Sinds de oprichting van Share International heeft Benjamin Creme’s Meester artikelen geschreven die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen.Veel van deze artikelen lijken nu inderdaad nog meer van toepassing dan toen ze voor het eerst werden gepubliceerd.

Het einde van het ‘barbaarse tijdperk’
door de Meester — via Benjamin Creme

Er komt een tijd dat de mensheid op deze periode zal terugkijken als het ‘barbaarse tijdperk’. Zo ver verwijderd van het mogelijke ideaal is de tegenwoordige stervende beschaving, dat toekomstige mensen zich zullen afvragen hoe wij het hebben kunnen volhouden, en zo lang.
Vele oorzaken en factoren spelen een rol bij deze droeve situatie: de lange en langzame achteruitgang in de relatie van mens tot mens valt samen met en weerspiegelt het toenemende raffinement van zijn wapentuig. Zijn huidige triomfantelijke vermogen om te doden vanuit plaatsen die continenten van elkaar verwijderd zijn, is het zegel op zijn ontwikkeling naar zelfvernietiging. Oorlogvoering is klinisch en onpersoonlijk geworden: niet langer hoeft de soldaat de doodsangst te lezen op het gezicht van zijn slachtoffer.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat in deze situatie de instituties van de mens, politiek en economisch, op hun beurt de groeiende vervreemding weerspiegelen tussen de mens en de oorsprong van zijn leven. Commercialisering, dat om zich heen grijpende, maar sluipende en dikwijls verborgen kwaad, beheerst nu het leven en het lot van talloze miljoenen mensen en reduceert de van God gegeven menselijke individualiteit tot een code. Mensen zijn nu nummers zonder doel of behoeften, pionnen op het schaakbord van marktwerking en bedrijfswinsten.
De dorre woestijn die wij de moderne wereld noemen, laat de mensen verstoken van wat hen menselijk maakt: gelukkig, creatief vervuld, direct bereid om elkaar te helpen, en vrij. Dodelijke wedijver tast de menselijke geest aan en speelt nu rechter over de ‘strijd’ om het bestaan. Het leven, het Grote Avontuur, is ontaard en vervangen door een martelende en oneerlijke strijd om niet meer dan het voortbestaan.
Uiteraard zijn deze afschrikwekkende omstandigheden niet overal en in gelijke mate aanwezig, maar voor grote aantallen mensen is dit de werkelijkheid van hun bestaan en tenzij de mens van koers verandert, kan het alleen maar erger worden.
Wanneer Maitreya openlijk het wereldtoneel betreedt, zal Hij de mensen tonen dat zo’n leven van pijn en strijd niet onvermijdelijk is, niet hun enige keuzemogelijkheid, en dat een andere weg hun rechtens toekomt als zij het ook willen.
Hij zal laten zien dat, te midden van de chaos en de groeiende hebzucht, mensen al in opstand komen tegen deze ondermijning van de heilige banden van het leven, dat grote nieuwe krachten een nieuw begin genereren en dat uit de huidige beroering geleidelijk een hogere, juistere manifestatie tevoorschijn komt van het ingeboren vermogen van de mens om de uitdagingen van zijn tijd het hoofd te bieden en zijn moeilijkheden te overwinnen.
Maitreya zal de mensen herinneren aan hun eigen hoge oorsprong en bestemming, en inspireren tot de schepping van een nieuwe levenswijze: in harmonie, in goede verstandhouding, zonder hun toevlucht te nemen tot oorlog of wedijver, in nauwste samenwerking en wederzijds respect. Zo zal het zijn.
(Een Meester spreekt, april 1999)

Terwijl Benjamin Creme in samenwerking met zijn Meester het publiek informeerde over de ophanden zijnde terugkeer van Maitreya werden hem talloze vragen gesteld, die een uitgebreid scala aan onderwerpen beslaan. We boren nu deze grote vastgelegde bron aan; antwoorden die hier volgen werden in de afgelopen jaren door Benjamin Creme en zijn Meester gegeven en werden nog niet eerder in Share International gepubliceerd. 

San Francisco (VS)

V. Hoe kunnen we van negatieve neigingen of onderdrukte emoties uit het verleden afkomen?
A. Door ons met iets anders te vereenzelvigen. Hoe meer we ons vereenzelvigen met het Zelf in plaats van met de voertuigen van het Zelf – de fysieke, astrale of mentale lichamen – hoe meer we onszelf ontdoen van negatieve tendenzen. Negatieve neigingen zijn het gevolg van verkeerde vereenzelviging. We identificeren ons met dat wat we voelen en meestal is dat negatief. We voelen ons gekwetst, we voelen ons slecht, wreed, kwaad en we denken dat dat allemaal echt is. Dat zijn slechts gevoelens die door ons heen stromen. Gisteren voelde je dat niet. Misschien voel je het morgen niet meer. Dus wat is er echt aan? Als het niet blijvend is, is het niet echt. Het is voorbijgaand.
Als je je identificeert met dat gevoel, maak je het blijvend. Dan bouw je het in je systeem in – bijvoorbeeld de negatieve neiging tot zelfmedelijden, die wijdverspreid is in de wereld. Zelfmedelijden is een heel negatieve ervaring. Het houdt voortdurend aan en alles wordt aan het individu gekoppeld. Dat creëert de toestand van negativiteit. Als je je ermee vereenzelvigt, versterk je het alleen maar. Zeg in plaats daarvan: “Dat ben ik niet.” Wie ervaart het? Zoek uit wie het ervaart. Dat is wat telt – niet wat je ervaart, maar wie het ervaart. Jij bent degene die van wezenlijk belang is.
Jij, als het Zelf achter de ervaring, bent van wezenlijk belang om mee in contact te komen. Niet “Waarom word ik altijd gekleineerd?”, “Waarom heb ik medelijden met mezelf?”, “Waarom heb ik al die negatieve gevoelens?”, “Waarom vindt niemand mij aardig?”, “Waarom ben ik niet succesvol?”, “Waarom ben ik niet de prins van Wales of de president van de VS?” Iedereen heeft weleens medelijden met zichzelf en dat zijn allemaal onechte gevoelens. Je bent een god, een groots goddelijk wezen met alle wijsheid, macht en liefde van God in aanleg. Die zitten in aanleg in jouw natuur, maar ze moeten wel gemanifesteerd worden.
Het enige wat voorkomt dat ze gemanifesteerd worden zijn die negatieve gevoelens van onvolkomenheid, zelfmedelijden, hebzucht, zelfzucht. De grote zonde, de grootste, absolute ketterij, is het gevoel van afgescheidenheid. Dat is de grootste ketterij. Ontdoe je van dat gevoel van afgescheidenheid en je ontdoet je van al die negatieve neigingen. Die komen voort uit het gevoel dat je afgescheiden bent en dat alle anderen het op jou gemunt hebben, van jou willen winnen. Natuurlijk onderdrukken we die gevoelens omdat ze pijnlijk zijn. Daarom onderdrukken we ze. Laat ze aan de oppervlakte komen. Kijk ernaar en zeg: “Ben ik dat? Natuurlijk ben ik dat niet.” Je neemt er afstand van en ze sterven af door gebrek aan voeding.
Hoe meer je je op je negatieve gevoelens richt, hoe meer je ze voedt en energie geeft. Alles wat je energie geeft, wordt gevoed. Als je er afstand van neemt, geef je ze geen voeding. Dan zeg je: “Dat ben ik niet. Dat ben ik niet.” Daarmee schep je afstand tussen de gevoelens en jezelf en sterven ze geleidelijk af omdat je ze niet langer voedt. Dat is hoe je het doet, zonder ze te onderdrukken. Gevoelens onderdrukken is niet goed, maar eraan toegeven ook niet.
De meeste mensen onderdrukken hun emoties of ze geven eraan toe. Psychologen vertellen ons: “Laat het allemaal maar komen! Wees boos! Trap maar tegen die deur!” Het is belachelijk. Het is dom. Waar het om gaat is om de emoties niet te ontkennen, maar ze slechts onder ogen te zien zonder te proberen ervan af te komen, zonder ze weg te drukken, zonder te denken: “Ik mag dit niet voelen. Dit is verkeerd. Dit is lelijk.” Zie ze gewoon onder ogen. Als je er gewoon naar kijkt zonder ze te veroordelen, en zonder eraan toe te geven, geef je ze geen energie. Je kijkt er gewoon naar en als je dat op de juiste manier doet, zonder ze te ontkennen, zonder ze te onderdrukken, sterven ze af. Zo verzwak je hun greep op jou. Hoe meer je dit doet, hoe meer je de band met die negativiteit verzwakt. Dan word je vrij. Het is de enige vorm van vrijheid die je hebt.

Tokio (Japan)

V. Komt Maitreya om de wereld te veranderen of te verbeteren?
A. Nee. Dat is onze taak. Maitreya komt niet om de wereld te verbeteren. Dat moeten wij doen. Maitreya en de Meesters zullen ons daarbij helpen als we de juiste dingen doen. Als we de Wet naleven. Als we ons oude Vissen-verleden dat we koesteren opgeven, onze beleggingen, onze commercialisering, onze betrekkelijke macht en ons beetje superioriteit als ontwikkelde landen loslaten. Aan dat alles houden we vast ten koste van het menselijk lijden dat overal heerst. In de afgelopen 34 jaar hadden we op elk willekeurig moment Maitreya naar voren kunnen laten treden in de wereld van alledag en Zelf zijn Aanwezigheid bekend laten maken.
We hadden daarvoor alleen maar de eerste stappen hoeven zetten naar wat eigenlijk onze goddelijkheid is. Wanneer ik zeg onze eerste stappen naar onze goddelijkheid klinkt dat ontzagwekkend. Hoe doen we dat? Het lijkt een enorme opgave. Maar dat is het allerminst. Het is eenvoudig. Al wat we hoeven doen is de eerste stappen te zetten naar waarheid, naar juiste verhoudingen. Al wat we hoeven doen is de mensheid als één te zien, één groep. Broeders en zusters van een grote groep die mensheid heet – ongeacht de verschillen in kleur, religie, traditie enzovoort, die slechts oppervlakkigheden zijn. De fundamentele waarheid is de eenheid van de mensheid. De eerste stap, heeft Maitreya gezegd, de eerste stap naar samendelen is de eerste stap naar je goddelijkheid. Hij zegt: “Wanneer je samendeelt, herken je God in je broeder.” Samendelen is goddelijk. Rechtvaardigheid is goddelijk. Breng in de wereld samendelen en rechtvaardigheid tot stand en je leeft in je goddelijkheid.

V. Is Maitreya de geest van ieder mens?
A. Dat is eigenlijk wat Hij is. Omdat Maitreya de Christus is, de Wereldleraar, omdat Hij de energie van Liefde belichaamt, is Hij in staat de kern van liefde te zijn in het hart van ieder mens. Wanneer Hij zegt: “Ik ben met je en in je”, is dat letterlijk waar. “Ik streef ernaar dat wat Ik ben door jullie tot uitdrukking te brengen. Hiervoor kom Ik.” Daarom hebben we Maitreya nodig. We hebben de aanwezigheid van Maitreya nodig; de aanwezigheid van het Christusbeginsel, wat Hij is, om ons te laten zien om op zo’n manier te leven dat het Plan van evolutie in het denken van onze Planeetlogos op de juiste manier tot uitdrukking gebracht kan worden.

 

Share International heeft een zeer grote voorraad brieven aan de redactie die door Benjamin Creme bekeken, maar nog niet gepubliceerd zijn. Deze brieven, waarvan sommige jaren geleden werden ontvangen en andere heel recent, publiceren we hier. Alle ervaringen die in de brieven beschreven werden, zijn door Benjamin Creme’s Meester bevestigd als authentiek. 

Doorgaan
Begin 2014 was ik op weg naar huis. Het was ’s avonds laat en ik was moe en had medelijden met mezelf na een lange werkdag. De trein werd om de een of andere reden omgeleid en ik moest overstappen naar een ander station, wat de reis verlengde. Toen ik de trap afliep naar het perron in het tweede station zag ik een bejaarde man, van misschien in de 80, die heel langzaam liep. Hij had een donkere huidskleur en was gewoon gekleed en had een pet op. Hij werd geholpen door een langere jongere man, van misschien in de 60, die zijn arm vasthield. Mensen hadden hen kunnen passeren om sneller op het perron te zijn, maar dat voelde om de een of andere reden respectloos en verscheidenen van ons liepen erg langzaam achter de twee mannen. Het duurde erg lang vanwege het langzame tempo.
Op het perron wachtten we op de trein en ik voelde dat ik liever bij de twee mannen bleef dan naar het voorste gedeelte van de trein te lopen zoals ik normaal doe. Toen de deuren opengingen, nam ik de andere arm van de oudere man om hem de trein in te helpen. Hij zei “God zegene je”. Ik ging zitten en merkte dat ik me ongelooflijk ontroerd voelde. Het leek zo’n inspanning en ik vroeg me af waarom ze die reis maakten laat in de avond op een doordeweekse dag. Het deed me denken aan mijn eigen vader die in die tijd heel langzaam liep en met hulp. Het bracht mijn gevoel van vermoeidheid zeker in perspectief. Zij stapten uit aan de andere kant van Londen bij dezelfde halte als ik en weer liepen ze heel langzaam het station uit.
T.C., Londen (VK).
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat de bejaarde man de Meester Jezus was. 

Lokale dienst
Tien dagen na 9/11 werd ik door het plaatselijke telecombedrijf waar ik onder contract werkzaam was, ontslagen. Toen het november werd, hield ik mezelf bezig om een inzinking te voorkomen. Ik werkte als vrijwilliger in een soepkeuken van een kerk in mijn woonplaats om een groepje van hun parochianen te bedienen. Een man van in de 30, die ik “John” zal noemen, werkte aan de bereiding van het voedsel en het klaarzetten van de tafels. We bedienden 35 mensen. Toen we allemaal zaten, ging John even weg en kwam weer terug. Terwijl iedereen nog zat te eten, ging John rond en gaf iedereen een biljet van 10 dollar. Ik was erg onder de indruk van zijn vriendelijkheid, ik zei dat hij zeker bijzondere zegeningen zou krijgen voor zijn menslievendheid.
Toen we met het opruimen begonnen, kwamen er nog twee mannen binnen. De ene was lang en alledaags gekleed en de ander droeg van alles door elkaar en had een vreemde manier van lopen. Ik hielp beiden aan eten en drinken en zij gingen zitten. Toen ik weer verder ging met schoonmaken kwam de kleine man naar me toe en zei: “Ik hoorde dat iemand hier geld uitdeelt.” Ik zei dat het me speet maar dat John helaas al zijn geld had weggegeven en er niets over was.
Er was iets aan deze laatste twee heren dat enigszins ongewoon was. Terwijl ik hier meer over nadacht in de dagen die volgden, vroeg ik me af of zij Maitreya en de Meester Jezus waren?

