Wonder in de ashram van Swami Premananda
Op 4 juli 2014 begon er vibhuti, of heilige as, te stromen van het beeld van de geestelijk avatar Swami Premananda, die op 21 februari 2011 overleed. Het beeld bevindt zich in de Premeshvarar Tempel, in de Sri Premananda Ashram (Tamil Nadu, zuid-India). Foto ingezonden door Simone Lurati.
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat dit een authentiek wonder is dat door Swami Premanada werd gemanifesteerd.)

Een van een aantal foto’s vanuit verschillende hoeken die alle dit verschijnsel tonen; genomen in Monte Carlo in augustus 2013. Ingezonden door Irina, Nederland.
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat hier een ruimtevaartuig van Mars te zien is.)

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Lichtpatronen gefotografeerd door Stefan Laug in Worms, Duitsland, 27 december 2013.

Graancirkels 2014

Op deze en de volgende pagina’s publiceren we vier van de vele graanformaties die in de zomer van 2014 in Engeland verschenen en waarvan door Benjamin Creme’s Meester bevestigd is dat ze door ruimtevaartuigen van Mars zijn gecreëerd.
Zie voor meer informatie: www.temporarytemples.co.uk


                                                  Wilmington Longman, nabij Wilmington, oost-Sussex, 3 juli 2014
                                                     Foto copyright: Steve Alexander

 

 

 

 

 

Nettle Hill, nabij Ansty, Warwickshire, 16 augustus 2014
Foto copyright: Steve Alexander

 

 

 

 

 

Gussage St Andrews, Dorset, 13 augustus 2014
Foto copyright: Steve Alexander

 

 

Green Street, nabij Avebury, Wiltshire, 8 augustus 2014
Foto copyright: Steve Alexander

 

NASA — Foto van de zon, genomen vanuit het zonne- en heliosferische observatorium (SOHO) van de NASA, waarop de figuur van een ‘engel’ te zien is. (Bronnen: NASA, ufosightingsdaily.com, YouTube: myunhauzen74)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de figuur een reusachtige Deva is, zoals zij in het Oosten gekend zijn.)
(Zie ook Share International van april 2013 voor eerdere beelden genomen door NASA die een ‘engel’ bij de zon tonen.)

In augustus 2014 werd opnieuw een aubergine ontdekt waarvan de zaden bij het opensnijden het woord ‘God’ lieten zien, door Andreas de Bruin, München. (Zie de foto van de aubergine in Louisiana (VS) in het septembernummer van Share International.)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat dit opnieuw een wonder was, gemanifesteerd door de Meester Jezus, en dat er nog meer zullen komen.)

 

een compilatie

Hier volgt een selectie uit citaten met betrekking tot het thema ‘De bestemming van de mens’. De citaten zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus en Maitreya’s Leringen – De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt en Share International) en Benjamin Creme’.

Het is Maitreya’s taak om de mensen te herinneren aan hun heroïsche bestemming en hen ervan te overtuigen dat de handeling van samendelen het vertrouwen schept dat zij zoeken. Hij zal laten zien dat samendelen niet langer een optie is, een keuze, maar een onvermijdelijk uitvloeisel van hun besef dat de mensheid Eén is. Zo zullen Maitreya en Zijn Groep de mensheid wegleiden van de peilloze diepte die, naar velen geloven, haar dreigt te verzwelgen. En zo ook zal Hij de mensen stevig op koers zetten om hun goddelijke bestemming te bereiken. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het scheppen van vertrouwen’)

Wanneer jullie Mij zien, zullen jullie weten dat zich thans in jullie midden een eenvoudige Man Gods bevindt, een mens als andere mensen, maar Eén die sinds lang vervlogen tijden een zeker Pad heeft gevolgd, die dat Pad goed kent en jullie daarop kan leiden. Dat Pad tot God, Mijn vrienden, is de Schat die Ik voor jullie in handen houdt. Open je hart en denken voor deze mogelijkheid, en bereik het doel. De Weg is eenvoudig, de Weg is zeker. Mijn Lering zal jullie daarheen leiden. (Maitreya, Boodschap nr.93)

