door Gerard Aartsen
een fragment

Nadat hij in 1919 afzwaaide uit het Amerikaanse leger werkte George Adamski in verschillende delen van de VS als handarbeider in allerlei beroepen, voordat hij als zelfverklaard “reizend leraar” door Californië, New Mexico en Arizona trok. Hij sprak over de Universele Wet die hij zelf gedurende vijf jaar, tussen 1904 en 1909, had bestudeerd bij de Meesters van Wijsheid in Tibet. Rond 1928 vestigde Adamski zich in Los Angeles waar hij The Royal Order of Tibet oprichtte om zoekers van esoterische kennis te onderrichten via lezingen, informele discussies en in eigen beheer uitgegeven traktaten en boekjes.
In zijn vrijwel vergeten eerste boekje dat ik onlangs herontdekte, The Invisible Ocean, vergelijkt Adamski de onzichtbare oceaan van de ruimte met de fysieke oceanen op Aarde. Hierbij gebruikte hij de analogie van atmosferische druk wanneer hij zegt: “Zo zien we dat er tussen de bodem en de oppervlakte van de oceaan vele lagen van verschillende trilling zijn en dat elke laag bevolkt wordt door andere schepsels.” Dit impliceert “dat er miljoenen verschillende bewustzijnstoestanden moeten zijn waarin de zeeschepsels leven”. Het enige verschil, zegt hij, is in trilling: “Fijnere trillingen zijn helderder en beter omdat er minder druk heerst. Op de bodem zijn de zaken grof en zwaar omdat de druk daar zwaarder is.”
De systeemwetenschap is een interdisciplinair gebied van de wetenschap dat de aard van systemen bestudeert, van eenvoudig tot complex, en is nauw verwant aan de kwantumfysica. De Hongaarse filosoof en systeemwetenschapper Ervin Laszlo presenteerde zijn inzichten onlangs in sterk vergelijkbare termen in zijn boeken The Intelligence of the Cosmos (2017) en What is Reality? (2016): “Het universum, weten we inmiddels, is geen stoffelijk domein dat zich door een passieve ruimte en indifferent door de tijd beweegt, het is een zee van coherente trillingen.” In de context van deze allernieuwste wetenschappelijke bevindingen wordt duidelijk hoe ver Adamski zijn tijd vooruit was met zijn vroegste lering in The Invisible Ocean – en in zijn latere verhandelingen en verslagen.
Professor Laszlo, die in een documentaire van de Amerikaanse Public Broadcasting Service (PBS) uit 2017 “een hedendaags genie” genoemd wordt, laat zien hoe de wetenschap nu zelf onderkent dat de “ruimte-tijd”, de grofstoffelijke dimensie van de werkelijkheid, onmogelijk de totale realiteit van het universum kan zijn: “Nog maar kort geleden beschouwden fysici het complexe niveau [de dimensie buiten tijd en ruimte] slechts als wiskundig hulpmiddel, handig om het gedrag van kwantumsystemen in de tijd te voorspellen, maar niet als onderdeel van de fysieke werkelijkheid. Deze kijk wordt inmiddels herzien. Het complexe niveau van de realiteit blijkt een dimensie of domein van de fysieke wereld buiten de ruimte-tijd.”
Het is interessant hier op te merken dat H.P. Blavatsky, die met haar werk de basis legde voor de herintroductie van de Oude Wijsheid in de moderne tijd, al in 1888 in De Geheime Leer schreef: “De hele wetenschap van het occultisme is gebouwd op de leer van de bedrieglijke aard van de stof en op de oneindige deelbaarheid van het atoom.” (N.B.: Occultisme is hier gebruikt in de betekenis van de ‘verborgen’ of onbekende wetenschap van energieën die aan het evolutieproces ten grondslag liggen.)
In zijn Commentaar over George Adamski in de herziene en uitgebreide Engelse editie van De Vliegende Schotels zijn geland! uit 1970 zegt medeauteur Desmond Leslie dat een aantal van Adamski’s ervaringen “de sporen droegen van een spirituele, buitenlichamelijke ervaring”. Zelf student van de leringen van de Oude Wijsheid begreep hij dat dit Adamski’s verslagen “niet minder waar maken. Het is het bewustzijn, niet het lichaam dat het Zelf is”. Wetenschappelijk onderzoek naar de aard van bewustzijn begint langzaam aan te haken. Neurowetenschapper Stephan Schwartz gaat zelfs zover te zeggen dat “bewustzijn oorzakelijk is en de fysieke werkelijkheid is er de manifestatie van”. Dus wellicht, schrijft Leslie, was Adamski’s “mandaat slechts te proberen de objectieve realiteit van de bezoekers [uit de ruimte] aan te tonen; een taak die al moeilijk genoeg is zonder de leek met esoterische denkbeelden te belasten”. Niettemin gaf Adamski zelf aan Leslie toe “dat niemand van ons in zijn huidige fysieke vorm of toestand naar een andere planeet in ons stelsel zou kunnen worden gebracht en de thuiswereld van haar bewoners zien”.

Van handicap tot superkracht: blinde vrouwen opgeleid om borstkanker te vinden
door Elisa Graf