E.D.S., Florida (VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat zij inderdaad Maitreya en de Meester Jezus waren. 

Tuinbezoek
Ik woonde meer dan vier jaar in een dorpje. Op een bijzondere dag in mei 2002, toen mijn werk in de tuin gedaan was, voelde ik de aandrang om naar het tuinhek aan de straatkant te gaan. Toen ik naar de voortuin keek met de bloeiende tulpen, hoorde ik een vrouwenstem mij iets vragen over de droogte van de grond. Ik ging dichter naar het tuinhek toe en daar zag ik een bejaarde dame en een lange man van middelbare leeftijd. Ik zei dat ik de natuur die in bloei stond prachtig vond en dat de kracht van het licht hopelijk sterker zal worden. Bevestigend en tegelijkertijd mij bevragend vroeg de dame: “Bent u godsdienstig?” Ik voelde me enigszins onzeker. En nog een keer: “Bent u godsdienstig?” Nog gaf ik geen antwoord, maar glimlachte alleen. Toen werd de vraag tweemaal herhaald op lage toon en dringend “Bent u godsdienstig?” Ik voelde innerlijk vreugde, gaf een zucht van verlichting en zei: “Ja, dat ben ik.” De vrouw praatte met me over de Bijbel, godsdienst en mijn vertrouwen. De man, die een beetje opzij stond, zei geen woord maar glimlachte naar me op een hartelijke manier. Hij had kennelijk een huidziekte aan zijn gezicht. Alles in de verschijning van de dame leek uitzonderlijk smetteloos. Het was duidelijk voor me dat er iets bijzonders gebeurde, maar ik had geen tijd om erover na te denken. Toen ze op het punt stonden weg te gaan werd me tussen neus en lippen gevraagd: “Gelooft u in de wederverschijning van de Christus?” Ik wilde een antwoord geven, maar wist zo gauw niet hoe. Daarom vroeg ik: “Bent u er niet zeker van dat hij in persoon altijd al onder ons is?” Voor ze uiteindelijk weggingen zeiden ze dat dit een heel fijn gesprek was geweest. Na deze conversatie voelde ik me lange tijd gelukkig en vrolijk.
Waren de twee bezoekers wellicht Maitreya en de Meester Jezus?
C. E-N., Kleinkrausnik (Duitsland).
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat de man Maitreya was en de dame de Meester Jezus. 

Elektrificatie
Op 16 november 2002 ging ik van Keulen naar München om Benjamin Creme’s lezing en meditatie bij te wonen. Om ongeveer 9.15 uur in de morgen zat ik op een bankje op het perron op mijn trein te wachten. Terwijl ik zat te lezen kwam er een lange man naar me toe. Hij was ca. 30-35 jaar oud en vroeg: “Neem me niet kwalijk, maar heeft u misschien wat klein geld over voor een dakloze?”
Tijdens deze korte ontmoeting voelde ik een stroom energie door mijn hele lichaam gaan. Ik zal dit gevoel mijn hele leven niet vergeten. Ik gaf hem wat geld. Hij bedankte me en vroeg toen mijn buurman om kleingeld. Hij vroeg niemand anders. Hij verdween achter me in tegengestelde richting.
Was hij een Meester?
T.L., Keulen (Duitsland).
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat de ‘lange man’ de Meester Jezus was. 

Op het nippertje
Mijn jongste dochter Mali (Amalia) herinnerde me onlangs [2002] aan een situatie toen zij nog een kind was en bij me in de auto zat. We stonden stil op de weg en wachtten op tegemoetkomend verkeer zodat we naar rechts konden afslaan naar een tuincentrum. Plotseling kwam er een gele auto van achteraan uit die rij tegemoetkomende auto’s op onze kant van de weg en reed naar ons toe. De bestuurder probeerde wellicht verwoed om zijn auto te stoppen, terwijl die met hoge snelheid diagonaal op ons afgleed.
Mali herinnert zich dat ze doodsbang was en schreeuwde toen – in een fractie van een seconde voor de botsing – de auto om onze auto heen schoof naar mijn rechterkant en het ongeluk niet gebeurde. We vragen ons nu allebei af of we beschermd werden of hadden we gewoon verbazingwekkend, wonderbaarlijk geluk?
B.F., Frimley Green (Surrey, VK).
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat u beschermd werd door Maitreya.

Troost van vreemden
Op dinsdag 2 juni 2001 werd onze dochter Audrey buiten de bioscoop aangevallen door een jonge vrouw van Arabische afkomst. Omdat Audrey schrammen op haar hals had, kregen we het advies om naar een kliniek te gaan; het was ongeveer 9 uur ’s avonds en mijn man, mijn dochter en ik zaten alleen op de spoedeisende hulp te wachten op een dokter.
Er kwam een jongeman van buiten naar binnen, hij begroette ons, liep naar de lift en opende de deur. In de lift was een oude dame; toen kwam er nog een andere man binnen, hij droeg een rood/witte sportbroek en zijn rechterarm zat in het gips. Alle drie leken van Arabische origine. De tweede man ging naar de lift, begon in het Arabisch met de oude dame te praten en terwijl hij zich naar ons toe draaide vroeg hij me of ik verstond wat hij zojuist had gezegd. Ik antwoordde nee. Toen zei hij een gedicht of gebed over God op en vroeg me of er één God was of verschillende Goden. Ik antwoordde niet. Toen zei hij tegen me: “Je bent nooit alleen, waar je ook bent, je bent nooit alleen.” Hij zei die zin meerdere keren, toen praatte hij met mijn dochter die pijn had en herhaalde hetzelfde: “Je bent nooit alleen, waar je ook bent, je bent nooit alleen,” verschillende keren. Uiteindelijk vroeg hij me of ik geloofde dat God groot was en ik antwoordde: “Ja God is groot.”
Kunt u ons zeggen wie deze mannen waren die we in de kliniek tegenkwamen?
B.F., Saint-Louis (Frankrijk).
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat de man die sprak Maitreya was en de ‘oude dame’ de Meester Jezus. De andere man was een discipel van de Meester Jezus. 

Rooksignaal
2002 Was nogal een moeilijk jaar voor de familie. Gelukkig hadden we Maitreya’s ‘handafdruk’ die ons verschillende keren bij moeilijkheden hielp.
Op 5 december verloren we onze geliefde hond Angelo en dit plotselinge verlies bracht de familie groot verdriet. Op precies die dag in de middag zag onze moeder die in de keuken was een soort vreemde witte ‘rook’ of ‘stoom’ voor de container met Nordenauwater zweven. Met een reflexbeweging dreef ze die met haar handen uiteen en vroeg zich af waar het vandaan gekomen kon zijn… Maar tot haar verbazing verscheen het witte ‘ding’ een paar seconden later opnieuw! ’s Avonds laat, toen mijn zuster en ik thuiskwamen en van dit bijzondere voorval hoorden, dachten we onmiddellijk dat het een genezend teken van Maitreya of een Meester zou kunnen zijn. Twee weken na dit voorval viel onze moeder flauw, mogelijk als gevolg van extreme bezorgdheid en haar lichamelijke conditie. Een paar dagen later zag ze hetzelfde witte ‘ding’ weer op dezelfde plaats. Dit keer verdreef ze het niet, maar dankte Maitreya voor de aanmoediging.
Werd de witte ‘rook’ getoond door Maitreya of een Meester?
N.T., Kobuchizawa (Japan).
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat de rook door Maitreya werd gemanifesteerd. 

Lichtdemonstratie
Op 21 maart 2001 ging ik samen met mijn vriend naar de top van een berg in Sedona (Arizona) om de zonsopgang te zien. Op de top van de berg wees mijn vriend een rotsformatie aan op circa 10 km afstand van de top en vertelde dat het een heilige plaats van de Ruimtebroeders was en dat zijn vriend daar vaak heen wandelt om te mediteren. Op de weg terug van de top zagen we iets vreemds op die rotsformatie. Aan de zijkant of rand van de bovenkant waren vier lichtgevende helderoranje lijnen. Iedere lijn leek ten minste 2 tot 10 m lang en 30 cm breed. We dachten eerst dat het de reflectie van het zonlicht was, maar we vergewisten ons ervan dat het zonlicht de rotsformatie nog niet bereikt had. Het volgende moment waren we stomverbaasd. De lichtgevende oranje kleuren veranderden in wit. Ze veranderden van links naar rechts, de een na de ander alsof iemand de gordijnen van een raam openschoof. Toen veranderden de witte kleuren nog eens, nu in een omgevingskleur (de kleur van de rots) op dezelfde manier, vlak voor onze ogen. We konden niet anders dan snel naar de rots toe wandelen. We moesten het gewoon onderzoeken. Maar we konden er niets vinden. Mijn vriend vond drie plasjes water, maar we wisten dat water niet op die manier van kleur kan veranderen. Tenminste niet alsof iemand een gordijn openschoof.
Ik wil u vragen of (1) deze geheimzinnige fluorescente lichten door een Meester of Ruimtebroeders gemanifesteerd werden? 2) Indien ja, dan zou ik graag willen weten wat de bedoeling van de demonstratie voor ons was.
Takashi Araki, Toronto (Canada).
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat 1) de lichten werden gemanifesteerd door de Ruimtebroeders. 2) Geen specifieke bedoeling. U was toevallig daar. 


Drie Voorjaarsfeesten
De groepen die wereldwijd verbonden zijn met het werk van Benjamin Creme lijken het erover eens dat de geestelijke energieën die momenteel tijdens Transmissie-meditatie ervaren worden sterker zijn dan ooit tevoren. Het is daarom wellicht toepasselijk om opnieuw aandacht te geven aan wat een Meester van Wijsheid over de drie grote Geestelijke Feesten schreef en de gelegenheid die ze in de komende maanden bieden. Het artikel dat hier herdrukt wordt (geschreven in maart 1984) verwijst naar een specifieke geestelijke gelegenheid in 1984 – een tijd die met name weerklinkt in de internationale aangelegenheden van nu.

Een belangrijke gelegenheid
door de Meester —, via Benjamin Creme (maart 1984)

Elk jaar als de lentemaanden naderen, treft de Hiërarchie voorbereidingen voor de drie voorjaarsfeesten van april, mei en juni. Elk jaar als die tijd naderbij komt, worden er plannen in gang gezet om hen die het Licht zoeken en dienstbaar willen zijn, in staat te stellen dat vollediger en doeltreffender te doen. Dit voorjaar willen Wij een grote openbaring tot stand brengen. Gedurende deze maanden zullen energieën van buitengewone kracht naar de wereld uitstromen. Hun verhoogde kracht zal zekere toenaderingen toestaan die in deze tijd zeer noodzakelijk zijn, en er zal een grote inspanning worden gedaan om de goede wil van miljoenen mensen in banen te leiden. Op deze manier hopen Wij grote veranderingen teweeg te brengen in de menselijke aangelegenheden, en een verder afglijden naar chaos en oorlog te voorkomen.
Deze tijd van verhoogde werkzaamheid noemen Wij een Geestelijk Offensief, en tijdens deze periode zal alle geestelijke activiteit vele malen worden versterkt. Alle soorten geestelijk werk, van welke traditie of geloofsovertuiging ook, zullen gedurende deze maanden bekrachtiging ondervinden, en er kan veel worden bereikt als deze gelegenheid ten volle wordt benut. Het betaamt allen die verlangen de wereld te dienen en te verbeteren om deze krachten aan te spreken en te benutten, en ze zo in hun leven te openbaren.
Wij trachten onder de mensen een nieuw besef van gedeelde verantwoordelijkheid te vestigen. Wij trachten in hen een gevoel te wekken voor vereend handelen. Wij proberen de omstandigheden te creëren waarin deze samen tot uitdrukking kunnen komen en zo tot verandering leiden. Alles is energie; er bestaat alleen maar energie. Door de invloed van deze hogere energieën op het Centrum, de mensheid, trachten Wij een nieuwe atmosfeer in de wereld op te wekken. Help Ons omstandigheden van vertrouwen te scheppen en zo de wereld hernieuwde hoop te brengen. Zaai het zaad van liefde en vertrouwen en zie het bloeien als hoop en vreugde.
Iedereen kan iets doen om de pijn van zijn broeders te verzachten. Ga na waar je staat en bezie wat je moet doen. Geef nu plechtig je steun aan elke daad van opoffering en draag je aandeel bij. Maak deze tijd een tijd van geven; geef je wil om te dienen volledige uitdrukking. Weet dat je door te dienen toewerkt naar het licht en je je beter op het doel van je ziel richt.
Neem je plaats in aan Onze zijde en laat de dromen der mensen werkelijkheid worden. Neem je plaats in aan Onze zijde en wees verzekerd van Onze stimulans en hulp. Neem je plaats in aan Onze zijde en verricht daden die je niet voor mogelijk hield.
Wanneer jullie Maitreya zien, zullen jullie weten dat het beslissende moment voor de wereld is gekomen. Hij zal iedereen die de wereld wil redden tot actie oproepen. Schaar je aan de zijde van hen die handelen en dienen, en begeef je in het centrum van de grote Levensstroom.
De tijd is gekomen om, als nooit tevoren, te handelen in overeenstemming met je verklaarde idealen, en om de visie die in je hart besloten ligt te openbaren. Weet dat je niet alleen bent; dat miljoenen deze zelfde idealen omarmen. Reik allen de hand die trachten te dienen en weef een web van licht rond de wereld. Onthoud dat je in de wereld bent om te dienen en dat je alleen door dienstbetoon kunt groeien. Onthoud dat je je broeders hoeder bent en aanvaard verantwoordelijkheid voor je broeders noden. Bied, als nooit tevoren, jezelf aan als kanaal waardoor Wij kunnen werken, als transformator van de enorme krachten die spoedig tot jullie zullen stromen.
Op deze wijze kun je het zegel van dienstbetoon op dit leven plaatsen en je te zijner tijd scharen in de rijen van Hen die jullie zijn voorgegaan.

De “tekenen van de tijd” die we hier presenteren zijn in het verleden door Benjamin Creme’s Meester bevestigd, ze lijken op soortgelijke “tekenen” of spreken voor zich. Veel verschijnselen zijn door ooggetuigen waargenomen, die ze als bevestiging van hun hoop en geloof beschouwen. We leggen ze de lezer ter overweging voor.