De Christus kwam in Palestina om ons Liefde te tonen, om ons te laten zien dat de aard van goddelijkheid Liefde is, en Hij bracht voor de eerste keer volmaakte Liefde tot uitdrukking in een menselijk wezen. In 2000 jaar hebben we die hoedanigheid die Hij aan de wereld vrijgaf nog steeds niet tot uitdrukking gebracht. Natuurlijk, vele mannen en vrouwen hebben individueel in zichzelf de hoedanigheid van Liefde verwezenlijkt en zijn discipelen, ingewijden en, in sommige gevallen, Meesters van Wijsheid geworden. Door uitdrukking te geven aan de Liefde van God hebben ze de betrekkelijke volmaaktheid bereikt die de Meesters kennen, een volmaaktheid die wij voorbestemd zijn eens te openbaren. (Benjamin Creme, Transmissie – een Meditatie voor de Nieuwe Tijd)

Er is maar één weg tot God en die, Mijn vrienden, kennen jullie al. De weg tot God is de weg van Broederschap, van Rechtvaardigheid en Liefde. Er is geen andere weg; alles ligt daarin besloten. Velen zullen deze weg bitter en moeilijk vinden; maar velen meer zullen dit Pad betreden in vreugde en blijdschap over de lichtheid van hun last, en zich ontdoen van wat oud, versleten en nutteloos is, van de onbeduidendheden van het verleden; en door binnen te treden in gedeelde broederschap en vreugdevolle deelneming aan al wat is, zal die omvangrijke en groeiende Compagnie haar ware Zelf beërven. (Maitreya, Boodschap nr.15)

Het nieuwe Tijdperk, het Tijdperk van Licht, is nabij, en in deze komende tijd zullen de mensen de inspiratie en leiding vinden die hun voorvaderen misten of negeerden. Nu zullen de mensen en de Meesters ten lange leste samen werken en voorwaarts gaan, verenigd in de gezamenlijke band van Broederschap en Vertrouwen. Ons voorbeeld zal de mensen inspireren tot bovenmenselijke inspanningen en prestaties, en het Licht brengen in het hart en denken van allen. Zo zal het zijn. Zo zullen de grote geheimen van de schepping worden onthuld. En zo zal de mens de schepper en beheerder worden van zijn eigen bestemming, een God-gelijk Wezen, die de naam Mens waardig is. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het Tijdperk van Licht’)

Ieder individu, elk land, wordt beheerst door zijn tweede natuur. De wetten van evolutie die door deze natuur worden geregeerd, omringen het Zelf en het is aan het Zelf om te leren ze met bewustzijn te boven te komen. Bewustzijn veroorzaakt een beweging in het leven die tot evolutionaire vooruitgang leidt. Maar bewustzijn moet niet worden verward met vrijheid, want dat is de uiteindelijke bestemming van de reis door het leven. (Maitreya, Maitreya’s Leringen – De Wetten van het Leven)

Maitreya en Zijn groep Meesters zijn gekomen om ons de weg te wijzen, te inspireren en te begeleiden bij het scheppen van de omstandigheden waaronder die goddelijkheid zich op de juiste wijze kan openbaren. Zij zijn gekomen om ons te leren wie we zijn. Maitreya heeft gezegd: “Ik ben gekomen om jullie de kunst van Zelf- of God-verwerkelijking te leren. Dat is de bestemming van alle mensen ter wereld.” (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. II)

De mens staat vandaag op een tweesprong: één pad, het pad van afscheiding en splijting, waarop hij nu staat, leidt onmiskenbaar tot de ondergang. Het andere wenkt de mens naar de vervulling van zijn bestemming, het wonder dat thans niet kan worden beschreven, een pad waarop de mens in zichzelf de middelen zal vinden om een God te worden. Om de mensen te helpen kiezen, om hen bij hun oordeel bij te staan, keren de Meesters opnieuw terug in een wereld waarin ook Zij geworsteld en geleden hebben zoals de mensen thans, onzeker van het pad en de vereiste actie. Vanuit hun onmetelijke kennis en ervaring zullen Zij Hun raad geven en de mensen veilig van de afgrond wegleiden. Zo zal het zijn en zo zullen mensen weer beginnen aan de klim omhoog naar de bergtop, zeker in de wetenschap dat hun Mentors, hun Oudere Broeders, hen niet zullen verlaten of misleiden. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het geheim van het leven’)

