Vragen en antwoorden – december 2011

V. Hoeveel televisie-interviews heeft Maitreya tot nu toe gegeven?
A. 48 [per 12 november 2011].

V. Is Maitreya na Share International van november 2011 nog vaker op de Braziliaanse tv verschenen?
A. Ja, tweemaal.

V. Hoe reageerden de kijkers in Brazilië?
A. De reactie was gemengd – voor en tegen.

V. Het aanhoudende nieuws over de Arabische Lente is geweldig, maar het zou zo treurig zijn als landen weer terugvallen in ongelijke behandeling van vrouwen. Er wordt in het nieuws al gesproken over invoering van de Sharia-wetgeving en vrouwen lijken helaas de minste prioriteit te krijgen. Is dit een kwestie die alleen Maitreya kan oplossen?
A. Het zou inderdaad treurig zijn als Arabische groepen de huidige belofte van vrijheid en democratie zouden vervullen zonder die ook op alle Arabische vrouwen van toepassing te laten zijn.
Zelf verwacht ik niet dat dat het geval zal zijn in bijvoorbeeld Egypte, Tunesië of Libië.
Maar weinig ‘geëmancipeerde’ Arabische vrouwen hebben grote bezwaren tegen de Sharia-wetgeving en zien die in veel gevallen als redelijk en nuttig, en accepteren zo nodig zelfs beperkingen van hun eigen vrijheid. We moeten niet vergeten dat vrijheid voor vrouwen in veel Arabische landen heel lang niet bestaan heeft en dat veranderingen tijd kosten.
Als we in democratie geloven, moeten we ook geloven dat moslims het recht hebben om hun eigen wetten te kiezen. Ik twijfel er niet aan dat enkele van de strengste onderdelen van de Sharia, met name zoals toegepast in landen als Afghanistan, alleen onder invloed van Maitreya’s brede visie gematigd zullen worden.

V. Wat is momenteel het belangrijkste werk van de Wereldleraar?
A. Vanuit ons gezichtspunt het doen ontwaken van de geestelijke aard van de mensheid en het ten goede veranderen van de wereld door uitdrukking te geven aan die aard.

V. Sommige mensen kritiseren de Occupy-beweging in de VS omdat ze geen specifieke eisen stelt en geen specifieke veranderingen van de Amerikaanse regering vraagt. Anderen vinden dat de beweging geen politieke beweging is, dat ze een rumer uitgangspunt heeft en  probeert iets nieuws te creëren, en de samenleving fundamenteel probeert te veranderen. Wat is uw kijk hierop?
A. Ik ben het eens met de tweede visie. Er zou geen einde zijn aan de lijst met eisen en dus zou er niets veranderen, als dat de enige inzet was.

V. Het Internationaal Atoomenergieagentschap berichtte onlangs dat Iran poogt kernwapens te ontwikkelen. Denkt u dat deze berichten correct zijn en, zo ja, wat moet de wereldgemeenschap er eventueel aan doen?
A. Volgens mijn informatie is deze groeiende aanname van Amerika, Israël en andere landen niet correct. Volgens mijn informatie concentreert Iran zich op zijn kernprogramma voor louter vreedzame doeleinden, zoals het zegt, maar wil het wel een systeem ontwikkelen dat het, indien het land wordt aangevallen, de mogelijkheid biedt om terug te slaan. Ze willen beide: ze willen geen aanvalswapens maken, maar wel de mogelijkheid hebben om terug te slaan. We moeten niet vergeten dat Israël al over kernwapens beschikt.

V. U heeft eens gezegd dat karma wordt opgeschort totdat iemand 7 jaar oud is en dat het dan nog wordt verzacht totdat de persoon 14 is. Daarnaast zullen alleen mensen van 14 jaar of ouder Maitreya’s overschaduwing op Verklaringsdag ervaren, omdat hun chakra’s dan pas voldoende ontwikkeld zijn om de energie te verdragen. Klopt mijn veronderstelling dat de leeftijd van 14 jaar in deze beide gevallen geen toeval is en dat de chakra’s volledig ontwikkeld moeten zijn om ons karma te kunnen dragen?
A. Nee, zo kun je dat niet zeggen. De Meesters zien kinderen tot 14 jaar als nog niet geheel volgroeide ‘volwassenen’. De kinderhersenen zijn nog niet voldoende toegerust om de betekenis en het doel van Maitreya’s boodschap te begrijpen. Hierdoor zouden angst en/of verwarring kunnen ontstaan.