Er is een effectief nieuw diagnostisch middel ontdekt voor de vroege opsporing van borstkanker – blinde vrouwen, die deskundig zijn opgeleid om borstonderzoek te doen.
Op een ochtend onder de douche kreeg de Duitse gynaecoloog dr. Frank Hoffmann een gedachte: zouden blinde vrouwen zijn werk eigenlijk niet veel beter kunnen doen? In een artikel in 2015 voor BBC News merkte hij op: “In mijn praktijk heb ik niet meer dan drie minuten om klinisch borstonderzoek te doen. Dat is niet genoeg om kleine knobbeltjes in het borstweefsel te vinden, wat cruciaal is om borstkanker in een vroeg stadium vast te stellen.”
Volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) is borstkanker wereldwijd de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen, met jaarlijks meer dan 2 miljoen nieuwe gevallen. In 2018 eiste borstkanker het leven van 627.000 vrouwen. Vroege opsporing van tumoren wordt van essentieel belang geacht, omdat behandeling beduidend effectiever en overlevingsaantallen hoger zijn wanneer de diagnose wordt gesteld voordat de tumor zich door het hele lichaam kan verspreiden.
Omdat de tastzin van blinden voor het lezen van braille hoog ontwikkeld is, veronderstelde Hoffmann dat blinde en visueel gehandicapte vrouwen bekwamer zijn dan wie ook om borstonderzoek bij zijn patiënten uit te voeren. Volgens Hoffmann kunnen vrouwen door zelfonderzoek in het algemeen tumoren van 2 cm en groter opsporen. “Dokters ontdekken meestal tumoren tussen de 1 en 2 cm, terwijl blinde onderzoekers knobbeltjes tussen de 6 en 8 mm vinden. Dat maakt echt verschil. Dat is de tijd die een tumor nodig heeft om zijn cellen in het lichaam te verspreiden,” aldus Hoffmann.
In 2006 richtte Hoffmann Discovering Hands (Ontdekkende handen) op om visueel gehandicapte vrouwen op te leiden tot ‘medische tastonderzoekers’ (Medical Tactile Examiners; MTE’s). In een negen maanden durend trainingsprogramma bij onafhankelijke beroepstrainingscentra in Duitsland doen cursisten de basiskennis op van de biologie van kanker, leren ze hoe met patiënten om te gaan en hoe onderzoeken uit te voeren. Het initiatief wordt gefinancierd met subsidies, bijdragen van aangesloten klinieken en de inkomsten die het opleiden van blinden oplevert.
En het werkt: een ongepubliceerd conceptrapport over het onderzoek bij de vrouwenkliniek van de Universiteit van Essen in Duitsland liet zien dat Hoffmanns opgeleide MTE’s bijna een derde meer knobbeltjes opspoorden dan reguliere gynaecologen. Bovendien besteden de MTE’s gemiddeld 30-45 minuten aan iedere patiënt, wat ongekend is voor een arts, maken ze meer individueel contact en zijn langere, meer persoonlijke onderzoeken mogelijk.
Met de opzet van de MTE-trainingen ontwikkelde Hoffmann een vernieuwend gestandaardiseerd oriëntatiesysteem voor borstonderzoekers, gebaseerd op braille¬stroken. Vijf plakstroken worden rond de borst geplaatst en via zowel braille als kleur maken die het mogelijk iedere abnormaliteit te lokaliseren door middel van het gebruik van tweedimensionale coördinaten. Dit maakt het voor de MTE mogelijk om onafhankelijk te werken. Het systeem van in kaart brengen is vervolgens door andere gynaecologen in hun eigen praktijk overgenomen.
Sinds 2018 hebben meer dan 35 gynaecologische praktijken en ziekenhuizen in heel Duitsland meer dan 40 MTE’s in dienst die door Ontdekkende Handen zijn opgeleid, en zijn er meer dan 12.000 borstonderzoeken uitgevoerd. Het programma is ook uitgebreid naar Oostenrijk en momenteel lopen er proefprojecten in India, Colombia en Mexico. Bovendien hebben gezondheidsdiensten in andere landen van Europa, waaronder Ierland, Frankrijk, Denemarken en het VK interesse getoond om een soortgelijk systeem in hun land op te zetten.

Bij elke lezing die hij gaf, waar ook ter wereld, werden Benjamin Creme talloze vragen gesteld die een breed scala beslaan. Wij putten hier uit de grote voorraad antwoorden die BC en zijn Meester door de jaren heen gegeven hebben en die nog niet eerder in Share International gepubliceerd zijn.

V. Is het machtsevenwicht verkeerd, waardoor politici teveel macht hebben en niet naar de kiezers luisteren?
A. Het moderne leven is zo complex, zo gevaarlijk, zo technologisch, de wapens zijn zo gevaarlijk en zo wijdverspreid, dat de grote meerderheid van de mensen het aan hun regeringen overlaat – degenen die het weten. Maar waarom zouden zij het beter weten dan u? Komt het weleens in u op uw president te vragen waarom hij dingen doet die u nooit zou doen, zoals binnenstormen in landen die voor hem geen mat met ‘Welkom’ erop bij de deur hebben liggen?
Waarom laten de volkeren van de wereld hun regeringen oorlogen voeren uit hun naam, terwijl ze zelf helemaal niet de intentie hebben om oorlog te voeren? Maar dat gebeurt. De naties worden geleid door leiders die proberen te doen wat in hun ogen het juiste is. Het juiste is macht verwerven. Daarom zitten ze in de politiek – om macht te verwerven en de rijkdom die macht met zich meebrengt. De macht komt met de rijkdom, en de rijkdom komt met het hebben van de macht. Deze twee versterken elkaar en zijn onweerstaanbaar voor sommige typen mensen die alleen het verleden – de structuren en denkwijzen van het verleden – kunnen zien.

V. Er zijn er toch ook wel die niet naar macht en rijkdom hongeren? Maar als dat zo is, dan moet dat toch wel een negatieve invloed op de samenleving hebben?
A. Helaas wordt de wereld momenteel door bijna alleen dat soort mensen geleid. Er zijn uitzonderingen. Leiders proberen de problemen van het heden en de toekomst op te lossen met de werkwijzen van het verleden, de technologie en methoden van het verleden. En dat gaat natuurlijk niet. Dat lukt nooit. Ze proberen het, maar falen onherroepelijk. Ze bouwen politieke structuren op, relaties, verbonden met bondgenoten die er net zo over denken en verrichten verschrikkelijke daden die de wereld – de wereld – vele jaren terugzetten, het weefsel zelf van de wereld en de toekomst van de mensheid als familie, als natuurrijk op deze Aarde in gevaar brengen.
Al veel te lang worden de naties van de wereld geleid door deze oude mannen. Een van de Meesters schreef hierover: “Zij paraderen heen en weer op het toneel van het leven als uit de tijd zijnde acteurs, onzeker van hun richting of hun tekst.”
Het zijn mannen uit het verleden en zij zullen te zijner tijd naar het verleden verwezen worden, waar ze thuishoren. Maar de wereld beweegt zich naar een nieuw tijdperk, een nieuwe kosmische cyclus, waarin de energieën van Waterman de mensheid zullen samensmelten en uit de destructieve wedijver van de markten en de macht leiden, om samen te werken voor het welzijn van de planeet als geheel.

V. Hun beleid heeft natuurlijk ook verschrikkelijke gevolgen voor hoe we denken over de zorg voor de planeet, is het niet?
A. Deze planeet is stervende. Deze planeet heeft ernstige behoefte aan medicijnen. En we hebben niet veel langer meer om onze kwijnende planeet te helpen. Er zijn regeringen die weigeren te geloven dat opwarming van de aarde bestaat. Alle anderen kijken naar de gletsjers die smelten in wat normaal gesproken de koudste tijd van het jaar is en de buitengewone veranderingen die plaatsvinden in de zeeën en de ecologie van de Aarde.
Gelukkig voor ons zijn we niet alleen. We zijn nooit alleen geweest. De grote meerderheid van de mensen op Aarde weet niet eens van het bestaan van de Geestelijke Hiërarchie van deze planeet, de meest verheven groep van Wezens op planeet Aarde – mensen zonder gebreken wier enige doel, enige ambitie is om te dienen. Zij zijn klaar met planeet Aarde als terrein van ervaring en zien het slechts als een veld van dienstbaarheid. Zij hoeven hier niet eens te zijn, maar offeren Zichzelf niettemin op om hier te zijn, om op onze evolutie toe te zien, ons te beschermen tegen allerlei dingen, tegen omstandigheden waarvan we het bestaan niet eens kennen. Zij beschermen de mensheid tegen kwaden van alle kanten die wij zelf niet zouden kunnen beteugelen.

