Toekomstige leefwijzen

een compilatie

Hier volgt een selectie uit citaten van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus en Maitreya’s Leringen — De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt) en Benjamin Creme, met betrekking tot het thema ‘Toekomstige leefwijzen’.

Een geheel nieuwe mogelijkheid voor sociale verhoudingen opent zich voor de mensheid. Nu de mens op de drempel van het Waterman-tijdperk staat, zullen er in de komende tijd totaal nieuwe niveaus van bewustzijn verschijnen. Dit zal leiden tot de schepping van nieuwe structuren waarmee de mens uitdrukking kan geven aan zijn groeiend besef van de onderlinge verbondenheid van alle dingen.
In het begin zullen deze nieuwe structuren zich langzaam vormen, terwijl de mens voorzichtig zijn weg uit het huidige moeras zoekt; maar geleidelijk zal er een nieuwe stimulans tot verandering gegeven worden door de Meesters die de eerste groep vormen van de naar buiten tredende Hiërarchie. Nieuwe ideeën, waardoor de mensen op een nieuwe manier met elkaar omgaan, zullen de wereld overspoelen, en er zal een nieuwe benadering van sociaal leven ontstaan…
Allereerst moet massale hulp aan de armere gebieden in de wereld de hoogste prioriteit krijgen om het lijden van vele miljoenen mensen te verlichten. Vervolgens moet de herverdeling van de aardse hulpbronnen op basis van behoefte doorgaan, tot een billijker evenwicht is bereikt. De uitvoering hiervan zal twee à drie jaar in beslag nemen. Tegelijkertijd moet een vérstrekkend onderwijsprogramma worden ingevoerd, als antwoord op het groeiende probleem van werkloosheid en de voortdurend toenemende vraag naar een juist en creatiever gebruik van de vrije tijd. Er zal een geleidelijke reorganisatie van de samenleving plaatsvinden, met een minimum aan verdeeldheid; de hoop van de mens op een maatschappij gebaseerd op samendelen en liefde zal geleidelijk in vervulling gaan, en ieder zal in het nieuwe tijdperk verzekerd zijn van zijn rechtmatige plaats. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘Een nieuwe benadering van het sociale leven’)

De terugkeer van de Christus en de Hiërarchie zal de mens laten zien dat er een oplossing is voor de problemen en dat, wanneer we de eerste stappen zetten in een andere richting voor ons politieke, economische en sociale leven, wij de mogelijkheid hebben om een beschaving op te bouwen die grootser en spiritueler is dan alles wat de wereld heeft gekend.
Voor de arme, ondervoede en uitgebuite massa’s van de wereld betekent de terugkeer van de Christus en de Hiërarchie het begin van werkelijk leven. Voor het eerst in de bekende geschiedenis zullen de voortbrengselen van de wereld met alle mensen worden gedeeld. Voor de ontwikkelde, geïndustrialiseerde landen van het Westen, het eenderde deel van de wereldbevolking dat momenteel het grootste deel van het voedsel, de grondstoffen en de energie van de wereld weggraait, nuttigt en verspilt, zal een nieuwe ervaring – ‘woestijnervaring’ – nodig zijn. We zullen moeten leren eenvoudiger te leven. Maar de Meesters zullen laten zien dat het mogelijk is om een eenvoudiger leven, een gelukkiger leven te leiden wanneer de middelen voor dat leven met alle mensen overal gedeeld worden. (Benjamin Creme, De wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid)

Alles wat Ik vanavond zeg, heeft betrekking op de schepping van een nieuwe structuur van leven voor de mensheid. Een nieuwe beschaving moet worden gebouwd op de bouwvallen van de oude. Dat wat kostbaar is en waard om te behouden, zal behouden blijven, maar alles wat de openbaring verhindert van de ware grootheid van de mens moet worden afgedankt. Er komt een tijd, Mijn vrienden, dat jullie overal om je heen steden van schoonheid zult zien, stralende scheppingen van liefde, dit alles als de openbaring van ’s mensen dromen van zichzelf als God. Zo zal het zijn. (Maitreya, uit Boodschap nr. 58)

