door Shereen Abdel-Hadi Tayles

De 18-jarige Maya Brand-Feigenbaum werd in juli 2019 tot 20 dagen gevangenisstraf in een militaire gevangenis veroordeeld, omdat ze weigerde in het Israëlische leger (Israel Defense Force – IDF) te dienen. Burgers zoals Maya zijn ‘gewetensbezwaarden’, die in landen met militaire dienstplicht weigeren aan de militaire dienstplicht te voldoen op grond van vrijheid van denken, geweten en religie. Het recht om op deze gronden dienstplicht te weigeren, wordt beschermd door de internationale wet op mensenrechten, waaronder het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (ICCPR) dat door 167 landen is ondertekend, waaronder Israël.
Maya schrijft: “Anti-oorlogsactiviteiten zijn in het belang van de staat en de wereld en zullen op lange termijn resulteren in veiligheid. Proberen het Israëlisch-Palestijnse conflict op te lossen en de bezetting te beëindigen is in het belang van alle inwoners van dit land, zowel joden, moslims als christenen. Mijn weigering om opgeroepen te worden is gebaseerd op mijn verlangen naar een sociale verandering ten goede, op mijn hoop om een samenleving te creëren die gebaseerd is op waarden als respect, communicatie, geweldloosheid, naar elkaar luisteren, liefde en gelijkheid.” Ze zei dat er veel negatieve reacties waren gekomen vanwege de houding die ze aannam, maar dat ze er geen spijt van heeft omdat ze trouw was aan zichzelf en haar overtuigingen. “Ik kreeg te maken met opmerkingen als ‘alle Arabieren moeten sterven’, en ‘als je aan hun kant staat, moet je ook sterven’. Ik wou dat de meisjes die op deze manier spraken begrepen dat we in feite allemaal aan dezelfde kant staan.” Maya werd veroordeeld tot een dubbele gevangenisstraf en werd na in totaal 25 dagen vrijgelaten.
Maya’s status van “gewetensbezwaarde” is niet gewoon, maar ook niet uniek. In augustus 2019, 10 dagen na de vrijlating van Maya, werd een andere achttienjarige, Yasmin Ricci-Yahav, ook veroordeeld tot 10 dagen gevangenisstraf, nadat ze haar weigeringsverklaring om in dienst te gaan bij de IDF had ingediend. Yasmin stelde: “We hebben allemaal een jeugd meegemaakt die is verwoest door oorlog en haat, en we zijn allemaal opgegroeid in een wereld waarin ons is geleerd bang te zijn voor de andere kant en afstand te bewaren, maar ik geloof dat er een andere manier is om het hoofd te bieden aan de gecompliceerde realiteit waarin we leven. Dit vereist een gesprek over alternatieven, wederzijds respect en een verlangen naar verandering.” Ze voegde eraan toe: “Ik denk dat het de jonge generatie in Israël is die verantwoordelijk is om verandering teweeg te brengen. Ik hoop dat mijn weigering zal bijdragen aan die strijd en niet alleen een veiliger toekomst voor Israël zal brengen, maar ook een toekomst die zelfrespect stimuleert en wordt gekenmerkt door tolerantie en mededogen.”….

 

door Ana Swierstra Bie

Noorwegen heeft een van de laagste detentie- en recidivecijfers, en ook een van de laagste percentages criminelen in de wereld, maar niet omdat het land ‘hard tegen misdaad’ is. Buitenstaanders zien het Noorse gevangenissysteem vaak als bijna ongelooflijk mild en zachtaardig. Dit is niet het resultaat van naïviteit, maar eerder geworteld in pragmatisme, eenvoudig omdat het werkt.
Het land met het hoogste gedetineerdencijfer in de wereld is de VS met 655 gevangenen per 100.000 burgers. In Europa heeft het VK een van de hoogste cijfers met 140 per 100.000, terwijl Noorwegen er maar 63 per 100.000 inwoners heeft. In de VS wordt meer dan 76 procent van de voormalig gedetineerden binnen vijf jaar na hun vrijlating opnieuw gearresteerd en in het VK eindigt rond 45 procent opnieuw in de gevangenis; terwijl het recidivepercentage in Noorwegen een van de laagste in de wereld is, slechts 20 procent na twee jaar en 25 procent binnen vijf jaar.
Het is niet alleen heel duur om een grote gevangenispopulatie te hebben, maar ontslagen delinquenten die snel terugvallen in crimineel gedrag vormen ook een bedreiging voor de veiligheid van de samenleving.
Begin jaren 80 was het recidivepercentage in Noorwegen veel hoger, rond de 60 tot 70 procent, en het strafrechtbeleid was gebaseerd op een traditionele strafbenadering.
De veranderingen, die werden ingegeven door een nadruk op mensenrechten en ethische politiek, brachten belangrijke hervormingen in het strafrecht en zetten een nieuwe manier om delinquenten te behandelen in gang. Inmiddels staan de Noorse gevangenissen bekend als de beste en meest menswaardige in de wereld.
De observatie dat de traditionele repressieve benaderingen het recidivepercentage niet beperkten en ook de grondoorzaken voor wetsovertredingen niet aanpakten was de belangrijkste reden om af te stappen van de nadruk op straf en zich te richten op inspanningen en middelen voor resocialisatie. Nu ligt de prioriteit van het gevangeniswezen op het helpen van gedetineerden om de negatieve cyclus van misdaad te doorbreken en hen voor te bereiden om weer goed functionerende leden van de samenleving te worden, zodat zij de gevangenis als beter mens verlaten dan toen ze er binnenkwamen. Vrijheidsberoving wordt als de straf gezien en het is de bedoeling dat de tijd in de gevangenis op een zinvolle manier wordt benut.
De idee achter deze rechtsopvatting is dat de veiligheid en de belangen van de maatschappij er het meest mee gediend zijn als gedetineerden die vrijkomen weer kunnen integreren in de gemeenschap en minder geneigd zijn opnieuw de fout in te gaan of anderen schade te berokkenen. In Noorwegen bestaat geen doodstraf en geen levenslange gevangenisstraf. De maximale vrijheidsstraf is 21 jaar, maar de wet kent de mogelijkheid van preventieve detentie, dat wil zeggen uitbreiding van een vonnis door onbeperkt een opvolging van verlengingen van vijf jaar toe te voegen, als de rechtbank van mening is dat de veroordeelde een blijvend risico voor de samenleving is.
Bijna 90 procent van alle gevangenisstraffen in Noorwegen zijn voor minder dan een jaar.
Veroordeelden mogen op weekendverlof als ze een derde van hun vonnis hebben uitgezeten, behalve bij de meer ernstige delicten, dan is er gedurende de eerste tien jaar geen verlof mogelijk. Nadat twee derde van het vonnis is uitgezeten, komen velen in aanmerking voor vervroegde vrijlating. Het doel is om zo weinig mogelijk mensen in de gevangenis te houden. Omdat de vonnissen kort worden gehouden, zullen bijna alle gedetineerden in Noorwegen in de maatschappij terugkeren. Het doel van de gevangenissen is daarom ‘betere buren’ te maken.