Share International heeft een grote voorraad brieven aan de redactie die door de jaren heen verwerkt zijn en door Benjamin Creme’s Meester bevestigd zijn als authentieke ontmoetingen met Meesters, of een ‘woordvoerder’, maar nog niet werden gepubliceerd. Andere brieven zijn nieuw. Ofschoon we niet kunnen bevestigen of aangeven of er een Meester bij betrokken is, kan de ervaring zodanig zijn dat ze ‘voor zichzelf spreekt’ om hoop, inspiratie en bemoediging te geven.

Kort verblijf
Ongeveer vier jaar geleden [geschreven in juli 2003] vond een dakloze vrouw haar weg naar mijn slaapkamer in het souterrain. Eerder die morgen waren zij en twee vriendinnen op de top van de heuvel bij ons huis, de vrouw in kwestie zat in een rolstoel. Later toen ik op weg naar mijn werk als buschauffeur even bij huis stopte, zag ik haar rolstoel verlaten op de heuveltop. Omdat we onze deuren niet op slot doen, kwam het niet als een complete verrassing dat ze op de bank in de slaapkamer zat. Het leek helemaal niet mogelijk om een begrijpelijk gesprek te beginnen en uiteindelijk besloot ik de politie te bellen. Mijn rechtvaardiging daarvoor wat dat ik niet wist of mijn dochter, wanneer ze later uit school kwam, de situatie zou kunnen hanteren en omdat ik in tijdnood kwam voor mijn werk (het kwam helemaal niet bij me op om me die dag ziek te melden).
Toen de politie-agent de kamer binnenkwam en tegen de vrouw zei dat ze op moest staan, verstond ze dat prima en voldeed daar onmiddellijk aan.
Op weg naar zijn surveillancewagen en sindsdien verwijt ik mijzelf en anderen zoals ik, die alleen maar lippendienst geven aan idealen. Ook haar snelle manier van doen toen de politie er eenmaal was, zette me aan het denken over Maitreya en hoe iemand in een rolstoel een heuvel aan kan en een aantal traptreden in huis.
Kunt u misschien wat licht op dit voorval werpen? Dank u.
CD, Edmonton (Alberta, Canada).
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat de ‘vrouw’ in de rolstoel Maitreya was.

Gevoel van eenheid
Op woensdag 5 juni 2019 volgden we de 75ste viering van D-Day in Portsmouth (VK) op tv. Honderden veteranen, leden van de koninklijke familie en wereldleiders waren bijeengekomen om degenen die gevochten hadden en hun leven verloren, te gedenken en te eren, en de veteranen te eren.
Wat getoond werd en voorgelezen uit brieven en dagboeken was erg ontroerend. Er was een verhaal, uit de vele, dat grote indruk maakte. Het ging over een geallieerde soldaat die in het water achterover viel door zijn zware rugzak; hij werd weer op de been geholpen door een wapenbroeder en zodra hij kon begon hij de doedelzak te spelen om allen aan te moedigen door te gaan.
Zelfs als kijkers voelden we ons erbij betrokken, alsof wij, allen in leven, verenigd waren en één met de mannen en vrouwen van alle leeftijden, die gestorven waren terwijl ze onze vrijheid beschermden, en met hun geliefden thuis en met hen die terug waren gekeerd.
We vroegen ons af of er een Zegening van Maitreya was, zoals jaren geleden bij de openbare begrafenis van Diana in 1997.
Namen en adressen bij de redactie bekend.

Tekenen in overvloed

Op 22 mei 2019 fotografeerde NASA’s Zonne- en Heliosfeerobservatorium (SOHO) naast de zon een enorm schotelvormig voorwerp. (YouTube: myunhauzen74)

Op 8 april 2019 fotografeerde NASA’s SOHO een reusachtig gevleugeld voorwerp nabij de zon. (YouTube: myunhauzen74)

Christus in de wolken

Een foto genomen in Argentinië toont een op Christus lijkende figuur die in de lucht zweeft. Monica Aramayo nam de foto in de stad San Salvador de Jujuy en plaatste die in mei 2019 op sociale media. De foto werd wijd gedeeld en er waren veel reacties. Sommigen zeggen dat het op het standbeeld van Christus de Verlosser in Rio de Janeiro lijkt. Mariela Romano zei op een social-mediaplatform: “De Heer zal spoedig voor ons allemaal komen en we kunnen maar beter gereed zijn.” Carlos Daniel Nieva gaf online het volgende commentaar: “Bedankt voor de afbeelding die het ons mogelijk maakt op ons pad te blijven en meer hoop voor morgen te hebben.”
(Bron: coasttocoastam.com; dailymail.co.uk; misionesonline.net)
Sommige van onze lezers herinneren zich misschien dat in de Bijbel de discipelen Jezus ten hemel zagen varen, terwijl engelen aankondigden dat hij op dezelfde manier zou terugkeren. Degenen die dit beeld in de wolken in Argentinië zagen, een paar dagen voor het christelijke feest van Hemelvaart, brachten het wellicht in verband met de Wederkomst, die Share International kent als de “Wederverschijning” van Maitreya, de Wereldleraar voor de hele mensheid – religieus of anderszins.

VS en UFO’s: “Er is iets gaande”
door William Allen
een fragment

In december 2017 onthulden The New York Times en de website voor politiek nieuws Politico.com het bestaan van een vijf jaar durend, miljoenen dollars kostend geheim Pentagonprogramma voor het analyseren van schendingen van verboden luchtruim door UFO’s, het Advanced Aviation Threat Identification Program (AATIP). Vele UFO-onderzoekers en -liefhebbers vroegen zich af of deze bres in de officiële geheimhouding de eerste stap naar een grotere onthulling was? (Zie SN jan./feb. 2018, blz.9 e.v.)

