groot nieuw licht maakt de mens momenteel bewust van zijn doel en bestemming. Die stralende schittering zal de mensen het Doel onthullen dat aan de Wil van God ten grondslag ligt, en de mensheid aansporen tot de schepping van de verhoudingen en vormen die dat Doel zullen tonen in al zijn schoonheid en kracht. Zelden is er een tijd geweest als deze. De mens staat op de drempel van een nieuw inzicht in zichzelf en in de krachten die achter alle verschijnselen liggen. Spoedig zal hij weten, boven alle twijfel, dat God bestaat, en dat de mens God is. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De nieuwe openbaring’)

Ik reken op al degenen die weet hebben van de nood van jullie broeders, die meeleven met het lijden van zovelen en de wil hebben dat alles te veranderen. Mogen jullie behoren tot hen op wie Ik een beroep kan doen, opdat wij samen een nieuwe en betere wereld kunnen inluiden. Mijn hart reageert op de trilling van jullie aspiratie. Mijn Liefde ontsteekt dat vuur. Mijn vrienden, blaas het aan tot een vlammende gloed en ga met Mij mee. Blijf trouw aan je visie van wat komen kan en onthul de God in jullie allen. (Maitreya, Boodschap nr.46)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.