Het volk ontwaakt

een compilatie

Hier volgt een selectie van citaten met betrekking tot het thema ‘Het volk ontwaakt’. De citaten zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus en Maitreya’s Leringen — De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt en Share International) en de boeken van Benjamin Creme.

Mijn plan komt tot vervulling. Mijn Liefde doet een nieuw facet in de mens opgloeien, en het Nieuwe Licht daagt. Dit is Mijn Belofte: spoedig zullen jullie zelf een veranderende wereld zien, een wereld die zich wijzigt voor jullie ogen. Het oude maakt plaats voor het nieuwe, en de mens staat op de drempel der Waarheid. (Maitreya, Boodschap nr.117)

Dit is een tijd van crisis en belofte. Het Nieuwe worstelt om een vorm te vinden. Het Oude tracht te overleven te midden van de voorbestemde verandering. De mensheid is klaar voor de volgende stap; de lange slaap loopt ten einde; de slapenden worden wakker. De oproep tot vrijheid en vreugde weerklinkt in de harten van de mensen en spoort hen aan tot handelen. Er rest nog weinig tijd voor voorbereiding. Spoedig zal het gelaat van Maitreya worden gezien. Alleen Hij kan de scheiding tussen de volken overbruggen en hen, in onderling vertrouwen, elkaar laten helpen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Medewerkers van God’)

Er bestaat geen twijfel over het nieuwe geestelijke ontwaken dat overal plaatsvindt en dat uiteindelijk zal leiden tot een tijdperk van wereldwijde broederschap – de grondtoon van het komende Waterman-tijdperk. Wat nu plaatsvindt is het gevolg van innerlijke krachten die grote veranderingen tot stand brengen in het menselijke denken en bewustzijn. Dit zal leiden tot de volledige herordening van de instituten en sociale structuren van de wereld, die niet langer voldoen aan de ware behoeften van de mens. (Benjamin Creme, De wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid)

Schep daarom moed uit dit alles en weet dat nieuwe en betere tijden op komst zijn. Schep moed en weet dat niets de stuwkracht van verandering kan tegenhouden die deze wereld nu in haar greep heeft. Vroeger wachtten mensen de gebeurtenissen af in passieve aanvaarding van hun lot. Vandaag doordringt een nieuw bewustzijn het denken en de harten van de mensen en maakt hen bewust van hun aangeboren behoefte aan rechtvaardigheid en vrijheid. Die zullen hun niet ontzegd worden. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het zal hun niet ontzegd worden’)

Mijn vrienden, zou je, zoals ik, de veranderingen zien die zich nu voltrekken, dan zou je hart net als het Mijne van vreugde opspringen, want overal in de wereld begint de mens zich open te stellen voor verandering, en de nieuwe gedachten en idealen naar voren te brengen die thans het menselijk hart beroeren. (Maitreya, Boodschap nr.129)

We staan op de drempel van een tijdperk waarin de aangeboren geestelijke aard van de mensheid zich op grote schaal zal beginnen uit te drukken. Talloze miljoenen mensen in de hele wereld zullen zich bewust worden van het ware doel van hun bestaan. Er zal een intensere, gezondere houding tegenover het leven ontstaan en mensen zullen zichzelf herkennen als ziel – een ziel in incarnatie. Zij zullen leren begrijpen wat het doel is van hun incarnatie en zich in toenemende mate bewust inzetten voor hun eigen evolutie, en vormen van vrijheid en rechtvaardigheid scheppen die deze wereld nooit eerder heeft gezien. Door vrijheid en rechtvaardigheid, en daarmee vrede, zal het goddelijke, geestelijke aspect van de mens op de voorgrond treden en uitgedrukt worden, niet slechts als religieuze ervaring, maar in elk facet van het leven. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.III)

Velen zien nu de weg voorwaarts, houden de mensen het licht van de waarheid voor, leren de mensen te delen en lief te hebben, elkaar zorg toe te dragen en te vertrouwen. Velen staan nu open voor deze goddelijke aspecten, en roepen om de herstructurering van jullie wereld. Mijn

Kracht staat achter hen. Mijn Liefde inspireert hen. Mijn Wil leidt hen. Op deze manier leid ik jullie het Nieuwe binnen. (Maitreya, Boodschap nr.137) … Het is niet voor niets dat de wereld thans een storm van verandering doormaakt. Er heeft in de bekende geschiedenis niets vergelijkbaars plaatsgevonden; bijna honderdduizend jaar is verstreken sinds zich gebeurtenissen hebben voorgedaan van zulke omvang, met zulke vèrstrekkende gevolgen. De wereld wordt nu voorbereid op de komst van een nieuw tijdperk zoals nooit eerder werd gekend, waarin de mensheid zal ontwaken uit haar lange slaap, de blinddoek van onwetendheid en angst van haar ogen zal schudden, eindelijk in het licht van Kennis en Waarheid zal treden, en haar geboorterecht zal ontvangen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De lichtende tijd in het verschiet’)

De mensheid nadert een punt waarop zij een grote bewustzijnsverandering ondergaat en de mensen zichzelf op een totaal nieuwe wijze zullen zien in relatie tot elkaar en de kosmos, tot de natuur, tot wat we in het algemeen God noemen. Maitreya zegt dat alles, elk onderdeeltje van de kosmos, met elkaar verbonden is, er zijn geen losse eindjes. Wat we onszelf aandoen, doen we de natuur aan. Wat we de natuur aandoen, doen we onszelf aan, als God, want we zijn weerspiegelingen, bewustzijnspunten binnen het totaalbewustzijn dat we God noemen. (Benjamin Creme, Eenheid in Verscheidenheid)

Dierbare vrienden, Ik ben opnieuw bij jullie en met vreugde zie Ik het licht van Aspiratie rondom jullie. Dit bevestigt voor Mij Mijn kennis van jullie bereidheid om voor Mij te werken. Mijn hart verblijdt zich bij het zien van deze innerlijke waarheid, die uit de kelk van jullie hart straalt. Maak plaats voor die waarheid in jullie leven, Mijn vrienden, en open de deur naar de toekomst. Het is Mijn taak om het pad naar die stralende toekomst voor de mensheid te verlichten; om in jullie het beginsel van Liefde te wekken; om jullie voorwaarts te leiden in het openbaren van die Liefde voor elkaar, en zo alle mensen tot God te trekken.

(Maitreya, Boodschap nr.120

[Maitreya] wil dat u uw liefde aan de wereld geeft en Hij komt om u te inspireren dat te doen, om de liefde in u op te wekken die in het hart van ieder mens leeft, maar die in zijn uitdrukking gefrustreerd is, voornamelijk door de onrechtvaardige politieke, economische en sociale omstandigheden waarmee we onszelf omringen. Wanneer die veranderd zijn, zal de liefde van de mensheid, geïnspireerd door Maitreya, zich tonen op een wijze die u zich op dit moment waarschijnlijk niet kunt voorstellen, en zal de wereld transformeren. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht) … Langzamerhand brengt een nieuw bewustzijn de mensheid tot een besef van haar innerlijke behoeften. De oude geest van wedijver geeft niet snel op, maar niettemin wordt eveneens een nieuwe geest van samenwerking zichtbaar. Dit belooft veel goeds voor de toekomst, want alleen door samenwerking zal de mensheid overleven; alleen door samenwerking zal de nieuwe beschaving worden opgebouwd; slechts door samenwerking kan de mens de innerlijke waarheid van zijn goddelijkheid leren kennen en uitdrukken. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Samenwerking’)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.