Problemen die op actie wachten

een compilatie

 Hier volgt een selectie van citaten met betrekking tot het thema ‘Problemen die op actie wachten’. De citaten zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus en Maitreya’s Leringen — De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt en Share International) en de boeken van Benjamin Creme.

 Wanneer jullie Mij zien, zullen jullie weten waarom Ik gekomen ben, want Ik zal een beroep doen op jullie in deze bewoordingen: “Red Mijn kinderen. Voed je broeders. Onthoud dat de mensheid Eén is, kinderen van de Ene Vader. Stel in vertrouwen de goederen der Aarde beschikbaar aan allen die behoeftig zijn. Doe dit nu en red de wereld.” Zo zal Ik spreken; dat zal Mijn Oproep zijn; en wanneer de mensheid deze Wet aanvaard heeft, zal Ik Mijzelf bekendmaken. Velen zijn er thans die weten dat dit waar is, die verlangen samen te delen, die verlangen naar broederschap, maar toch niet handelen. Niets gebeurt vanzelf. De mens moet handelen en zijn wil omzetten in daden. Die wil is, thans, ook de Wil van God. Daarom is het resultaat verzekerd. (Maitreya, Boodschap nr.31)

 Spoedig zal het lange wachten voorbij zijn; de Grote Heer zal zijn gezicht aan de wereld tonen en de Nieuwe Godsbeschikking zal beginnen. Put moed uit dit gegeven en schaar je in de gelederen van hen, bekend en onbekend, die zich nu al over de hele wereld wijden aan het dienen van hun broeders en zusters. Benut deze kans om de huidige problemen aan te pakken en help, door aspiratie om te zetten in handelen, de lijdende mensheid het onrecht te herstellen en het Nieuwe Tijdperk van rechtvaardigheid en vrede te scheppen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De mensheid moet kiezen’)

 We moeten samendelen zodat iedereen kan leven, maar we moeten leren eenvoudiger te leven, zodat we allemaal kunnen leven. We moeten onze leefwijze vereenvoudigen en minder en verstandiger eisen stellen aan de planeet. Het ecologische evenwicht van de wereld zal een van Maitreya’s voornaamste zorgen zijn en Hij zal vanaf het hoogste niveau laten zien hoezeer we de planeet Aarde misbruiken en welke onvermijdelijke gevolgen dit zal hebben als we zo doorgaan. De noodzaak voor actie in dat opzicht zal duidelijk worden voor wetenschappers en via hen voor de regeringen van de wereld. (Benjamin Creme, De Wereldleraar voor de hele mensheid)

 Niets zal vanzelf gebeuren. Dit is een Oproep tot Actie die Ik doe en die actie zal Ik vele malen versterken. Grijp nu deze kans om Mijn discipelen te zijn, Mijn vrienden, waarlijk Mijn volk. Vóór Mijn Komst zagen de mensen geen uitweg; vastgelopen in het moeras van hun problemen waren zij bevreesd. Thans is er een nieuw licht, een nieuwe mogelijkheid tot verandering. Nieuwe hoop overspoelt de wereld: dat is Mijn Straal, Mijn Geschenk aan jullie, Mijn Zegen aan alle mensen. (Maitreya, Boodschap nr.21)

 Wanneer zij de Christus in eigen persoon zien, zullen ze snel een nieuwe houding innemen tegenover het leven en zijn problemen. Zij zullen inzien dat de problemen door de mens geschapen zijn, dat ze bestaan in de mens zelf, en niet de fout zijn van een liefdeloze God, of het gevolg van dom toeval. Een nieuw gevoel van verantwoordelijkheid zal mensen de impuls geven om te handelen in het belang van allen. Samenwerking, zorg en vertrouwen zullen spoedig de huidige zelfinteresse vervangen, en er zal een nieuwe fase beginnen in de evolutie van de mens. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Zijn naam is Liefde’)

De tijd nadert snel dat politiek, economisch en godsdienstig totalitarisme, die de menselijke vrijheid, welzijn, bewegingsvrijheid en het recht van de mens te geloven wat hij wil, ontkennen, tot het verleden zullen behoren. Er ligt een nieuwe vrijheid voor de mensheid klaar. Maar die nieuwe vrijheid vereist boven alles de noodzaak van verantwoordelijkheid. Wij moeten de verantwoordelijkheid voor elkaar op ons nemen. Maitreya zegt dat heel eenvoudig: “Neem de nood van je broeders als maatstaf voor je daden, en los de problemen van de wereld op. Er is geen andere weg.”(Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.II)

Het probleem van de mens in deze tijd is, zoals altijd, van eigen makelij; het vormt geen deel van het Plan van God. Door misbruik van zijn goddelijke vrije wil heeft de mens zijn toekomst, en die van alle natuurrijken, in gevaar gebracht. Velen beginnen dit nu te beseffen, en ondernemen naar beste vermogen stappen om een ramp af te wenden. Dat is goed. Maar niet iedereen ziet het gevaar dat de mensheid in toenemende mate bedreigt. Er is werkelijk weinig tijd voor de wederopbouw van onze wereld op een wijze die meer past bij de werkelijke rol en bestemming van de mens. Mijn taak is slechts jullie de richting te wijzen, de mogelijkheden voor te houden, want de mens zelf moet de Nieuwe Wereld smeden. (Maitreya, Boodschap nr.12)

De totale transformatie van de mensheid staat of valt met de aanvaarding van het beginsel van samendelen. Daarvan is rechtvaardigheid afhankelijk, en van rechtvaardigheid is vrede voor de wereld afhankelijk. Vreemd genoeg is die belangrijke stap van samendelen het eenvoudigst te volbrengen. Met de aanvaarding van het beginsel van samendelen zullen alle andere problemen eenvoudiger kunnen worden opgelost. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

….

