Er zij Licht

Vanaf de oprichting van Share International schreef Benjamin Creme’s Meester artikelen die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen. Veel van deze artikelen lijken nu inderdaad nog meer van toepassing dan toen ze voor het eerst werden gepubliceerd, in dit geval december 1983.

door de Meester —, via Benjamin Creme

Elke eeuw brengt de mens dichter bij zijn doel: de uitdrukking, in al zijn volmaaktheid, van het Licht van God. Op deze manier wordt de mens wat hij in aanleg is: een levende God. Elke incarnatie markeert een uitgehouwen trede in de klim bergopwaarts. Met elk van die ervaringen voegt de mens aan zijn voertuigen een beetje licht toe, en verandert zo op subtiele wijze de trillingssnelheid van zijn lichamen. Wanneer al zijn lichamen aldus trillen op de frequentie van het licht, is de taak voltooid, de reis beëindigd. Vanuit het gezichtspunt van de mens is de reis voorbij; vanuit het gezichtspunt van Hen die het volbracht hebben, is de reis nog maar net begonnen.
Zo maakt iedere man en vrouw de metamorfose door van mens tot God. Uit het omhulsel van de stof, met al haar beperkingen, komt de bevrijde Meester tevoorschijn, stralend van het Licht van God.
Overal in het uitgestrekte universum is dit Licht eeuwig aanwezig; in alle dimensies en op elk niveau drukt het zijn aard uit, slechts beperkt door de vormen waarin het zich vertoont. Deze vormen bieden toegang tot het Licht aan hen van wie het bewustzijn in de wereld der stof rust, maar licht is in wezen vormloos en heeft geen structuur nodig om zijn Bestaan te handhaven.
Diep binnenin ieder van ons huist dat licht, wachtend op de kans om uit te stralen. In ieder gloeit het potentieel van de hele kosmos. Binnenin ieder is ook de wil om dat licht te onthullen en zo de aard van God openbaar te maken. Dat licht en die wil behoren tot de ziel en zij worden werkzaam als gevolg van eenlijnigheid met de ziel. Streef daarom naar eenlijnigheid met de ziel en breng het doel van God tot openbaring. Zoek binnenin jezelf en vind de bron van alle kennis en liefde. Onthul het Licht van de ziel aan de wereld en schaar je in de rijen van hen die dienen.
De wereld staat gereed voor meer licht. Overal hunkeren de volkeren naar nieuwe kennis omtrent zichzelf en God. Vanwege deze gereedheid hebben de Meesters zich voorbereid om een nieuw tijdperk van Licht in te luiden. Er zullen de mensheid onbegrensde mogelijkheden tot vooruitgang worden geboden: de mens zal verwonderd staan bij de ontdekkingen die de deur zullen openen tot beheersing van de natuurkrachten; hij zal verbaasd staan over het wonder en de pracht die aldus geopenbaard worden; hij zal zeker zijn van het bestaan van God en van zijn verwantschap met die goddelijkheid, en zal bereidwillig zijn medewerking verlenen aan het goddelijk Plan.
Dit alles wacht de mensheid nu zij op de drempel staat van het Waterman-tijdperk. Dit wordt een tijd waarin het goddelijk Plan opnieuw zal bloeien, wat de mens eindelijk tot een bewuste aanvaarding zal brengen van zijn bestemming.
Velen twijfelen hier tegenwoordig aan bij het zien van een wereld vol scheuring en spanning. De problemen lijken te ingewikkeld, de verdeeldheid te groot. Maar juist dan, wanneer de nood het hoogst is, komt de Leraar, gereed om een nieuw Licht te brengen. Zo Iemand is nu in jullie midden en wacht geduldig, achter de schermen, op de uitnodiging om te dienen.
Onthul het Licht dat Hij brengt en wikkel alle dingen in heiligheid. Omarm Zijn leringen en breng hulp aan allen in nood. Openbaar Zijn licht en maak deze wereld nieuw.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.