De nieuwe politiek – een compilatie

De nieuwe politiek

Hier volgt een selectie van citaten met betrekking tot het thema ‘De nieuwe politiek’. De citaten zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus en Maitreya’s Leringen — De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt en Share International) en de boeken van Benjamin Creme.

Wat Ik thans het meeste nodig heb, is dat zij die Mijn visie delen de verantwoordelijkheid aanvaarden om te handelen. Vele miljoenen in de wereld kennen de noden der mensheid, steunen die Visie, maar weten niet hoezeer de tijd dringt. Ik reken op al degenen die weet hebben van de nood van jullie broeders, die meeleven met het lijden van zovelen en de wil hebben dat alles te veranderen. Mogen jullie behoren tot hen op wie Ik een beroep kan doen, opdat wij samen een nieuwe en betere wereld kunnen inluiden. (Maitreya, Boodschap nr.46)

Onder de inspiratie en leiding van Maitreya en Zijn groep van Meesters zullen de mensen zien dat zij steeds beter in staat zijn de juiste beslissingen te nemen, om correct te handelen met betrekking tot het Plan. Dit zal onvermijdelijk leiden tot een groeiend gevoel van broederschap, tot het inzicht dat de mensen alleen dan voorwaarts kunnen gaan als ze samen gaan. Alleen de politieke wil belemmert dit. Overal zijn de volkeren bereid tot de aanpassingen in hun leefwijzen die het tijdperk van broederschap zullen inluiden, en wachten slechts op het leiderschap en advies van Maitreya. Dan zullen de mensen zelf juiste verhoudingen vestigen, en de rol op zich nemen van deelnemers in het beheer van de wereld. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De droom van broederschap’)

We staan nu voor een crisis die in wezen geestelijk is, maar die zich uitwerkt op politiek en economisch vlak. Vandaar de beslissing van de Christus om te werken op het gebied van politiek en economie, en vandaar zijn nadruk op het principe van samendelen dat hij de sleutel heeft genoemd tot alle toekomstige vooruitgang van de mens: “Wanneer je samendeelt, herken je God in je broeder.” “De mens moet samendelen of omkomen.” Samendelen is een goddelijk beginsel, en we zullen geen stap verder komen op onze evolutionaire reis voor we inzien dat alle structuren die innerlijke goddelijkheid moeten weerspiegelen. Zodra we dit wel realiseren, zullen we de toegangspoort openen naar een geheel nieuwe situatie. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.I)

Leer de mensen dat samendelen goddelijk is; dat liefhebben Gods aard is; dat samenwerken de bestemming is van de mens. Vat post op het enige platform van waar het Licht van de toekomst te zien is. Vat samen post, Mijn vrienden, en wijs de weg. (Maitreya, Boodschap nr.19)

Wanneer de mens het leven vanuit het innerlijke, creatieve standpunt benadert, zal tijd zijn greep op ons denken verliezen en ons bijgevolg bevrijden van zijn tirannie. Dit alles vereist een nieuwe beoordeling van de plaats van de mens in het universum en het vestigen van een waarachtiger contact met de Bron van ons bestaan… Een nieuwe wereldorde, politiek en economisch, is de essentiële voorwaarde voor deze waarachtiger visie, want het vereiste gevoel van Eenheid kan pas worden bereikt wanneer harmonie en rechtvaardigheid de overhand hebben. Praktisch gesproken betekent dit de schepping van structuren – politiek, economisch en sociaal – die mensen tot elkaar brengen en die het gevoel van Eenheid op alle gebieden en op elk terrein teweegbrengen. Wanneer de mensen dit inzien, zullen zij de maatregelen nemen om de nodige veranderingen door te voeren en de weg te banen voor het vestigen van juiste menselijke verhoudingen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Een nieuw begrip van tijd’)

De Verenigde Naties nemen langzamerhand hun rol op zich van vredeshandhaver in de wereld. Op dit moment accepteren ze de rol van mondiale politieagent met tegenzin en alle regeringen deinzen terug voor de kosten die deze rol met zich meebrengt. Maar totdat wereldvrede verzekerd is door samen delen en de invoering van rechtvaardigheid, moet die verantwoordelijkheid geaccepteerd worden. De VN zullen een forum worden voor het vredig bespreken en oplossen van internationale problemen. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.III)