“Steeds meer worden mensen zich bewust dat het ‘tijdperk van wonderen’ niet voorbij is, maar juist over de hele wereld aanzwelt. Door recente verschijnselen schudden de zelfvoldane zekerheden van miljoenen mensen op hun grondvesten… Overvloedige wonderen zullen blijven verbazen; de wanhopige pogingen van zogenaamde onderzoekers en deskundigen zullen niet in staat zijn om teniet te doen wat de mensen met hun eigen ogen zien. Denkend aan de hoop die deze manifestaties opwekken zullen de mensen het verband leggen met de wijze woorden van Maitreya en Zijn leiding volgen.” (Een Meester spreekt, november 1995)

(klik op de foto’s voor een vergroting)

Het tijdperk van ‘wonderen’ kent geen einde

Stralende figuur in de lucht boven Tonga
Toen boven Tonga een figuur in de wolken verscheen, meenden sommige mensen dat het een wonder was. Inwoner Joey Mataele ontdekte een wolk in de vorm van Maria, die door de zon werd verlicht terwijl hij hem boven het dorp Halaleva in Tongatapu fotografeerde. De duidelijk zichtbare omtrek van een hoofd, lichaam en voeten, gecombineerd met de gouden gloed, bracht hem ertoe te geloven dat het een teken uit de hemel was. Hij plaatste het beeld online met het onderschrift: “Deze beeltenis verscheen onverwacht en ik weet dat het een wonder in mijn leven is. Dank u Heer voor alles wat U mij en mijn gezin gegeven heeft.” Sommigen zeiden dat het een afbeelding van de Maagd Maria was, maar anderen dachten dat het Jezus was. Scott C. Waring, redacteur van de website ufosightingsdaily.com, heeft het verhaal een vervolg gegeven met een onthutsende bewering: “Het zouden goddelijke krachten kunnen zijn, omdat de figuur lijkt zoals Jezus eruit zou hebben gezien. Zijn mantel, armen laag maar uitgespreid. Als Hij over water kon lopen, dan kan over wolken lopen ook geen probleem zijn.” (Bron: www.express.co.uk)


Beeld van de Maagd van Guadeloupe in Acapulco (Mexico), dat sinds december 2016 tranen huilt.

Mexicaanse Maagd Maria huilt tranen
In december 2016 maakte Guadaloupe Hernandez, de bezitter van een Mariabeeld uit Acupulco (Mexico), bekend dat haar gipsen figuur van de Maagd van Guadaloupe tranen begon te huilen. Ze beschreef het uitzonderlijke moment waarop ze zag dat het beeld huilde: “Het was midden op de dag en ik stond vóór haar en sprak tot haar. Ik eindigde mijn gebed en keek naar ‘La Morenita’ (de Mexicaanse koosnaam) en zag haar huilen.” Mevrouw Hernandez filmde het verschijnsel en plaatste video’s online. Het nieuws verspreidde zich en al gauw kwamen devote volgelingen bijeen om het relikwie in haar huis te eren. Het beeld werd door een plaatselijke pastoor naar een religieuze gemeenschap gezonden waar de tranen door de hogergeplaatste pastoor Octavio Gutierrez Pantoja onderzocht zullen worden. Tot dusver heeft hij het wonder bevestigd noch ontkend. Mevrouw Hernandez voegde eraan toe: “Het is een geschenk van God. Ik weet niet waarom en ik weet niet wat erachter zit, we wachten het maar af.” De Basiliek van de Maagd van Guadaloupe is de op twee na meest bezochte heilige plaats ter wereld. (Bronnen: telegraph.co.uk; dailymail.co.uk)


Op twee foto’s van Benjamin Creme, de ene (links) gemaakt tijdens een lezing en de andere (rechts) tijdens een Transmissie-meditatieworkshop in München (Duitsland) in 2008, is te zien dat een goudkleurige energie de zaal overspoelt, zoals op eerder gepubliceerde foto’s waarvan bevestigd werd dat het zegeningen van Maitreya waren. Ingezonden door K.H., München.


Salento, Italië
– Een video die door Lucio Margiotta uit Salento op Facebook werd geplaatst, toont een ongewoon licht aan de hemel boven Salento op 9 januari 2017 rond 20.00 uur. In de film lijkt een schitterend wit ovaalvormig voorwerp in de lucht van vorm, afmeting en kleur te veranderen. Op een bepaald ogenblik verandert het in een heldergroene kleur en wordt ringvormig, als een kring van rook. Ten slotte splitst het zich in tweeën, alvorens snel te verdwijnen. De video werd met een smartphone opgenomen met maximale (8x) zoom en de heer Margiotta vertelde dat er geen filters of effecten werden toegepast. (Bron: dailymail.com)


Devon, VK
– Op 28 december 2016 namen veel ooggetuigen ’s middags een schitterend voorwerp met een vlammende staart waar, dat zich langzaam boven Devon (VK) voortbewoog en vervolgens zonder een spoor verdween. Tyron Osbourne (52) fotografeerde het voorwerp boven zijn huis in Exmouth en vertelde een plaatselijk krant: ‘Ik heb nog nooit zoiets gezien… Ik heb altijd gedacht dat we niet alleen zijn in het heelal en hoopte iets te zien wat me zou doen geloven dat zij ons bezoeken.” (Bron: dailystar.co.uk)


Lake Michigan, VS
– Op 26 september 2016 nam een ooggetuige in de VS een video van een groep heldere bolvormige voorwerpen die bewegingsloos boven het meer van Michigan zweefden. (Bron: ufosightings daily.com)


Deze foto werd op 20 november 2016 tijdens een zware storm aan de kust bij Lomener, Morbihan (Bretagne, Frankrijk) gemaakt door Jean Libert, een lezer van het dagblad Quest France. De krant publiceerde de foto op 23 november met de kop: “Een mysterieuze foto van de storm bij Lomener” samen met het commentaar van Jean Libert: “Ze zeggen dat uit chaos schoonheid wordt geboren en ik vraag me af of de toekomst van de mensheid bij het vrouwelijke berust!” Ingezonden door een lezer van de website van Share International.


Op 20 januari 2017 werden inwoners van Segovia en Remedios (Colombia) ’s avonds verrast door een bijzonder helder sterachtig voorwerp dat enkele minuten laag in de lucht hing, voor het verdween. “Het leek op een heel grote schitterende ster die alles om zich heen verlichtte,” aldus Yen Milea Bran, die foto’s nam. “Het leek op een vuurbal…en vertoonde hypnotiserende kringen,” aldus Bran. (Bron: inexplicata.blogspot.com)

Mensenrechten, waarheid en de regel der wet

een compilatie

Hier volgt een selectie uitspraken met betrekking tot het thema ‘Mensenrechten, waarheid en de regel der wet’. De uitspraken zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus en Maitreya’s Leringen – De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt en Share International) en de boeken van Benjamin Creme.

Velen zijn er thans die de noodzaak van verandering toegeven, maar verzetten zich niettemin. Velen zijn er thans die de afbrokkeling van de oude en versleten wereld van het verleden zien, maar klampen zich vast aan de oude vormen. Maar onder de volkeren wordt een nieuwe stem gehoord: de stem van Waarheid, die de hoop en de belofte van de Nieuwe Tijd in zich draagt. Deze stem zal steeds meer invloed hebben op het denken van de mensen, want het is de stem van God, die door de mensen spreekt. (Maitreya, Boodschap nr.12)

Miljoenen mensen, eerder niet meer dan slaven, zijn niet langer bereid hun lot te verdragen; zij staan op tegen de tirannie die hen onderdrukt en eisen een beter bestaan. Elders leidt nieuwe aandacht voor eerlijkheid en naleving van de wet tot onderzoek en veroordeling van de corruptie en het gebrek aan regels uit het jongste verleden. Een nieuw gevoel van verantwoordelijkheid voor anderen krijgt vat op het bewustzijn van velen die hun broeders en zusters overal ter wereld trachten te dienen… Intussen brokkelt de oude orde af, naar de afgrond gedreven door haar eigen uitersten. De mensheid is getuige van de ineenstorting van het Rijk van Hebzucht, de tirannie van de marktwerking, de hoogtij van de vrijbuiters. Van nu af aan zal de ontwikkeling in alle aangelegenheden naar het Algemeen Welzijn neigen. Wat voor het Algemeen Welzijn werkt en het ondersteunt, zal bloeien; wat het tegenwerkt, zal verwelken. Zo zullen de nieuwe vormen en instituties de behoeften van alle mensen vervullen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het Algemeen Welzijn’)

Zijn we bereid om ware mensen te zijn, om samen te delen, om de voorwaarden te scheppen waarbinnen iedereen, zonder uitzondering, het recht heeft om zijn potentieel te ontplooien, een geestelijk potentieel in de diepste betekenis van het woord: de kwaliteit van zijn leven te verbeteren op fysiek gebied, op emotioneel, mentaal en geestelijk gebied. Om te leven en datgene te openbaren waarvoor men eigenlijk in incarnatie gekomen is. Onze corrupte politieke, economische en sociale structuren weerhouden ons hier grotendeels van. Er is een mentaliteitsverandering nodig en die vindt volgens mij nu plaats – anders kon Hij niet hier zijn.  (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.III)

De tijd is gekomen dat geld moet worden uitgegeven aan het welzijn van de naties. Elke natie, elk land, behoort aan de mensen. “Zij die Gods gezondheid en rijkdom verdelen in de naam van ideologie, zijn zelf corrupt.” (Sep. 1990) (Maitreya, Maitreya’s LeringenDe Wetten van het Leven)

Politiek in de Nieuwe Tijd – Overal ter wereld ondergaat de politiek snelle veranderingen. In de Nieuwe Tijd zal politiek door het volk, voor het volk bedreven worden. De Verenigde Naties zullen een machtig werktuig worden en zullen de verdediging op zich nemen van zwakkere landen. (Maitreya, Maitreya’s LeringenDe Wetten van het Leven)

Hij [Maitreya] zal de mensen tonen dat de wereld iedereen toebehoort, rijken en armen, machtigen en misdeelden, blanken en kleurlingen. Hij zal duidelijk maken dat gezamenlijke actie nodig is om de problemen op te lossen waarvoor de mens nu staat, en de weg wijzen naar hun oplossing. Door op alle mensen een beroep te doen om de noodzaak van verandering te aanvaarden, zal Hij de aspiratie en de wil van mensen overal stimuleren om recht te laten geschieden. Zo zal Hij al die mensen verenigen die streven naar de instelling van betere structuren waardoor de goddelijkheid van de mens kan worden uitgedrukt; en uit die menigte zal een roep opstijgen zoals nooit eerder op deze Aarde is gehoord, een roep om rechtvaardigheid en waarheid, vrijheid en vrede. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De toekomst wenkt’)

Ik strek Mijn armen naar jullie uit, Mijn vrienden, vraag om jullie vertrouwen en doe een beroep op jullie hulp bij het herbouwen van jullie wereld. Talrijke taken liggen in het verschiet, talrijke slagen moeten worden toegebracht ter wille van Vrijheid en Waarheid. Ik heb allen nodig in wie die waarheid straalt, om Mij te volgen en Mij te helpen bij Mijn werk. Mogen jullie gereed zijn wanneer jullie Mijn Oproep horen. Die Oproep zal weerklinken in de oren van mensen overal, door de hele wereld. Het is een Oproep aan God. (Maitreya, Boodschap nr.26)

De Verenigde Naties nemen langzamerhand hun rol op zich van vredeshandhaver in de wereld. Op dit moment accepteren ze de rol van mondiale politieagent met tegenzin en alle regeringen deinzen terug voor de kosten die deze rol met zich meebrengt. Maar tot dat wereldvrede verzekerd is door samendelen en de invoering van rechtvaardigheid, moet die verantwoordelijkheid geaccepteerd worden. Hun toekomstige rol is niet een wereldregering te worden maar het wereldparlement waar problemen besproken kunnen worden en vreedzaam kunnen worden opgelost. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.III)

Velen zullen Mij spoedig zien, naar Mijn woorden luisteren, en Mijn leiding volgen. Mogen jullie tot de eersten behoren die dit doen, want op deze manier kunnen jullie Mijn medewerkers worden. Ik heb die hard nodig. Er zijn er velen die Mijn hoop delen voor de wederopbouw van onze wereld. Zoek hen op en werk met hen samen. Bouw samen een bolwerk van Licht en verlicht het pad voor jullie broeders. Zit niet stil, maar kom in actie en herstel de Tijd van de waarheid. (Maitreya, Boodschap nr.33)

Het wordt steeds duidelijker dat de strijd tussen Goed en Kwaad gewonnen wordt door de Krachten van het Licht. Geleidelijk krijgt het goede de overhand in deze eeuwenoude strijd om het denken en het hart van de mens. Dit zal sommigen een verbazingwekkende uitspraak toeschijnen in het licht van de spanningen en scheuringen die in de wereld bestaan. Toch is dit het geval, en zouden jullie de wereld en gebeurtenissen zien zoals Wij, de Oudere Broeders, dan zouden jullie een wereld zien die een buitengewone transformatie doormaakt. Alom zijn er bewijzen dat de oude orde afbrokkelt. Oude haatgevoelens verdelen de volkeren en wetteloosheid heerst alom, maar overal zijn er tekenen dat er een nieuwe geest in de mens ontwaakt, een nieuw gevoel van verantwoordelijkheid en een hernieuwde eerbied voor het leven in al zijn vormen… Aan alle kanten vormen zich groepen mensen om het nieuwe te openbaren. Geïnspireerd door liefde en de geest van noodzakelijkheid, stellen zij zich een eenvoudiger en gezonder wereld voor. Zij zien dat uit de onevenwichtigheid en spanningen van het heden rechtvaardigheid en harmonie moeten groeien. Zij weten dat zij goddelijk zijn en wonderen van verandering kunnen verrichten. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De overwinning staat vast’)

Overal ter wereld verliezen gangbare politieke systemen aan kracht en geloofwaardigheid, en geleidelijk zullen ze plaatsmaken voor nieuwe regeringsvormen die veel representatiever zullen zijn. In dit nieuwe tijdperk zullen de mensen zelf naar voren komen en hun sociale, politieke, religieuze en educatieve behoeften tot uiting brengen. Zij zullen zichzelf en hun mededogen uitdrukken in hulp aan anderen. Gewone burgers, intellectuelen, onderwijskundigen en vele anderen uit alle lagen van de bevolking zullen een ware stem hebben op regeringsniveau. Geen politicus zal in staat zijn het verleden te doen herleven. Het is afgelopen met de oude verdeel-en-heers-politiek. Deze politiek van tweedracht zal spoedig plaatsmaken voor een nieuwe, op harmonie aansturende politiek. De nieuwe politiek zal niet langer worden verwrongen tussen de “ismes” van kapitalisme en socialisme, maar zal ontstaan vanuit het zelfrespect van mensen en naties. De nieuwe politicus zal een intellectueel zijn, een ervaren iemand die de wetten van evolutie kent en zijn medemensen verstandig leidt. Het proces van inprenting, van oplegging, door mensen ideologieën op te dringen, begint wereldwijd af te nemen, zowel op religieus als op politiek gebied. Consensus zal er voor in de plaats komen. De stem van het volk begint zich al te laten horen, en deze representatieve vorm van regeren zal overheersing van de massa door middel van ideologie vervangen. Alles gaat nu zo snel, dat de politici geen controle meer hebben over de gebeurtenissen. Er is een nieuw politiek tijdperk begonnen, waarin mensen zich bewust worden van hun fundamentele mensenrechten, hun vrijheden en verantwoordelijkheden tegenover zichzelf en elkaar. De grondwet van elk land zal uiteindelijk worden gebaseerd op de drie principes van vrijheid, onafhankelijkheid en verlossing. Vrijheid werkt op individueel niveau, onafhankelijkheid op nationaal niveau, en verlossing op geestelijk niveau. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.II)

