Liefde in actie

een compilatie

Hier volgt een selectie uit citaten van Maitreya (Boodschappen van Maitreya, de Christus), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt) en Benjamin Creme met betrekking tot het thema ‘Liefde in actie’.

Nu Mijn aanwezigheid een vaststaand feit is, zie Ik de problemen van de mens nog duidelijker. Dat zijn er vele, Mijn vrienden, maar ze hebben een simpele oorzaak.
Een eenvoudig gebrek aan Liefde ligt aan de basis van het huidige lijden van de mens. Niets anders weerhoudt hem van de verwerkelijking van zijn goddelijk potentieel. Alle Goddelijkheid is in de mens aanwezig, maar zonder Liefde volgt er slechts lijden.
Sinds lang, Mijn vrienden, weten jullie dit; vele malen eerder hebben jullie gehoord van de noodzaak van Liefde. Toch ontbeert jullie leven dat goddelijke aspect.
Ik kom om jullie het eenvoudige Pad naar God te tonen door Liefde, om jullie de methoden van Liefde te leren, de weg voorwaarts via Liefde en Rechtvaardigheid, juiste verhoudingen van mens tot mens, en aldus tot God. (Maitreya, uit Boodschap nr. 101)

Door het Christus-beginsel vrij te geven vestigt [Maitreya] het vermogen tot liefhebben in de wereld. Hij galvaniseert de mensheid door middel van de kracht van die liefde om de wereld te transformeren. Dat is precies wat Hij nu van achter de schermen doet en wat Hij openlijk zal doen wanneer Hij voor de wereld verschijnt.
Liefde is een actieve kracht die transformeert. Liefde die niet actief is, is nauwelijks liefde te noemen. Liefde in actie is het wezen van liefde. Het vermogen om de wereld en alles wat zich erin bevindt lief te hebben is de hoedanigheid van Maitreya. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III)

Stel je een wereld zonder liefde voor: zoiets afgrijselijks schokt de verbeelding. Hoe komt dat? Gevoelsmatig erkent de mens de noodzaak om liefde te ontvangen en weldra zal hij de noodzaak beseffen om liefde te geven. Hij zal leren zien dat de liefde hem verbindt met alle andere mensen in een eindeloze keten. Misschien zal het eerst aarzelend gaan, maar hij zal beginnen te vertrouwen. Stap voor stap zal hij zijn angst overwinnen. Dan zal hij die gezegende staat bereiken waarin geen plaats is voor angst, waar de liefde in alle rust troont en zegen schenkt aan allen die naderbij komen.
Voor de mens betekent leven daarom liefhebben. Angst, die indringer, moet vermeden en overwonnen worden. Vertrouwen brengt liefde voort en vernietigt die angst, en openbaart de god die eeuwig woont in het innerlijk van de mens. Vertrouwen en geloof zijn één, weerspiegelingen van de innerlijke goddelijkheid. Vertrouw die goddelijkheid, laat haar uitstralen als liefde en ervaar het einde van de angst. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘Liefhebben, een noodzaak’)

Goede wil is bereikbaar. Het is het niveau van de energie van liefde dat de mensheid zonder al te veel moeite tot uitdrukking moet kunnen brengen. Vele miljoenen mensen hebben inderdaad goede wil en geven daar uitdrukking aan. Dat is niet alleen maar aardig, verdraagzaam en fatsoenlijk zijn; dat alles is er het gevolg van. Goede wil is een actieve kracht. Het is het wilsaspect verbonden met het liefde-aspect. Als het liefde-aspect het wilaspect bezielt, krijg je goede wil. Als je denkt aan ‘goed’ als liefde en ‘wil’ als doel, krijg je goede, liefdevolle bedoeling. Die liefdevolle bedoeling moet ons leven doordrenken en juiste menselijke verhoudingen scheppen. Juiste menselijke verhoudingen zullen ons bevrijden van schuldgevoel en angst en zullen de rijkdommen van de wereld verdelen en vrede scheppen. Juiste menselijke verhoudingen zijn een eerste vereiste voor de mensheid en Maitreya zal dat tot een van Zijn hoofdpunten maken. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III)

Wanneer jullie Ons zien, zullen jullie weten dat de Broeders mensen zijn zoals jullie, maar in wie de liefde zichtbaar is. Wij zullen jullie het geheim van de liefde leren. Vol vreugde zullen Wij jullie naar de andere oever brengen en jullie leiden naar de Bewaker van de Poort.
Veranderingen worden voorafgegaan door spanningen en spanningen brengen angst met zich mee. Maar voor angst is geen plaats in het hart dat geïnspireerd wordt door dienstbaarheid en liefde. Wapen je daarom met dienstbaarheid en zie de toekomst met vreugde tegemoet. Verwelkom met een blij hart de veranderingen die moeten plaatsvinden en schep samen het Tijdperk van de Liefde. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘Een tijd van verandering’)

