Synthese – een compilatie

Synthese
een compilatie

Hier volgt een selectie van citaten met betrekking tot het thema ‘Synthese’. De citaten zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus en Maitreya’s Leringen – De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt en Share International) en de boeken van Benjamin Creme.

De nieuwe energieën van Waterman, die dagelijks in kracht toenemen, doen hun aanwezigheid reeds voelen en liggen ten grondslag aan de veranderingen die nu, op elk gebied, op wereldschaal plaatsvinden. Deze veranderingen moeten (en zullen) de hoedanigheid, de innerlijke aard weerspiegelen van de Waterman-energie – namelijk die van Synthese. Deze energieën van Synthese, die de verschillende strengen van ons rijkgeschakeerde leven samenvoegen en vermengen, hebben als taak de mensheid te brengen tot een besef van haar eenheid, tot een begrip van haar rol in het grote Plan en een vermogen om dat Plan te openbaren in juiste verhoudingen op het stoffelijke gebied. De eerste stappen worden nu gezet, terwijl de landen worstelen met de problemen van een stervende economische structuur en veranderende politieke betrekkingen. De prille tekenen van een nieuw mondiaal bewustzijn worden zichtbaar naarmate de mensen de noodzaak beseffen van samenwerking bij de aanpak van hun milieuproblemen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De Nieuwe Tijd breekt aan’)

Een groot Avatar, de Avatar van Synthese, is door de Hiërarchie aangeroepen. Hij staat achter de Christus en werkt via Hem. De energie van dit Wezen werkt door de Hiërarchie als groep en door de mensheid als groep. Zijn energie werkt ook door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties als groep (niet door de Veiligheidsraad waarvan de leden een vetorecht hebben en tegen de uitdrukking van groepsbewustzijn van de VN in werken). De energie van de Avatar, een samenvoegende, samensmeltende, vermengende energie, stroomt door de Algemene Vergadering en smelt uiteindelijk de naties samen tot één dienende eenheid. Zij zullen dan de wereld als geheel dienen in plaats van hun eigen afgescheiden nationale belangen, zoals ze thans doen. De groep waar deze energie het krachtigst door werkt, is de Nieuwe Groep van Werelddienaren. Zij zijn de schakel tussen de Hiërarchie en de mensheid omdat ze een been in elk kamp hebben. Het zijn zonder uitzondering discipelen. Ze hebben de eerste inwijding genomen en misschien de tweede, sommigen van hen de derde en enkelen de vierde inwijding. Zij zijn Werelddienaren. Het zijn niet noodzakelijkerwijs de esoterici van de wereld, maar ze zijn op ieder terrein van menselijke activiteit te vinden: op ieder gebied geven ze uitdrukking aan hun besef van de behoeften van de mensheid in deze overgangstijd. Zij zijn de hoop van de wereld. Door hen zal de nieuwe beschaving worden opgebouwd. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.I)

Het verheugt Mij opnieuw tot jullie te kunnen spreken, en jullie te vertellen dat Ik kom om jullie met Mij mee te nemen naar het Nieuwe Land – het Land van Liefde, het Land van Vertrouwen, van Schoonheid en Vrijheid. Ik zal jullie daarheen brengen als je Mij kunt volgen en aanvaarden, Mij laten leiden en gidsen. En als dit zo is, zullen wij samen een Nieuwe Wereld bouwen: een wereld waarin de mensen kunnen leven zonder vrees, zonder wantrouwen, zonder verdeeldheid; waarin ze samen de overvloed van de Aarde delen, samen de Zegen kennen van Eenheid met onze Bron. (Maitreya, Boodschap nr.3)

De synthese van ideeën die aan onze veelsoortige presentatie ten grondslag ligt, komt voort uit ons besef van de eenheid van alle dingen, uit ons voortdurende besef van het Geheel en van de ondeelbaarheid van die Werkelijkheid. Wanneer de mensen delen in deze ervaring, zal alles mogelijk worden. Wanneer de mensen de Christus zien en zijn Discipelen, de Meesters van Wijsheid, zullen ze inzien hoe noodzakelijk de vele benaderingen van de waarheid zijn, omdat ze zullen beseffen hoe oud de mens is, hoe uiteenlopend zijn ervaringen en verwachtingen door de eeuwen heen, en op hoeveel verschillende manieren mensen ideeën in zich opnemen. Ook zullen zij iets gaan begrijpen van de innerlijke eenheid achter de uiterlijke verscheidenheid. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De noodzaak van synthese’)