V. Wat is de oplossing voor de ‘zigeunerkwestie’, die zoveel politici in verschillende landen bezighoudt?
A. Zigeuners worden in verschillende landen als ‘vreemdelingen’ gezien, zoals immigranten. Het heeft te maken met de bescherming van de ‘bolwerken van welvaart’. Commercialisering vereist dat zulke armere groepen, die niet in het bevoorrechte domein van de geldmakers passen, buitengesloten worden. Er is slechts één oplossing: onderkennen dat de mensheid één is en dat rechtvaardigheid en samendelen in alle aspecten van het leven noodzakelijk zijn.

V. Sommige mensen vinden dat zigeuners moeten integreren en deel gaan uitmaken van het gewone leven. Wat is uw mening?
A. In een democratische samenleving hebben zigeuners evenveel recht om te bepalen hoe zij willen leven als ieder ander.

V. De Arabische Liga scheen succesvol in het regelen van een vredesovereenkomst met de Syrische autoriteiten, maar president Assad lijkt gewoon door te gaan en de internationale veroordeling, inclusief die van de Arabische wereld, naast zich neer te leggen. Wat kan er gedaan worden om het Syrische volk te helpen?
A. In de hele Arabische wereld vindt een geweldig ontwaken plaats. Succesvolle uitingen hiervan zien we in Tunesië, Egypte en Libië. Maar ieder land heeft zijn eigen problematiek en vereist daarom een andere oplossing. De bevrijding van Syrië zal plaatsvinden, maar zal langer duren.

V. Ik zie dat Share International het einde van zijn 30ste jaargang nadert. Van harte gefeliciteerd! U plaatst nog steeds geen advertenties in uw tijdschrift. Hoe hebt u het al die jaren volgehouden zonder te bezwijken onder de druk van de commercie?
A. We zijn in staat gebleven om het blad uit te brengen a) omdat iedereen die erbij betrokken is, als onbetaald vrijwilliger werkt, en b) we gesteund worden door de gulle donaties en het begrip van onze lezers.

V. Heeft het blad volgens u en uw Meester aan zijn doelstelling voldaan?
A. Ja, tot op zekere hoogte. We hebben gepoogd het verband te laten zien tussen de politieke, economische en geestelijke veranderingen die in de wereld plaatsvinden, alsmede hoe deze veranderingen verband houden met de verschijning van Maitreya en de Hiërarchie.

V. Zullen er veel Meesters zijn die in de wereld werken en mogelijk op politiek vlak?
A. Ja!

V. Kunnen Maitreya en de Meesters hun verschijning naar willekeur veranderen?
A. Ja.

V. Zullen dingen snel veranderen? Ik hoop dat het in de komende paar jaar sneller zal gaan?
A. Ja.

V. In mei 2011 begon een niet-gouvernementele organisatie in Japan een project om radioactief materiaal in Fukushima te verwijderen met behulp van microbiologische technologie. De ngo berichtte dat door de toepassing van een meervoudige fermentatietechniek de hoeveelheden straling en radioactief materiaal in korte tijd drastisch afnamen. Werd de daling van de hoeveelheden straling en radioactief materiaal veroorzaakt door de omzetting van radioactieve in niet-radioactieve organismes?
A. In hoofdzaak, ja.

V. Wat vinden de Meester en u van de manier waarop Khadaffi aan zijn einde kwam?
A. De Meester heeft geen commentaar. Ik vond het wreed en onmenselijk.

V. Kunt u iets zeggen over de omstandigheden waaronder Muammer Khadaffi stierf, gezien het feit dat de dood van Saddam Hoessein en van Osama bin Laden gemanipuleerd werd door de Amerikaanse regering?
A. Het gebeurde precies zoals de media berichtten.