De rol van de mens is om te fungeren als een transformator van geestelijke krachten voor de lagere natuurrijken en zodoende op te treden als medewerker van God. Dat is zijn ware bestemming. Hij kan deze rol niet vervullen als hij het geestelijk leven afbakent tot één facet ervan – het godsdienstige leven. Hij kan dit alleen doen als hij ware spiritualiteit aan de dag legt in elk aspect van zijn bestaan. Dit moet ook ons politieke, economische en sociale leven omvatten, de structuren die niet langer voldoen aan onze ware behoeften en die derhalve moeten veranderen. De Christus zal dit duidelijk maken en de weg tonen voor de vestiging van politieke en economische structuren die het mogelijk maken onze geestelijke aard te openbaren. (Benjamin Creme, De Wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid)

Mijn vrienden, al wat leeft is voor zijn bestaan afhankelijk van de Liefde van God. Deze eenvoudige Waarheid onderwijs Ik. Maak je die eigen. Geef haar een centrale plaats in je leven, en ga met Mij voorwaarts. Mijn broeders, de Meesters van Wijsheid, zullen jullie de eenvoudige Weg naar de toekomst tonen, een toekomst, voor jullie ontworpen door de Ene die wij God noemen. Dat Pad kan door alle mensen gevolgd worden, en door Mijn Bemiddeling zullen zij tot God komen. (Maitreya, Boodschap nr.77)

De bestemming van de mens
door de Meester —, via Benjamin Creme (5 september 2008)

Wanneer mensen zich bewust worden van hun ware vermogens zullen ze verbaasd zijn over het scala van creativiteit dat hun deelachtig zal worden. De vermetelheid van hun denken zal hen aanvankelijk verbazen en hen tot initiatieven leiden die momenteel haast onvoorstelbaar zijn. Mensen zullen zien dat zij werkelijk goden in aanleg zijn. De mensen zullen ontwaken uit de diepe sluimer van het verleden en de zware mantel van onwetendheid, die lange tijd hun voorwaartse ontwikkeling heeft gehinderd, van zich afschudden. Zo zal het zijn.
De mens staat nu op het keerpunt in zijn lange levensavontuur op planeet Aarde. Voortaan zal alle vooruitgang het gevolg zijn van zijn weloverwogen wil en rede. Niet langer zullen hebzucht en wedijver zijn reis naar volmaaktheid belemmeren; niet langer zullen oorlog en gebrek voor miljoenen zijn pad onteren en bezoedelen; nooit weer zullen wetteloosheid en afgescheidenheid op planeet Aarde heersen. De voet van de mens staat nu op de ladder van vooruitgang die hem naar de sterren zelf zal voeren. Daar Wij, jullie oudere Broeders, onze plaatsen naast jullie innemen, zullen jullie in Ons voorbeelden zien en geïnspireerd zijn om te worden als Wij. Jullie zullen zien dat Wij geen wedijver kennen, dat we alle leven in welke vorm ook hoogachten. Jullie zullen zien dat Wij zonder onderscheid of voorwaarde liefhebben, en uitsluitend en altijd werken voor de vervulling van het Plan. Mensen zijn door het Plan voorbeschikt om diezelfde volmaaktheid te bereiken; Onze taak is om hun de weg te wijzen. Het pad naar die volmaaktheid is door Ons veel betreden en We hebben de nodige bakens geplaatst: de mensen moeten de mensheid als Eén zien, broeders en zusters, kinderen van de Ene Vader. Vrijheid en Rechtvaardigheid zijn onontbeerlijk voor iedereen, overal, zonder uitzondering, en kunnen slechts door vertrouwen verwezenlijkt worden. Alleen samendelen kan dat vertrouwen scheppen en de mensen op het pad naar hun bestemming brengen. Om gelukkig te zijn moeten de mensen leven volgens de Wetten van het Leven: van Oorzaak en Gevolg, Wedergeboorte, Onschadelijkheid en Opoffering. Deze fundamentele wetten zijn de eeuwenoude bakens die de mensen behoeden voor zelfvernietiging en wroeging. Wanneer Maitreya in het volle zicht naar voren treedt zullen jullie deze Wetten opnieuw horen, want zij vormen de basis van al Zijn leringen en de basis van al het leven op planeet Aarde. De bewustwording van de mensen vereist dat de mensheid het belang van deze Wetten begrijpt en dat zij bereid en gereed is om te veranderen. Deze huidige zogenaamde beschaving heeft haar kruit verschoten, is vervallen en stervende; ze heeft de mensen weinig meer te bieden dan tegenspoed en angst en, uiteindelijk, zelfvernietiging.
Maitreya komt om de mensen te laten zien dat zij alles in zich hebben wat nodig is om de Goden te worden die ze in wezen zijn; om hun te tonen hoe eenvoudig en mooi die weg is, en om hen te inspireren hun bestemming te begrijpen en te accepteren. Maitreya twijfelt niet aan hun respons.