 

Vanaf de oprichting van Share International schreef Benjamin Creme’s Meester artikelen die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen. Veel van deze artikelen lijken nu inderdaad nog meer van toepassing dan toen ze voor het eerst werden gepubliceerd. Dit artikel werd in september 2007 geschreven.

Stap voor stap
door de Meester —, via Benjamin Creme (1 september 2007)

Van tijd tot tijd doen Wij, jullie Oudere Broeders, een poging om de mensheid te helpen inzicht te verwerven in het evolutieproces waar allen, bewust of onbewust, deel van uitmaken. Daartoe onthullen Wij, geheel of gedeeltelijk, die Lering aan discipelen die Wij in dat bepaalde tijdvak van waarde achten om het denkvermogen van mensen te verruimen en hen vertrouwd te maken met de kennis die hun reis zal verlichten.
Van nu af aan, terwijl deze methode zal voortgaan, zullen Maitreya en Zijn Groep steeds directer omgaan met het algemene publiek. Zo zal de mensheid duidelijker de verwantschap zien, en deze vollediger begrijpen, tussen de Lering over het evolutieproces, meer of minder esoterisch van aard, en de omstandigheden van hun leven, van moment tot moment. Op deze wijze zal een dieper begrip van de betekenis en het doel van hun leven en van de verheven Wetten die hen besturen, worden gevestigd. Aldus kan een grote stap voorwaarts door de mensheid als geheel worden verwacht.
Voor discipelen en ingewijden zal het Onderricht op de gebruikelijke wijze voortgaan: gedurende de uren van slaap, en hetgeen wordt overgedragen en bekendgemaakt via bepaalde discipelen. Met dit verschil: aangezien de Meesters openlijk zullen werken, zal steeds meer van de Lering direct van Hen afkomstig zijn. Dit zal het leerproces vanzelfsprekend versnellen en de reis voor de discipelen aanmerkelijk verkorten. Bovendien zal de aanwezigheid van de Meesters helpen om de kloof te dichten die nu bestaat tussen de discipelen en de wereld van ‘gewone’ mensen. Min of meer allen zullen, op een of ander niveau, bezig zijn met een bewuste ontdekkingsreis en een groeiend bewustzijn van de grootsheid van het leven. Zo zal het zijn. Tot dusver bestaat er slechts een blauwdruk voor deze aanzienlijke verschuiving in het accent van de door Ons gebruikte methoden van Onderricht, maar geleidelijk zal deze blauwdruk veranderen in een levenswijze waarvan allen zullen profiteren en groeien.
Maitreya zal de mensen laten zien dat elke stap die ze zetten om hun wereld te herstellen en juiste menselijke verhoudingen te vestigen, een stap voorwaarts is op hun reis naar volmaaktheid; dat de innerlijke stap voor de discipel moet samengaan met de uiterlijke stap van de mens die nog niet is begonnen met het inwijdingsproces; dat alles een samenhangend en geïntegreerd geheel is. Stap voor stap maakt de mens zijn pad in zijn eigen tempo; stap voor stap begeeft de mens zich van onwetendheid naar kennis, van onrechtvaardigheid naar gerechtigheid, van slavernij naar vrijheid.
In al zulke ondernemingen zullen er tijden zijn waarin vooruitgang langzaam en uitzichtloos lijkt; maar de mens zal groeien in geloof en vertrouwen, en de ‘stap-voor-stap’ methode leren. Zijn aangeboren goddelijkheid, nu verloren in materialisme en commercialisering, zal opnieuw bloeien door het onderricht van Maitreya en Zijn Groep. De mens zal zichzelf leren kennen als de scheppende bron van alles wat hij nodig heeft.

Bij elke lezing die hij gaf, waar ook ter wereld, werden Benjamin Creme talloze vragen gesteld die een breed scala beslaan. Wij putten hier uit de grote voorraad antwoorden die BC en zijn Meester door de jaren heen gegeven hebben en die nog niet eerder in Share International gepubliceerd zijn.
V. Een van de redenen waarom we momenteel zoveel beroering in de wereld zien is dat dit een test is. Er komt een soort overgang waardoor de mensen op deze planeet vooruit kunnen gaan naar een spiritueel niveau, afhankelijk van hoe we op deze test reageren? (Uit een Amerikaans radio-interview met Benjamin Creme, 27 november 1989)
A. De mensheid maakt al lange tijd een test door. De voornaamste test, de uiterlijke manifestatie van een grote innerlijke verandering voor de mensheid, vindt plaats wanneer we van het ene in het andere tijdperk overgaan. We bevinden ons nu in de moeilijke overgangsfase tussen het tijdperk van Vissen en dat van Waterman. De energieën van Vissen trekken zich terug, maar zij beheersen de wereld volledig – alle manieren waarop we denken en voelen en ons tot elkaar verhouden. De nieuwe energieën van Waterman nemen in kracht toe en de vormen en structuren die daaruit voort zullen komen, bestaan nog niet. We hebben dus te maken met een confrontatie tussen het oude en het nieuwe, de behoudzuchtigen en de progressieven. Deze spanning heeft een louter kosmische oorzaak.
Aan het begin van elk tijdperk ondergaat de mensheid een grote uitbreiding van bewustzijn. Dit is wat wij nu doormaken en we zien dat de politieke, sociale, religieuze, economische, onderwijskundige structuren niet meer voldoen of in onze behoeften voorzien, omdat ons bewustzijn die is ontstegen.
Onze mondiale communicaties laten zien dat de wereld daadwerkelijk één is, dat de mensheid één is. Op een hoger niveau, het geestelijke niveau, zijn we ook één. Een afzonderlijke ziel bestaat niet. Wij zijn niet meer dan geïndividualiseerde aspecten van één grote Overziel, dus onze spirituele werkelijkheid is eenheid.
Wat we nodig hebben is een alles omvattende ervaring die ons bijeenbrengt, om ons die eenheid te doen beseffen. Dat is de missie van de Christus [Maitreya, de Wereldleraar] – om die innerlijke ervaring te stimuleren.
We worden beproefd en die test is al lange tijd gaande. De voornaamste uitdrukking ervan was tussen 1940 en 1945. Die oorlog (er waren twee oorlogen, maar volgens de Christus en de Meesters was dit eigenlijk één oorlog) was de uitdrukking van de periode waarin dat wat we de antichrist zouden noemen, de vernietigingskracht van God zelf, wordt vrijgegeven om de weg te banen voor het nieuwe. Die energie heeft zijn vernietigende werk gedaan en daarmee ligt het zogenoemde Armageddon achter ons. Dat is niet iets wat nog moet komen en waar de meer orthodoxe christenen op wachten als een antichrist die op aarde komt. De antichrist was Hitler, zijn bondgenoten, de leider van Japan en tot op zekere hoogte die in Italië. De overwinning op de As-mogendheden is de overwinning op de krachten van het kwaad en dat was een reusachtige beproeving voor de mensheid.
De test die we nu doormaken is een test of we gaan samen delen. Wij staan op het punt om in directe relatie tot elkaar te komen en tot die kosmische realiteit die we God noemen. We moeten nu opstaan en laten zien waar wij staan in relatie tot het grote beginsel van samen delen, want dat toont onze goddelijkheid.