V. Hoe lang denkt u dat de Europese Unie de economische en politieke onrust nog kan weerstaan?
A. Nog enige tijd, maar niet voor altijd. Het is van het grootste belang dat ‘Europa’ niet wordt gezien als één natie, maar eenvoudig als economische unie. Het individuele bestaan van naties is heilig.

V. Wat zou het effect op de wereldeconomie zijn als de euro ineen zou storten?
A. Waarschijnlijk geringer dan mensen denken.

V. Naar mijn mening heeft de Occupy-beweging (die ik als iemand uit de 99 procent voor 100 procent steun) in Londen de aandacht van de kern afgeleid door een kamp bij St Paul’s kathedraal op te zetten. Het gaat tenslotte toch om sociale en economische onrechtvaardigheid, corruptie, dat mensen vóór winst gaan, en niet om de locatie van het kamp van de demonstranten? Tegelijkertijd zorgt het kamp bij de kathedraal er wel voor dat de geestelijkheid zich beraadt op zijn standpunt ten aanzien van geld en ethische handel en investeringen; Jezus verjoeg de geldwisselaars en handelaren ook uit de tempel. Wat vindt u hiervan?
A. Het is misschien niet de meest gepaste locatie voor dit Occupy-kamp, maar het heeft geresulteerd in een ongewoon blijk van eenheid van de kant van de kerkautoriteiten met de bezetters en alles wat de kerk nader tot steun aan het volk brengt, moet verwelkomd worden.

V. Is het mogelijk om jezelf volledig te bevrijden van complexen die je in je kindertijd hebt opgedaan? Kan iemand met bijvoorbeeld een minderwaardigheidscomplex als volwassene leren om zulke denk- en gevoelspatronen volledig overboord te zetten?
A. Met inspanning is dat mogelijk. Volg Maitreya’s voorschriften: eerlijkheid in denken, oprechtheid van geest en onthechting, en het gebeurt van vanzelf.

V. Ik heb een vraag over “geestelijke spanning”, die u in sommige van uw boeken noemt. Wat is dat precies? Hoe kan ik die bereiken? U beschrijft het “opbouwen van de spanning”, maar ik weet niet goed wat dat betekent.
A. Geestelijke spanning komt, voor sommigen, voort uit een geestelijk ideaal als brandpunt en punt van vereenzelviging. Voor anderen is het ’t resultaat van de beoefening van Maitreya’s voorschriften: eerlijkheid in denken, oprechtheid van geest en onthechting. Door op deze manier het denken scherp te stellen wordt de spanning ‘opgebouwd’.

V. Bestaat er zoiets als een natuurlijke mannelijke of vrouwelijke ‘essentie’, een verschil in hoedanigheid die alleen (of vooral) door mannen en vrouwen kan worden uitgedrukt, los van de fysieke/biologische verschillen en cultureel overgedragen waarden?
A. Ja. Dit is een weerspiegeling van de geestelijke werkelijkheid van Vader/Moeder God.

V. In oktober 2011 werd het noorderlicht in ten minste 34 van de staten van de VS gezien – veel zuidelijker dan gewoonlijk. Wat is de betekenis van dit verschijnsel? Is het iets energetisch?
A. Het was gewoon een natuurverschijnsel.

V. De twee foto’s van ufo’s die in het novembernummer werden afgedrukt (Share Nederland blz. 19 en 21) zijn fantastisch. Is het gebruikelijk dat ufo’s zichzelf ‘verhullen’ als wolken?
A. Ja.

V. In zijn boek Inside the Space Ships beschrijft George Adamski hoe hij, uit macht der gewoonte, zijn sigaretten wil pakken terwijl hij zich aan boord van een Venusiaans moederschip bevindt en hem wordt gezegd dat hij er één op kan steken als hij wil. Aangezien u heeft gezegd dat we alleen in ons etherisch lichaam aan boord van een buitenaards ruimteschip kunnen worden meegenomen, betekent dit dan dat we dan niet alleen de etherische tegenhanger van onze kleding dragen, maar ook van alle voorwerpen die we bij ons hebben?
A. Ja.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.