Uit het verslag bleek dat het ufoverschijnsel, ondanks tientallen jaren van ontkenning, door de Amerikaanse militaire geheime diensten serieus genomen werd. Opende dit eindelijk de weg naar officiële ‘openbaarmaking’ – de publieke verantwoording van wat de Amerikaanse regering over het verschijnsel weet? En, niet minder belangrijk, zouden de andere reguliere media het nieuws opvolgen en zelf op onderzoek uitgaan? Het verhaal over AATIP in The New York Times werd door talloze nieuwsmedia in de VS en daarbuiten opgepikt en groot gebracht. Maar na enkele weken was de opwinding gaan liggen. De grote media, inclusief de Times zelf, leken hun blik te hebben verlegd.
Intussen gaf Luis Elizondo, voormalig officier van de militaire geheime dienst die het team van wetenschappers en technici binnen AATIP leidde, vele interviews op radio, televisie en in podcasts. Ook sprak hij op diverse UFO-conferenties.
Van deze toespraken leerden we meer over het brandpunt van AATIP. Er werden bijvoorbeeld talloze meldingen van militairen over ongeïdentificeerde verschijnselen in de lucht (Unidentified Aerial Phenomena, of UAPs – de nieuwe officiële afkorting voor UFO’s) uit de afgelopen decennia verzameld en geanalyseerd, inclusief een aantal foto’s en video-opnamen. In sommige gevallen werden de betrokkenen geïnterviewd. “Ik denk dat de mensen verbaasd zullen zijn over de regelmaat en de hoeveelheid meldingen door militair personeel tijdens missies overal ter wereld,” aldus Elizondo in een interview met een tv-station in Nevada. Hij verklaarde verder dat, hoewel de financiering voor AATIP van 2007 tot 2012 liep, het Pentagon nog steeds UAP-incidenten onderzoekt in het kader van andere programma’s.

Toen het verhaal over AATIP voor het eerst door de New York Times en Politico naar buiten werd gebracht, ging het vergezeld van een video-opname gemaakt vanuit de cockpit van een straaljager van de Amerikaanse marine van een 13-meter lang ovaalvormig voorwerp zonder vleugels dat in november 2004 buiten de kust van San Diego (Californië) werd gezien. Commandant David Fravor, inmiddels gepensioneerd, vloog een van de jets die het voorwerp in het luchtruim aantroffen. Hij was moedig genoeg om er in 2018 mee naar buiten te komen en zich te laten interviewen. In een interview met het Amerikaanse tv-station ABC News beschreef hij wat hij had gezien en zei: “Ik kan u dit wel vertellen: volgens mij was het niet van deze wereld.”*

(Bronnen: nytimes.com; politico.com; lasvegasnow.com; knpr.org; theguardian.com; denofgeek.com; washingtonpost.com; abcnews.com; devoid.blogs.heraldtribune.com)
[Zie Share International januari/februari 2018 voor William Allens artikel ‘The USA and UFOs – a breach in the bulwark’]

*Zie het interview van Jeremy Corbell en George Knapp met commandant David Fravor op YouTube, 1 juni 2018.

Mijlpaal in 3D-printen van menselijke organen

Biotechnici hebben een belangrijke mijlpaal bereikt op de weg naar het 3D-printen van vervangende organen, met een baanbrekende techniek die het bio-printen van weefsel met ingewikkelde onderling verweven vaatnetwerken mogelijk maakt en de lichaamseigen banen voor bloed, lucht, lymfe en andere vitale vloeistoffen nabootst. Met alleen al in de VS meer dan 100.000 mensen die op orgaantransplantatie wachten, is het doel om door het bioprinten van gezonde functionele organen met mogelijke gebruikmaking van de eigen cellen van een patiënt, te voorzien in de vraag naar transplantatie-organen. “Een van de grootste obstakels om functioneel vervangend weefsel te maken was ons onvermogen om de ingewikkelde vaatstructuur te printen die voedingstoffen aan dichtopeengepakte weefsels kan aanvoeren,” aldus Jordan Miller, assistent-hoogleraar biotechniek aan de Rice’s Brown School voor Biotechniek. “Verder bevatten onze organen eigenlijk onafhankelijke vaatnetwerken – zoals de luchtwegen en bloedvaten van de longen of de galbuizen en bloedvaten in de lever. Deze wederzijds doordringende netwerken zijn fysiek en biochemisch verwikkeld, en de architectuur zelf is nauw verweven met de weefselfunctie. Onze bio-printtechnologie is de eerste die op een directe en diepgaande manier een antwoord biedt op de uitdaging van meervoudig-vaatweefselvorming.” (Bron: sciencedaily.com)

Vanaf de oprichting van Share International schreef Benjamin Creme’s Meester artikelen die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen. Veel van deze artikelen lijken nu inderdaad nog meer van toepassing dan toen ze voor het eerst werden gepubliceerd, in dit geval mei 1997.

Omgaan met verandering
door de Meester —, via Benjamin Creme

Wanneer Maitreya voor de wereld treedt, zal er voor de mens een periode beginnen van diepgaand zelfonderzoek en bespiegeling. Het is onvermijdelijk dat dit voor velen een pijnlijke en zelfs traumatische tijd zal zijn. Miljoenen mensen zijn tegenwoordig zó doordrenkt van de werkwijzen en denkbeelden uit het verleden, zo bevreesd voor een onbekende en vreemde toekomst, dat men de balans zal willen opmaken van de nieuwe toestand die zich dan voordoet.
De noodzaak van drastische en fundamentele verandering zal spoedig het denken in beslag nemen van een groeiend aantal staatslieden en politici, die popelen om hun stem te laten horen en hun stempel te drukken op de tijd. Hoe vérstrekkend deze veranderingen ook moeten zijn, het is duidelijk dat ze moeten plaatsvinden in een tempo dat gelijke tred houdt met het aanpassingsvermogen van de mensen. Niets is gebaat bij een al te gretige poging om de snelheid van de transformatie te forceren. De nieuwe fundamenten moeten, rigoureus doch logisch, stap voor beproefde stap, worden gebouwd. Alleen op zulke vaste rotsen kan het toekomstige evenwicht van de maatschappij verzekerd zijn.
Wanneer Maitreya voor het eerst Zijn plannen en verwachtingen voor het herstel van de wereld bekendmaakt, zal Zijn energie van Liefde, het Zwaard des Onderscheids, de bestaande scheidslijnen nog scherper afbakenen. De mensen zullen partij kiezen – voor of tegen de nieuwe beginselen die Hij zal voorleggen voor een beter leven voor iedereen. Zo zal het zijn. Zo zal een periode van tweedracht en misnoegen de aanvaarding van het nieuwe voorafgaan.
Geleidelijk zullen echter zelfs degenen met de minste hoop de noodzaak erkennen van de wederopbouw van de wereld en hun gewicht in de schaal leggen.
Er breekt een tijd aan zoals de Aarde nog nooit gekend heeft. Aan alle kanten en op elk niveau zullen de veranderingen hun logische weg volgen, waarbij ieders aspiraties worden vastgelegd in wet, beginsel en vorm. Zo zal de mens weer greep krijgen op zijn bestemming en zich voor altijd van de afgrond afwenden.
Natuurlijk zullen niet alle mensen even blij naar de toekomst uitzien. Op elk gebied wemelt het van onverzoenlijken die moeten worden overgehaald en omgepraat tot inschikkelijkheid. Mettertijd zullen zelfs zij die zich het meest verzetten, hun onbuigzaamheid afleggen en meewerken aan het welzijn van iedereen.
De bouwers van de nieuwe tijd wacht een eenvoudiger en beter bestaan. Dit is de tijd van beproeving en keuze. Wanneer de mensen dit beseffen, zullen zij zich rond Maitreya scharen en zelf om Zijn begeleiding en bijstand vragen, graag dienstbaar willen zijn en hun vereenzelviging met Zijn doelstellingen bevestigen.