De indrukwekkende gebeurtenissen over de hele wereld – die nu dagelijks plaatsvinden – brengen de mensen tot het besef dat zij getuige zijn van de doodsstrijd van een stervende cultuur en, bijgevolg, het ontstaan van een nieuwe. De vorm die de nieuwe cultuur kan aannemen, blijft grotendeels vaag en weinig concreet, maar één aspect heeft al postgevat in het denken van zowel publiek als media: de toenemende kracht van de stem van het volk en de groeiende vastberadenheid om die stem te laten horen. Dit is de belangrijkste politieke gebeurtenis van onze tijd. Overal ter wereld nemen de volkeren der naties hun lot in eigen hand en eisen zij hun rechten op. De innerlijke roep om vrijheid, inherent aan hun goddelijkheid, verenigt mensen van elk ras en geloof en zal, opstijgend tot een climax, klinken en weerklinken tot de laatste bolwerken van tirannie ten onder gaan en de mensen hun geboorterecht kunnen beërven. Dat is de toekomst die alle mensen wacht. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De stem van het volk’)

 

 

IN KADER:

 

De rechten van de mens 

door de Meester —, via Benjamin Creme

 

De kwestie van de mensenrechten vormt de kern van de problemen van de moderne mens. In het verleden overheersten maatschappelijke structuren het leven van het individu en leidden tot een reeks hiërarchische verhoudingen waarin iedereen zijn plaats kende: de vrouw gehoorzaamde de man; de man gehoorzaamde zijn heer; de heer gehoorzaamde en voerde de wil uit van de koning; terwijl de geestelijkheid optrad als middelaar tussen God en de mens. Deze verhoudingen, hoewel kunstmatig en opgelegd, dienden de noden van samenlevingen die worstelden om hun identiteit en plaats in de wereld te vinden. Tegenwoordig is dit alles veranderd. Afgezien van een paar gebieden waar de heersende groepen zich vastklampen aan de oude vormen – vaak ten koste van burgertwist en oorlog – zijn de mensen opgekomen voor hun recht op zelfbeschikking. Zij hebben de verantwoordelijkheid op zich genomen voor een rechtvaardige regering en kunnen door verschillende wijzen van vertegenwoordiging hun wil bekendmaken. Meer dan ooit tevoren roepen de volkeren om directere betrokkenheid bij de beslissingen die hun leven aangaan. Deze nieuwe vrijheid heeft een aantal spanningen veroorzaakt die vragen om een oplossing. Overal klinkt de roep om meer vrijheid – beantwoord met een even luide roep om orde en wet van de groepen die de bestaande structuren willen handhaven. Er zijn volkomen nieuwe benaderingen nodig om de doelstellingen van deze tegengestelde groepen op elkaar af te stemmen. Dat een dergelijke afstemming wellicht langzaam en met moeite tot stand komt, moet geaccepteerd worden. Dat vele strijdige gezichtspunten met elkaar verzoend moeten worden, spreekt vanzelf. Toch kan het, in afwachting van de oplossing van deze problemen, raadzaam zijn om enkele grondbeginselen vast te stellen, enkele richtlijnen, zonder welke de problemen onhandelbaar kunnen lijken. De eerste overweging is dat de wetten die de maatschappij reguleren rechtvaardig en op iedereen van toepassing moeten zijn. Zonder zulke fundamentele rechtvaardigheid en onpartijdigheid kan van niemand worden verwacht dat hij de wet eerbiedigt. Vaak is er tegenwoordig “één wet voor de rijken en een andere voor de armen” – een doeltreffend recept voor maatschappelijke twist. Ook is het noodzakelijk dat de wetten gekend en begrepen worden en gesteld zijn in een taal die voor iedereen begrijpelijk is. Al te vaak worden mensen gevangen gehouden en schuldig bevonden aan het schenden van wetten die allang verouderd zijn en alleen bekend aan specialisten. Het meest noodzakelijk is het dat de belangen van het individu en de samenleving steeds meer samenvallen; alleen dan kan de vrijheid van de één en de stabiliteit van de ander behouden blijven. Hoe kan dit het best worden bereikt? De Verenigde Naties hebben een reglement van mensenrechten geformuleerd die, indien toegepast, veel zouden bijdragen aan het oplossen van de bestaande maatschappelijke spanningen en het fundament zouden verschaffen voor een rechtvaardige en stabiele samenleving. Tot nu toe blijft deze Universele Verklaring van de Rechten van de Mens niet meer dan een droom voor miljoenen misdeelde en rechteloze mensen – in elk land ter wereld. Het doel moet zijn om deze fundamentele rechten met de grootst mogelijke spoed in alle landen te grondvesten. Met de aanvaarding van het beginsel van samendelen zal dit mogelijk worden. Dan hoeven mensen niet langer te vechten voor het recht op werk, op voedsel voor hun gezinnen, voor een mate van beschikking over hun eigen lot. Het aanvaarden van samendelen zal tegelijkertijd de verdeeldheid helen, een einde maken aan de twisten en de kwalen van de huidige situatie genezen, en zo de mensen uit het moeras leiden waarin ze vast zijn komen te zitten. Maak samendelen daarom tot het doel van jullie inspanning. Laat zien dat de wereld nu meer dan ooit in haar geschiedenis de vestiging nodig heeft van dit rechtvaardige grondbeginsel, dat de mens moet aanvaarden om zijn goddelijkheid te ontdekken en te openbaren. (Juli 1984)

door de Meester —, via Benjamin Creme (8 september 2011)

Van tijd tot tijd verschijnt er onder de mensen een figuur die het beste, of slechtste, belichaamt dat mensen kunnen openbaren. Deze individuen worden de geliefdste of meest gehate van de mensen. In beide gevallen trekken ze gewoonlijk veel volgelingen of aanhangers aan. Zulke figuren hebben voor het merendeel der mensen een enorme aantrekkingskracht, of zijn bij gelegenheid een inspirerend voorbeeld van grootschalige destructieve kracht. De geschiedenisboeken staan vol met voorbeelden van beide types.
Momenteel manifesteren zich wereldwijd in grote aantallen voorbeelden van beide types. Het effect van deze manifestatie is dat aan de mensheid twee tegengestelde gedragslijnen worden voorgelegd, waardoor de spanning teweeggebracht wordt voor de keuze die de toekomst van het mensenras zal bepalen. In bijbelse termen is dit het ‘Zwaard des Onderscheids’. Gedurende vele jaren zijn de energieën afkomstig van Maitreya, en door Hem gericht, ingezet om die confrontatie van tegenstellingen te creëren. Veel mensen zal dit vreemd voorkomen, maar het is van wezenlijk belang dat de mensheid de juiste keuzes voor haar toekomst maakt. Anders zou die toekomst er zeer beslist naargeestig uitzien.
Het Zwaard des Onderscheids is de energie die wij Liefde noemen: door Maitreya gehanteerd zet zij “broeder tegen broeder” op en beproeft het ware goddelijke bewustzijn van mensen overal. Het uiteindelijke doel van alle evolutie is om op Aarde het ‘Koninkrijk Gods’ te vestigen, en het Zwaard des Onderscheids toont mensen de weg.
De lering van Maitreya is eenvoudig. Men zou denken dat Zijn prioriteiten voor alle mensen duidelijk zijn; helaas is dit niet het geval. Maitreya legt een toekomst van rust en vreedzame inspanning voor als de zekere uitkomst van samendelen en rechtvaardigheid voor allen, de schepping van een wereld “waarin niemand iets tekort komt; waarin geen twee dagen gelijk zijn; waarin de Vreugde van Broederschap uit alle mensen spreekt”. Hoe is het mogelijk, zou men denken, om die boodschap van hoop te betwisten? Is dat niet de toekomst waar iedereen naar hunkert? Het is de toekomst waar het merendeel van de mensen op hoopt, doch niet iedereen. De mensheid staat op verschillende sporten van de evolutionaire ladder; boven een zeker niveau ziet het er goed uit voor de mensen. Het zijn degenen die die mate van hun goddelijk Zelf nog niet hebben geopenbaard, die niet inzien dat samendelen goddelijk is, dat rechtvaardigheid en juiste verhoudingen goddelijk zijn, maar die Goddelijkheid zien in wedijver en conflict, en de waarde van een mens aanduiden met de omvang van zijn rijkdom.
Velen zijn angstig en lijden; verstoken van werk en hoop voor de toekomst zwoegen zij voort van dag tot dag. Maar vele anderen bouwen hun eigen toekomst, en velen ook komen aldoende om. Over de hele wereld worden mensen zich bewust van de mogelijkheid van een beter leven waarvan vrijheid en rechtvaardigheid het hart vormen. Heb geen vrees, de stem van het volk verheft zich en steekt steeds meer mensen aan. Maitreya staat achter hen die leven – of sterven – voor de waarheid van vrijheid, rechtvaardigheid en de eenheid van de mens. De jongeren lopen voorop, en aan hen is de toekomst.

door de Meester —, via Benjamin Creme (15 juni 2008)

De tijd nadert snel dat mensen zelf zullen zien dat de richting waarin zij zich momenteel begeven verkeerd is, vruchteloos voor hun toekomstig geluk en gedoemd tot mislukking. Wanneer zij dit zien, zullen ze zich afvragen: Vanwaar deze leegheid? Waarom lukt het niet om de vrede te vinden die wij zoeken? Waar ging het fout? Wanneer zij zich vervolgens tot Maitreya wenden, zullen ze Zijn woorden wegen en nagaan of ze van toepassing zijn op hun situatie. Zij zullen zien dat het denkbeeld van Eenheid centraal staat in Maitreya’s denkwijze. De mensen, zo zal Hij hen op het hart drukken, moeten zichzelf als Eén zien, ieder een deel van een verenigd Geheel – de menselijke familie – en alles wat ze doen moet die Eenheid weerspiegelen. Het huidige onvermogen om deze realiteit te begrijpen, zal Hij betogen, is verantwoordelijk voor al onze moeilijkheden en tegenspoed, onze disharmonie en angst, onze conflicten en oorlogen.
“Zie je broeder als jezelf,” zegt Maitreya. Creëer een Internationaal Depot waaruit allen kunnen nemen. Alleen zo, door Samendelen, kan de wereld vernieuwd worden, leert Hij. Alleen door Samendelen, zal Hij verzekeren, zullen de mensen het geluk vinden dat zij zoeken. Alleen Samendelen zal Rechtvaardigheid en Vrede brengen.
Aldus zal Maitreya de gedachten van mensen leiden naar de Waarheid die Hij brengt en is. Aldus zal Maitreya de mensen hun dwalingen tonen en de oplossing voor hun dilemma, en aldus zullen de mensen de balans opmaken van hun toestand en, in toenemende aantallen, zich bewust worden van de Waarheid van Zijn raad. Steeds meer zullen de mensen inzien dat Maitreya’s leiding de enige weg is om het geluk en de vrede te bereiken waar allen innerlijk naar hunkeren. Tot dan toe belemmerd door angst, zullen zij in Zijn eenvoudige Lering het antwoord vinden op al hun vrees en zorgen.
Vanzelfsprekend zal niet iedereen in Maitreya de raadgever vinden die zij zoeken. Voorwaar, velen zullen in Zijn Lering alles vinden wat zij vrezen en haten. Geleidelijk echter, zal de bezieling van hen die op Zijn eenvoudige woorden van Waarheid kunnen reageren en ernaar handelen miljoenen naar Zijn doel van Rechtvaardigheid en Vrede leiden. Zijn Lering, ofschoon eenvoudig, zal doordringen tot in het hart van al diegenen in wie liefde nog niet is uitgedoofd.
Aldus zal Maitreya over de hele wereld werken en allen aan Zijn zijde trekken die verlangen naar een nieuw begin, naar een eenvoudiger, gelukkiger wereld om hun kinderen in vrede en harmonie groot te brengen.
Verklaringsdag zal het signaal zijn voor dat nieuwe begin voor Planeet Aarde. Op die dag zonder weerga zullen de mensen de Eenheid ervaren waarover Maitreya spreekt. Zij zullen aanvoelen dat de hele mensheid dezelfde ervaring ondergaat. Zij zullen een nederige trots voelen om deel uit te maken van een enorme familie van broeders en zusters wier harten gezamenlijk kloppen in een geheel nieuwe liefde. Dit gevoel van saamhorigheid zal hen omhelzen en bij een ieder tranen doen opwellen van een lang vergeten vreugde.

De volgende nog niet gepubliceerde vragen en antwoorden zijn afkomstig van gefilmde lezingen van Benjamin Creme. De plaats en datum die aan ieder gedeelte voorafgaan, geven aan waar en wanneer de lezing gehouden werd.

Tokio (Japan), mei 2008
V. Jonge mensen in Japan werken dag en nacht, zonder te slapen, om geld te verdienen. Zullen zij Maitreya kunnen zien, levend zonder bewustzijn, zonder besef van de geestelijke aspecten van het leven?
A. Dit is een symptoom van de uitwassen van commercialisering. We laten het ons leven, onze bestemming regeren. Het is onze bestemming om uitdrukking aan onszelf te geven als goden – om onszelf als goden te manifesteren. Maar in plaats daarvan liggen we met elkaar overhoop, wedijveren we met elkaar en racen we om meer geld te verdienen dan de buren. Waarom doen we dat? Dat is niet waar het leven om gaat. Het gaat om verhoudingen. Welke verhouding kun je hebben met mensen of de wereld als je uitgeput achter geld aan rent? Het is eigenlijk een generatie die uit de pas loopt met de noden van de tijd. Zullen zij Maitreya zien? Natuurlijk zullen zij Hem zien, maar zullen ze Hem herkennen voor Wie Hij is? Er is niemand die Maitreya niet zal zien.

