Van de redactie

Van de redactie

We willen graag onze dank uitspreken voor de vele positieve en bemoedigende woorden die we de afgelopen maanden over Share International ontvingen. Uw steun wordt gewaardeerd.
We zijn ons zeer bewust van Benjamin Creme’s fysieke afwezigheid, maar we hopen dat ons even heldere besef van zijn blijvende hulp en leiding in ons werk voor onze lezers welkom nieuws zal zijn.
Het is begrijpelijk dat er in tijden van grote verandering vragen rijzen en dat zowel degenen die het werk steunen als critici hopen op antwoorden of die verwachten. De artikelen van Benjamin Creme’s Meester zijn een bron van inzicht omdat ze over moeilijke onderwerpen gaan en hebben hun buitengewone toepasselijkheid bewezen zelfs wanneer ze  jaren nadat ze geschreven werden, opnieuw werden afgedrukt.
In de nieuwe omstandigheden vinden we het belangrijk stil te staan bij de oogmerken en taken van deze publicatie. Het maandblad Share International is een voertuig voor de ideeën, inspiratie en inzichten van Maitreya en Benjamin Creme’s Meester. Het is een van de voornaamste middelen waarmee we de aanwezigheid van Maitreya en de Meesters van Wijsheid in de wereld van alledag bekendmaken. De Meester heeft het verleden toegelicht, het heden belicht en de contouren geschetst van de schitterende toekomstige beschaving die de mensheid wacht als wij stappen nemen om Maitreya’s prioriteiten te verwezenlijken.
De artikelen van de Meester, de Boodschappen van Maitreya, de antwoorden van Benjamin Creme op vragen van lezers, de beschrijvingen van ontmoetingen met Meesters of Hun vertegenwoordigers, de door Maitreya en de Meesters gemanifesteerde tekenen en wonderen – dat alles heeft de wereld hoop en inspiratie gegeven.
De benodigde veranderingen zijn uitgelegd, mogelijke oplossingen duidelijk gemaakt, moeilijkheden toegelicht; er is wijze raad gegeven en een visioen getoond van een eerlijke en gezonde wereld waarin aan de behoeften van allen wordt voldaan, waar samendelen en rechtvaardigheid de norm zijn en het voor iedereen mogelijk wordt zich tot het goddelijke wezen te ontwikkelen dat wij in aanleg zijn.
Nog een functie van Share International is dat telkens wanneer deze denkbeelden een intuïtieve respons opwekken, ze een uitwerking op de mentale gebieden hebben, waar ze worden opgepikt door gevoelige creatieve denkvermogens. De denkbeelden worden verwezenlijkt en zo vordert de beschaving. Evenzo worden op de mentale gebieden denkbeelden verspreid wanneer op openbare lezingen informatie over de Verschijning van Maitreya en de Meesters wordt gegeven.
Een ander aspect van ons werk gaat verder dan het bekendmaken van feiten, namelijk om bij te dragen aan de ontwikkeling van een nieuwe manier van denken. Wanneer zij van gedachten verandert, zal de mensheid de veranderingen doorvoeren die de wereld nodig heeft.
Een subtiele functie van dit maandblad is het volgende: de artikelen van de Meester en Benjamin Creme’s antwoorden op vragen stellen de lezer in staat om zijn begrip van de aard van de Werkelijkheid en van zijn eigen aard als integraal deel van dat grotere leven te verdiepen. Dit bevordert de groei van de intuïtie en de uitbreiding van bewustzijn.