Dat de mensen zullen kiezen voor leven en verdere vooruitgang is onze vurige hoop en verwachting. Dat ze de dwaasheid zullen inzien van hun huidige manier van leven is onze hartewens. Onze taak is slechts te adviseren en te begeleiden; aan de mensheid alleen is het de richting te kiezen.
Velen denken wellicht dat die keus eenvoudig is, maar dat kan heel goed anders zijn: boven alles vrezen mensen verandering en om die te vermijden, lijden zij nodeloos pijn. Desondanks zal de nood van de tijd hun aandacht richten op de nieuwe prioriteiten en talloze harten aansporen tot actie. Spoedig zal de overgrote meerderheid van de mensen de noodzaak inzien van drastische hervormingen en afbraak van de achterhaalde instituties van vandaag.
Mensen zullen vrijer gaan ademen, vreugde en hoop zullen hen aanzetten tot het experimenteren met nieuwe vormen en structuren, en uit de huidige chaos zal een nieuwe harmonie ontstaan. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘De mensheid moet kiezen’)

Raad en begeleiding staan de mens op verzoek ter beschikking, maar de mensen moeten bereid zijn hun huidige leefwijzen te veranderen om de toekomst van de planeet en de toekomst van hun kinderen veilig te stellen. De hulpbronnen van de Aarde zijn eindig maar, met goed beheer en samendelen, voldoende voor de behoeften van allen.
De mens moet daarom zijn behoeften opnieuw definiëren en een nieuw en juister begrip krijgen van de betekenis en het doel van zijn leven. Dit zal gebeuren wanneer zelfs maar een mate van samendelen de huidige, vernietigende wedijver heeft vervangen en de mens van de afgrond heeft weggeleid. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘De keuze is aan de mens’)

Elk land zal gevraagd worden een inventaris te maken van al zijn bezittingen en van alles wat het nodig heeft en dit zal ter beschikking gesteld worden aan de Verenigde Naties. Alle producten en voortbrengselen moeten ter beschikking worden gesteld. Ik zeg “moeten”, maar het is aan ons om dit te bekrachtigen. Er zal ons niets worden opgelegd. Maar dit zal het advies zijn van de Hiërarchie en de Christus – om de voortbrengselen van de aarde ter beschikking te stellen aan alle mensen, onder het beheer van de VN-agentschappen ten behoeve van allen, zodat geen enkel land iets in eigendom heeft. Vervolgens zal alles naar behoefte onder de hele mensheid worden verdeeld. Dit zal voor het ontwikkelde eenderde deel van de wereld een volkomen nieuwe en eenvoudiger manier van leven betekenen, en veel gelukkiger, want er is niets dat gemakkelijker te dragen is dan iets wat je samendeelt. (Benjamin Creme, De wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid)

Bijna onmerkbaar hebben gedurende de laatste paar jaar grote veranderingen in de wereld plaatsgevonden die de aankondiging zijn van een nieuwe dageraad, van een geleidelijke hervorming van de samenleving en haar structuren op een tot nog toe ongekende schaal. Weldra zullen de eerste contouren van de nieuwe structuren zichtbaar worden. Binnenkort zullen de eerste funderingen worden gelegd waarop de nieuwe beschaving zal worden gebouwd.
Dit alles hangt af van de aanvaarding door de mensheid van de beginselen van samendelen en rechtvaardigheid, van broederschap en liefde. Zonder die aanvaarding kan niets deze wereld redden. Om die reden heeft Maitreya deze beginselen aangeduid als de grondslag van alle vooruitgang voor de mens. Wanneer jullie Hem zien, zal Hij jullie oproepen om deze fundamentele en goddelijke begrippen in praktijk te brengen, opdat alle mensen voor het eerst in harmonie en rechtvaardigheid kunnen leven. Spoedig zullen de mensen inzien dat er geen alternatief is voor samendelen, dat al het andere heeft gefaald, en eenstemmig zullen zij oproepen tot de wederopbouw van de wereld langs rechtvaardiger lijnen. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘Een nieuw tijdperk breekt aan’)

Ik breng jullie naar een Nieuw Land. Sluit je gelederen rondom Mij en laat Mij jullie de heerlijkheid tonen die jullie wacht. Het raamwerk van deze komende tijd wordt nu gebouwd. De blauwdruk van de toekomst wordt duidelijker. Laat Mij jullie die toekomst binnenbrengen en die structuur in stralend Licht omhullen. Mijn Zegen vergezelt jullie allen. (Maitreya, uit Boodschap nr. 48)