De wederkomst van de Christus in verband met de mensheid gaat in wezen over de geboorte van het Christus-beginsel in het hart van de hele mensheid. Daardoor ontwaakt het liefde-aspect, waarmee samendelen en rechtvaardigheid, kortom juiste verhoudingen, in de komende tijd zullen worden gegarandeerd. Juiste verhoudingen komen niet vanzelf tot stand. De mensheid moet ervoor zorgen. Het ontwaken door Maitreya van het Christus-beginsel in het hart van de hele mensheid is de methode waarlangs Zijn belangrijkste taak, op het astrale vlak, wordt uitgevoerd. Dit zal de hartreactie van de mensen galvaniseren en hen bewust maken van niet alleen de noodzaak van broederschap, maar ook van de werkelijke uitdrukking van broederschap, en daarmee van samendelen, rechtvaardigheid, vrede en vrijheid voor alle mensen overal. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

Mijn Plannen ontvouwen zich en spoedig zullen jullie, in levenden lijve, Mij kennen en, in vertrouwen, Mij volgen. Wees niet verbaasd als Mijn woorden jullie bekend zijn: vele malen eerder hoorden jullie over de noodzaak van Liefde. Niettemin blijven velen vandaag verstoken van dit goddelijke aspect en zij komen om bij miljoenen.
Daarom, Mijn vrienden, zullen Mijn woorden in jullie oren weerklinken: “Heb je broeder lief; bekommer je om zijn nood; geef van je overvloed en breng weer vreugde in de wereld.” (Maitreya, uit Boodschap nr. 52)

[Maitreya] wil dat je je liefde aan de wereld geeft en Hij komt om je te inspireren dat te doen, om de liefde in je op te wekken die in het hart van ieder mens leeft, maar die in zijn uitdrukking gefrustreerd is, voornamelijk door de onrechtvaardige politieke, economische en sociale omstandigheden waarmee we onszelf omringen. Wanneer die veranderd zijn, zal de liefde van de mensheid, geïnspireerd door Maitreya, zich tonen op een wijze die je je op dit moment waarschijnlijk niet kunt voorstellen, en zal de wereld transformeren. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

Hier ligt de remedie voor alle kwalen van de mens: toon liefde, zodat ieder mens kan delen in de overvloed van de aarde. Toon liefde, zodat oorlogen zullen verdwijnen. Toon de liefde van je ziel en breng die dag dichterbij waarop de mens één zal zijn met zijn medemens en met God.
Hoezeer de mens het ook probeert, zonder liefde kan hij niet leven. Dit feit zal spoedig in het bewustzijn van het menselijk ras verankerd raken en leiden tot gebeurtenissen die hun weerga in de geschiedenis niet kennen. Binnenkort zal een ongekend veranderingsproces beginnen: voor altijd voorbij, het beeld van miljoenen hongerenden, het dagelijks leed van hen die alles moeten misssen, de eeuwige kommer van de armen van de wereld. Voorbij, de dreiging van zelfvernietiging, die gruwelijke verschrikking die de mensheid in haar greep houdt. Voorbij ook het gebrek aan vertrouwen dat al het handelen van de mens remt en belemmert en hem opzet tegen zijn medemens en zichzelf. Dit alles zal de mens bereiken door het tonen van Liefde. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘Liefde — de weg voorwaarts’)

Door Mijn aanwezigheid zal de Wet van Samendelen geopenbaard worden. Door Mijn Aanwezigheid zal de mens naar God toe groeien. Door de Aanwezigheid van Mij en Mijn Broeders zal het Nieuwe Land van Liefde worden gekend. Mijn vrienden, neem deze eenvoudige Wet ter harte. Openbaar Liefde door Samendelen, en verander de wereld. Schep de sfeer van vrede en vreugde om je heen, en maak met Mij alle dingen nieuw. (Maitreya, uit Boodschap nr. 82)