Share International heeft een grote voorraad brieven aan de redactie die door de jaren heen verwerkt zijn en door Benjamin Creme’s Meester bevestigd zijn als authentieke ontmoetingen met Meesters, of een ‘woordvoerder’, maar nog niet werden gepubliceerd. Andere brieven zijn nieuw. Ofschoon we niet kunnen bevestigen of aangeven of er een Meester bij betrokken is, kan de ervaring zodanig zijn dat ze ‘voor zichzelf spreekt’ om hoop, inspiratie en bemoediging te geven.

Luchttekenen
21 september 2002 was de Dag van Wereldvrede. Ik vierde vakantie op een Grieks eiland en had in de heuvels rondgetrokken om te mediteren. Bij terugkeer in mijn kamer zat ik in de late middagzon op mijn balkon en na een poosje werd ik gedwongen naar boven te kijken. Een lage horizontale wolk hing stil boven me en terwijl ik ernaar keek nam hij de vorm aan van een engelachtig wezen dat met heel veel liefde en tederheid op de Aarde neerkeek. De trekken waren zo uitgesproken, dat ik, terwijl ik mijn adem inhield, mijn schetsboek greep om een tekening te maken. Toen mijn blik naar rechts ging, hing daar een andere wolk in de vorm, naar bleek, van een duif met een grote vleugel die uitgestrekt was en iets in zijn bek – misschien een olijftak?
De zon ging onder en beide vormen die absoluut stil bleven hangen, werden vermengd met een parelachtige rozenrode gloed in een volkomen heldere hemelsblauwe lucht. Er waren geen andere wolken en geleidelijk smolten ze weg. Terwijl ik ze tekende, werd ik overweldigd door een gevoel van vrede en vreugde die dagen bij me bleef en terugkwam wanneer ik erover mijmerde. Ik voelde dat dit een prachtige geestelijke zegening moest zijn en een teken dat alles goed zou komen. Kunt u dit bevestigen?
Dank u voor Share International – het is een baken van Hoop!
EF, Knebworth (Herts, VK).
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat het inderdaad een zegening van de Meester Jezus was.

Vredig moment
Beste meneer Creme,
Allereerst wil ik u en uw Meester bedanken voor al het geweldige werk dat u gedaan heeft om onze wereld voor te bereiden op de verschijning van Maitreya. We zullen op hem wachten en we hopen dat de mensen het belang van de rechtvaardigheid van Maitreya in deze wereld zullen begrijpen.
Nu begin ik mijn verhaal. Ik was met mijn vrouw en twee vrienden in Saint Jacques de Compostela in Spanje [geschreven in mei 2010].
We zaten op de trappen voor de kathedraal en plotseling kwam er een oude man aan die zelfgeschreven gedichten begon voor te dragen. Het was echt een genoegen om hem te horen en een sterk gevoel van liefde te voelen voor hem en alle mensen om me heen. Het gezicht van de oude man straalde. Het was werkelijk een moment van grote vrede voor ons allemaal. We bedankten hem en gaven hem een paar euro’s. Hij lachte, liep weg en verdween bij de hoek. Ik wil graag vragen of uw Meester kan zeggen of het Maitreya, Jezus of een andere Meester was.
J-PC, Vich (CH).
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat de ‘oude man’ de Meester Jezus was.

Tekenen over de hele wereld

Graancirkel in Zwitserse akker
Op 1 juli 2019 verscheen in een maisveld nabij Bern een graancirkel. Tijdens zijn dagelijkse inspectie ontdekte boer Rudolf Wyder ruimtes in zijn graanveld in Büren an der Aare. “Eerst dacht ik dat ze waren veroorzaakt door wind en regen – maar op de een of andere manier waren ze te regelmatig.” Hij nam toen foto’s vanuit een drone die een graancirkel met een diameter van ongeveer 50 meter onthulde. Hij kon niet verklaren hoe en wanneer de cirkel verscheen en had er gemengde gevoelens over. “Hij is mooi en allesbehalve gewoon, maar het betekent voor mij ook verlies van inkomen,” zei hij bij de gedachte een deel van zijn oogst te verliezen. Hoewel hij niet in UFO’s gelooft, zei hij: “Maar wanneer ik zie hoe regelmatig en volmaakt deze cirkel is gemaakt, verbaast me dat enorm.” (Bron: ufosightingsdaily.com)

NASA – Op 20 juni 2019 fotografeerde NASA’s Zonne- en Heliosfeerobservatorium een gevleugeld voorwerp zo groot als een planeet dicht bij de zon. (Bron: etdatabase.com)

Lichtpatronen in maart 2019, in de Sandstrasse in München (Duitsland). Ingezonden door AB, München (Duitsland).