De rechtvaardigheid van de Wet
door de Meester —, via Benjamin Creme (8 maart 2015)

Mensen leven in een veranderende wereld en moeten dat aanvaarden als de norm. Voor sommigen zullen deze veranderingen bedreigend schijnen en ongewenst, terwijl anderen, met name de jongeren, ze met open armen zullen verwelkomen. Wees ervan verzekerd dat het veranderingen ten goede zijn, ongeacht je opvatting, want ze weerspiegelen de noden van de tijd en zijn onvermijdelijk en rechtvaardig.
Mensen moeten zich realiseren dat zij zelf de omstandigheden scheppen waardoor deze veranderingen hun leven beïnvloeden. Wanneer dit realiteitsbesef vrucht draagt, zal een soepeler overgang naar de nieuwe tijd de norm worden.
Onze raad aan mensen is deze: houd niet vast aan het beschuldigen van onzichtbare krachten, maar wees je bewust van je eigen aandeel in het scheppen van de veranderingen van onze tijd. Wees ervan verzekerd dat uit deze veranderingen een extatische vreugde voort zal komen.

V. Wat bedoelt u wanneer u het over het “geestelijke natuurrijk” of het “hoogste natuurrijk op de planeet” heeft? (Lezing Amsterdam, september 2001)
A. Welnu, dan bedoel ik niet het mensenrijk. De meeste mensen denken dat wij, de mensheid bovenaan de ladder van de evolutie staan, omdat zij niets hogers zien. En wat je niet ziet, bestaat immers niet? Dat is gewoon gezond verstand, toch? Onze wereld draait om de fictie dat wat je niet ziet ook niet bestaat. Maar dat waarvan wij denken dat het niet bestaat omdat het onzichtbaar is, bestaat niettemin in volle vitaliteit en licht, en bestaat niet alleen, maar keert ook terug in zichtbare aanwezigheid op de planeet. Met andere woorden, het hoogste, meest geëvolueerde aspect van het leven op onze planeet, het geestelijke natuurrijk, het natuurrijk boven het menselijke, keert terug naar waar haar leden ooit als gewone mannen en vrouwen in de wereld leefden – de wereld van alledag. Ze zullen zichtbaar zijn voor ons, uiteindelijk bij iedereen bekend raken en gereed en bereid zijn om de mensheid boven het gemiddelde niveau te verheffen en al doende steeds meer leden van het menselijke natuurrijk uit te rusten om dit geestelijke natuurrijk te betreden.
In hun verbeelding, als mensen er al over nadenken, zien zij het geestelijke natuurrijk als iets vaags, een astraal, onzichtbaar, mistig, ‘onstoffelijk’ natuurrijk waarmee je misschien bij je dood in contact komt. Of je komt ermee in contact door mediums of zo. Dat is het algemene denkbeeld erover. Maar in werkelijkheid is het totaal anders. Het geestelijk natuurrijk bestaat uit de meest geëvolueerde mensen op de planeet, mensen die vaststoffelijk zijn en die Gods Liefde in Hun hart dragen, die de wijsheid van alle tijdperken bezitten, met een messcherpe intelligentie, die de problemen van de mensheid kennen, die praktisch zijn en de mensheid willen helpen met de verschrikkelijke problemen waar we in deze tijd voor staan. Geen vaag obscuur iets, maar stoffelijk en doelmatig, in wezen het enige doelmatige natuurrijk op deze planeet, dat de mensheid kan adviseren, onderrichten en de weg kan tonen uit onze problemen. Dit natuurrijk bestaat niet alleen, maar treedt nu naar buiten op het uiterlijke fysieke gebied van het alledaagse leven, zodat we er allemaal bekend mee zullen zijn. We zullen het zien en het aldus geloven.

V. Waarom hebben we te maken met terrorisme?
A. Amerika en Europa, de ontwikkelde landen in het algemeen, stellen zichzelf niet de juiste vraag: “Waarom hebben we te maken met terrorisme?” Terrorisme is een symptoom. Het is een symptoom van het onrecht in de wereld – waarbij een derde van de wereld neemt en alles heeft en de rest van de wereld vrijwel niets. Het is net als wanneer je besluit dat alle voedsel dat je eet alleen voor de rechterkant van je lichaam is, terwijl je de andere helft laat afsterven. Je zou er al snel uitzien als een monster, opgeblazen aan de ene kant en uitgemergeld aan de andere kant. Dat is wat we in de wereld doen. We creëren een monster en het gevolg ervan is terrorisme. Er spelen meer factoren een rol bij terrorisme dan die ik hier noem, maar de hoofdoorzaak is het onrecht, de tegenstelling in levensstandaard, in onze manier van denken en leven en kijken naar de wereld, tussen de ontwikkelde en de ontwikkelingslanden.
Laat duidelijk zijn dat ik terrorisme niet verdedig of er voorstander van ben. Ik verafschuw het. Maar het is een symptoom van de wanorde die in de wereld heerst. We moeten de wereld opnieuw opbouwen. Het belangrijkste wat we kunnen doen is te leren hoe we in vrede kunnen leven – en om dat te doen moeten we rechtvaardigheid in de wereld scheppen. Voordat er rechtvaardigheid voor allen is, zal er geen vrede zijn. En om rechtvaardigheid te scheppen, moeten we de hulpbronnen van de wereld delen.
Als wat ik zeg je niet bevalt, zal wat Maitreya te zeggen heeft je  ook niet bevallen, maar Hij zal je tot denken aanzetten. Het is niet zo belangrijk of ik je tot nadenken aanzet, maar wanneer Maitreya spreekt is het van belang dat je nadenkt over wat Hij zegt. Iedereen zal de gelegenheid hebben om “Zijn gedachten te volgen”, zoals Maitreya zegt.