V. Ik hoor dat de mensen die bij deze groep betrokken zijn vrijwilligers zijn. Hoe verdienen zij de kost? Ik zou graag vrijwilligerswerk doen, maar ik moet de kost verdienen.
A. Het klopt dat het allemaal vrijwilligers zijn. Ze werken, verdienen de kost en doen dit werk in hun ‘vrije tijd’. Het hangt van de intensiteit van hun aspiratie en toewijding af hoeveel tijd zij aan hun werk besteden, aan hun gezin, aan filmbezoek enzovoort, en hoeveel tijd ze besteden aan het werk om de aanwezigheid van Maitreya en de Meesters bekend te maken. Iedereen is anders.
Sommigen geven bijna al hun tijd, anderen minder, weer anderen maar weinig. Niemand wordt gevraagd om niet zelf de kost te verdienen. Ik heb nooit iemand gevraagd om haar baan op te zeggen of zijn gezin op te geven om dit werk te doen. Hun vrijwilligerswerk komt uit hen zelf, uit hun ziel. Het komt voort uit het feit dat zij zichzelf als ziel zien en hun ziel zegt hun “dit is wat je moet doen, dit is de nieuwe tijd; dit is de weg naar de nieuwe tijd”, en daarom zetten ze zich hier vrijwillig voor in. Het komt vanuit de ziel en het hart van de betrokkene. Zij zien het als het belangrijkste wat zij kunnen doen.
Als je in je hart voelt “ik moet helpen want ik kan me er niet bij neerleggen dat miljoenen mensen verhongeren, dat mensen van honger omkomen; ik kan me niet voorstellen dat er grote leraren in de wereld zijn en ik niks deed om te helpen”; wanneer je dat voelt, kun je niet anders dan je vrijwillig inzetten. Dat is het gevolg van dat gevoel, als ziel, in je hart of door je intuïtie, dat je bij moet dragen. Je bent nu in incarnatie, het is jouw verantwoordelijkheid. Niet iedereen voelt dat, jammer genoeg. Maar als je inderdaad voelt dat je eraan wilt bijdragen dan doe je dat. Als je het werk echt wilt doen, dan vind je altijd wel een manier om het te doen. Denk in termen van prioriteiten. Je moet prioriteiten stellen. Je hebt je baan, je moet voor je gezin zorgen, maar wanneer je vrije tijd hebt – en misschien heb je meer vrije tijd dan je denkt – kun je tijd geven aan je volgende prioriteit, en dat is dat je mens bent in deze wereld. Dan zie je de problemen van nu en doe je je best om er iets aan te doen.

Osaka (Japan), mei 2009
V. Wat bedoelde u toen u zei dat we 15 jaar hebben om de planeet te herstellen?
A. Onder wetenschappers en regeringen heerst het algemene misverstand dat we 50 tot 100 jaar hebben om onze manier van leven te veranderen, dat we de CO2-uitstoot niet hoeven terug te dringen en te neutraliseren… en het evenwicht te herstellen. Maar we hebben bijvoorbeeld zoveel hectares oerwoud gekapt, in de Amazone en andere gebieden, die essentieel zijn voor de productie van zuurstof. Bomen zijn essentieel. We vernietigen ons eigen milieu, alleen maar voor commerciële doeleinden.
De kwestie van CO2-uitstoot is ingewikkeld. Er zijn veel mensen, van wie sommige heel invloedrijk, die zeggen dat er helemaal geen probleem is, dat het hele vraagstuk niets te maken heeft met het planetaire systeem en dat we daarom niets hoeven te doen om de CO2-uitstoot tegen te gaan. Dat is de gevaarlijkste houding – ontkennen dat het probleem zelfs maar bestaat. Nogmaals, louter voor commerciële doeleinden. Het kost geld om de CO2-uitstoot in de atmosfeer tegen te gaan. Dat betekent geen enkele uitstoot uit steenkoolcentrales en kerncentrales meer toestaan. Er is een toenemende roep in de wereld om meer kerncentrales, waarvan men denkt dat die schoon zijn. Maar die zijn eigenlijk de gevaarlijkste energiebron van alle energiebronnen die we hebben. Alle kerncentrales zouden onmiddellijk gesloten moeten worden.

Amsterdam, september 2004
V. Wanneer Maitreya over Zijn Vader spreekt, Hij die Hem gezonden heeft, verwijst Hij dan naar Degene die planeet Aarde bezielt of Degene die de zon, het zonnestelsel bezielt, of Degene die bestond aan het begin der tijden?
A. Hij spreekt dan over Degene die de weerspiegeling is van onze Planeetlogos, Sanat Kumara, de Heer der Wereld.

V. Wij hebben heel veel S.O.P. (SOS Planeet Aarde)-stickers bij onze stand uitgedeeld en merkten dat mensen ze erg op prijs stelden. We meenden dat we deze goed samen konden gebruiken met de S.O.P.-brochures van Share International Nieuw-Zeeland (waarin een overzicht wordt gegeven van hoe we de planeet volgens Share International kunnen redden), zodat de mensen ook meteen Maitreya’s boodschap over samendelen zouden ontvangen.
Daar u hebt gezegd dat de S.O.P.-boodschap te belangrijk is om aan een bepaalde organisatie gekoppeld te worden, vroegen we ons af of de koppeling van de S.O.P.-sticker met de brochure een aanvaardbare aanpak is om de informatie van Share International te verspreiden? Of mogen de S.O.P.-stickers echt alleen op zichzelf uitgedeeld worden?
A. Het is geen probleem om ze samen uit te delen.

Overdenkingen
Wat een mooi stuk over Benjamin Creme. Ik werd erdoor geraakt, het ontroerde omdat er zoveel liefde en respect uit sprak. Het was echt heel bijzonder en troostend.
Het hele blad ademde voor mij zoveel positiefs uit en gaf hoop dat ik jullie daar graag voor wil bedanken. Fijn dat jullie nog kunnen putten uit zoveel materiaal.
Heel veel hartelijke groeten en veel dank voor jullie werk.
M. v.d. R., Goirle.

Twee brieven van dezelfde schrijver:

Niet alleen
1) Onlangs las ik een artikel over het leven van Benjamin Creme en zijn heengaan. De schrijver vroeg zich af hoe ‘Creme’s medestanders’ door zouden gaan zonder hem en zonder zijn begeleiding of hulp. Ik geef hierbij mijn eigen ervaring die ongeveer een maand na de dood van de heer Creme plaatsvond. Ik vroeg me af of, met de huidige beroering in de wereld, de aandacht van Benjamin Creme’s Meester dringend elders nodig zou zijn en wij, in de groepen die met Benjamin Creme samenwerkten, er aangewend zouden moeten raken om zonder Zijn inspirerende aanwezigheid via de heer Creme, te werken. Op het moment dat ik ging zitten om te mediteren stroomde er meteen zo’n energie, krachtiger dan ooit tevoren, in en over me heen die alle twijfel over de nabijheid van de Meesters wegnam. Mijn gedachten waren gehoord, mijn vraag beantwoord en mijn overtuiging versterkt.

Gebeden verhoord
2) Op een avond, een maand of zo nadat Benjamin Creme was overleden, vroeg ik Maitreya aan het eind van mijn persoonlijke meditatie, via de ‘hand’-kaart, om specifieke hulp betreffende het hartchakra. Het antwoord kwam onmiddellijk. Dit proces lijkt door te gaan terwijl de dagen voorbijgaan en we 2017 zijn ingegaan. We zijn niet alleen. Alle gedachten en gebeden worden gehoord en beantwoord.
Naam bekend bij de redactie.

Twee brieven van dezelfde lezer:

Ontroerende ontmoeting
1) Toen ik eerder dit jaar [2002] voor een korte tijd in Schermerhorn was liet ik de hond uit op een weg langs een rivier, toen ik plotseling op een afstand van ongeveer 25 m een lange man en een veel kleinere vrouw zag die hand in hand mijn richting uit kwamen. De man had een wit safaripak aan, droeg een bril en een bijpassend hoedje. De vrouw zag er Aziatisch uit en droeg haar haar in een wrong. Toen zij me genaderd waren begroette de man me en zei: “Het is erg stil hier, hè?” Ik stemde daarmee in en hij voegde eraan toe: “We staan even verderop met een caravan,” en hij wees naar het kanaal (achter me) een eindje verder. Zijn gezicht straalde en hij lachte en zijn ogen waren donker en helder. De vrouw stond daar maar kalm en glimlachend, en keek me zwijgend aan. Al die tijd merkte ik helemaal niets van mijn omgeving – zo’n stilte heerste er om ons heen. Toen zei de man: “We gaan nu verder lopen.” Ze zeiden goedendag en liepen door. Ik keek om, om te zien of zij misschien verdwenen waren, maar ik zag hun silhouetten in de verte.
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat de man Maitreya was en de vrouw de Meester Jezus.

Verdwijntruc
2) Een dag later wandelde ik weer met de hond toen ik omkeek en een man en een klein kind zag. De vader boog zich voorover en duwde zijn zoon die op een driewielertje zat. Een paar seconden later keek ik weer om, maar zag niemand meer. Daarom liep ik terug om te zien of zij misschien van het pad afgegaan waren naar hun huis, maar opnieuw was er niemand te zien! De afstand van de weg over een niet aangelegd paadje naar het huis aan het kanaal was ongeveer 25 tot 30 m. Ze waren gewoon verdwenen. Zou het kunnen zijn dat de vader met zijn zoon snel naar huis is gerend of is dit iets van een heel andere orde?
J.K., Amsterdam.
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat de man Maitreya was en het kleine kind de Meester Jezus.

Ongewone bemoediging
Op maandag hebben we Transmissie-meditatie bij ons thuis. Ik was op 18 februari [2002] alleen thuis en realiseerde me dat ik niet veel tijd meer had voor de Transmissie begon, ik haastte me naar het winkelcentrum in de buurt om wat eten te kopen.
Toen ik de drukste ingang van dat winkelcentrum naderde, zag ik daar een man staan met een kopie van de Lijkwade van Turijn met Jezus’ gezicht, in kleur. De kopie, ongeveer 30 bij 60 cm, hing om zijn hals, in een eenvoudige houten lijst. In zijn hand had hij foldertjes met dezelfde kopie van Jezus’ gezicht, ook in kleur. Op de achterkant stond wat tekst. Toen ik dit allemaal zag kreeg ik een schok, want ik dacht dat deze man wellicht Maitreya of de Meester Jezus was. Maar toen begon ik te aarzelen en nauwkeuriger te kijken en dan raak je verward en maak je fouten.
Ik dacht: het kan Maitreya of Jezus niet zijn. Hij was een lange man, ongeveer 1.90 m, heel armoedig gekleed, alsof hij rechtstreeks van de boerderij kwam waar hij werkte, maar volgens de mode van de jaren 60. Hij had een heel mager gezicht en zag er slecht uit met kleine gesprongen bloedvaten, waardoor hij in het koude en regenachtige weer erg rode wangen had. Ik deed mijn boodschappen en ging door dezelfde ingang weg als ik gekomen was. Hij stond er nog steeds. Ik dacht erover hem aan te spreken en te vragen welke organisatie hij vertegenwoordigde. Maar ik voelde geen drang om naar hem toe te gaan, omdat hij niet erg uitnodigend keek, want hij had zijn gezicht steeds van mij en van andere mensen die langs hem liepen, afgekeerd. Ik besloot naar huis terug te lopen.
Thuis bleef ik aan deze ontmoeting denken. Een paar dagen later realiseerde ik me dat het leek alsof de mensen die daar tegelijkertijd met mij bij de ingang waren hem niet gezien hadden, want niemand keek naar hem, hoewel hij een opmerkelijke (lange) figuur was die daar met een grote fotokopie voor zijn buik stond. Ik had die avond een heel geconcentreerde Transmissie-meditatie, zoals ik nooit eerder had gehad.
Je zoekt altijd naar een verklaring wanneer je denkt dat je een Meester hebt ontmoet. Persoonlijk denk ik dat deze ontmoetingen een aanmoediging voor je zijn om door te gaan met je leven, met het werk dat je doet, gewoon een schouderklopje. Ik voelde me geroerd en uitermate dankbaar voor deze aandacht. Heb ik gelijk wat deze ervaring betreft: was het een ontmoeting met Maitreya of Jezus? Was er een boodschap die ik niet zag? In ieder geval gaf het me een heel goed gevoel.
Naam bij de redactie bekend.
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat de man Maitreya was.

Heilige amulet
Een hele tijd geleden, ongeveer november 1982, ontmoette ik iemand wier verschijning een wonder voor me is gebleven. In 1982, toen de arbeidsmarkt echt krap was, zocht ik een baan in Wenen. Die dag had ik om 9 uur in de ochtend een sollicitatiegesprek. Op basis van mijn prestatie en dat gesprek werd een definitieve beslissing van het bestuur verwacht. Het was heel belangrijk voor me om die baan te krijgen.
Om goed op tijd te zijn, wachtte ik in mijn auto heel dicht bij het bedrijf en bracht de tijd die nog restte door met een vurig gebed. Plotseling klopte iemand op het raam. Toen ik naar die persoon keek, zag ik een heel oude vrouw, die me in haar houding heel erg aan mijn overleden grootmoeder deed denken. Ze gaf me een teken om het raam te openen. Met haar beide handen nam ze mijn hand en stopte er iets in en zonder een woord te zeggen gaf ze me het gevoel: ‘dit zal je helpen’.
Toen ik mijn hand opende bleek dat ze me een medaillon had gegeven met Maria en haar zoontje Jezus. Seconden later, toen ik weer opkeek om te bedanken, was de persoon ‘in het niets verdwenen’. Hoewel ik onmiddellijk uitstapte om haar achterna te gaan, zag ik haar nergens. In de loop van het komende interview dat uren duurde, moest ik intensieve en moeilijke proeven afleggen. Niettemin, met tot dan toe ongekende energie, nam ik de hordes en kreeg uiteindelijk een baan aangeboden. Nu enkele jaren later zou ik erg graag willen weten wie die heel oude en vriendelijke vrouw echt was.
E.H., Biedermannsdorf (Oostenrijk).
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat de ‘oude vrouw’ de Meester Jezus was.