 

 

Internationale Dag voor Uitbanning Armoede
De Internationale Dag voor de Uitbanning van Armoede wordt elk jaar op 17 oktober gehouden. Met een sterke nadruk op de Millenniumontwikkelingsdoelen (MOD’s) is het ook een wereldwijd platform voor de bewustmaking van de komende ontwikkelingsagenda voor de periode na 2015. Meer dan 100 landen hadden zich in 2011 in de Mensenrechtenraad van de VN verplicht tot het aannemen van een resolutie inzake extreme armoede en mensenrechten. De bestrijding van armoede blijft de kern van de MOD’s en de ontwikkelingsagenda voor ná 2015.
Dit jaar zal de officiële herdenking op 17 oktober in het VN-hoofdkantoor een gelegenheid zijn om mensen die in armoede leven te erkennen als kritische partners bij het aanpakken van de uitdagingen waar we bij ontwikkelingsvraagstukken voor staan. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon had een boodschap voor de Internationale Dag voor de Uitbanning van Armoede: “Als we de toekomst willen realiseren die we voor iedereen wensen, moeten we luisteren naar en gehoor geven aan de oproepen van de achtergestelden… Samen kunnen we bouwen aan een duurzame wereld van welvaart en vrede, rechtvaardigheid en gelijkheid– een waardig leven voor iedereen.” (Bron: www.un.org)

Holocaust-overlevenden veroordelen Israëlische acties
Meer dan 300 overlevenden van de holocaust en nakomelingen van overlevenden hebben een advertentie in de New York Times van 23 augustus 2014 geplaatst om “het bloedbad van de Palestijnen in Gaza en de voortdurende bezetting en kolonisatie van het historische Palestina” te veroordelen. De advertentie, getiteld “Joodse overlevenden en nakomelingen van overlevenden van de nazi-genocide veroordelen ondubbelzinnig de moord op Palestijnen in Gaza”, luidt als volgt: “Als Joodse overlevenden en nakomelingen van overlevenden van de nazi-genocide veroordelen wij ondubbelzinnig de moord op Palestijnen in Gaza en de voortdurende bezetting en kolonisatie van het historische Palestina. We veroordelen verder de Verenigde Staten voor het feit dat ze Israël voorzien van de financiële middelen voor de aanval en de Westerse staten in het algemeen voor het gebruik van hun diplomatieke invloed om Israël tegen veroordeling te beschermen. Genocide begint met het stilzwijgen van de wereld. “We zijn gealarmeerd door de extreme, racistische ontmenselijking van Palestijnen in de Israëlische samenleving die nu een hoogtepunt heeft bereikt. In Israël hebben politici en deskundigen in The Times of Israel en de Jerusalem Post openlijk om genocide van Palestijnen geroepen en rechtse Israëli adopteren neo-nazi insignes. Bovendien zijn we zeer verontwaardigd over Elie Wiesels walgelijke misbruik van onze geschiedenis in deze krant [New York Times], waarbij flagrante leugens worden verkondigd om te rechtvaardigen wat niet te rechtvaardigen is: Israëls grootschalige inspanning om Gaza te vernietigen en de moord op bijna 2000 Palestijnen, onder wie vele honderden kinderen. Niets kan het bombarderen van VN-schuilplaatsen, huizen, ziekenhuizen en universiteiten rechtvaardigen. Niets kan het beroven van mensen van elektriciteit en water rechtvaardigen.“We moeten onze collectieve stem verheffen en onze gezamenlijke kracht gebruiken om een einde te maken aan alle vormen van racisme, waaronder de voortdurende genocide van het Palestijnse volk. We roepen op tot een onmiddellijk einde aan de belegering van en de blokkade tegen Gaza. Wij roepen op tot een volledige economische, culturele en academische boycot van Israël. ‘Nooit meer’ moet NOOIT MEER VOOR IEDEREEN betekenen!” (Bron: New York Observer, VS)

door de Meester —, via Benjamin Creme (6 augustus 2014)