De VN zullen het belangrijkste overlegorgaan van de wereld worden. Daar zullen alle wereldproblemen worden besproken en de oplossingen worden aangedragen om het nieuwe systeem te verwezenlijken. Er zal een geheel nieuw VN-agentschap speciaal in het leven worden geroepen om toezicht te houden op het verdelingsproces van de hulpbronnen. Maar ik moet benadrukken dat we een vrije wil hebben; niets zal de mensheid worden opgelegd. Als de mensheid uit eigen vrije wil het beginsel van samendelen aanvaardt en aan Maitreya en zijn groep van Meesters vraagt hoe we dit moeten doen, hoe we kunnen samendelen, dan zullen we zien dat het plan er al ligt. Er is een groep van hoge ingewijden die samen met de Meesters gedurende vele jaren een hele reeks van onderling gerelateerde plannen heeft uitgewerkt om het herverdelingsprobleem op te lossen dat de kern vormt van onze economische problemen. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.III)

Het antwoord op jullie problemen is werkelijk eenvoudig. Vele malen heb Ik jullie verteld dat de wil tot samendelen jullie leven moet leiden. Opnieuw herhaal Ik: zonder Samendelen en Rechtvaardigheid, Mijn broeders en zusters, zal de mens geen vrede kennen. Sla daarom acht op Mijn raad. Neem daarom de enige weg die openligt en vertrouw op Samendelen om het lijden van de wereld te verlichten. (Maitreya, Boodschap nr.133)

We hebben politiek en economie zozeer in diepgaand materialisme gehuld, dat we daardoor in de kritieke situatie zijn beland waarin we ons nu bevinden. We moeten geestelijke politiek en economie bedrijven door samendelen, rechtvaardigheid en vrijheid voor alle mensen. Dat is het doel van Maitreya. Liefde is de werking van correct samendelen. Dat is de weg naar vrede. (Benjamin Creme, Eenheid in verscheidenheid)

….

Wat Ik thans het meeste nodig heb, is dat zij die Mijn visie delen de verantwoordelijkheid aanvaarden om te handelen. Vele miljoenen in de wereld kennen de noden der mensheid, steunen die Visie, maar weten niet hoezeer de tijd dringt. Ik reken op al degenen die weet hebben van de nood van jullie broeders, die meeleven met het lijden van zovelen en de wil hebben dat alles te veranderen. Mogen jullie behoren tot hen op wie Ik een beroep kan doen, opdat wij samen een nieuwe en betere wereld kunnen inluiden. (Maitreya, Boodschap nr.46)

Problemen die op actie wachten

door de Meester —, via Benjamin Creme (5 maart 2014)

Zonder voor tegenspraak te vrezen kunnen we zeggen dat niet alles goed gaat met de wereld. De kloof tussen de zeer rijken en de hopeloos armen, bijvoorbeeld, wordt almaar groter. Deze extreme onbalans is niet gezond voor welke samenleving ook. Toegegeven, enkele leden van de rijke gemeenschap delen inderdaad hun rijkdom met de armen, maar in het algemeen zijn de zeer rijken erop uit om ten koste van iedereen superrijk te worden.
De steeds toenemende commercialisering van ieder aspect van het tegenwoordige leven is op zich al een ‘tijdbom’ waarvan de uitbarsting het huidige economische stelsel op de knieën zal krijgen. Die tijd is niet ver af. Zó groot zijn de spanningen veroorzaakt door dit diepgaande materialisme, dat het evenwicht tot het breekpunt wordt uitgerekt. De meeste mensen zijn zozeer verwikkeld in de opbouw van de spanning dat zij zich niet van deze krachten bewust zijn.
Aldus zal de mensen de enige natuurlijke weg worden voorgelegd: de praktische aanvaarding van het beginsel van samendelen. De mensheid wordt steeds dichter naar deze bewustwording gedreven, ook al is ze tot nu toe ver verwijderd van de feitelijke manifestatie ervan.
Tezelfdertijd groeien de ecologische problemen waar de wereld voor staat naar een climax toe. De meeste landen erkennen tegenwoordig dat de opwarming van de Aarde de vijand is van allen. De vraag die de landen verdeelt, is of en in welke mate de mens verantwoordelijk is. De verstandigste koers die de mens kan volgen is ervan uitgaan dat hij verantwoordelijk is voor het grootste deel van de belasting van het klimaat en alle praktische maatregelen nemen om de problemen te herstellen. Enkele landen doen dat zeker al, maar niet alle. Onze raad is dat het handelen van de mensheid, of het gebrek daaraan, verantwoordelijk is voor tachtig procent van het probleem en dat mensen in hun eigen belang, en dat van hun kinderen, geen mogelijkheid onbenut laten om het te verlichten. Wees ervan verzekerd dat Wij hen zullen helpen, maar zij moeten hun rol spelen.
Met de ineenstorting van de wereldeconomie zullen de mensen zich bewust worden van hun eenheid. Dit besef zal een diepgaande invloed hebben op hun houding tegenover oorlog. Ze zullen inzien dat ze met elkaar verbonden zijn in een strijd om het bestaan, en de woorden van Maitreya zullen luider in hun denken weergalmen. Samendelen, rechtvaardigheid en vrede zullen als krachtige symbolen van de toekomst in het denken van de mens groeien, als aangeboren rechten van iedereen, de weg naar juiste verhoudingen. (A Master speaks Volume Two)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.