Het pad omhoog
door de Meester —, via Benjamin Creme

In iedere man en vrouw bevindt zich een God, vooralsnog in aanleg, maar onsterfelijk. Terwijl ze de ervaringen doormaken die we het leven noemen, ondernemen ze een reis die uiteindelijk een stap voorwaarts blijkt te zijn geweest naar eenheid met die God; dan beseffen ze dat het hun goddelijkheid is, beseffen ze dat het de Ziel is, ons hoger Zelf.
Eertijds was onze kennis van de Ziel afkomstig van religieuze teksten. Deze hebben de mens de indruk gegeven dat hij ver van de Ziel staat, die alleen van afstand erkend en aanbeden kan worden. Naarmate de mens vordert, wordt hij zich er echter van bewust dat hijzelf de Ziel is, een hoger en zuiverder deel van hemzelf, maar niettemin hemzelf. Zo vordert een mens, waarbij hij de kennis van zijn eigen aard en doel verdiept.
Tegenwoordig zijn duizenden mensen zich ervan bewust dat zij die reis ondernemen; voor hen krijgt het leven een diepere betekenis, en zij zoeken naar meer kennis en ervaring. Aldus wenden zij zich mettertijd tot meditatie en door beoefening hiervan doen zij een grote ontdekking. Stap voor stap krijgen zij de zekerheid dat ze Zielen zijn, dat de Ziel niet een ver denkbeeld is, maar de kern van hun wezen. Geleidelijk verandert het tempo van hun leven, en alles wat ze doen wordt bestendigd door meer betekenis en doel. Zo vorderen mensen op de reis naar volmaaktheid, waarbij zij steeds meer de goddelijkheid en wijsheid van de Ziel weerspiegelen.
Allen, op hun eigen wijze, maken zo’n reis; sommigen gezwind en geestdriftig, anderen langzamer en minder zeker van het pad. Maar uiteindelijk passeren allen de verscheidene poorten die hun vooruitgang op de weg markeren. Thans wordt deze reis door miljoenen ondernomen die niet weten dat het pad bestaat, maar niettemin de roep van hun Ziel beantwoorden en vervolgens het pad betreden. Zij bevroeden de noden van de tijd en trachten hieraan tegemoet te komen, en spelen zo hun rol.
Al of niet bewust reageren zij op de oproep van Maitreya via hun Ziel om zich in de strijd te mengen, en deze wereld te versterken met hun vuur en moed. Hun inspanningen, zullen ze zien, zijn niet vergeefs geweest. (SI maart 2014)

De komst van het nieuwe
door de Meester —, via Benjamin Creme

De onmiddellijk voor ons liggende tijd zal velen in verwarring brengen, zo snel zullen de veranderingen gaan die zich zullen manifesteren – politiek, economisch en sociaal – en zo veelvuldig zullen deze veranderingen zijn.
Voor velen zal ongerustheid en verwarring de voornaamste reactie zijn. Geboeid of geschrokken door de aard en omvang van deze veranderingen, zullen velen die zien als tekenen van een veranderende samenleving, terwijl anderen de nieuwe manifestaties zullen vrezen en verfoeien. Mensen overal zullen op hun hoede zijn, onzeker wat de juiste richting is die zij moeten gaan.
Niet lang, echter, zullen mensen aldus handelen. Ze zullen zien dat het een waarlijk veranderende wereld is waarin ze leven, omringd door nog grotere uitdagingen aan hun overtuigingen en waarden.
Zo zullen mensen beginnen het nieuwe uit het oude te bewerkstelligen en hun toenemende vermogen demonstreren om op de uitdagingen van deze tijd te reageren. (8 februari 2015)

door Gerard Aartsen
een fragment

Nadat hij in 1919 afzwaaide uit het Amerikaanse leger werkte George Adamski in verschillende delen van de VS als handarbeider in allerlei beroepen, voordat hij als zelfverklaard “reizend leraar” door Californië, New Mexico en Arizona trok. Hij sprak over de Universele Wet die hij zelf gedurende vijf jaar, tussen 1904 en 1909, had bestudeerd bij de Meesters van Wijsheid in Tibet. Rond 1928 vestigde Adamski zich in Los Angeles waar hij The Royal Order of Tibet oprichtte om zoekers van esoterische kennis te onderrichten via lezingen, informele discussies en in eigen beheer uitgegeven traktaten en boekjes.
In zijn vrijwel vergeten eerste boekje dat ik onlangs herontdekte, The Invisible Ocean, vergelijkt Adamski de onzichtbare oceaan van de ruimte met de fysieke oceanen op Aarde. Hierbij gebruikte hij de analogie van atmosferische druk wanneer hij zegt: “Zo zien we dat er tussen de bodem en de oppervlakte van de oceaan vele lagen van verschillende trilling zijn en dat elke laag bevolkt wordt door andere schepsels.” Dit impliceert “dat er miljoenen verschillende bewustzijnstoestanden moeten zijn waarin de zeeschepsels leven”. Het enige verschil, zegt hij, is in trilling: “Fijnere trillingen zijn helderder en beter omdat er minder druk heerst. Op de bodem zijn de zaken grof en zwaar omdat de druk daar zwaarder is.”
De systeemwetenschap is een interdisciplinair gebied van de wetenschap dat de aard van systemen bestudeert, van eenvoudig tot complex, en is nauw verwant aan de kwantumfysica. De Hongaarse filosoof en systeemwetenschapper Ervin Laszlo presenteerde zijn inzichten onlangs in sterk vergelijkbare termen in zijn boeken The Intelligence of the Cosmos (2017) en What is Reality? (2016): “Het universum, weten we inmiddels, is geen stoffelijk domein dat zich door een passieve ruimte en indifferent door de tijd beweegt, het is een zee van coherente trillingen.” In de context van deze allernieuwste wetenschappelijke bevindingen wordt duidelijk hoe ver Adamski zijn tijd vooruit was met zijn vroegste lering in The Invisible Ocean – en in zijn latere verhandelingen en verslagen.
Professor Laszlo, die in een documentaire van de Amerikaanse Public Broadcasting Service (PBS) uit 2017 “een hedendaags genie” genoemd wordt, laat zien hoe de wetenschap nu zelf onderkent dat de “ruimte-tijd”, de grofstoffelijke dimensie van de werkelijkheid, onmogelijk de totale realiteit van het universum kan zijn: “Nog maar kort geleden beschouwden fysici het complexe niveau [de dimensie buiten tijd en ruimte] slechts als wiskundig hulpmiddel, handig om het gedrag van kwantumsystemen in de tijd te voorspellen, maar niet als onderdeel van de fysieke werkelijkheid. Deze kijk wordt inmiddels herzien. Het complexe niveau van de realiteit blijkt een dimensie of domein van de fysieke wereld buiten de ruimte-tijd.”
Het is interessant hier op te merken dat H.P. Blavatsky, die met haar werk de basis legde voor de herintroductie van de Oude Wijsheid in de moderne tijd, al in 1888 in De Geheime Leer schreef: “De hele wetenschap van het occultisme is gebouwd op de leer van de bedrieglijke aard van de stof en op de oneindige deelbaarheid van het atoom.” (N.B.: Occultisme is hier gebruikt in de betekenis van de ‘verborgen’ of onbekende wetenschap van energieën die aan het evolutieproces ten grondslag liggen.)
In zijn Commentaar over George Adamski in de herziene en uitgebreide Engelse editie van De Vliegende Schotels zijn geland! uit 1970 zegt medeauteur Desmond Leslie dat een aantal van Adamski’s ervaringen “de sporen droegen van een spirituele, buitenlichamelijke ervaring”. Zelf student van de leringen van de Oude Wijsheid begreep hij dat dit Adamski’s verslagen “niet minder waar maken. Het is het bewustzijn, niet het lichaam dat het Zelf is”. Wetenschappelijk onderzoek naar de aard van bewustzijn begint langzaam aan te haken. Neurowetenschapper Stephan Schwartz gaat zelfs zover te zeggen dat “bewustzijn oorzakelijk is en de fysieke werkelijkheid is er de manifestatie van”. Dus wellicht, schrijft Leslie, was Adamski’s “mandaat slechts te proberen de objectieve realiteit van de bezoekers [uit de ruimte] aan te tonen; een taak die al moeilijk genoeg is zonder de leek met esoterische denkbeelden te belasten”. Niettemin gaf Adamski zelf aan Leslie toe “dat niemand van ons in zijn huidige fysieke vorm of toestand naar een andere planeet in ons stelsel zou kunnen worden gebracht en de thuiswereld van haar bewoners zien”.