Geluksreis
Omstreeks 30 januari 2001 logeerde ik in een hotel in Vilcabamba (Ecuador), waar ik struikelde over een staaf die uit het gewapende beton van een rose voetgangersbrug stak. Terugkijkend lijkt het erop dat ik in mijn val met mijn oog op de metalen staaf terecht zou zijn gekomen, zodat die zelfs tot in mijn hersens had kunnen doordringen. Maar vreemd genoeg er leek totaal geen tijd te verstrijken tussen mijn struikelen en het neerkomen op een betonnen plaat naast de brug. Ik kwam op mijn dij terecht en had ontzettende pijn, bloeduitstortingen, zwellingen, enorme ernstige kneuzingen, een doorboorde hand en een gekneusd sleutelbeen – maar niets ergers en ik genees aardig. Kwam iemand tussenbeide om mij voor erger letsel te behoeden?
JDR, West-Berlijn (Vermont, VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat u voor erger letsel werd behoed door de Meester Jezus.

Geachte redactie,
Helaas is de grondlegger van Share International niet langer fysiek bij ons om de ervaringen te bevestigen die door lezers van overal ter wereld worden ingestuurd. Ik denk dat Benjamin Creme niet alleen het algemene geïnteresseerde publiek en onze groep gediend heeft, maar ook onze Oudere Broeders tijdens Hun Aantocht. Het is gedurende al die jaren inspirerend geweest, en is dat nog, om deel te hebben in de verheffende, confronterende en dikwijls humorvolle verhalen van persoonlijke ontmoetingen met een ‘goede genius’ of met woordvoerders.
De ‘vragen en antwoorden’ in het nummer van mei 2019 maakten heel duidelijk hoe Maitreya en Zijn Broeders met zelfgeschapen lichamen en discipelen werken om ons te benaderen en liefde, wijsheid, ervaring en informatie te geven. Wat met name van belang is, is hoe we door middel van ontmoetingen met zowel goede geniën als woordvoerders getraind worden om onze eigen intuïtie te gebruiken.
Daarom zou ik graag de schrijver van “Alomtegenwoordig?” in het nummer van april 2019 willen prijzen die zowel nauwkeurige informatie als intuïtie gebruikt om zijn ontmoeting met ‘Ruben’ te begrijpen. Ik zou zeggen dat deze brief illustreert dat de training van onze intuïtie door Maitreya en bepaalde Meesters van Wijsheid, via goede geniën en woordvoerders, doorgaat. Het is een goede zaak dat zowel bevestigde brieven en recente brieven die lijken op de bevestigde in Share International worden gedeeld.
ADD, Deventer.

Tekenen over de hele wereld

 

VS – In de nacht van 17 april 2019 nam een ooggetuige bij Mount Shasta (noord-Californië) een gloeiend ovaalvormig, ijl voorwerp waar dat van de berg opsteeg en een lichtspoor achterliet, en maakte er foto’s van. De volgende nacht waren de ooggetuige en zijn zoon “zelfs in staat meer opnames te maken van dat wat ons verbaasde aan deze ‘ster’ of wat het ook mag zijn…” (Bron: mufon.com)

 

Indonesië – Op 8 maart 2019 nam een ooggetuige op het eiland Java een op een UFO lijkende wolk waar boven de berg Lawu en nam er foto’s van. (Bron: ufosightingsdaily.com)

De stem van het volk (fragment)

door Dominique Abdelnour 

Op 2 februari 2019 kondigde de regeringspartij van Algerije aan dat president Abdelaziz Bouteflika zich opnieuw verkiesbaar stelde in de komende presidentsverkiezing, ondanks dat hij sinds 2013 ernstig ziek is.
Op vrijdag 22 februari trotseerden honderdduizenden betogers het verbod op demonstraties en vulden de straten van Algiers. De ‘revolutie van de glimlach’ (selmiya) is in Algerije begonnen met protesten van een omvang die de wereld verraste, elke vrijdag en daarna vrijwel elke dag. De Algerijnen zijn met miljoenen de straat op.
Het kruispunt bij de Grande Post in Algiers, symbolisch centrum van demonstraties in Algiers, is overvol en de stoet betogers strekt zich meerdere kilometers uit langs verschillende wegen vanuit het centrum van de hoofdstad.
Duizenden betogers roepen “Systeem weg” of “Jullie hebben het land leeggeroofd, dieven!” Er zijn ook slogans met humor: “Wordt geladen: 2de republiek”, “Ze probeerden ons te begraven maar wisten niet dat we zaadjes zijn”, “Geen land voor oude mannen”, “Het is nu iedere dag vrijdag”.
In deze crisis gedragen de Algerijnen zich eensgezind, vredelievend en volwassen. Hele families nemen deel aan de protesten, mannen, vrouwen, kinderen, grootouders, uit alle lagen van de bevolking, dokters, arbeiders, advocaten en werklozen. Te midden van de demonstraties zijn liederen en vuurwerk te horen.
Velen zijn vreugdevol in de Algerijnse vlag gehuld. De mensen zijn zich sterk bewust van de risico’s die deze demonstraties met zich mee brengen en om niet in dezelfde valkuil te belanden als bij de Arabische Lente, letten mensen er goed op dat ze elkaar respectvol bejegenen, laten voldoende ruimte tussen elkaar en zijn beleefd. Soms valt er een stilte in de menigte voor een ziekenhuis, men bezweert opkomende schermutselingen en sommigen rapen afval op om de straten schoon te houden.
…..

