Een weerkerende keuze

Sinds de oprichting van Share International schreef Benjamin Creme’s Meester artikelen die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen. Veel van deze artikelen lijken nu inderdaad nog meer van toepassing dan toen ze voor het eerst werden gepubliceerd. Dit artikel verscheen voor het eerst in Share International van juli/augustus 1996 en inmiddels wordt er, meer dan ooit, een beroep op ons gedaan om te kiezen voor een veiliger, gezondere wereld voor iedereen. Daar we niet kunnen weten welke zaken een rol spelen bij Maitreya’s afwegingen over het moment van Zijn openlijke verschijning, doen we er verstandig aan te vertrouwen op Zijn oordeelsvermogen.

Een weerkerende keuze door de Meester —, via Benjamin Creme

De tijd nadert voor de grote beslissing van de mensheid. Ook de Heren Zelf wachten gespannen op dat beslissende moment. Onder de grote massa zijn er maar heel weinigen die beseffen hoe belangrijk deze tijd is, deze keuze voor de mens: zich roekeloos, onbekommerd in een catastrofe storten, of het leven voor alle mensen reorganiseren, en het heiligen met rechtvaardigheid en vrijheid. Het is natuurlijk een steeds weerkerende keuze, die zich nu als nooit tevoren toespitst. Nooit eerder heeft zoveel afgehangen van de juistheid van het besluit van de mens, want heden heeft hij een wapen in handen met onbeheersbare vernietigingskracht. Groot is derhalve de noodzaak van kalm en zorgvuldig nadenken. Om de mensen te helpen de gevolgen van hun daden te begrijpen, staat Maitreya gereed het openbare leven te betreden. Hij zal zijn overtuigende wijsheid voegen bij de roep om gezond verstand en vrede. Hij zal inspireren en onderwijzen. In groeiende aantallen zullen de mensen Zijn daden en normen navolgen, en ten slotte zal de wereld Zijn wijze raad opvolgen en voor de mens de vrede herstellen die zijn geboorterecht is.
Zo zal het zijn. Zo zal Maitreya Zijn belofte en Zijn plicht aan de mensheid vervullen. Ongeduldig zien velen deze tijd tegemoet, weinig als ze weten van de vele factoren, kosmisch en anderszins, die Maitreya moet afwegen om aan de wet te voldoen. Niets is toegestaan wat de vrije wil van de mens aantast; niets dan de Wet, en inzicht in de omstandigheden, zijn van invloed op het oordeel van Maitreya over het moment van zijn openbare verschijning. Wees van één ding overtuigd: geen moment langer dan nodig zal Maitreya wachten met het begin van Zijn openlijke missie van dienstbaarheid. Hij alleen beslist over dat tijdstip. Wacht, en vertrouw, op zijn oordeel. Dat oordeel berust op kennis die de mens niet heeft. Alleen met kosmisch inzicht kan dat juist worden afgewogen. Niettemin moet Maitreya zwaarwegende beslissingen nemen op grond van schaarse, en veranderende, gegevens. Een zeer dunne lijn scheidt dat wat noodzakelijk van wat mogelijk is. Vertrouw daarom op de vaardige hand van de Heer van Liefde. Erger je niet aan het schijnbare uitstel van Zijn verschijning – in het alomvattende Nu bestaat zulk uitstel niet. Binnenkort zal de Mensenzoon zijn rechtmatige plaats innemen als de Leraar van de mensheid.
De meerderheid van de mensen zal blij en bereidwillig Zijn raad opvolgen en Zijn leringen ter harte nemen. Stap voor stap zullen zij dankbaar de structuren van de toekomst aanbrengen, en in groeiende vaart zullen de oude fouten vervagen – vergeven en vergeten. Zo zal het zijn. Zo zal de Grote Heer en leider van de mens zijn bestemming vervullen, en zo zal de mensheid ware vreugde kennen.

Dit artikel uit 1983 was wellicht bedoeld als oproep in die tijd aan de vele nieuwetijds groepen die vanaf 1974 door Benjamin Creme en zijn groepen waren benaderd, om samenwerking aan te moedigen. Een reactie bleef helaas uit. We drukken ‘De noodzaak van synthese’ hier opnieuw af als onderdeel van onze nadruk hier op de vereisten voor doeltreffend en vereend groepswerk in de hoop op oprechte zelfreflectie binnen alle groepen. Het artikel wijst beslist op de noodzaak om, in de woorden van Benjamin Creme’s Meester, manieren te vinden “om de handen ineen te slaan over een zee van meningsverschillen heen, en hen met wie je het oneens bent als gelijken te omarmen”.