Van handicap tot superkracht: blinde vrouwen opgeleid om borstkanker te vinden
door Elisa Graf

Er is een effectief nieuw diagnostisch middel ontdekt voor de vroege opsporing van borstkanker – blinde vrouwen, die deskundig zijn opgeleid om borstonderzoek te doen.
Op een ochtend onder de douche kreeg de Duitse gynaecoloog dr. Frank Hoffmann een gedachte: zouden blinde vrouwen zijn werk eigenlijk niet veel beter kunnen doen? In een artikel in 2015 voor BBC News merkte hij op: “In mijn praktijk heb ik niet meer dan drie minuten om klinisch borstonderzoek te doen. Dat is niet genoeg om kleine knobbeltjes in het borstweefsel te vinden, wat cruciaal is om borstkanker in een vroeg stadium vast te stellen.”
Volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) is borstkanker wereldwijd de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen, met jaarlijks meer dan 2 miljoen nieuwe gevallen. In 2018 eiste borstkanker het leven van 627.000 vrouwen. Vroege opsporing van tumoren wordt van essentieel belang geacht, omdat behandeling beduidend effectiever en overlevingsaantallen hoger zijn wanneer de diagnose wordt gesteld voordat de tumor zich door het hele lichaam kan verspreiden.
Omdat de tastzin van blinden voor het lezen van braille hoog ontwikkeld is, veronderstelde Hoffmann dat blinde en visueel gehandicapte vrouwen bekwamer zijn dan wie ook om borstonderzoek bij zijn patiënten uit te voeren. Volgens Hoffmann kunnen vrouwen door zelfonderzoek in het algemeen tumoren van 2 cm en groter opsporen. “Dokters ontdekken meestal tumoren tussen de 1 en 2 cm, terwijl blinde onderzoekers knobbeltjes tussen de 6 en 8 mm vinden. Dat maakt echt verschil. Dat is de tijd die een tumor nodig heeft om zijn cellen in het lichaam te verspreiden,” aldus Hoffmann.
In 2006 richtte Hoffmann Discovering Hands (Ontdekkende handen) op om visueel gehandicapte vrouwen op te leiden tot ‘medische tastonderzoekers’ (Medical Tactile Examiners; MTE’s). In een negen maanden durend trainingsprogramma bij onafhankelijke beroepstrainingscentra in Duitsland doen cursisten de basiskennis op van de biologie van kanker, leren ze hoe met patiënten om te gaan en hoe onderzoeken uit te voeren. Het initiatief wordt gefinancierd met subsidies, bijdragen van aangesloten klinieken en de inkomsten die het opleiden van blinden oplevert.
En het werkt: een ongepubliceerd conceptrapport over het onderzoek bij de vrouwenkliniek van de Universiteit van Essen in Duitsland liet zien dat Hoffmanns opgeleide MTE’s bijna een derde meer knobbeltjes opspoorden dan reguliere gynaecologen. Bovendien besteden de MTE’s gemiddeld 30-45 minuten aan iedere patiënt, wat ongekend is voor een arts, maken ze meer individueel contact en zijn langere, meer persoonlijke onderzoeken mogelijk.
Met de opzet van de MTE-trainingen ontwikkelde Hoffmann een vernieuwend gestandaardiseerd oriëntatiesysteem voor borstonderzoekers, gebaseerd op braille¬stroken. Vijf plakstroken worden rond de borst geplaatst en via zowel braille als kleur maken die het mogelijk iedere abnormaliteit te lokaliseren door middel van het gebruik van tweedimensionale coördinaten. Dit maakt het voor de MTE mogelijk om onafhankelijk te werken. Het systeem van in kaart brengen is vervolgens door andere gynaecologen in hun eigen praktijk overgenomen.
Sinds 2018 hebben meer dan 35 gynaecologische praktijken en ziekenhuizen in heel Duitsland meer dan 40 MTE’s in dienst die door Ontdekkende Handen zijn opgeleid, en zijn er meer dan 12.000 borstonderzoeken uitgevoerd. Het programma is ook uitgebreid naar Oostenrijk en momenteel lopen er proefprojecten in India, Colombia en Mexico. Bovendien hebben gezondheidsdiensten in andere landen van Europa, waaronder Ierland, Frankrijk, Denemarken en het VK interesse getoond om een soortgelijk systeem in hun land op te zetten.