door Dominique Abdelnour
fragment

De stem van het volk
Op 2 februari 2019 kondigde de regeringspartij van Algerije aan dat president Abdelaziz Bouteflika zich opnieuw verkiesbaar stelde in de komende presidentsverkiezing, ondanks dat hij sinds 2013 ernstig ziek is.
Op vrijdag 22 februari trotseerden honderdduizenden betogers het verbod op demonstraties en vulden de straten van Algiers. De ‘revolutie van de glimlach’ (selmiya) is in Algerije begonnen met protesten van een omvang die de wereld verraste, elke vrijdag en daarna vrijwel elke dag. De Algerijnen zijn met miljoenen de straat op.
Het kruispunt bij de Grande Post in Algiers, symbolisch centrum van demonstraties in Algiers, is overvol en de stoet betogers strekt zich meerdere kilometers uit langs verschillende wegen vanuit het centrum van de hoofdstad.
Duizenden betogers roepen “Systeem weg” of “Jullie hebben het land leeggeroofd, dieven!” Er zijn ook slogans met humor: “Wordt geladen: 2de republiek”, “Ze probeerden ons te begraven maar wisten niet dat we zaadjes zijn”, “Geen land voor oude mannen”, “Het is nu iedere dag vrijdag”.
In deze crisis gedragen de Algerijnen zich eensgezind, vredelievend en volwassen. Hele families nemen deel aan de protesten, mannen, vrouwen, kinderen, grootouders, uit alle lagen van de bevolking, dokters, arbeiders, advocaten en werklozen. Te midden van de demonstraties zijn liederen en vuurwerk te horen.
Velen zijn vreugdevol in de Algerijnse vlag gehuld. De mensen zijn zich sterk bewust van de risico’s die deze demonstraties met zich mee brengen en om niet in dezelfde valkuil te belanden als bij de Arabische Lente, letten mensen er goed op dat ze elkaar respectvol bejegenen, laten voldoende ruimte tussen elkaar en zijn beleefd. Soms valt er een stilte in de menigte voor een ziekenhuis, men bezweert opkomende schermutselingen en sommigen rapen afval op om de straten schoon te houden.
…..

Vanaf de oprichting van Share International schreef Benjamin Creme’s Meester artikelen die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen. Veel van deze artikelen lijken nu inderdaad nog meer van toepassing dan toen ze voor het eerst werden gepubliceerd, in dit geval mei 1989.

In vroeger tijden vonden veranderingen langzaam plaats, en eeuwenlang bleef de samenleving betrekkelijk statisch qua structuur en activiteit. Bovendien waren grote delen van de wereld onbekend aan elkaar. Communicatie, zelfs tussen naaste buren, was onbestendig en merendeels beperkt tot handelslieden en militairen. Nu is alles heel anders. Communicatie bloeit in bijna elke uithoek van de wereld en brengt de gebeurtenissen van alle dag onder ieders aandacht. Nergens is het mogelijk om niet op de hoogte te zijn van de snelle en vaak barre gebeurtenissen, die dagelijks de ogen en oren van miljarden bestoken. In zeer reële zin is de wereld geslonken tot dorpsformaat en, net als in het dorpsleven, beïnvloeden ieders daden het leven en de belangen van allen. Niet langer kan een land zich afzijdig houden en zichzelf vrijpleiten van de gevolgen van zijn wandaden. Dit voorrecht wordt niet langer verleend door macht alleen. Steeds meer worden de naties zich bewust van hun onderlinge afhankelijkheid en verantwoordelijkheid, en dit feit belooft veel goeds voor de wereld.

Eindelijk, onder druk van hun volkeren, zien regeringen nu de noodzaak in van het koesteren en verzorgen van het milieu, waarvan al het toekomstige leven afhankelijk is. Zonder zulk wijs beheer zou de toekomst voor de mensheid er wel zeer somber uitzien. Geleidelijk beginnen degenen die beslissingen nemen te beseffen, dat wie de planeet plundert en vergiftigt de tijd niet mee heeft, dat de hulpbronnen niet onuitputtelijk zijn, en dat de natuur verkommert door uitbuiting en aantasting. Er is een groeiend bewustzijn dat alleen zorgvuldig en vereend ingrijpen op wereldschaal de vele schendingen van de natuurlijke orde kan herstellen, die de onwetendheid en hebzucht van de mens hebben teweeggebracht. Het begin is er, maar er zullen vele jaren van toegewijd werken nodig zijn om het gevaar van vervuiling en verwoesting dat de mens nu bedreigt zelfs maar tot staan te brengen.
Gelukkig klinkt niet alles voor de toekomst even somber. Zoals altijd staat de mens niet alleen, en er zijn stappen ondernomen om aan hem de kennis vrij te geven van nieuwe, schonere en veiliger methoden om energie op te wekken. Volkomen nieuwe technologieën zullen het dagelijks leven transformeren en de mens de tijd en de stimulans geven om zijn eigen Wezen en doel te onderzoeken.
Zo toegerust, zal de mens leren werken en leven in harmonie met de natuur, en uit haar rijkdom een hoorn des overvloeds ontlokken die hem van alles voorziet wat hij maar verlangt of nodig heeft.
Wanneer de mensen de Christus zien, zal hun duidelijk worden gemaakt waar het om gaat: de mensen staan nu voor de uitdaging om samen te werken voor het welzijn van allen en hun leefwijze te hervormen op basis van wat voldoende is, of de doodsklok te luiden over een reeds zwaar beproefde planeet, en zo hun toekomst in het allergrootste gevaar te brengen. Maitreya Zelf heeft geen twijfel dat de mensen zullen luisteren en handelen naar Zijn oproep.

Bij elke lezing die hij gaf, waar ook ter wereld, werden Benjamin Creme talloze vragen gesteld die een breed scala beslaan. Wij putten hier uit de grote voorraad antwoorden die BC en Zijn Meester door de jaren heen gegeven hebben en die nog niet eerder in Share International gepubliceerd zijn.

De volgende vragen over ‘woordvoerders’ van de Meesters werden in 2013 en 2014 door Benjamin Creme beantwoord, maar niet eerder gepubliceerd. De vraagsteller refereerde aan een specifieke ervaring met een ‘woordvoerder’ die al eerder door Benjamin Creme’s Meester was bevestigd als woordvoerder voor de Meester Jezus.

V. Wat is een ‘woordvoerder’? Wat is het proces hierachter?
A. Iemand die voor iemand anders spreekt. Als een Meester iemand iets wil laten weten, kan Hij dat in een zelfgeschapen lichaam, een mayavirupa, Zelf doen. Als Hij die energie niet op die manier wil besteden, kan Hij iemand – een discipel van een of ander niveau, niet per se een naaste discipel – vragen namens Hem tot die persoon te spreken. De Meesters gebruiken vele manieren om informatie bekend te maken en het is voor ons vaak moeilijk om achteraf te zeggen welke methode precies gebruikt is.

V. Ik had het idee dat de ‘woordvoerder’ niet altijd een ‘woordvoerder’ was, dat hij soms de ‘woordvoerder’ was en soms zichzelf, en dat hij de Alice Bailey-boeken en uw boeken had gelezen. Klopt dat?
A. Dat kan zijn. Het hangt af van het soort ‘woordvoerder’ dat wordt gebruikt. Die kan dichter bij of verder van de betrokken Meester af staan. In sommige gevallen waar ik weet van heb, gebruikt de Meester iemand die heel bekend is bij de groepen die bezocht worden, iemand met een eigen staat van dienst, zogezegd, die niettemin bij gelegenheid wordt gevraagd – direct of indirect – om deze of gene informatie bekend te maken. Sommigen van deze discipelen zijn misschien goed onderlegd in de esoterische leringen, anderen zijn wellicht nieuw en vervullen de rol van woordvoerder in een betrekkelijk beginnersstadium.