Het is het volk dat thans zijn leiders vooruit is en uiting geeft aan zijn begrip en noden. In het ene land na het andere wint de stem van het volk aan duidelijkheid en scherpte. Miljoenen mensen zijn nu onderwezen en zeker van hun noden: vrede, werk en hoop voor hun toekomst. Ook raken hun verwachtingen en eisen doordrenkt van een groeiend besef van eenheid. Zij weten dat ze niet alleen staan in de wereld, maar overal miljoenen broeders en zusters hebben met dezelfde problemen en noden. Op deze wijze, ook al zijn ze zich niet bewust van Zijn aanwezigheid en leringen, reageren zij op Maitreya’s energie en invloed, en bouwen de structuur van de toekomst. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Verandering naar Eenheid’)

Mijn vrienden, Mijn mensen zijn overal, en bereiden zich voor op de Nieuwe Wereld. Hun taak is groot, hun last zwaar, hun kans ongekend. Velen zien nu de weg voorwaarts, houden de mensen het licht van de waarheid voor, leren de mensen te delen en lief te hebben, elkaar zorg toe te dragen en te vertrouwen. Velen staan nu open voor deze goddelijke aspecten, en roepen om de herstructurering van jullie wereld. Mijn Kracht staat achter hen. Mijn Liefde inspireert hen. Mijn Wil leidt hen. Op deze manier leid ik jullie het Nieuwe binnen. (Maitreya, Boodschap nr.137)

We zien nu het einde van politieke indoctrinatie en totalitarisme. De behoefte van mensen aan vrijheid, lotsverbetering en zelfbeschikking moet op lokaal niveau worden uitgewerkt door participatie in het plaatselijke bestuur. De enige wijze waarop mensen landelijk invloed kunnen uitoefenen op hun levensomstandigheden, is door invloed uit te oefenen op het lokale bestuur. Er moet een bestuursniveau zijn waarin mensen daadwerkelijk kunnen deelnemen. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.III)

Ik heb jullie allen nodig om met Mij te delen in de wederopbouw van deze wereld, om aan de mensen hun geloof en blijdschap terug te geven, om de eerste levensbehoeften vrij te geven aan de armen van deze Aarde, en zo het evenwicht te herstellen. Mijn taak is om jullie de weg te tonen; aan jullie is het om te handelen en Mijn Plan uit te voeren. Ik weet dat Ik op jullie kan vertrouwen en een beroep kan doen. Mijn Liefde omvat allen. (Maitreya, Boodschap nr.76)

Naarmate miljoenen zich achter Zijn zaak scharen, en roepen om vrede en rechtvaardigheid door samendelen en begrip, zullen mensen opgetogen zijn en aangespoord worden door nieuwe hoop en verlangen naar broederschap en juiste menselijke verhoudingen. Zij zullen verandering eisen op een tot nog toe ongekende schaal. Regeringen en gezagsdragers zullen gedwongen worden op de eisen in te gaan, en stukje bij beetje zal het bastion tegen verandering afbrokkelen onder de aanval van de dan versterkte stem van de publieke opinie. Aldus, door logica, openbaring en het vertrouwen dat wordt voortgebracht door Zijn liefde, zal Maitreya de goede wil die in ieder hart bestaat, zelfs indien onbekend, aanwenden. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Maitreya treedt naar voren’)

Om elk aspect van ons wezen onder onze definitie van “geestelijk” te laten vallen, zullen we in de komende tijd een bewustzijnsverandering moeten doormaken. Al onze structuren moeten worden gebaseerd op de innerlijke Eenheid van de mensheid en die werkelijkheid weergeven. Als zielen zijn we Een; er bestaat niet zoiets als een afgescheiden, individuele ziel. We moeten politieke, economische en sociale systemen creëren waarin die innerlijke goddelijkheid zich kan uitdrukken. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.I)

Het scheppen van nieuwe structuren door de Meester —, via Benjamin Creme, januari 1983