Twee brieven van dezelfde lezer:

Speciale plaats
1) Mijn vriendin Angela en ik ontmoetten elkaar in San Francisco om op 6 augustus 2002 Benjamin Creme’s lezing bij te wonen. We kwamen vroeg aan en wachtten gespannen tot de zaal open ging zodat we goede plaatsen voorin zouden kunnen vinden. We zaten in een smalle rij met maar drie stoelen. Terwijl we gingen zitten, zei ik lachend tegen mijn vriendin: “Ik houd deze stoel naast me vrij voor een bijzonder iemand.” Ik vroeg me toen af waarom ik dat had gezegd. We hadden het er over dat we blij waren deze bijzondere lezing weer te horen, omdat het meer dan 10 jaar geleden was dat ik een van de lezingen van de heer Creme had kunnen bijwonen. Al gauw vroeg een lange, heel goed geklede man met wit haar erg beleefd: “Mag ik op deze stoel naast u zitten?” Zijn gedistingeerde verschijning verraste me. Mijn aanvankelijke indruk was dat hij misschien een diplomaat of een tv-persoonlijkheid was. Hij was onberispelijk gekleed en zijn schoenen zagen eruit alsof ze nog nooit gedragen waren. Ik vroeg of dit de eerste keer was dat hij een van de lezingen van de heer Creme bijwoonde. Hoewel ik me zijn preciese antwoord niet herinner, zei hij dat hij een poster had gezien op een kunsttentoonstelling over Siddhartha en dat deze lezing belangrijk moest zijn omdat het in zo’n grote zaal wordt gehouden. Hij zei dat hij “net aan de overkant” woonde en wees naar de Christ Church-kathedraal. Mentaal probeerde ik daar een flatgebouw of zoiets te plaatsen.
Toen zei ik tegen hem: “Ik denk dat u een echt feest te wachten staat.” Hij begon me vragen te stellen over wanneer ik voor het eerst van dit verhaal wist. Omdat hij zo gemakkelijk was om mee te praten en me zo op m’n gemak stelde, begon ik hem te vertellen over wanneer ik voor het eerst over Maitreya hoorde. Ik vertelde hem dat de leraar van een Alice Bailey-studiegroep in 1977 een brief uit Londen kreeg over de bijeenkomsten van Benjamin Creme en over de eerste telepathische boodschap die van Maitreya werd ontvangen. Toen ik de eerste boodschap van Maitreya hoorde was ik geestdriftig. Ik vertelde de gedistingeerde heer dat het me iets deed en het als waar klonk. Hij knikte. Ik zei dat mijn allereerste reactie was om naar Londen te vliegen om deze man te horen spreken, maar dat ik dacht dat dat niet was wat ik moest doen. De volgende zomer verhuisden mijn man en ik van Louisiana naar Oregon en we bleven wachten om meer te horen. Na drie jaar hoorden we dat de heer Creme naar de VS kwam. We waren erg opgetogen toen we dat hoorden en werden actief voor Tara Center en vertelden anderen over Maitreya. De gedistingeerde heer luisterde aandachtig en stelde meer vragen. Hij leek heel geïnteresseerd, en antwoordde vaak: “Ja.” Later vroeg hij of hij de boeken mocht zien die ik net gekocht had en bedankte me heel hoffelijk. Ik vertelde hem over de Transmissie-meditatie die de volgende avond gehouden werd. Hij zei: “Ik stel uw uitnodiging erg op prijs en dank u, maar ik heb andere plannen.”
Misschien was deze man gewoon een aardige, heel beleefde, gedistingeerde heer. Hij zag er zo bekend uit, maar ik kan hem niet plaatsen. Misschien heb ik hem op tv gezien, of was hij misschien de Meester Jezus?
PS: Een aantal jaren heb ik last met lopen, vanwege pijn die veroorzaakt wordt door wervelproblemen onder in mijn rug en mijn heupen. Het was gewoon om te lachen toen Angela en ik die heuvels in San Francisco op liepen om naar de lezing te komen. We stopten elke paar minuten … en lachten wat af. Na de lezing, toen ik het podium afliep nadat ik u gezien had, realiseerde ik me dat ik niet kreupel liep. Ik was al beter!
Dank u voor al uw hulp en leiding die u zoveel jaren heeft gegeven. Ik besef hoe gezegend we allemaal zijn geweest en zal beter mijn best doen om deze Boodschap van Hoop aan anderen door te geven. Ik weet dat deze 20 of zo jaren van mijn leven de belangrijkste geweest zijn en dat ik meer moet doen…
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat de ‘gedistingeerde heer’ Maitreya was.

Oud voor hun jaren
2) Aan het eind van de zomer van 1996 toen ik in Portland (Oregon, VS) woonde, zat ik op de stoep aan de kant van een heuvel naast mijn huis en werkte aan een bloemenperk. Na een natte zomer met hogere temperaturen waren de bloemen verwelkt en sommige van de planten hadden meeldauw en hadden hulp nodig. Ik probeerde dode bloemen eruit te knippen en tilde sommige van de planten op toen twee jonge blonde jongens met blauwe ogen die ongeveer zes jaar oud leken, naast me stilstonden en vroegen: “Bent u gelukkig? Geniet u van wat u doet?” Ik was heel verbaasd zo’n vraag te horen van deze jonge jongens die ik nog nooit gezien had. Ik herinner me eigenlijk niet wat ik hun geantwoord heb, maar ik herinner me wel dat ik naar hen gelachen heb terwijl ik me afvroeg waar zij woonden. Ze zeiden goedendag en liepen langs me heen de heuvel op. Een paar seconden later keek ik om om hen te zien, maar ze waren verdwenen … misschien de hoek om. Ik was nog een beetje verbijsterd door hun vraag en vroeg me af of ik ze ooit nog eens zou zien. Dat is niet gebeurd. Vele jaren zijn voorbijgegaan sinds deze grappige ontmoeting, maar ik zal nooit de oprechte, bezorgde blik vergeten die ze me gaven. Waren zij misschien de Meester Jezus en Maitreya?
N.B., Carrollton (Texas, VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat de ‘kleine jongens’ Maitreya en de Meester Jezus waren.

Twee brieven van dezelfde lezer:

Bijzondere filmvoorstelling
1) In 1998 bezocht ik mijn ouders en bracht een videotape mee van een interview met u [Benjamin Creme], waarin u praat over de wederverschijning, die ik afspeelde voor mijn moeder. Toen de video was afgelopen vroeg ik mijn moeder wat ze ervan vond. Zij aarzelde en zei toen dat het mooi was, dat de trucage goed gedaan was. Ik was verbaasd over haar laatste opmerking omdat er geen trucage op de video was en dat zei ik ook tegen haar. Zij antwoordde: “De manier waarop Benjamin Creme verdween en een of andere man verscheen waar Ben was geweest.” “Dat heb ik niet gezien,” zei ik. Mijn moeder zei dat ik op moest houden haar voor de gek te houden. Ik zei dat ik dat niet deed en dat zij iets had gezien wat niet op de video stond. Ze borg de video op en zei dat ze hem later nog wel eens zou bekijken. Tot op vandaag ben ik er niet zeker van of ze dat gedaan heeft.
Kunt u uw Meester vragen of Maitreya hier iets mee te maken had?
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat de ‘trucage’ voor uw moeder gemanifesteerd werd door Maitreya.

Prioriteiten
2) In de zomer van 1994 reed ik naar San Francisco met de bedoeling om naar een lezing van Benjamin Creme te gaan. Op de dag van zijn lezing, net een uur of zo ervoor, draaide mijn metgezel, die hem ook wilde horen spreken, zich naar mij toe (ik zat aan het stuur op de snelweg) en zei: “Laten we lekker ontspannen naar de zee gaan en naar de sequoia’s kijken.” Ik dacht na over het voorstel en bedacht dat onze reis van Vancouver (Canada) voor de lezing van de heer Creme was. Ik vroeg me af wat ik wilde doen.
Plotseling werd de snelweg, het stuur, de auto, de lucht, alles zwart, alsof het licht van de wereld was uitgedaan en het enige wat ik kon zien was het gezicht van Benjamin Creme en zijn zilverkleurige haar. Het was net zo snel weer verdwenen en de lichten waren weer terug. Ik reed nog steeds op de snelweg richting San Francisco. Ik zei toen tegen mijn vriend: “Ik weet niet wat jij wilt, maar ik ga naar de lezing.” Hij keek me aan en zei: “Prima.” Kan uw Meester uitleggen wat er gebeurde? Wie of wat was verantwoordelijk voor deze ervaring?
M.T., Toronto (Canada).
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat de ervaring u werd gegeven door Maitreya.

De “tekenen van de tijd” die we hier presenteren zijn in het verleden door Benjamin Creme’s Meester bevestigd of spreken voor zich. Veel verschijnselen zijn door ooggetuigen waargenomen, die ze als bevestiging van hun hoop en geloof beschouwen. We leggen ze ter overweging voor.

Tekenen in overvloed

 

 

 

 

De hele maand januari 2017 fotografeerde NASA’s Zonne- en Heliosfeerobservatorium (SOHO) grote voorwerpen dicht bij de zon, die energiestralen lijken uit te stralen. (Bronnen: sohowww.nascom.nasa.gov; YouTube: myunhausen74)

 

Beide opnamen hierboven van 8 januari 2017

4 Januari 2017: Een gevleugeld voorwerp nabij de zon, gefotografeerd door SOHO

Patronen van licht in Japan

Deze patronen van licht zijn slechts een selectie van patronen die de een na de ander in hetzelfde gebied in het noordwesten van Tokio werden gezien toen K.E. op 31 december 2016 ’s avonds een wandeling maakte. Het was bijna alsof het hele gebied met lichtpatronen was bedekt, waardoor hij zich afvroeg: “Is dit het teken dat vertelt dat er iets majestueus gaat gebeuren?”
Lichtpatronen zijn overal ter wereld gezien op gebouwen en wegen, en zijn tekenen gemanifesteerd door Maitreya in samenwerking met de Ruimtebroeders.

Deze man werd gezien bij een evenement tegen klimaatverandering op 21 september 2016 gepresenteerd door Vivienne Westwood. Wellicht dezelfde gedaante die Maitreya gebruikte bij een demonstratie in Londen in november 2015. We leggen dit ter overweging voor. (Zie SI jan./feb. en juli/aug. 2016) (Bron: edition.cnn.com)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benjamin Creme (links) op het podium in theater de Meervaart in Amsterdam op 27 september 2007. Gefotografeerd en ingezonden door N.Z., Zwijndrecht.

Wonderbaarlijke gebeurtenissen bij Standing Rock
Tijdens de betogingen in oktober 2016 bij Standing Rock in Noord-Dakota (VS) tegen de voorgestelde aanleg van de Dakota-oliepijplijn (DAPL) kwam tot hun verbazing en vreugde dicht bij de deelnemers een kudde wilde buffels de heuvel af galopperen.
Het protest bij Standing Rock heeft tot een ongekende samenkomst geleid van stammen van inheemse volkeren uit heel Noord-Amerika, om te voorkomen dat de pijpleiding (die zij als de “zwarte slang” uit een eeuwenoude profetie zien) op hun heilige land wordt aangelegd en door het Oahe-meer, de voornaamste drinkwaterbron voor het Sioux-volk van Standing Rock.
Van oudsher hebben de inheemse Amerikanen een spirituele band met de buffel, die zij vereren als een gift van de Grote Geest. Zij geloven dat zolang die vrij rondzwerven en de kudden talrijk zijn, de soevereiniteit van inheemse volkeren sterk zal blijven. De plotselinge verschijning van de buffels “uit het niets” werd door de betogers als een teken van hulp beschouwd, omdat zij tijdens een impasse met de politie en de nationale garde om bijstand uit het “Buffelland” hadden gebeden.
Twee dagen later werd gemeld dat er een adelaar te midden van de betogers was geland en een uur bleef; ze konden eromheen staan en hem aanraken. Amerikaanse Indianen beschouwen de adelaar als een heilige boodschapper die gebeden naar de Schepper brengt en met geschenken en visioenen terugkomt. Ze zeggen: “Vrijheid is essentieel voor het voortbestaan van de adelaar en dit leert ons dat alle mensen vrij moeten zijn om hun eigen wegen te kiezen, om te aanbidden terwijl de Schepper hen leidt en om de vrijheid van anderen te respecteren.” In september was een tijdelijke stopzetting van de aanleg van de pijpleiding bereikt. Ondanks het ijzige weer blijven de “Waterbeschermers” vastbesloten de strijd voor milieubehoud in Noord-Dakota voort te zetten. (Bron: YouTube: ProtectMotherEarth)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilde buffels verschijnen bij Standing Rock (VS) (foto: Standing Rock Rising Facebook)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een adelaar verschijnt tussen de betogers (foto: YouTube: Protect Mother Earth)

“Houd de prijs voor ogen! En de prijs is de mensheid!”
een compilatie

Hier volgt een selectie uitspraken met betrekking tot het thema ‘Houd de prijs voor ogen!’ De uitspraken zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus en Maitreya’s Leringen – De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt en Share International) en de boeken van Benjamin Creme.

We worden wakker!

Op zaterdag 15 februari 2003, een maand voor de invasie in Irak, hielden 1,8 miljoen mensen een vredesmars door Londen die eindigde in een bijeenkomst in Hyde Park. Een zwarte man trok de aandacht van een cameraploeg die deelnemers interviewde. In een brief aan de redactie waarin het interview werd beschreven, bevestigde Benjamin Creme’s Meester dat de man in feite Maitreya was in de gedaante van een deelnemer. Hier volgen enkele fragmenten uit het interview:
“Eindelijk worden we wakker, eindelijk! De wereld hoort toe aan de mensheid, broeder… Ik ben trots dat mijn broeders en zusters vandaag de waarheid zeggen en de leugens ontmaskeren, de leugens, dat is geweldig! De hele jonge generatie, zwart, wit, ze zijn hier allemaal; ik vind het prachtig om te zien en ik zou het voor geen goud willen missen, broeders! En al mijn kleine broeders daar, al mijn kleine broeders en zusters, overal daar, overal vandaan! Ik ben blij, ik ben heel blij! We worden wakker!
Word wakker, broeder, blijf vertrouwen! Houd de prijs voor ogen! En de prijs is de mensheid! Want de mensheid is van ons allemaal! Zoals Bertrand Russell zei: ‘Onthoud je menselijkheid en vergeet de rest.’ Want als je dat niet doet, ziet de toekomst er somber uit. Maar jullie, onze nieuwe generatie, hebben de opkomst gezien van een nieuwe orde en de orde hoort aan de mensheid…” (SI april 2003)

Bij marsen en demonstraties waarin de mensen oproepen tot rechtvaardigheid, vrede en gezond verstand, kan Maitreya in een of andere gedaante gevonden worden, terwijl Hij de rol van de mensen speelt en uit hun naam spreekt. Zijn energie van liefde doordringt deze samenkomsten van de rechtvaardigen en inspireert hen tot verdere inspanning. Zijn kracht wordt de hunne en zij voelen zich onbevreesd en zeker. Op deze wijze keert de Heer van Liefde het tij van de haat, versterkt Hij het vuur van miljoenen en ziet mensen overal zich bewust worden van hun bestemming en naar de middelen zoeken om hun oprechte verlangens ten uitvoer te brengen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het einde van onderdrukking’)

Mijn Lering, hoe eenvoudig ook, zal jullie tonen dat het noodzaak is om samen te delen; om een reservoir van voorraden aan te leggen waaruit alle mensen kunnen putten; deze Lering zal jullie de manifestatie van de innerlijke goddelijkheid van de mens tonen… Een crisis in besluitvorming wacht de mensheid. Mijn Liefde creëert een polariteit van gezichtspunten; dat is het Zwaard dat ik hanteer. Mijn vrienden, weet goed waar je staat en ontvang Mijn Licht. (Maitreya, Boodschap nr.64)

Wanneer ons gelaat gezien wordt, zullen jullie ook de begintijd zien van veranderingen die de wereld zullen transformeren. De veranderingen zullen niet allemaal tegelijk plaatsvinden, maar spoedig zullen de eerste stevige slagen van rechtvaardigheid en vrijheid worden toegediend, die aan stuwkracht zullen winnen naarmate de maanden en jaren voorbij flitsen. Uiteindelijk zal alles worden vernieuwd en zullen de volkeren van de wereld een schonere en gezondere lucht ademen. Voor deze reusachtige taak is moed vereist. Aan vele uitdagingen moet het hoofd worden geboden. Het is niet eenvoudig om een wereld totaal te veranderen, noch om een nieuwe te bouwen op de ruïnes van het verleden. Wees daarom moedig en herbouw jullie wereld. Leg je angst af en verwelkom de toekomst met open armen… In het verleden heeft de mens verscheidene malen de gelegenheid gehad om op te klimmen, maar liet hij na de kans te benutten. Sta gereed om de toekomst met beide handen aan te grijpen en een wereld te scheppen van schoonheid. Vermijd wanhoop en schep met vreugde en liefde, wetend dat de toekomst wacht op je omhelzing. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het Pad naar de toekomst’)

