“De hemel afspeuren naar schoonheid” – een dienst aan de mensheid

door Felicity Eliot

Dienst aan de mensheid
Hoe kan een schilderij, een kunstwerk, een dienst aan de mensheid zijn? Zowel de Meester DK als BC hebben geschreven dat het de discipelen, de meer ontwikkelde personen zijn die de cultuur van een land scheppen. El Greco was van mening dat “de taal van de kunst van oorsprong hemels is en uitsluitend door de verkozenen begrepen kan worden”. “Begrepen” in de zin van door de kunstenaar gezien en ervaren. En BC’s Meester schrijft: “Er komt een tijd in de geschiedenis van elk land, dat zijn zielehoedanigheid zich krachtiger begint te openbaren en belangrijke figuren doet verschijnen op het gebied van kunst of wetenschap, politiek of religie. Wanneer dit plaatsvindt, zien we invloedrijke mannen en vrouwen naar voren treden die kleur en samenhang geven aan de inspanningen van een volk. Creatief als zij zijn, inspireren zij hun omgeving door hun visie en dragen ze bij aan de schepping van de cultuur van hun tijd. Zij zijn de discipelen en ingewijden die het genie van de natie uitdrukken.” (Een Meester spreekt, ‘De verschijning van grote dienaren’)
Benjamin Creme was precies de juiste man (en ingewijde) voor zijn tijd, maar onze tijd ook ver vooruit. Hij werd geboren, leefde en werkte in de juiste tijd, in de zin dat hij een wegbereider en profeet was die zijn werk deed op het moment dat het nodig was. Maar hij verlichtte ook het pad dat velen nu op het punt staan te betreden, terwijl de mensheid zich ontwikkelt tot het bewustzijn dat goddelijkheid niet alleen buiten ons ligt, maar immanent is in alle leven.
BC is voornamelijk bekend door zijn werk als profeet, die de weg bereidde voor het naar buiten treden van Maitreya, de Wereldleraar. Maar hij diende evenzeer als kunstenaar, die de hemel afspeurde en van die hoogten het Gulden Vlies meebracht en door zijn schilderwerk aspecten van het leven onthulde die wij nog maar vaag kunnen aanvoelen. Door BC’s nauwe contact met zijn Meester zijn levens verrijkt en uitgebreid, en bezield met nieuwe hoedanigheden. Dit is wat genialiteit is – het vermogen om de mysteriën aan te raken en voor anderen omlaag te brengen naar de Aarde.
“Voor de esotericus is een kunstenaar iemand die zich afstemt op de trilling van de Werkelijkheid en daar uitdrukking aangeeft. Hoe groter de kunst hoe diepzinniger het symbool zal zijn en des te expressiever het de symbolische betekenis zal uitdrukken. De grote kunstenaar kan ons iets van de aard van die mysterieuze essentie van de Werkelijkheid tonen die wij als schoonheid kennen en iets van de aard van dat wat we God noemen. Idealiter wenst elke schilder natuurlijk dat zijn schilderijen voor zich spreken.” (Benjamin Creme, De esoterische kunst van Benjamin Creme)

De titel van dit artikel verwijst naar BC’s opmerking over Mozart (Maitreya’s Missie, dl.II), die als derdegraads ingewijde “de hemelen afspeurde op zoek naar schoonheid – want dat is wat de kunstenaar doet: hij speurt de hemelen af en zoekt naar die trilling van de werkelijkheid die, in vorm uitgedrukt, schoonheid schept.”

Definitie van kunst van Benjamin Creme’s Meester
“Kunst is geen propaganda, hoe kundig ook, voor enige zaak, hoe goed ook.
Kunst is geen imitatie of beschrijving, hoe precies ook, van natuurlijke verschijnselen of natuurlijke indrukken.
Kunst is de schepping of het in beweging brengen van oorzaken.
Het is de uitdrukking van de kunstenaar van zijn waarnemingen van de Werkelijkheid, zijn reactie op de trillingen Daarvan.” – Benjamin Creme’s Meester

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.