Bij elke lezing die hij gaf, waar ook ter wereld, werden Benjamin Creme talloze vragen gesteld die een breed scala beslaan. Wij putten hier uit de grote voorraad antwoorden die BC en zijn Meester door de jaren heen gegeven hebben en die nog niet eerder in Share International gepubliceerd zijn.

V. Is het machtsevenwicht verkeerd, waardoor politici teveel macht hebben en niet naar de kiezers luisteren?
A. Het moderne leven is zo complex, zo gevaarlijk, zo technologisch, de wapens zijn zo gevaarlijk en zo wijdverspreid, dat de grote meerderheid van de mensen het aan hun regeringen overlaat – degenen die het weten. Maar waarom zouden zij het beter weten dan u? Komt het weleens in u op uw president te vragen waarom hij dingen doet die u nooit zou doen, zoals binnenstormen in landen die voor hem geen mat met ‘Welkom’ erop bij de deur hebben liggen?
Waarom laten de volkeren van de wereld hun regeringen oorlogen voeren uit hun naam, terwijl ze zelf helemaal niet de intentie hebben om oorlog te voeren? Maar dat gebeurt. De naties worden geleid door leiders die proberen te doen wat in hun ogen het juiste is. Het juiste is macht verwerven. Daarom zitten ze in de politiek – om macht te verwerven en de rijkdom die macht met zich meebrengt. De macht komt met de rijkdom, en de rijkdom komt met het hebben van de macht. Deze twee versterken elkaar en zijn onweerstaanbaar voor sommige typen mensen die alleen het verleden – de structuren en denkwijzen van het verleden – kunnen zien.

V. Er zijn er toch ook wel die niet naar macht en rijkdom hongeren? Maar als dat zo is, dan moet dat toch wel een negatieve invloed op de samenleving hebben?
A. Helaas wordt de wereld momenteel door bijna alleen dat soort mensen geleid. Er zijn uitzonderingen. Leiders proberen de problemen van het heden en de toekomst op te lossen met de werkwijzen van het verleden, de technologie en methoden van het verleden. En dat gaat natuurlijk niet. Dat lukt nooit. Ze proberen het, maar falen onherroepelijk. Ze bouwen politieke structuren op, relaties, verbonden met bondgenoten die er net zo over denken en verrichten verschrikkelijke daden die de wereld – de wereld – vele jaren terugzetten, het weefsel zelf van de wereld en de toekomst van de mensheid als familie, als natuurrijk op deze Aarde in gevaar brengen.
Al veel te lang worden de naties van de wereld geleid door deze oude mannen. Een van de Meesters schreef hierover: “Zij paraderen heen en weer op het toneel van het leven als uit de tijd zijnde acteurs, onzeker van hun richting of hun tekst.”
Het zijn mannen uit het verleden en zij zullen te zijner tijd naar het verleden verwezen worden, waar ze thuishoren. Maar de wereld beweegt zich naar een nieuw tijdperk, een nieuwe kosmische cyclus, waarin de energieën van Waterman de mensheid zullen samensmelten en uit de destructieve wedijver van de markten en de macht leiden, om samen te werken voor het welzijn van de planeet als geheel.

V. Hun beleid heeft natuurlijk ook verschrikkelijke gevolgen voor hoe we denken over de zorg voor de planeet, is het niet?
A. Deze planeet is stervende. Deze planeet heeft ernstige behoefte aan medicijnen. En we hebben niet veel langer meer om onze kwijnende planeet te helpen. Er zijn regeringen die weigeren te geloven dat opwarming van de aarde bestaat. Alle anderen kijken naar de gletsjers die smelten in wat normaal gesproken de koudste tijd van het jaar is en de buitengewone veranderingen die plaatsvinden in de zeeën en de ecologie van de Aarde.
Gelukkig voor ons zijn we niet alleen. We zijn nooit alleen geweest. De grote meerderheid van de mensen op Aarde weet niet eens van het bestaan van de Geestelijke Hiërarchie van deze planeet, de meest verheven groep van Wezens op planeet Aarde – mensen zonder gebreken wier enige doel, enige ambitie is om te dienen. Zij zijn klaar met planeet Aarde als terrein van ervaring en zien het slechts als een veld van dienstbaarheid. Zij hoeven hier niet eens te zijn, maar offeren Zichzelf niettemin op om hier te zijn, om op onze evolutie toe te zien, ons te beschermen tegen allerlei dingen, tegen omstandigheden waarvan we het bestaan niet eens kennen. Zij beschermen de mensheid tegen kwaden van alle kanten die wij zelf niet zouden kunnen beteugelen.

Share International heeft een grote voorraad brieven aan de redactie die door de jaren heen verwerkt zijn en door Benjamin Creme’s Meester bevestigd zijn als authentieke ontmoetingen met Meesters, of een ‘woordvoerder’, maar nog niet werden gepubliceerd. Andere brieven zijn nieuw. Ofschoon we niet kunnen bevestigen of aangeven of er een Meester bij betrokken is, kan de ervaring zodanig zijn dat ze ‘voor zichzelf spreekt’ om hoop, inspiratie en bemoediging te geven.

Kort verblijf
Ongeveer vier jaar geleden [geschreven in juli 2003] vond een dakloze vrouw haar weg naar mijn slaapkamer in het souterrain. Eerder die morgen waren zij en twee vriendinnen op de top van de heuvel bij ons huis, de vrouw in kwestie zat in een rolstoel. Later toen ik op weg naar mijn werk als buschauffeur even bij huis stopte, zag ik haar rolstoel verlaten op de heuveltop. Omdat we onze deuren niet op slot doen, kwam het niet als een complete verrassing dat ze op de bank in de slaapkamer zat. Het leek helemaal niet mogelijk om een begrijpelijk gesprek te beginnen en uiteindelijk besloot ik de politie te bellen. Mijn rechtvaardiging daarvoor wat dat ik niet wist of mijn dochter, wanneer ze later uit school kwam, de situatie zou kunnen hanteren en omdat ik in tijdnood kwam voor mijn werk (het kwam helemaal niet bij me op om me die dag ziek te melden).
Toen de politie-agent de kamer binnenkwam en tegen de vrouw zei dat ze op moest staan, verstond ze dat prima en voldeed daar onmiddellijk aan.
Op weg naar zijn surveillancewagen en sindsdien verwijt ik mijzelf en anderen zoals ik, die alleen maar lippendienst geven aan idealen. Ook haar snelle manier van doen toen de politie er eenmaal was, zette me aan het denken over Maitreya en hoe iemand in een rolstoel een heuvel aan kan en een aantal traptreden in huis.
Kunt u misschien wat licht op dit voorval werpen? Dank u.
CD, Edmonton (Alberta, Canada).
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat de ‘vrouw’ in de rolstoel Maitreya was.