Het creëren van groepsbewustzijn, de ervaring een integraal deel van één Geheel te zijn, is in de komende tijd het doel voor de mensheid. De nieuwe energieën die deze planeet binnenstromen vanuit het Waterman-stelsel werken in die richting; hun wezenlijke hoedanigheid is die van synthese en universaliteit. We staan op het punt diepgaande veranderingen mee te maken in al onze instellingen en structuren, zowel de politieke, economische, godsdienstige, sociale, wetenschappelijke, opvoedkundige als de culturele. Deze veranderingen zullen plaatsvinden naarmate de mensheid stap voor stap haar wezenlijke Eenheid begrijpt en de maatregelen treft die noodzakelijk zijn om die Eenheid te verwerkelijken. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.I)

Ik wil jullie de kans bieden om te groeien in Dienstbaarheid, om jezelf te verheffen tot in een nieuw Licht, tot een nieuwe verantwoordelijkheid, en wanneer Ik jullie oproep, zal ik jullie verwachten. Er zijn er thans velen die dit werk voor Mij doen, doch Mij niet kennen, noch weten dat Ik er ben. Zo is het altijd geweest, want velen werken beter in de schaduw. Maar jullie, Mijn vrienden, hebben de gelegenheid tot volledige en bewuste dienstbaarheid. Grijp deze kans aan en begin nu. Neem deel aan een Groots Plan dat nu de wereld verandert, dat alle mensen en alle volkeren tot elkaar brengt, dat de weg toont naar de toekomst en terug naar God. (Maitreya, Boodschap nr.21)

De wezenlijke hoedanigheid van Waterman is Synthese, een hoedanigheid die zelden te zien is in het huidige leven op Aarde. In toenemende vaart, echter, zal de hoedanigheid van Synthese op alle gebieden van het leven geleidelijk de plaats innemen van de fragmentatie en disharmonie van vandaag. Mensen zullen de betekenis van Eenheid leren begrijpen en inzien dat ze broeders en zusters zijn van één familie die samen een ontdekkingsreis ondernemen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Ontluikende goddelijkheid’)

….

Je kunt de gevolgen van de energie van synthese al bijna overal zien in het leven, zeker in het onderwijs. Synthese heeft te maken met verhoudingen, met de verwantschap van ideeën bijvoorbeeld. Door filosofisch onderzoek kun je het bewustzijn uitbreiden totdat twee schijnbare uitersten vlak naast elkaar staan – elkaar niet alleen aanvullen en invullen, maar elkaar ook verduidelijken. Het is dit vermogen tot samenvoegen waardoor het bewustzijn van de mensheid onvermijdelijk wordt uitgebreid en juiste menselijke verhoudingen mogelijk worden. (Benjamin Creme, De Bundeling van de Krachten van Licht)

Mijn Aanwezigheid veroorzaakt zulke veranderingen in de wereld, dat de informatie over Mijn bestaan weldra zal worden bevestigd. De mensen zullen vragen: hoe kan dit; waar komt dit nieuwe licht vandaan? De aloude scheidslijnen zullen samenkomen en versmelten; de mensenzonen zullen een hoger Licht ontwaren, en wanneer zij hun gezicht naar dat Licht keren, zullen zij Mij vinden, wachtend om hen te leiden. Zo zal het zijn. Zo zal de waarheid in het hart der mensen reageren op de Waarheid die Ik ben. Zo zal dat nieuwe Licht in hun hart ontstoken worden, en zal de angst van de mensen verdwijnen. (Maitreya, Boodschap nr.44)