V. Waarom maakt de Meester Jezus gebruik van een woordvoerder? Waarom komt Hij niet Zelf?
A. Dat spaart Hem tijd en energie. Niet alles wat het gemiddelde groepslid van het hoogste belang acht, rechtvaardigt dat de Meester daar veel energie aan besteedt. Stel je verwachtingen niet te hoog!

V. Is een ‘woordvoerder’ een tamelijk gevorderd individu of kan iedereen ‘woordvoerder’ zijn?
A. Woordvoerders worden door de Meester gekozen.

Share International heeft een grote voorraad brieven aan de redactie die door de jaren heen verwerkt zijn en door Benjamin Creme’s Meester bevestigd zijn als authentieke ontmoetingen met Meesters, of een ‘woordvoerder’, maar nog niet werden gepubliceerd. Andere brieven zijn nieuw. Ofschoon we niet kunnen bevestigen of aangeven of er een Meester bij betrokken is, kan de ervaring zodanig zijn dat ze ‘voor zichzelf spreekt’ om hoop, inspiratie en bemoediging te geven. We leggen hier een selectie uit deze brieven ter overweging voor.

Geloof
Het volgende gebeurde in juli 1998.
Ik had ecstasy genomen. De muziek bij het concert bracht mijn hoofd tot barsten, en ik dank God dat ik de kracht had om naar buiten te kruipen voordat er definitieve schade was aangericht. Ik herinner me niets meer tot ik mezelf buiten vond met een groep mensen om me heen, onder wie enkele vrienden. Een vrouw kwam naar mij toe om mij te helpen. Ze legde haar hand op mijn hoofd. Terwijl ze dit deed begon ik innerlijk te bidden, om hulp te vragen. Ik dacht dat ik die nacht zou sterven: ik sprak mijzelf toe, niet zo. Om mijn vinger had ik een ring met een kruisteken erop die mijn grootmoeder mij had gegeven net voor mijn vertrek uit Kroatië (thuisland van mijn ouders) de week ervoor. Ik hield hem vast, al biddend om hulp.
Terwijl ik bad, liep er een man voorbij. Hij kwam dichterbij en zei dat hij dokter was en vroeg of hij kon helpen. Ik zei dat het wel goed zou komen met mij. Iets in me zei dat hij een engel was, het was geen stem maar een innerlijk weten, ineens. Ik vroeg de vrouw die haar hand op mijn hoofd hield om hem terug te roepen, dat hij een engel was. Hij kwam terug en sprak heel kalm en eenvoudig. Het leek letterlijk alsof hij gloeide. Ik weet niet zeker of het het licht boven mij was, maar deze stralende man had geel haar en zijn gezicht was als de kleur van een brandende kaars. Hij zette zijn duim en wijsvinger tussen mijn ogen, hield mijn neus vast en zei me diep in- en uit te ademen. Hij gaf aan dat dit de positieve en negatieve ionen in evenwicht zou brengen. Vervolgens zei hij mij om in zijn ogen te kijken, en terwijl ik dat deed zag ik kruisen van licht, in elk oog één. Mijn aandacht werd daar een tijdje vastgehouden. Kort daarna zei ik innerlijk “sorry” tegen hem. Ik herhaalde dit innerlijk meerdere malen en hij antwoordde mij in mijn eigen taal dat ik een brave meid was. Op dat moment barstte ik in tranen uit en mijn hele lichaam trilde. Toen troostte hij mij door met zijn handen over mijn armen te wrijven en vertelde mijn vrienden die om me heen stonden, dat ik in shock verkeerde en dat alles goed zou komen met mij. Vervolgens keek hij me aan en zei dat hij moest gaan, dat zijn vriend op hem wachtte in de auto waarmee hij gekomen was. Ik keek op en zag de auto, een van die oude uit de jaren 1950-1960. Ook die was geel en ik zag dat zijn vriend ook gloeide – ze hadden dezelfde hoedanigheden. Terwijl ik naar zijn vriend keek, keek hij ook naar mij. Het was de droevigste persoon die ik ooit heb gezien, droevig en met pijn. Hij had littekens op allebei zijn wangen.
Ik ben vergeten het eerder te noemen, maar toen ik naar buiten kroop, weg van de muziek, voelde ik een stekende pijn op mijn linker wang. Het voelde alsof mijn gezicht voor altijd getekend was. Ik weet niet hoe de schram er kwam, maar het kan zijn dat hij ontstond terwijl ik de trap afviel, maar ik denk van niet; het voelde alsof de schram was ontstaan zonder een val, alsof iemand mij gekrabd had. En terwijl ik naar zijn vriend keek zag ik al die littekens op diens gezicht, genezen maar duidelijk zichtbaar. Toen ging de dokter weg, ik herinner me niet dat ik hem zag instappen, maar hij was weg. Na zijn vertrek ben ik om de een of andere reden vergeten wat er gebeurd was, en hoe hij mij aansprak in het Kroatisch, maar uiteindelijk kwam alles terug. Ik vroeg mijn vrienden of zij hem gehoord hadden. Ze zeiden dat ze niets gehoord hadden en dat ik het me vast verbeeld heb door de toestand waarin ik verkeerde, maar ik weet dat hij mij toesprak in mijn eigen taal, hij sprak innerlijk met mij. Ik weet diep van binnen dat hij iemand was van boven, hij heeft mij die nacht gered en steeds weer wanneer ik aan die nacht terug denk huil ik en bedank ik hem.
Voor deze geweldige man naar me toe kwam, vertelde de vrouw die haar hand op mijn hoofd had gelegd dat ze onderwijl voor mij bad. Later vertelde ik haar wat hij mij gezegd had en zij gelooft mij, ze zei dat ze ook iets gevoeld had.
Ik stuur jullie dit niet om bevestiging te krijgen of deze man een Meester was, ik weet dat hij dat was. Ik stuur dit om mensen te laten geloven dat er meer is, dat God bestaat en overal bij ons is. Hij is in ons, in jou en in mij. Stop de zoektocht en begin te geloven, het antwoord ligt binnenin je. Liefde en licht,
M., Sidney (Australië).
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat de man die hulp bood de Meester Jezus was en de man die in de auto wachtte was Maitreya.