De noodzaak van synthese door de Meester —, via Benjamin Creme

Het is vreemd dat zo weinig groepen die zich bezighouden met nieuwetijds denkbeelden daadwerkelijk een open houding tonen, ondanks de lippendienst die zij de ideeën van eenheid en broederschap bewijzen. Verre van dat, zij neigen eerder tot het tegenovergestelde en behoren tot de meest afgescheiden en gesloten groeperingen die zich bezighouden met het onderwijzen van de mensheid. Het is hun taak de volkeren de visie voor te houden van een betere wereld, waarin geen plaats is voor afgescheidenheid, waarin ieders bijdrage wordt gezien als een wezenlijk onderdeel van het Geheel en van gelijke waarde. Toch ligt bijna overal de nadruk op de superioriteit van een bepaalde lering of een gezichtspunt. Zeer zelden ziet men de daden van samenwerking en wederzijds begrip die in hun woorden zo’n trotse plaats innemen. Het denken van deze groepen wordt nog steeds beheerst door een zeer oud ritme, en er moet veel geleerd en veranderd worden, willen zij werkelijk de idealen van de komende tijd vertegenwoordigen.
Dat die veranderingen er zullen komen is onvermijdelijk, maar voor velen zal het een lang en moeilijk proces zijn. Velen zien de noodzaak, maar zijn uit zichzelf niet in staat anderen op voet van gelijkheid te benaderen, zo diepgeworteld is de gewoonte van wedijver en geslotenheid. Bovendien overheerst bij sommigen de behoefte om gezien te worden als de voornaamste denkers; de begoocheling van persoonlijke eerzucht heeft hen stevig in haar greep. Zo is de situatie nu, terwijl er juist behoefte is aan een groeiend besef van vereenzelviging met elkaar, aan begrip van de onderliggende synthese die de inspanningen van al deze groepen verenigt.
Bovendien kan de educatieve rol van deze groepen alleen worden vervuld wanneer die synthese begrepen en aan het publiek gepresenteerd wordt. Momenteel wordt de gemiddelde zoeker verward en verbijsterd door de elkaar bestrijdende aanspraken op zijn aandacht en loyaliteit. Spoedig zal de wereld weten dat de vele leringen en formuleringen van de waarheid uit één bron komen; dat door alle dezelfde goddelijke stimulans stroomt; dat de diverse interpretaties voortkomen uit het feit dat de mensheid uiteenlopende behoeften heeft en op verschillende stadia van de ladder van ontwikkeling staat.
Niet voor niets heeft de Hiërarchie de benodigde leringen en ideeën op een zo breed mogelijke schaal aangeboden, op veel verschillende niveaus en op tal van manieren. De synthese van ideeën die aan onze veelsoortige presentatie ten grondslag ligt, komt voort uit ons besef van de eenheid van alle dingen, uit ons voortdurende besef van het Geheel en van de ondeelbaarheid van die Werkelijkheid. Wanneer de mensen delen in deze ervaring, zal alles mogelijk worden. Wanneer de mensen de Christus zien en zijn Discipelen, de Meesters van Wijsheid, zullen ze inzien hoe noodzakelijk de vele benaderingen van de waarheid zijn, omdat ze zullen beseffen hoe oud de mens is, hoe uiteenlopend zijn ervaringen en verwachtingen door de eeuwen heen, en op hoeveel verschillende manieren mensen ideeën in zich opnemen. Ook zullen zij iets gaan begrijpen van de innerlijke eenheid achter de uiterlijke verscheidenheid. De mensen zullen zelf ontdekken dat aan de ideeën en leringen een Plan ten grondslag ligt; dat elke lering de formulering is van slechts één fragment van het Plan; dat het Plan de uitdrukking is van de scheppende Wil van God en als zodanig voortdurend in verandering is.
Hoe zou één groep, één vereniging of instelling dan de Waarheid voor alle tijden kunnen belichamen? Natuurlijk zijn er velen die geloven dat zij nu al werken voor synthese en eenheid, maar dat is grotendeels illusie.
Het is nauwelijks een verdienste om een band te vestigen met geestverwanten; dat is nuttig, maar betrekkelijk eenvoudig. Veel moeilijker is het om de handen ineen te slaan over een zee van meningsverschillen heen, en hen met wie je het oneens bent als gelijken te omarmen. Zoek in je broeders benadering dat wat verenigt. Weet dat achter alles de Christus staat met Zijn Discipelen. Onthoud dat de ene Waarheid alle benaderingen bezielt en dat niets dan het denken van de mens verdeeldheid schept.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.