Alle veranderingen die nu in de wereld plaatsvinden, zorgen voor bewustzijn in mensen, die vinden dat het nu genoeg is geweest; zij hebben het recht om vrij te zijn en van het leven te genieten. Ze willen niet langer geconditioneerd worden door politiek, religie of commercialisering. Het leven moet in evenwicht zijn, en we moeten ons bewust zijn van het Zelf in ons hart. Er was iemand als Maitreya voor nodig om dit bewustzijn in de wereld vrij te laten. (Maitreya, Maitreya’s Leringen — De Wetten van het Leven)

Maitreya is de belichaming van de energie die wij Liefde noemen, het Christus-beginsel, en Hij stort die Liefde onafgebroken, dagelijks, in een oneindige stroom uit in de wereld. Dit heeft een subtiele, maar zeer besliste invloed op de manier waarop mensen denken en handelen. Het werkt naar twee kanten. In de Bijbel wordt dit het “Zwaard des Onderscheids” genoemd. Hij komt als het Zwaard des Onderscheids, niet om de mensen te verenigen, maar om “broeder tegen broeder en vader tegen zoon op te zetten”. Dit is een symbolische aanduiding van die energie van Liefde, die volkomen neutraal is. Zij stimuleert alles, het goede en het kwade, het egoïstische en het altruïstische, tegelijkertijd. Dus vergt het een enorme kennis en praktische vaardigheid van Maitreya om ervoor te zorgen dat meer mensen deze energie absorberen die haar op altruïstische wijze kunnen gebruiken, dan mensen die haar op zelfzuchtige wijze zouden gebruiken. Het is jongleren. Het stimuleert iedereen, zodat de zelfzuchtigen meer zelfzuchtig worden en de altruïsten steeds altruïstischer. Op deze manier wordt de keus die de mensheid moet maken heel duidelijk… Of we veranderen totaal van richting, óf we vernietigen al het leven op de planeet. Dat is wat Maitreya zal zeggen. We hebben niet veel tijd om te beslissen. Maitreya zegt: “Mijn hart vertelt Mij jullie antwoord, jullie keus, en verheugt zich.” (Boodschap nr. 11) “Het einde is bekend vanaf het begin” en Hij weet dat Hij niet tevergeefs gekomen is.
Maar wij moeten weten wat we willen. Wij moeten het heel duidelijk zien, met een haarscherpe blik: die weg leidt tot chaos en zelfvernietiging en die weg leidt tot… wat? De meest fantastische beschaving die deze aarde ooit gekend heeft. Zo werkt het Zwaard des Onderscheids; dat is de energie van Liefde. We beginnen de gevolgen ervan te zien. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

Wanneer zal de nieuwe tijd, zoals beloofd, beginnen? Deze periode van overgang is onvermijdelijk een moeilijke. Alles wat we zien, is het gevolg van de invloed van sterke energieën en krachten die, naarmate zij op de mensheid inwerken, verschillende reacties oproepen. Die zijn helaas niet eenvormig en homogeen, maar worden geconditioneerd door afzonderlijke individuele en nationale belangen, ambities en verlangens. Vandaar de overmaat aan nationalistische bewegingen en etnische eisen die nu op de voorgrond treden… De taak van de Hiërarchie is het Plan van God ten uitvoer te brengen door middel van “het Centrum dat wij mensheid noemen”. Dit moet altijd gebeuren met eerbiediging van de goddelijke vrije wil van de mens. Verwacht daarom geen volmaaktheid in de uitwerking van het Plan van dag tot dag of jaar tot jaar. Het doel op de lange termijn is verzekerd, dat lijdt geen twijfel. Alleen de mens bepaalt de grilligheid van het pad waarlangs het zich voltrekt. Spoedig zullen jullie de spanningen zien afnemen die de wereld momenteel in hun greep houden. De gebeurtenissen naderen een crisis waardoor deze ongelijksoortige krachten zullen verdwijnen en verstandiger gezichtspunten zullen worden gehoord. Economische noodzaak dwingt zelfs de rijkste landen om meer in mondiale termen te denken en meer in lijn met de behoeften van de groep. Spoedig zullen de moeilijkheden, veroorzaakt door hebzucht, dwingen tot een herbezinning op economische theorieën en praktijken en de weg tonen naar een rechtvaardiger wereld. Deze dag ligt niet “om de hoek”, maar is niet al te veraf. Vrees niet, het Plan heeft niet gefaald. Integendeel, het Plan voltrekt zich. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het Plan voltrekt zich’)

Mijn behoefte aan discipelen die het gevaar van de huidige tijd inzien, is groot. Ik heb ook hen nodig die Mijn Aanwezigheid voelen, om deze belofte bekend te maken aan hun broeders. Allen die delen in de hoop dat de mensheid in vrede zal samenleven, werken voor Mij. Vrede, Samendelen en Rechtvaardigheid staan centraal in Mijn Lering. Waar ook het Licht van deze Waarheden schijnt, daarheen richt Ik Mijn blik, en door dat kanaal van Licht zend ik Mijn Liefde. Zo ga Ik te werk. Zo verander Ik de wereld door middel van jullie. (Maitreya, Boodschap nr.92)

Thans is, opnieuw, het moment aangebroken dat de stem van het volk gehoord moet worden. Thans is het, opnieuw, van wezenlijk belang dat de behoefte aan rechtvaardigheid, vrijheid en vrede van mensen overal, gehoord en erkend wordt door roekeloze machthebbers. Deze gevaarlijke mannen, gevangen in de begoocheling van hun macht, moeten beseffen dat de tijd van oorlog voorbij is, dat de mensheid verlangt naar vrede en een veiligheid die snel vervaagt. De kleine ‘Napoleons’ moet te verstaan gegeven worden dat hun dagen van macht voorbij zijn; dat de tijd hen van alle betekenis beroofd heeft; en dat de macht nu ligt bij hen die de werkelijke noden van het volk dienen. Wanneer Maitreya het strijdperk betreedt, wordt Hij aanvankelijk wellicht niet opgemerkt te midden van de hectische gebeurtenissen die dagelijks de sereniteit en kalmte van mensen uitputten. Spoedig echter zullen mensen zien dat hun gedachten en noden gehoord en vertolkt worden door een geest die wijzer en overtuigender is dan de hunne. Op deze wijze zullen zij zich aangemoedigd voelen en zich verenigen om beter te worden gehoord. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De macht van het volk in opkomst’)

Mijn vrienden, broeders en zusters, ga na waar jullie nu staan: Zijn jullie bereid met Mij mee te gaan naar het gezegende eiland van liefde? Zijn jullie bereid met iedereen te delen wat je nu bezit? Zijn jullie bereid, Mijn vrienden, om het leven moedig onder ogen te zien en het te beschouwen als een uitdaging tot slagen? Niets kan jullie tegenhouden als je met Mij meegaat. Niets zal er overblijven van de oude traagheid, want omgeven door Licht en Liefde kunnen jullie, Mijn vrienden, de vreugde kennen van nabijheid tot de Vader; die vreugde welke mijn Voorrecht het is jullie te verlenen. Raap je moed dan bijeen, Mijn vrienden, en volg Mij terug naar je Bron. Er kan niets fout gaan, Mijn vrienden, Maitreya is met jullie! (Maitreya, Boodschap nr.86)

Voeg jullie stem bij die aanzwellende roep om vrede en gerechtigheid en word je bewust van jullie plaats in de geschiedenis. Een nieuwe wereld is in de maak en vereist de betrokkenheid van allen: allen hebben een taak in deze grote onderneming; niemand hoeft zich te jong of te oud te voelen om hardop lucht te geven aan zijn aspiraties. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De stem van Maitreya’)

De wereld is verdeeld in twee groepen mensen: de ene is progressief en de andere conservatief en reactionair. De conservatieve en reactionaire krachten houden van het verleden, klampen zich vast aan de oude orde van het Vissentijdperk (dat bij uitstek gebaseerd is op afgescheidenheid en scheuring). Dat is wat we op dit moment zien. De progressieve krachten zoeken een meer constructieve en meer omvattende manier van leven, waarin de Watermankrachten, de krachten van synthese, fusie en samensmelting tot uitdrukking kunnen worden gebracht. Waar je ook maar de overheersing van autocratische, conservatieve en reactionaire krachten aantreft, vind je de vertegenwoordigers van het verleden, die in specifiek deze tijdsperiode altijd werken via de marktwerking, op dit moment het belangrijkste economische concept dat de wereld beheerst. Maar de marktwerking gaat afbrokkelen, omdat ze niet functioneert; ze werkt tegen de wet van evolutie in. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. II)

Ik heb helpers nodig. Ik wil jullie de gelegenheid bieden om te groeien in Dienstbaarheid, om jezelf te verheffen tot in een nieuw Licht, tot een nieuwe verantwoordelijkheid, en wanneer Ik roep, verwacht Ik jullie… Maar jullie, Mijn vrienden, hebben de gelegenheid tot volledige en bewuste dienstbaarheid. Grijp deze kans aan en begin nu. Neem deel aan een groots Plan dat de wereld nu verandert, dat alle mensen en alle volkeren tot elkaar brengt, dat de weg aangeeft naar de toekomst en terug naar God… Niets zal zomaar gebeuren. Ik roep op tot daden en die daden zal ik vele malen versterken. Grijp nu deze kans om Mijn vrienden te zijn, Mijn discipelen, waarlijk de Mijnen. (Maitreya, Boodschap nr.21)

boekbespreking door Marc Gregory

Op dit beslissende moment voor de mensheid en de planeet – met het potentieel voor een sprong van bewustzijn naar een wonderbaarlijk nieuw begin of de grote kans op een rampzalige catastrofe als we niet van koers veranderen – zijn geloof, hoop en opbouwend handelen in het bijzonder cruciaal voor het welzijn van de mensheid. Toch vinden velen het momenteel een uitdaging de innerlijke vrede en het evenwicht te vinden om dat geloof en die hoop niet te verliezen.
In antwoord op deze universele onzekerheid hebben twee van de meest geliefde geestelijke leiders ter wereld, zijne heiligheid de dalai lama en aartsbisschop Desmond Tutu, een verjaardagsviering benut om de meest ontmoedigende geestelijke problemen van de mensheid te bespreken.
Een korte achtergrondschets is nodig: in 2011 wilde aartsbisschop Tutu zijn goede vriend de dalai lama uitnodigen om zijn 80e verjaardag te vieren. De regering van Zuid-Afrika gaf de dalai lama geen toestemming het land in te reizen, en gaf daarmee toe aan de politieke druk van de Chinese regering en negeerde het ernstige bezwaar van de aartsbisschop.
Daarom werden er in 2015 voor de 80e verjaardag van de dalai lama afspraken gemaakt, zodat de aartsbisschop de week van de feestelijkheden in Dharamsala (India), de residentie in ballingschap van zijne heiligheid, kon bijwonen. Daar voegden zich Douglas Abrams bij hen, schrijver en assistent van de aartsbisschop, en Thupten Jinpa, een boeddhistische geleerde en meer dan 30 jaar de belangrijkste tolk van de dalai lama.
Ondanks dat de twee oude vrienden zelden tijd hebben om in elkaars gezelschap door te brengen, diende de dialoog die een week duurde een hoger doel, namelijk te bespreken hoe men blijvende vreugde kan ontwikkelen en behouden in een roerige, vaak verscheurde wereld.

Authenticiteit
De authenticiteit die deze twee mannen kenmerkt komt, zoals velen misschien weten, omdat beide zwaar beproefd zijn in het vuur van rampzalige wereldgebeurtenissen. Toen hij op 15-jarige leeftijd de leider van zes miljoen Tibetanen werd en negen jaar geprobeerd had te onderhandelen met de Chinese regering die zijn land bezette, verliet de dalai lama in 1959 Tibet op 24-jarige leeftijd om een opstand te voorkomen die zou hebben geresulteerd in een gewelddadige slachting van zijn volk.
Zijn pad naar veiligheid in verbanning was vol moeilijkheden en gevaar en vergde een gevaarlijke tocht door de Himalaya van drie weken met “…zandstormen en sneeuwstormen terwijl ze bergtoppen van 6300 meter over moesten”. (blz.36)
Desmond Tutu van zijn kant werd het gezicht van de anti-apartheidsstrijd toen zoveel van haar leiders, in het bijzonder Nelson Mandela, door de regering van Zuid-Afrika gevangen gezet waren. Beschut door zijn positie als hooggeplaatste geestelijke en door de Nobelprijs voor de Vrede die hij in 1984 won, voerde de aartsbisschop in grote moeilijkheden hartstochtelijk campagne om een eind te maken aan de onderdrukking van de zwarten en andere gekleurde mensen in zijn land. “Tijdens die bloedige strijd begroef hij talloze mannen, vrouwen en kinderen, en preekte hij onophoudelijk vrede en vergeving bij hun begrafenis.” (blz.44)
Later werd hij door president Nelson Mandela gevraagd een Waarheids- en Verzoeningscommissie in te stellen in een poging de verschrikkingen van de apartheid het hoofd te bieden en het land naar een toekomst te leiden die vrij van wraak en vergelding zou zijn.
Beide mannen hebben enorme uitdagingen overwonnen, zowel persoonlijk als door de last van een heel volk op zich te nemen. Toch hebben ze het contact met de bron van hun innerlijke vreugde niet verloren, noch hebben zij de voeling met hun wezenlijke menselijkheid verloren. “De aartsbisschop heeft nooit heiligheid gezocht en de dalai lama beschouwt zichzelf als een eenvoudige monnik.” (blz.7) Deze uitspraak weerspiegelt veel van wat zij met ons delen.