Gevoel van eenheid
Op woensdag 5 juni 2019 volgden we de 75ste viering van D-Day in Portsmouth (VK) op tv. Honderden veteranen, leden van de koninklijke familie en wereldleiders waren bijeengekomen om degenen die gevochten hadden en hun leven verloren, te gedenken en te eren, en de veteranen te eren.
Wat getoond werd en voorgelezen uit brieven en dagboeken was erg ontroerend. Er was een verhaal, uit de vele, dat grote indruk maakte. Het ging over een geallieerde soldaat die in het water achterover viel door zijn zware rugzak; hij werd weer op de been geholpen door een wapenbroeder en zodra hij kon begon hij de doedelzak te spelen om allen aan te moedigen door te gaan.
Zelfs als kijkers voelden we ons erbij betrokken, alsof wij, allen in leven, verenigd waren en één met de mannen en vrouwen van alle leeftijden, die gestorven waren terwijl ze onze vrijheid beschermden, en met hun geliefden thuis en met hen die terug waren gekeerd.
We vroegen ons af of er een Zegening van Maitreya was, zoals jaren geleden bij de openbare begrafenis van Diana in 1997.
Namen en adressen bij de redactie bekend.

Tekenen in overvloed

Op 22 mei 2019 fotografeerde NASA’s Zonne- en Heliosfeerobservatorium (SOHO) naast de zon een enorm schotelvormig voorwerp. (YouTube: myunhauzen74)

Op 8 april 2019 fotografeerde NASA’s SOHO een reusachtig gevleugeld voorwerp nabij de zon. (YouTube: myunhauzen74)

Christus in de wolken

Een foto genomen in Argentinië toont een op Christus lijkende figuur die in de lucht zweeft. Monica Aramayo nam de foto in de stad San Salvador de Jujuy en plaatste die in mei 2019 op sociale media. De foto werd wijd gedeeld en er waren veel reacties. Sommigen zeggen dat het op het standbeeld van Christus de Verlosser in Rio de Janeiro lijkt. Mariela Romano zei op een social-mediaplatform: “De Heer zal spoedig voor ons allemaal komen en we kunnen maar beter gereed zijn.” Carlos Daniel Nieva gaf online het volgende commentaar: “Bedankt voor de afbeelding die het ons mogelijk maakt op ons pad te blijven en meer hoop voor morgen te hebben.”
(Bron: coasttocoastam.com; dailymail.co.uk; misionesonline.net)
Sommige van onze lezers herinneren zich misschien dat in de Bijbel de discipelen Jezus ten hemel zagen varen, terwijl engelen aankondigden dat hij op dezelfde manier zou terugkeren. Degenen die dit beeld in de wolken in Argentinië zagen, een paar dagen voor het christelijke feest van Hemelvaart, brachten het wellicht in verband met de Wederkomst, die Share International kent als de “Wederverschijning” van Maitreya, de Wereldleraar voor de hele mensheid – religieus of anderszins.

VS en UFO’s: “Er is iets gaande”
door William Allen
een fragment

In december 2017 onthulden The New York Times en de website voor politiek nieuws Politico.com het bestaan van een vijf jaar durend, miljoenen dollars kostend geheim Pentagonprogramma voor het analyseren van schendingen van verboden luchtruim door UFO’s, het Advanced Aviation Threat Identification Program (AATIP). Vele UFO-onderzoekers en -liefhebbers vroegen zich af of deze bres in de officiële geheimhouding de eerste stap naar een grotere onthulling was? (Zie SN jan./feb. 2018, blz.9 e.v.)

Uit het verslag bleek dat het ufoverschijnsel, ondanks tientallen jaren van ontkenning, door de Amerikaanse militaire geheime diensten serieus genomen werd. Opende dit eindelijk de weg naar officiële ‘openbaarmaking’ – de publieke verantwoording van wat de Amerikaanse regering over het verschijnsel weet? En, niet minder belangrijk, zouden de andere reguliere media het nieuws opvolgen en zelf op onderzoek uitgaan? Het verhaal over AATIP in The New York Times werd door talloze nieuwsmedia in de VS en daarbuiten opgepikt en groot gebracht. Maar na enkele weken was de opwinding gaan liggen. De grote media, inclusief de Times zelf, leken hun blik te hebben verlegd.
Intussen gaf Luis Elizondo, voormalig officier van de militaire geheime dienst die het team van wetenschappers en technici binnen AATIP leidde, vele interviews op radio, televisie en in podcasts. Ook sprak hij op diverse UFO-conferenties.
Van deze toespraken leerden we meer over het brandpunt van AATIP. Er werden bijvoorbeeld talloze meldingen van militairen over ongeïdentificeerde verschijnselen in de lucht (Unidentified Aerial Phenomena, of UAPs – de nieuwe officiële afkorting voor UFO’s) uit de afgelopen decennia verzameld en geanalyseerd, inclusief een aantal foto’s en video-opnamen. In sommige gevallen werden de betrokkenen geïnterviewd. “Ik denk dat de mensen verbaasd zullen zijn over de regelmaat en de hoeveelheid meldingen door militair personeel tijdens missies overal ter wereld,” aldus Elizondo in een interview met een tv-station in Nevada. Hij verklaarde verder dat, hoewel de financiering voor AATIP van 2007 tot 2012 liep, het Pentagon nog steeds UAP-incidenten onderzoekt in het kader van andere programma’s.

Toen het verhaal over AATIP voor het eerst door de New York Times en Politico naar buiten werd gebracht, ging het vergezeld van een video-opname gemaakt vanuit de cockpit van een straaljager van de Amerikaanse marine van een 13-meter lang ovaalvormig voorwerp zonder vleugels dat in november 2004 buiten de kust van San Diego (Californië) werd gezien. Commandant David Fravor, inmiddels gepensioneerd, vloog een van de jets die het voorwerp in het luchtruim aantroffen. Hij was moedig genoeg om er in 2018 mee naar buiten te komen en zich te laten interviewen. In een interview met het Amerikaanse tv-station ABC News beschreef hij wat hij had gezien en zei: “Ik kan u dit wel vertellen: volgens mij was het niet van deze wereld.”*

(Bronnen: nytimes.com; politico.com; lasvegasnow.com; knpr.org; theguardian.com; denofgeek.com; washingtonpost.com; abcnews.com; devoid.blogs.heraldtribune.com)
[Zie Share International januari/februari 2018 voor William Allens artikel ‘The USA and UFOs – a breach in the bulwark’]

*Zie het interview van Jeremy Corbell en George Knapp met commandant David Fravor op YouTube, 1 juni 2018.