Artikelen van de Meester kiezen
De Meesters leven buiten tijd: “Meesters zien de werkelijkheid in de volledige afwezigheid van tijd,” zoals Benjamin Creme zegt, die ook sprak over de obsessie van de mensheid met tijd. Het allereerste artikel van de Meester voor Share International gaat over het feit dat tijd een geestestoestand is. Behalve wanneer ze over een specifieke gebeurtenis, een bepaald moment in de geschiedenis gingen, zijn Zijn artikelen tijdloos. Ze werden vanuit een veel breder perspectief dan het onze geschreven. Ze bieden inzichten in het tij van de geschiedenis en de waarschijnlijke reacties van de mensheid. Wij bevelen deze artikelen zonder aarzeling aan voor herlezing en bestudering.
Een artikel kiezen dat geschikt is voor een bepaalde maand en bepaalde omstandigheden in de wereld vereist continu afweging van de belangrijke factoren die een rol spelen in de wereld ten tijde van het redactionele proces. De selectie wordt gemaakt met het oog op de relevante kwesties van het moment. Gelukkig heeft Benjamin Creme’s Meester een enorm aantal artikelen geschreven.
Zie ook de introductie bij elke rubriek voor verdere uitleg over hoe en waarom we bepaalde artikelen en berichten aanbieden.

Maitreya’s prioriteiten
Maitreya’s prioriteiten – voldoende voedsel, geschikte huisvesting, gezondheidszorg en onderwijs als primaire universele mensenrechten – vormen nog een belangrijk brandpunt van ons werk, maar als niet-deskundigen doen we een beroep op de deskundige kennis van vele welbekende personen.
Het redactieteam bekijkt de actualiteiten en doorbraken die in lijn liggen met de inzichten van de Hiërarchie. We kiezen deskundigen van wie de denkbeelden het dichtste bij die van Maitreya staan. Op deze wijze kunnen we de aandacht vestigen op zeer hoopvolle ontwikkelingen, die duidelijk aantonen dat de mensheid op Zijn aanwezigheid en inspiratie reageert.
Benjamin Creme’s Meester heeft in het verleden aangegeven dat Share International in de toekomst een educatieve rol zou kunnen spelen en dat Hij zijn medewerking eraan zou voortzetten. Benjamin Creme deed ook een oproep aan hen die het maandblad gunstig gezind zijn om het te blijven steunen door zich te abonneren.

Benjamin Creme’s nalatenschap
Enkele jaren geleden vroeg een journalist Benjamin Creme wat er met zijn werk zou gebeuren na zijn overlijden. Zijn antwoord was humoristisch en duidelijk: “Er zijn duizenden mensen met wie ik door de jaren heen gewerkt heb, mensen in groepen over de hele wereld. Zij weten wat ze moeten doen; zij kennen de informatie. Zij zullen dit werk, het publiek informeren over de ophanden zijnde verschijning van Maitreya en de Meesters, voortzetten. Ze zullen wellicht niet zo blij zijn, zonder mijn grappen, maar ze zullen dit werk voortzetten!”
We treffen het Benjamin Creme’s nuchtere, humoristische voorbeeld te hebben gehad; hij nam zijn werk serieus, maar nooit zichzelf. Hij was nooit de ‘leider’; en er is niemand die nu zo’n positie inneemt.
Hier is een citaat uit Esoterische psychologie deel II (blz.478) van de Meester Djwhal Khul*. Hij beschrijft het verschil tussen een Vissen-groep die te veel steunt op de leider, en nieuwe Waterman-groepen die vaker toelaten om zelf de richting te bepalen en het aan groepsleden overlaten verantwoordelijkheid te nemen als volwassen discipelen. Dit garandeert de continuïteit van het werk. De Meester DK verwijst ook naar de betrokkenheid van de leider zelfs na diens overlijden: “In het Nieuwe Tijdperk zal de streng vroegtijdig in het leven van de [Waterman]groep worden afgebonden, maar de leider of groep van leiders zal gedurende lange tijd (zoals de moeder met haar kind doet) de leidende inspiratie, de liefderijke beschermende kracht, en de bron van instructie en lering blijven. Wanneer dit het geval is, kan de groep haar weg vervolgen en haar leven leven als een zelf-besturend wezen, zelfs wanneer de leider overgaat naar de andere kant…”
De Meesters weten dat wij het voor de korte tijd die rest aankunnen. We weten dat we noch door Benjamin Creme noch door de Hiërarchie verlaten zijn. Het Plan is veilig in de handen van Maitreya en de Meesters.

*Alice A. Bailey, Esoterische psychologie, deel II (uitg. Synthese)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.