Welkom bij het feestmaal. Nu wij op de drempel van het Nieuwe Tijdperk staan, vragen mensen zich af wat hun te wachten staat. Zoals velen zullen weten, is de wereld in twee groepen verdeeld, ongeveer gelijk in aantal. De ene vertoont de eigenschappen van het Vissen-tijdperk dat nu snel vervaagt. De glorie van dat tijdperk, de krachtige individualiteit die zich nu over de hele wereld manifesteert, is inmiddels ons grootste gevaar geworden en bedreigt de toekomst van allen. Bijgevolg wedijveren de landen genadeloos met elkaar, waarbij de grootste en sterkste het leeuwendeel opeisen.
Dagelijks maken de weldadige wateren van Waterman echter hun aanwezigheid meer voelbaar en duwen de mens langzaam weg van de afgrond.
Miljoenen voelen nu dat de mens Eén is, dat de mensheid alleen kan overleven door samen te werken voor het welzijn van allen.
Dit nieuwe en wijzere denkbeeld ontwaakt in mensen overal en toont de weg naar toekomstige harmonie. Dit ontwaken kan niet gestopt of afgewend worden, want hierachter staan de grote Heren van Synthese, van Samensmelting en Samenvoeging. Aldus zal de nieuwe beschikking ingeluid worden, waarvoor de Grote Heer, Maitreya Zelf, de weg zal wijzen.
De tijd is bijna aangebroken. Wees waakzaam, slaap niet, en mis Zijn Oproep niet.

V. 1) Geeft Maitreya nog steeds televisie-interviews in China? 2) Wat is het totaal aantal interviews in China tot nu toe?
A. 1) Ja. 2) Zes interviews [per 3 augustus].

V. Kunt u een overzicht geven van het aantal interviews dat Maitreya tot dusver in de verschillende landen heeft gegeven?
A. VS: 29 interviews (januari 2010-januari 2011); Mexico: 14 (januari-september 2011); Brazilië: 41 (september 2011-januari 2013); Rusland: 51 (januari 2013-mei 2014); China: 6 (augustus 2014) In totaal 141 interviews tot nu toe.

V. Verwelkomen de meeste mensen die Maitreya horen Zijn ideeën?
A. De meesten zijn geïnteresseerd, maar op hun hoede.

V. Vinden Maitreya’s denkbeelden weerklank bij een volk dat een communistische achtergrond heeft?
A. Ze vinden het verwarrend. Hun huidige doel is rijk te worden, te reizen, enzovoort.

V. Zijn de tv-interviewers in het land waar Maitreya aankomt, zoals nu in China, op de hoogte van Zijn recente ‘geschiedenis’, dat Hij enkele maanden in Rusland verkeerde en door die journalist voor dat tv-programma geïnterviewd werd, en dat hij daarvoor in Brazilië was en daar geïnterviewd werd?
A. Sommigen wel, velen niet.

V. 1) Verbleef Maitreya in Rusland, of zoals nu in China, in een hotel? 2) Of huurt Hij een appartement? 3) Of vindt Hij onderdak bij discipelen die zich wellicht bewust zijn van Zijn statuur?
A. Geen van alle. Zijn bezoeken zijn van zeer korte duur waarbij Hij telkens vanuit zijn thuisbasis in Londen (VK) reist.

V. Welk land of welke situatie vormt volgens Maitreya en de Meesters momenteel de grootste bedreiging voor de wereld?
A. Teveel om op te noemen. Ieder is op zijn eigen wijze aansprakelijk.

V. Over de hele wereld worden conflicten op de spits gedreven – het lijkt wel alsof alles tot het uiterste wordt doorgetrokken. Wat is er aan de hand?
A. Dit is het gevolg van het Zwaard des Onderscheids. De energie van Maitreya, de energie van Liefde, stimuleert alles, het goede en het kwade. Op deze manier wordt het Zwaard des Onderscheids gevormd, zodat de mensheid duidelijk de keuzen kan zien die ze moet maken, kan zien dat de juiste keuze – samendelen, rechtvaardigheid en vrijheid voor allen – vrede en voorspoed voor allen zal brengen. De verkeerde keuze zou de ultieme rampspoed brengen. Het vergt alle bekwaamheid en ervaring van Maitreya om de krachten zodanig te manipuleren dat de overwinning van het goede gegarandeerd is.

V. Er is zo’n enorme opleving van geweld en oorlog overal ter wereld – Gaza, Oekraïne, Syrië, Irak, Nigeria, enzovoort. Wat zijn de oorzaken van het toenemende geweld en strijd?
A. Het is de gevolg van de werking van het Zwaard des Onderscheids. (Zie de vraag hierboven.)