Elk tijdperk brengt die groepen van zielen in incarnatie van wie de energieën aansluiting kunnen vinden met de overheersende energieën van dat tijdperk…. Steeds meer zal blijken dat tieners en jonge volwassenen buitengewoon goed zijn toegerust om te reageren op de inkomende energieën van Aquarius, die gericht zijn op synthese en samensmelting. Evenzo zullen ze in staat zijn de mogelijkheden te benutten die hun speciaal geboden worden, en zullen zij de structuren vinden en creëren waarop de beschaving van de komende tijd moet worden gebouwd. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De wateren van Aquarius’)

Helaas is het onderwijs in de meeste landen tot nu toe zeer nationalistisch geweest. De geschiedenis van het land wordt gewoonlijk zeer eenzijdig onderwezen: alles wat het land deed was goed en alles wat andere landen deden was slecht. Hierdoor krijgt het zich ontwikkelende kind een zeer vooringenomen en geheel onjuiste kijk op de wereld. Ik vind dat het onderwijs een kind in de eerste plaats moet laten zien dat het lid is van een mondiale familie. De samenvoegende energie van Waterman moet worden aangewend om dit mondiale bewustzijn te scheppen. Men moet de kinderen laten zien dat we niet slechts leven in één groot of klein land, maar in een wereld waarin nog 5,7 miljard andere mensen leven. Kinderen moet bovenal worden geleerd dat dit het uitgangspunt is van hun leven op Aarde: dat zij deel uitmaken van een groep, een familie. Net zoals een familie de bestaansmiddelen deelt binnen het huishouden, zo behoort de menselijke familie de bestaansmiddelen te delen die de Goddelijke Voorzienigheid voor dat doel verstrekt. (Benjamin Creme, SI juli/augustus 1997)

…de oude, versleten structuren verliezen hun stabiliteit en samenhang en maken zo de weg vrij voor de opbouw van de nieuwetijdse vormen. Die nieuwe vormen moeten de idealen en aspiraties omvatten van alle mensen voor een rechtvaardiger wereld, een wereld die niet langer verscheurd is en verdeeld in rijk en arm, machtig en zwak. Ze moeten boven alles het denkbeeld omvatten van synthese, de innerlijke, geestelijke bedoeling van het Waterman-bestel. Wanneer Maitreya naar voren treedt om in volle openbaarheid te werken, zal Hij de fundamenten leggen voor deze nieuwe benaderingen van leven: Hij zal de eenheid van de mensen benadrukken en de noodzaak van samendelen, rechtvaardigheid en vrede als de enige garantie voor vrede; Hij zal alle mensen oproepen de fouten van het verleden te vergeven en te vergeten; Hij zal de klaroenstoot geven tot samenwerking voor het welzijn van allen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het voorspel van verandering’)

De mensheid zal tot het volkomen begrip komen dat we één groep zijn die mensheid heet, dat er niets is in de hele kosmos wat van ons afgescheiden is, dat alles verbonden is met al het andere, dat de wetten die de mensheid met elkaar verbinden de wetten zijn die zijn opgebouwd uit het niet-bestaan van welke afgescheidenheid ook in de hele kosmos. We zullen in dit besef van samensmelting en vermenging groeien, naarmate de invloed van de energieën van synthese, afkomstig van de constellatie Waterman, toeneemt. Dat is het wezen van de energieën van Waterman. Die werken alleen door middel van groepen. Deze energieën werken niet door middel van individuen. Individualiteit zal niet verdwijnen, maar in dienst van de groep gesteld worden. (Benjamin Creme, De Bundeling van de Krachten van Licht)

Velen zullen Mij spoedig zien en aanvankelijk wellicht verrast zijn door Mijn verschijning want Ik ben niet de Prediker van Weleer, maar ben slechts gekomen om de weg te wijzen, om het pad te tonen dat moet worden begaan, terug naar de Bron en naar Harmonie, Schoonheid en Rechtvaardigheid. Mijn taak is eenvoudig: jullie de weg wijzen. Jullie, Mijn vrienden, hebben de moeilijke taak een Nieuwe Wereld te bouwen, een Nieuw Land, een Nieuwe Waarheid; maar samen zullen we triomferen. (Maitreya, Boodschap nr.15)

Mensen zullen de betekenis van Eenheid leren begrijpen en inzien dat ze broeders en zusters zijn van één familie die samen een ontdekkingsreis ondernemen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Ontluikende goddelijkheid’

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.