Mijlpaal in 3D-printen van menselijke organen

Biotechnici hebben een belangrijke mijlpaal bereikt op de weg naar het 3D-printen van vervangende organen, met een baanbrekende techniek die het bio-printen van weefsel met ingewikkelde onderling verweven vaatnetwerken mogelijk maakt en de lichaamseigen banen voor bloed, lucht, lymfe en andere vitale vloeistoffen nabootst. Met alleen al in de VS meer dan 100.000 mensen die op orgaantransplantatie wachten, is het doel om door het bioprinten van gezonde functionele organen met mogelijke gebruikmaking van de eigen cellen van een patiënt, te voorzien in de vraag naar transplantatie-organen. “Een van de grootste obstakels om functioneel vervangend weefsel te maken was ons onvermogen om de ingewikkelde vaatstructuur te printen die voedingstoffen aan dichtopeengepakte weefsels kan aanvoeren,” aldus Jordan Miller, assistent-hoogleraar biotechniek aan de Rice’s Brown School voor Biotechniek. “Verder bevatten onze organen eigenlijk onafhankelijke vaatnetwerken – zoals de luchtwegen en bloedvaten van de longen of de galbuizen en bloedvaten in de lever. Deze wederzijds doordringende netwerken zijn fysiek en biochemisch verwikkeld, en de architectuur zelf is nauw verweven met de weefselfunctie. Onze bio-printtechnologie is de eerste die op een directe en diepgaande manier een antwoord biedt op de uitdaging van meervoudig-vaatweefselvorming.” (Bron: sciencedaily.com)

Vanaf de oprichting van Share International schreef Benjamin Creme’s Meester artikelen die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen. Veel van deze artikelen lijken nu inderdaad nog meer van toepassing dan toen ze voor het eerst werden gepubliceerd, in dit geval mei 1997.

Omgaan met verandering
door de Meester —, via Benjamin Creme

Wanneer Maitreya voor de wereld treedt, zal er voor de mens een periode beginnen van diepgaand zelfonderzoek en bespiegeling. Het is onvermijdelijk dat dit voor velen een pijnlijke en zelfs traumatische tijd zal zijn. Miljoenen mensen zijn tegenwoordig zó doordrenkt van de werkwijzen en denkbeelden uit het verleden, zo bevreesd voor een onbekende en vreemde toekomst, dat men de balans zal willen opmaken van de nieuwe toestand die zich dan voordoet.
De noodzaak van drastische en fundamentele verandering zal spoedig het denken in beslag nemen van een groeiend aantal staatslieden en politici, die popelen om hun stem te laten horen en hun stempel te drukken op de tijd. Hoe vérstrekkend deze veranderingen ook moeten zijn, het is duidelijk dat ze moeten plaatsvinden in een tempo dat gelijke tred houdt met het aanpassingsvermogen van de mensen. Niets is gebaat bij een al te gretige poging om de snelheid van de transformatie te forceren. De nieuwe fundamenten moeten, rigoureus doch logisch, stap voor beproefde stap, worden gebouwd. Alleen op zulke vaste rotsen kan het toekomstige evenwicht van de maatschappij verzekerd zijn.
Wanneer Maitreya voor het eerst Zijn plannen en verwachtingen voor het herstel van de wereld bekendmaakt, zal Zijn energie van Liefde, het Zwaard des Onderscheids, de bestaande scheidslijnen nog scherper afbakenen. De mensen zullen partij kiezen – voor of tegen de nieuwe beginselen die Hij zal voorleggen voor een beter leven voor iedereen. Zo zal het zijn. Zo zal een periode van tweedracht en misnoegen de aanvaarding van het nieuwe voorafgaan.
Geleidelijk zullen echter zelfs degenen met de minste hoop de noodzaak erkennen van de wederopbouw van de wereld en hun gewicht in de schaal leggen.
Er breekt een tijd aan zoals de Aarde nog nooit gekend heeft. Aan alle kanten en op elk niveau zullen de veranderingen hun logische weg volgen, waarbij ieders aspiraties worden vastgelegd in wet, beginsel en vorm. Zo zal de mens weer greep krijgen op zijn bestemming en zich voor altijd van de afgrond afwenden.
Natuurlijk zullen niet alle mensen even blij naar de toekomst uitzien. Op elk gebied wemelt het van onverzoenlijken die moeten worden overgehaald en omgepraat tot inschikkelijkheid. Mettertijd zullen zelfs zij die zich het meest verzetten, hun onbuigzaamheid afleggen en meewerken aan het welzijn van iedereen.
De bouwers van de nieuwe tijd wacht een eenvoudiger en beter bestaan. Dit is de tijd van beproeving en keuze. Wanneer de mensen dit beseffen, zullen zij zich rond Maitreya scharen en zelf om Zijn begeleiding en bijstand vragen, graag dienstbaar willen zijn en hun vereenzelviging met Zijn doelstellingen bevestigen.

De rechtvaardigheid van de Wet
door de Meester —, via Benjamin Creme (8 maart 2015)

Mensen leven in een veranderende wereld en moeten dat aanvaarden als de norm. Voor sommigen zullen deze veranderingen bedreigend schijnen en ongewenst, terwijl anderen, met name de jongeren, ze met open armen zullen verwelkomen. Wees ervan verzekerd dat het veranderingen ten goede zijn, ongeacht je opvatting, want ze weerspiegelen de noden van de tijd en zijn onvermijdelijk en rechtvaardig.
Mensen moeten zich realiseren dat zij zelf de omstandigheden scheppen waardoor deze veranderingen hun leven beïnvloeden. Wanneer dit realiteitsbesef vrucht draagt, zal een soepeler overgang naar de nieuwe tijd de norm worden.
Onze raad aan mensen is deze: houd niet vast aan het beschuldigen van onzichtbare krachten, maar wees je bewust van je eigen aandeel in het scheppen van de veranderingen van onze tijd. Wees ervan verzekerd dat uit deze veranderingen een extatische vreugde voort zal komen.