V. Welke raad zou u Israëlische burgers in deze tijd geven?
A. Doe daadwerkelijk afstand van de macht over de Palestijnen en breng vrede tot stand.

V. Wat is er met de Israëlische psyche gebeurd? Van alle volken zou het Joodse toch moeten weten wat het betekent om vervolgd te worden en in staat moeten zijn om mee te voelen met de pijn, het trauma en lijden van anderen?
A. Inderdaad, maar men voelt zich onaantastbaar. Tot de tanden bewapend en in alle omstandigheden gesteund door Amerika, heeft men elk eergevoel verloren.

V. Heeft u enige hoop dat de demonstraties die overal ter wereld plaatsvinden voor steun aan het Palestijnse volk daadwerkelijk invloed zullen hebben op de situatie?
A. Wellicht weerhouden ze de Israëli’s ervan om nog verder te gaan.

V. Zouden Amerikaanse burgers de straat op moeten gaan om druk uit te oefenen op hun regering teneinde de moed op te brengen Palestina te steunen en Israëls acties onomwonden te veroordelen? Zou dat helpen?
A. Als ze dat geloven, zou het helpen. Hamas en Hezbollah hebben gezworen de Israëlische aanwezigheid nooit te zullen accepteren. Zij zijn op hun manier even fanatiek en onbuigzaam als de Israëli’s. Dat is het probleem – een probleem dat volgens mij alleen door tussenkomst van Maitreya kan worden opgelost.

V. Alstublieft meneer Creme, kunt u de lezers geruststellen dat Maitreya en de Meesters de stervenden en gewonden in het conflict in Palestina en Syrië helpen en bijstaan?
A. De hulp van de Meesters is altijd beschikbaar voor de armen en hen die lijden. Datzelfde kan niet gezegd worden van de regeringen in de wereld.

V. Ik zou graag weten waar het begin ligt van de leringen van de Oude Wijsheid als geordend corpus van kennis of geloof. Wie waren de oudste exponenten ervan, als die er waren, of de klassieke exponenten? Ik ben een student in dit veld van kennis en zou heel dankbaar zijn voor uw aanwijzingen. Ik zoek naar de wortels die meestal niet in veel van de boeken genoemd worden.
A. Het is zeer oud, bijna 100.000 jaar oud. Het werd geleidelijk bijeengebracht door de verlichte Meesters van die tijd.

“Roep het van de daken!”
De groep uit zuid-Californië stond in juni 2014 met een kraam op een heel groot festival. Het was erg druk, maar mensen liepen op een afstand van 3 meter of meer langs onze stand. Slechts een enkeling kwam naar de stand om de mooie grote foto’s van dichtbij te bekijken en met ons te praten. Aan het eind van mijn ‘dienst’ kwamen er twee mannen van in de 40 naar de kraam en keken rond. Mijn medegroepslid Ray begon een gesprek met hen. Ik ging erheen om mee te doen.
De spraakzaamste man met een enigszins grijzende snor en baard zei iets als: “Ik heb Benjamin Creme lang geleden ontmoet en ik weet van Maitreya. Hoe gaat het met de bekendmaking? Hoeveel mensen hebben jullie bereikt?”
Ray en ik keken elkaar aan voor een antwoord, toen weer naar hem omdat hij rustig vervolgde: “Je hebt één kraampje hier op deze plek met al die mensen. 99 Procent van deze mensen weten niets van deze informatie. Waarom roep je het niet van het Lincoln-monument?” We praatten nog wat verder en gaven hun informatiemateriaal dat zij graag in ontvangst namen. Zij wensten ons een fijne dag en gingen weg.
Toen ze weg waren, praatten we na over wat er gezegd was. Wie zij ook waren, de boodschap die we van hen kregen is dat we niet kunnen wachten tot mensen naar ons toekomen (zoals Ray en ik deden) maar dat we naar hen toe moeten gaan – stap uit de kraam, wees proactiever en ga daarheen waar mensen zijn om met hen over het verhaal te praten,  ga naar hen toe en wacht niet tot zij naar ons toe komen. Het veranderde onze benadering die dag en we hadden een prima besluit van wat als een teleurstellende dag begon.
Waren dit bijzondere mensen of gewoon behulpzame toeschouwers?
D.L., Los Angeles (Californië, VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de twee mensen de Meester Jezus en een van Zijn discipelen waren.