Nu de mens op de drempel van de Nieuwe Tijd staat, is het noodzakelijk om stil te staan bij de vormen waarin de huidige ontoereikende structuren moeten uitmonden. Om er zeker van te zijn dat de veranderingen in de gewenste richting gaan van meer sociale rechtvaardigheid en uiteindelijke broederschap, doen we er goed aan om de wijze waarop deze omstandigheden kunnen worden bereikt, nader te bekijken. Het is duidelijk dat de huidige structuren niet langer voorzien in de behoefte van de mens aan vrede en samenwerking op nationaal of internationaal niveau; het tegendeel is waar. Zou de mens op de huidige wijze doorgaan, dan is vernietiging onvermijdelijk. Gelukkig zijn er mensen die dit inzien en zich inzetten voor verandering. Er zijn structuren nodig die de grootst mogelijke vrijheid en verdraagzaamheid verschaffen aan individuele behoeften, maar die het individu tegelijkertijd het recht ontzeggen om zijn broeders uit te buiten. Terwijl ze de ondernemende geest van begaafde individuen beschermen, moeten zij ook de rechten van de gemeenschap als geheel zeker stellen. Er moeten structuren worden gezocht die gebruik maken van het natuurlijk verlangen van de mens om deel te nemen aan alles wat zijn leven raakt. Dit zal bijdragen tot een grotere maatschappelijke samenhang en een gevoel van gedeelde verantwoordelijkheid. De huidige politieke partijstelsels zijn duidelijk ontoereikend om deze participatie mogelijk te maken en moeten plaatsmaken voor andere vormen van vertegenwoordiging. Dit geldt zowel voor het democratische Westen als voor het communistische Oosten. Stel je een proces voor waarbij elke man of vrouw steeds meer betrokken raakt bij het nemen van beslissingen in zaken op gemeenschapsniveau. Door een beroep te doen op de onaangesproken vermogens van miljoenen mensen, kan een transformatie van het maatschappelijke leven snel en op ordelijke en verantwoordelijke wijze plaatsvinden. Participatie is het sleutelwoord, want alleen door zulke participatie kan een ieder zich vereenzelvigen met, en met hart en ziel werken voor, het gemeenschappelijke doel. Op deze manier zal maatschappelijke en groepsverantwoordelijkheid worden ingeslepen; de huidige ongezonde, asociale opstelling, die is voortgekomen uit een verbrokkelde en onrechtvaardige samenleving, zal oplossen als nevel in de warmte van de zon. Dat een dergelijk proces in bepaalde landen al plaatsvindt is waar, maar tot nu toe blijft dit hoofdzakelijk beperkt tot agrarische gemeenschappen, waar de maatschappelijke structuren nog steeds betrekkelijk homogeen zijn. Vòòr ons ligt de taak om op wereldwijde schaal omstandigheden te creëren waardoor alle mensen een stem zullen hebben in het scheppen van de toekomstige maatschappij. Alleen zo zal de huidige verdeeldheid worden weggenomen. Dit is niet zo moeilijk als het lijkt, want de sleutel ligt in handen van de mens. De sleutel is, zoals altijd, het beginsel van samendelen. Wanneer dit beginsel eenmaal wordt toegepast, zal het de belemmeringen opheffen die de samenwerking verhinderen tussen de verschillende maatschappelijke en nationale groeperingen, en zo de weg bereiden voor meer harmonische structuren waardoor de mensheid zich kan uitdrukken. Vrije tijd, voor het eerst beschikbaar voor miljoenen mensen, zal hun de gelegenheid bieden – die hen tot nu toe werd ontzegd – om nauw betrokken te zijn bij het leven en de organisatie van de gemeenschap en het land. Wanneer mensen de vrije tijd hebben om te participeren, zullen ze in zichzelf de antwoorden vinden op de problemen die hen nu omringen: de problemen van sektarische haat en verdeeldheid, van onrechtvaardigheid en armoede, van misdaad en oorlog. Niet iedereen zal in het begin de veranderingen verwelkomen die moeten plaatsvinden, maar een groeiend aantal mensen zal de wijsheid gaan inzien van rechtvaardigheid en gedeelde verantwoordelijkheid, de enige garantie voor harmonie en vrede in de gemeenschap, het land en
de hele wereld. Velen zijn nu actief in hun gemeenschap en proberen hun visie over te brengen op de maatschappij, en er gebeurt veel wat de moeite waard is; maar de mensheid wacht op de sleutel die de deur van de toekomst zal ontsluiten en die haar zal verzekeren van nieuw en rijker leven – het goddelijk beginsel van samendelen.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.