Wij denken bij ‘liefde’ aan het soort emotie dat mensen voor elkaar voelen. Natuurlijk heeft emotie iets met Liefde te maken, maar op een lager niveau dan de grote kosmische energie. Liefde, die de Meesters in haar zuivere vorm de wereld inzenden, is de samenvoegende magnetische kracht die de atomen van de stof en de eenheden van de mensheid samenbindt.
Het doel van de evolutie is dat we tezamen verbonden worden door de energie van Liefde en dit in ons leven tot uitdrukking brengen. Helaas doet de mensheid als geheel dit nog niet, maar in het komende tijdperk van Waterman zullen we de kwaliteit van Liefde even krachtig, duidelijk en correct openbaren als we thans de energie die we Kennis noemen tot uiting brengen. Onze wetenschap en technologie zijn het directe resultaat van ons huidige vermogen om de energie van Kennis uit te drukken. Tweeduizend jaar geleden konden we dat nog niet.
De Christus kwam in Palestina om ons Liefde te tonen, om ons te laten zien dat de aard van goddelijkheid Liefde is, en Hij bracht voor de eerste keer volmaakte Liefde tot uitdrukking in een menselijk wezen. In 2000 jaar hebben we die hoedanigheid die Hij aan de wereld vrijgaf nog steeds niet tot uitdrukking gebracht. Natuurlijk, vele mannen en vrouwen hebben individueel in zichzelf de hoedanigheid van Liefde verwezenlijkt en zijn discipelen, ingewijden en, in sommige gevallen, Meesters van Wijsheid geworden. Door uitdrukking te geven aan de Liefde van God hebben ze de betrekkelijke volmaaktheid bereikt die de Meesters kennen, een volmaaktheid die wij voorbestemd zijn eens te openbaren. (Benjamin Creme, Transmissie, een Meditatie voor de Nieuwe Tijd)

Ik ben bij jullie op vele manieren, maar bovenal als de Belichaming van Liefde. Dit beginsel van Liefde ligt ten grondslag aan alle Bestaan, en zonder haar manifestatie zou het Leven eindigen. Het is Mijn Missie om het Beginsel van Liefde in alle mensen op te wekken en aan hen die gereed zijn een Hogere Waarheid te tonen.
De middelen zijn eenvoudig: door Rechtvaardigheid en Vrijheid voor allen kan die Liefde tot uitdrukking komen. Door de openbaring van de Broederschap der mensen kan de Bron van het Al gekend worden. Mogen jullie dit snel inzien, het doel van het leven begrijpen, en jullie broeders de weg wijzen. Zo kunnen jullie deelnemen in de transformatie van jullie wereld. (Maitreya, uit Boodschap nr. 41)

Het “Nieuwe Land” is de naam die Maitreya geeft aan de beschaving waartoe Hij ons met Zijn missie zal inspireren. Zoals Hij het stelt: “Het Land dat Ik de naam Liefde geef.” Gedurende de afgelopen 2000 jaar heeft de mensheid het kennisaspect van God tot uitdrukking gebracht; onze huidige wetenschappelijk ingestelde samenleving is daar het resultaat van. In het komende Watermantijdperk zal de mensheid als geheel het hogere liefde-aspect tot uitdrukking brengen. Door het toepassen van samendelen en rechtvaardigheid zal de Liefde van God manifest worden en de Broederschap der mensen werkelijkheid . (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. II)

Is het niet zo dat jullie al eerder van Liefde hebben gehoord, maar het moeilijk vinden haar tot uitdrukking te brengen? Waarom moet dit zo zijn, Mijn vrienden, wanneer jullie aard Liefde Zelf is? In wezen zijn jullie God, en God en Liefde zijn Eén. Openbaar Dat wat je bent, Mijn broeders en zusters, en word de Goden die jullie zijn. Er is geen snellere weg naar God dan door de uitdrukking van Liefde, Rechtvaardigheid en Dienstbaarheid. Dien en groei in Liefde, Mijn vrienden, en verwerkelijk je Goddelijkheid. (Maitreya, uit Boodschap nr. 106)

Goede wil is een dynamische energie. De energie die wij goede wil noemen, is een van de krachtigste factoren in de veranderende wereldsituatie. Het is het hoogste aspect van de energie die wij liefde noemen, dat de mensheid in het algemeen kan uitdrukken. Wanneer deze wordt gedynamiseerd door het eerste aspect, het Wil-aspect, de Wil-ten-Goede, wordt het een uiterst krachtige dynamische energie, en die verandert nu de wereld. Het is de goede wil van de gewone mannen en vrouwen overal die de wereld zal veranderen. Zij zullen hun leiders de nieuwe tijd binnenleiden. Zie uzelf als een dynamische eenheid van goede wil in de wereld. Werk samen met anderen. Sluit u aan bij een groep en werk met anderen langs deze lijnen. De nieuwe wereld moet door de mens zelf gebouwd worden. (Benjamin Creme, De Wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.