Werkgelegenheid
In het weekeinde van 25 april 2014 reed ik van Canada naar Fargo (Noord-Dakota, VS), om een groepslid te helpen met de stand van Share International op de Holistic Expo. Er vond een reeks vreemde gebeurtenissen plaats, maar ik zou graag met name over een daarvan een vraag stellen.
Op de eerste dag van de Expo zette een vreemde mij op het spoor om een dame genaamd Insiah te zoeken en met haar te spreken. Ik vergat het helemaal en ging niet op zoek naar wie dan ook die zo heette. Aan het eind van de dag kwam een dame die Insiah heette naar onze stand en ik merkte op dat een vreemde me had aangeraden om naar haar toe te gaan, maar dat ik geen flauw idee had waarom. Insiah zei dat dat vreemd was omdat zij niet met een stand op de Expo stond, maar dat we maar een afspraak voor de volgende ochtend moesten maken. De volgende ochtend zagen we elkaar, zoals afgesproken, en ze zei dat zij een boodschap voor mij had van Maitreya.
Ik ben een sceptisch mens, maar ik luisterde naar wat ze te zeggen had. Zij gaf veel details over mijn huidige situatie en vertelde me over mijn werk in mijn toekomstige leven, als ik verkoos dat te accepteren. Zij vertelde me dat ik met Maitreya zou werken, dat hij bij mij was en ze vertelde me de aard van het werk. In deze 20 minuten voelde het alsof we uit de tijd genomen waren. Ik moet erbij vermelden dat ze helemaal geen geld van me wilde hebben en geen enkele interesse in onze kraam leek te hebben. Ze vertelde dat Maitreya een boodschapper had gezonden om haar op te zoeken.
Ik realiseer me heel goed dat de Meesters wel iets beters te doen hebben dan mij een boodschap te geven, maar het ‘voelde’ echt. Zou Benjamin Creme kunnen vertellen of dit werkelijk een boodschap van Maitreya was? Of was het allemaal astrale onzin?
S.H., Winnipeg ( Canada).
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de boodschap van de Meester Jezus was en door een woordvoerder van de Meester Jezus werd gegeven.

Twee brieven van dezelfde persoon:

Solidariteit
Op zaterdag 9 augustus 2014 liepen twee groepsleden en ik in Londen mee in de demonstratie voor vrede in Gaza. Terwijl we rond Grosvenor Square liepen, werd het tempo langzamer naarmate we de Amerikaanse ambassade naderden. In de opeengepakte menigte stonden wij achter een man die een fiets voortduwde. Hij was lang, had bruin haar, was bruingebrand door de zon, droeg een spijkerbroek, T-shirt en armbanden van schelpen om zijn pols. Zijn fiets was kleurrijk versierd: de spaken waren omwikkeld met oranje en gele strootjes en het spatbord was bedekt met vredesstickers. Hij leek vredig en ontspannen. Een van mijn metgezellen merkte een handgeschreven bordje op onderaan de achterkant van het zadel waar we om moesten lachen. Er stond: “Hallo”.
Toen we een hoek omgingen zag ik dat veel mensen in de menigte foto’s van hem maakten. Hij droeg geen bord of een duidelijke boodschap, maar hij was heel sereen en straalde een gevoel van kalmte uit, en demonstreerde met de mensen. Ik merkte dat ik even naast hem liep, in stilte, gewoon voor me uitkijkend terwijl we liepen. Er was een geweldige sfeer van hoop en verheffing. Toen realiseerde ik me dat mijn vrienden een eindje achter me liepen, en draaide me om, om me weer bij hen aan te sluiten en verloor hem uit het oog. Later die avond vroeg ik me af of hij een Meester was?
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man Maitreya was.

In ieders hart
2) Op een zonnige dag in juni 2014 liep ik gehaast door Hampstead High Street. De café’s hadden het druk met mensen die buiten koffie zaten te drinken en van het mooie weer genoten. Een lange dakloze man kwam plotseling met zijn hand uitgestoken op me af en vroeg om geld. Al gravend in mijn tas op zoek naar mijn portemonnee leken verschillende mensen in het café met afkeuring naar me te kijken omdat ik geld aan een ‘bedelaar’ gaf. Ik gaf hem dus wat geld en hij bedankte me en flapte er toen luidkeels en vrolijk uit: “Overal waar ik ga zien miljoenen mensen mij!” Het klonk nogal willekeurig en ik lachte. We zeiden elkaar goeiedag, maar zijn woorden bleven me bezighouden en ik begon me af te vragen of hij een Meester was?
G.F., Londen (VK).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘dakloze man’ Maitreya was.