We zoeken allemaal evenwicht. We zoeken eenheid, evenwicht, hoe we het ook noemen. Het is dat wat ons in staat stelt creatief en gelukkig te zijn. Het stelt het wiel in staat om steeds opnieuw te wentelen en uit zichzelf te scheppen, steeds opnieuw, dat wat geschapen is. Op die manier zal de beschaving van de toekomst hoedanigheden vertonen waar we nog niets zinnigs over kunnen zeggen. We hebben de woorden nog niet voor wat we zullen zien en weten. We hebben de woorden niet voor de hoedanigheid van die beschaving. Noch voor het gevoel, de ervaring, van die verhouding wanneer alle mensen zichzelf zien en ervaren als broeders en zusters van hetzelfde huis, één planeet. Dat zal mensen terugvoeren naar hun kindertijd. Thuis was thuis. Je broeders en zusters waren de specie die je op het rechte pad hielden. Zo zal het zijn.
We zullen echt van elkaar afhankelijk zijn. Een onderling afhankelijke wereld zal de realiteit zijn. Het is nu al de realiteit, maar we onderkennen het feit nog niet. In deze komende tijd zullen de constructies, de uitvindingen, de buitengewone ontdekkingen die op dit moment nog net buiten ons bereik sluimeren, realiteit worden. We zullen ze vrijmaken door juiste verhoudingen, vrije tijd, onderwijs, erkenning in de wereld, voor het eerst, dat we zielen in incarnatie zijn die samen op ontdekkingsreis zijn, gebruiksvoorwerpen maken voor die beschaving en openbaren dat we Goden zijn. (Benjamin Creme, De Kunst van het Leven)

We zullen moeten leren veel eenvoudiger te leven, niet gericht op deze enorme mechanische beschaving die we om ons heen hebben opgebouwd, met name in het geïndustrialiseerde Westen. De Christus en de Meesters zullen laten zien dat we uiterst gelukkig, veel gelukkiger dan nu, kunnen leven op een eenvoudiger manier, met minder dingen. Maar dat zullen dan wel dingen van schoonheid zijn. Die zullen worden gemaakt omdat ze nodig zijn en ze zullen worden gemaakt vanuit de scheppende kracht van de mens, of ze nu door de mens of door een machine zijn gemaakt. Er zal een geheel nieuwe houding tegenover werk ontstaan. Met de kracht van geluid zal de mens de voorwerpen van zijn beschaving bouwen en zijn omgeving beheersen, gebaseerd op zijn werkelijke behoeften. (Benjamin Creme, De wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid)

Onze taak zal zijn erop toe te zien dat de ontwikkeling van de nieuwe samenleving verloopt langs wegen die een juist evenwicht bewaren, en niets wat afbreuk doet aan de menselijke noden zal onze aanbeveling krijgen. Schoonheid en besef van wat gepast is, zal de toetssteen zijn. Alles wat lelijk, mechanistisch en schadelijk is voor de menselijke geest, zal gemeden worden. Het doel zal zijn om in volledige vrijheid en harmonie een juiste verhouding te bewaren tussen de mens en zijn omgeving, om ervoor te zorgen dat elke technologische en wetenschappelijke vooruitgang wordt gezien als een middel om beter te voorzien in de behoeften van de mens en om de aard van de Werkelijkheid beter te leren kennen…
De tijd nadert dat de mens in een nieuwe relatie zal komen te staan tot zijn omgeving. In overeenstemming met zijn besef dat de mens, de natuur en God één zijn, zal hij vormen bouwen die hem in staat stellen die waarheid te openbaren. Er zal het innigste contact en een vrije uitwisseling tot stand gebracht worden met alle delen van het Geheel; onbetwistbare kennis van de zin en het doel van het leven zal de huidige verwarring vervangen en leiden tot een uitdrukking van tot nog toe ongekende schoonheid. Het ware, het goede en het schone zullen werkelijkheid worden in het leven van de mensen. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘Het leven in de Nieuwe Tijd‘)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.