Stress, angst en onrust
Geen van beide mannen zegt dat pijnlijke situaties en negatieve gemoedstoestanden vermeden kunnen worden. Steeds weer benadrukken zij dat deze omstandigheden deel van het leven zijn en dat onze reactie erop bepaalt hoe ons leven eruit zal zien. Beiden zien beproevingen en moeilijkheden als kansen voor groei en geestelijke ontwikkeling. Het is dus een kwestie van hoe je ernaar kijkt.
Terwijl de benarde situatie van het Tibetaanse volk nooit ver van zijn bewustzijn is, zegt de dalai lama: “Wanneer ik de wereld rondkijk, zijn er veel problemen, zelfs binnen de Volksrepubliek China… Maar dan zijn er buiten China veel meer problemen en is er meer lijden.” Door je bewust te zijn van de beproevingen van anderen “…zullen we onze zorgen en ons eigen lijden verminderen.” Douglas Abrams merkt dan op dat “dit geen ontkenning van pijn en lijden is, maar een verschuiving in perspectief – van zichzelf naar anderen toe, van zorg naar mededogen.” (blz.37)
Deze verschuiving in perspectief weerklinkt bij de aartsbisschop als hij het Afrikaanse concept ubuntu toelicht: “…wanneer ik een klein stukje brood heb is het gunstig voor mij dat ik het met jou deel. Omdat uiteindelijk niemand in deze wereld alleen is gekomen.” (blz.60)
Het idee is je persoonlijke gezichtspunt uit te breiden tot het de moeilijkheden van de hele mensheid begint te omvatten. Naarmate we dat doen, kunnen we ook proberen om niet alleen ons eigen lijden, maar ook dat van anderen te verlichten. Beide leiders bespreken echter ook de psychologische conditionering die zo’n uitbreiding voor sommigen problematisch maakt.

Eenheid
“Veel verdriet vindt zijn oorsprong in ons eigen hart en denken – door hoe wij reageren op de gebeurtenissen in ons leven,” aldus de dalai lama. (blz.83) “In het bijzonder nu; er is in het onderwijs weinig aandacht voor innerlijke waarden. Dan worden we op onszelf gericht in plaats van op innerlijke waarden – en denken altijd ik, ik, ik.” (blz.77)
De aartsbisschop en de dalai lama zijn het erover eens dat “…veel van onze stress veroorzaakt wordt doordat wij onszelf zien als afgescheiden van anderen, wat weer teruggaat tot het verlies van ons gevoel voor gemeenschappelijke verbinding, van ubuntu.” (blz.99)
Hier verwijzen ze duidelijk naar een wereldcultuur die wedijver en bezit hoger waardeert dan eenheid en broederschap – een cultuur die het individu aanmoedigt om zich meer op zijn of haar eigen problemen en verlangens te richten dan op het cultiveren van een bredere kijk. “Wat de aartsbisschop en de dalai lama zeggen is dat we onze eigen pijn kunnen helen door ons om de pijn van anderen te bekommeren.” (blz.63)…

Een van de kenmerken die dit boek een genot maken om te lezen, is de diepe en voelbare broederlijke liefde die deze twee mannen voor elkaar hebben. Tussen hun meer serieuze overdenkingen zien we veel momenten van onderling vrolijk en vriendelijk plagen en grappen, en het plezier dat ze beleven aan elkaars gezelschap.
Echter, de symbolische betekenis van de ontmoeting van deze twee kan niet overschat worden. Vanwege de status die ieder in de wereld bekleedt en de geestelijke tradities die ze belichamen, vertegenwoordigt dit boek ook beslist de eenheid van Oost en West, en een voorbeeld van “goed voorbeeld doet goed volgen” om onze eigen bekrompen gehechtheden aan de een of andere geestelijke traditie los te laten en de hele menselijke familie als één te zien. Die eenheid vormt de kern van al hun contemplaties en er is geen twijfel dat de twee, ieder op zijn eigen manier en binnen zijn eigen geestelijke traditie, de principes van de leringen van de Oude Wijsheid zoals door Maitreya en de Meesters van Wijsheid uiteengezet, doen weerklinken – het principe van onze wezenlijke eenheid ongeacht ras, nationaliteit of spirituele richting, en dat onze zorgen niet alleen degenen in onze onmiddellijke nabijheid moeten omvatten, maar van de mensheid als geheel. Als rolmodellen die deze beginselen in hun leven uitdrukken, hebben de aartsbisschop en de dalai lama de wereld op uitmuntende wijze gediend.

Zijne heiligheid de dalai lama en aartsbisschop Desmond Tutu, met Douglas Abrams, The Book of Joy: Lasting Happiness in a Changing World. 2016, Avery Publications, 354 blz.

Het Marshall-plan: Amerika’s grootste verrichting – tot nu toe

Het ziele-aspect van Amerika, de 2de straal van Liefde/Wijsheid, kwam het duidelijkst tot uitdrukking in het Marshall-plan na de oorlog. Het Marshall-plan is de grootste prestatie van Amerika tot op heden voor de rest van de wereld. Het zijn niet Amerika’s gaven van wedijver, computerisering, het landen op de maan en nu het onderzoeken van Mars. Andere landen doen dat min of meer ook. Amerika doet het groter en beter, omdat het groter is en beter in dat soort dingen. Maar dat zijn niet de zaken waar het om gaat. Waar het om gaat zijn de juiste menselijke verhoudingen die elk land schept. (Benjamin Creme, De Kunst van Samenwerking, 1997)

Naarmate de druk van verandering toeneemt, is er onvermijdelijk een reactie, een tegenkracht, en dus is er een zwaai naar rechts. Er bestaan in de VS sterk fascistoïde elementen die gebeurtenissen gadeslaan en hun kans afwachten. Die gelegenheid kan zich voordoen wanneer veranderingen tot een zeker punt plaatsvinden, maar ze zullen ervaren dat de beter geschoolde elementen van het publiek een onverwachte kant zullen kiezen. Zij zullen de kant kiezen van verandering. Je zult daarbij zien dat de zielehoedanigheid van Amerika, die de 2de straal van Liefde/Wijsheid is, door Maitreya zal worden opgeroepen en actief zal worden, zoals dat na de Tweede Wereldoorlog gebeurde met het Marshall-plan. Het Marshall-plan is zonder uitzondering de grootste verrichting van het moderne Amerika. Helaas werd het gestopt toen het zijn onmiddellijke werk in Europa had gedaan…
Wanneer Maitreya meer geaccepteerd is en de publieke opinie van de wereld wordt opgewekt, zullen degenen die zich verzetten tegen verandering merken dat zij in de minderheid raken. Miljoenen Amerikanen van goede wil zullen met Maitreya kiezen voor verandering en rechtvaardigheid. Er zal een nieuw soort Marshall-plan worden ontwikkeld om de miljoenen mensen in de wereld die honger lijden te redden. Er zal een grote, indrukwekkende hulpinspanning worden georganiseerd, zoals we die nooit eerder hebben gezien, en die hulp zal via agentschappen van de Verenigde Naties worden gedistribueerd. Dit zal een vérstrekkende invloed hebben op de wereldopinie, inclusief de Amerikaanse. Degenen die tegen verandering zijn, zullen zien dat ze steeds minder in te brengen hebben, steeds meer teruggedrongen worden in hun bolwerken, die niet lang stand zullen houden tegen de besluiten van de meerderheid. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht, 2001)

Wat de lessen van 2016 ons leren

De bekende Engelse theoretische fysicus professor Stephen Hawking is van mening dat dit “de gevaarlijkste tijd voor onze planeet is”. In een gelijknamig artikel geschreven in december 2016, waarschuwt Hawking: “We kunnen niet doorgaan met het ontkennen van ongelijkheid, want we hebben de middelen om onze wereld te vernietigen, maar niet om te ontkomen.” Hij legt uit dat een deel van het gevaar schuilt in de manier waarop de elites omgaan met hun door het volk getoonde afwijzing: in het Verenigd Koninkrijk door degenen die hebben gestemd om de EU te verlaten; en in de VS door de kiezers die tegen de status quo hebben gestemd. Hij vraagt: ‘Moeten we, op onze beurt, deze stemmen verwerpen als zijnde ontboezemingen van ruw populisme dat geen rekening houdt met de feiten en proberen te omzeilen of beperken wat die keuzes vertegenwoordigen?’
Het lijdt geen twijfel dat zowel de Britse als Amerikaanse stemmen een uiting van woede en frustratie waren van mensen die vonden dat ze vergeten waren door de maatschappij en in de steek gelaten door hun leiders. “Het was, daarover lijkt iedereen het eens, het moment waarop de vergetenen spraken, hun stem vonden om het advies en de leiding van experts en de elite overal te verwerpen,” zegt Hawking. Hij beschreef een ongelijke, oneerlijke wereld, waarin de technologische vooruitgang, automatisering en een gemondialiseerde markt alleen dienden om de werkloosheid uit te breiden naar de middenklasse. Geavanceerdere sociale media legden een grotere kloof dan ooit bloot tussen arm en rijk. Hoe zouden de gemarginaliseerden anders hun stem laten horen?
“We moeten dit naast de financiële crash plaatsen, die het aan de mensen duidelijk maakte dat een zeer klein aantal dat werkzaam is in de financiële sector enorme beloningen kan vergaren en dat de rest van ons garant staat voor dat succes en de rekening betaalt wanneer hun hebzucht ons in moeilijkheden brengt. Dus alles bij elkaar genomen leven we in een wereld van toenemende, geen afnemende financiële ongelijkheid waarin veel mensen niet alleen hun levensstandaard, maar ook hun vermogen om gewoon te voorzien in hun onderhoud zien verdwijnen. Het is dan ook geen wonder dat ze op zoek zijn naar een nieuwe deal, die Trump en Brexit wellicht leken te vertegenwoordigen.
“…het leven van de rijkste mensen in de meest welvarende delen van de wereld is pijnlijk zichtbaar voor iedereen die, hoe arm ook, toegang tot een telefoon heeft. Aangezien er in Afrika bezuiden de Sahara nu meer mensen zijn met een telefoon dan die toegang tot schoon water hebben, betekent dit dat binnenkort bijna niemand op onze steeds drukkere planeet in staat zal zijn om aan ongelijkheid te ontkomen. De gevolgen hiervan zijn duidelijk te zien: de arme plattelandsbevolking stroomt naar de steden, naar sloppenwijken, gedreven door hoop. Dan, ontdekkend dat het Instagram nirwana er niet voorhanden is, zoeken zij het vaak in het buitenland en voegen zich bij de steeds grotere aantallen economische migranten op zoek naar een beter leven. Deze migranten stellen op hun beurt nieuwe eisen aan de infrastructuur en de economie van de landen waarin ze aankomen, wat leidt tot ondermijning van de tolerantie en verder aanwakkeren van het politieke populisme.”
Professor Hawking vraagt wat onze collectieve reactie zou moeten zijn op dit complexe geheel van factoren die ook op ons milieu en de gezondheid van de planeet zelf van invloed zijn. Hij roept op tot een gezamenlijke inspanning om deze bedreigingen voor ons voortbestaan en dat van de planeet aan te pakken: “…nu, meer dan op enig moment in onze geschiedenis, moet de mensheid samenwerken. Wij worden geconfronteerd met enorme milieu-uitdagingen: klimaatverandering, voedselproductie, overbevolking, decimering van andere soorten, epidemieën, verzuring van de oceanen. Samen zijn ze een herinnering dat we op het gevaarlijkste moment in de ontwikkeling van de mensheid zijn aangeland. We beschikken nu over de technologie om de planeet waarop wij leven te vernietigen, maar nog niet over de mogelijkheid om te ontsnappen…”
Hawking stelt dat politieke leiders moeten erkennen dat zowel zij als onze politieke structuren de samenleving in de steek gelaten hebben en hervormingen nodig zijn; maar ook moet de wereld inzien dat de huidige economische en financiële systemen hervormd moeten worden voor het welzijn van allen. Hij brengt een idee naar voren dat velen radicaal zal toeschijnen: “Nu de middelen in toenemende mate geconcentreerd zijn in handen van enkelen, zullen we moeten leren om veel meer dan op dit moment te delen. Nu niet alleen banen, maar hele industrieën verdwijnen, moeten we mensen helpen om zich om te scholen voor een nieuwe wereld en hen ondertussen financieel ondersteunen. Als gemeenschappen en economieën niet kunnen omgaan met de huidige niveaus van migratie, moeten we meer doen om de mondiale ontwikkeling te stimuleren, want dat is de enige manier waarop de rondtrekkende miljoenen zullen worden overgehaald om hun toekomst thuis te zoeken.”
Stephen Hawking geeft toe dat hij een optimist is als hij beweert dat “we dit kunnen doen”, op voorwaarde dat de elites leren van de lessen van 2016, de eisen van de vroeger zwijgende delen van de samenleving serieus nemen en rekening houden met de dringende behoeften van de planeet zelf. Hij dringt er in het bijzonder bij de elites op aan, “om bovenal een mate van nederigheid aan te leren”. (Bron: guardian.com; unlimited.world)

Begin van het einde?
Het idee dat we aan het einde van een tijdperk beland zijn en aan het begin staan van een nieuw lijkt inmiddels algemeen aanvaard te worden – zij het binnen een veel kortere tijdspanne dan lezers van Share International gewend zijn! Zo zet Brian Eno, Brits musicus (pionier van ‘ambient’ muziek) en activist, in een nieuwjaarsverklaring een vraagteken bij het heersende pessimistische standpunt dat “2016 een verschrikkelijk jaar was en het begin van een lange periode van achteruitgang”. Hij is zelf juist van mening dat het misschien “het einde – niet het begin – van een lange periode van achteruitgang” markeert, van de laatste 40 jaar van het “ongebreidelde individualisme”, dat “een soort gerechtvaardigde zelfzucht” bepleitte, wat leidde tot de grove ongelijkheid en de hoop op de toekomst vernietigde, zoals we tegenwoordig zien. Eno stelt dat er naast de voor de hand liggende oppositionele populistische woede van 2016 een rustiger, maar even krachtige beweging is geweest: “mensen denken na over wat democratie betekent, wat samenleving betekent,” en “uiterst belangrijk, men denkt hardop, men denkt samen”.
Eno eindigt met een noot van hoop en optimisme: “Ongelijkheid vreet aan het hart van een samenleving… Als we een ook maar enigszins fatsoenlijke toekomst willen, moeten we ons van ongelijkheid afkeren en ik denk dat we daarmee begonnen zijn.”
De behoefte aan hoop en betrokkenheid bij het openbare leven als reactie tegen het pessimisme waarvan de huidige politiek doordrenkt is, is ook de leidende gedachte van de eerste van een reeks artikelen in de Britse krant The Guardian, ‘Utopisch Denken’. Ondanks de voor de hand liggende ‘kilheid’ van de huidige politieke situatie hangt er optimisme in de lucht. Nieuwe ideeën zoals een basisinkomen voor de burger, lokaal eigendom van de productie van hernieuwbare energie, beginnen op te komen. Hoop en optimisme zijn van essentieel belang – en mogelijk. “Pessimisme verdooft en fatalisme stelt gerust; optimisme maakt je kwetsbaar voor elke vlaag van teleurstelling, maar het is de eerste van onze burgerplichten.”
Evenals de lezers van Share International weigeren deze schrijvers toe te geven aan pessimisme en benadrukken dat we allemaal gebruik kunnen maken van onze wil om voor positieve verandering in actie te komen. (Bronnen: Brian Eno Facebook; Zoe Williams, “Burgerjuries kunnen helpen bij het opbouwen van een democratisch Utopia”, The Guardian, 9 januari 2017)