Bruggenbouwer
Het was zondag 13 april 2014 en het liep naar het einde van een 3-daagse Spirituele Expo in Calgary; het was Palmzondag en ongeveer half zes ’s middags.
Een oudere heer – die deel uitmaakte van een fundamentalistische christelijke groep die bijna het hele weekend op een onoprechte en onbeleefde manier kritiek op het Wederverschijningsverhaal had geuit – was weer naar onze tafel gekomen en viel het verhaal weer aan. Ik verdedigde het verhaal niet zozeer, maar was meer zo geduldig mogelijk terwijl hij zijn mening gaf. “Nee”, was mijn antwoord, “Maitreya is geen geest. Hij is een echte persoon.” Hij onderbrak me: “Ziet hij er zo uit?” en hij wees naar de afbeelding van Maitreya toen Hij in 1988 in Nairobi (Kenia) verscheen. “Ik weet niet hoe hij eruit ziet,” zei ik. Innerlijk vroeg ik Maitreya om hulp en steun bij het omgaan met deze man. Toen kwam een gedachte bij me op en ik keek deze heer diep in zijn ogen en zei in mijn denken: “Je bent een ziel in incarnatie, zoals ik, ik erken dat”. Hij werd meteen kalmer en maakte zijn excuses dat hij mij en het verhaal had aangevallen. Ik begon de dingen aan te geven die we in elkaars verhaal gemeen hadden, zoals samendelen en dat Jezus dat geleerd had. Hij begon te lachen en ontspande en stemde er van ganser harte mee in. Hij zei op zijn beurt dat we allemaal moeten beginnen met voedsel naar de hongerenden te sturen. Terwijl hij aan het praten was en met nog maar 15 minuten tot het einde van de Expo, zag ik een man met een licht door de zon gebruinde huid achter de heer staan. De vreemdeling was ongeveer 28 tot 32 jaar oud, zijn gezicht had een heel symmetrische botstructuur, zijn lichtbruine krullende haar was kort tot halflang, hij had brede schouders en was ongeveer 1,85m lang. Hij droeg een indigoblauw overhemd met open kraag en een geelbruine broek.
Hij liep doelbewust naar de tafel met een lichte bocht om de voorkant van de kraam en liep toen voorbij. Hij bewoog zich op een “ongewone manier” met een grote efficiëntie van verplaatsen. We hadden oogcontact en hij had een zeer sereen gezicht met mooie blauwe ogen. Toen hij voorbijgelopen was keek de fundamentalistische heer geschrokken rechts, toen links over zijn schouder, vermoedelijk om te zien waar ik naar keek. Ik heb de hele tijd dat dit gebeurde geen woord gezegd. De heer bedankte me toen en ging weg, terwijl ik de spullen inpakte. Was de man met de blauwe ogen een Meester?
M., Calgary (Canada).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘jonge man’ de Meester Jezus was.)

Twee brieven van dezelfde persoon:

In veilige handen
Het was omstreeks juli 1995. Tijdens een vakantie in de Pyreneeën ging een groep van 12-15 vrienden een bergwandeling maken op een 2900 meter hoge berg. Op 1500 meter hoogte moesten we onze auto’s laten staan en te voet verder. Het weer was prachtig en we hadden plannen om op ongeveer 2300 meter hoogte de nacht in tenten door te brengen. Terwijl we met de beklimming bezig waren, kwamen we een stel bergbeklimmers tegen en een van hen, jong en goedgebouwd, vertelde ons dat het weer misschien zou veranderen. We sloegen geen acht op wat hij zei en vervolgden onze klim. Bij zonsondergang veranderde het weer en toen we op het punt stonden om op 2300 meter onze tenten op te zetten, op een mooie plek, had ik het gevoel dat we een andere plek moesten zoeken, met meer bescherming. De nacht was verschrikkelijk, het regende en hagelde aldoor en de sterke wind brak een paar van de tenten af.
Bij zonsopgang hing er een dichte mist waardoor we niet meer dan drie meter zicht hadden. Het regende zo nu en dan en het was erg koud. We wachten tot de mist was opgetrokken, maar de uren gingen voorbij en het weer bleef hetzelfde. Halverwege de ochtend kregen twee van ons de ingeving dat de mist om 5 uur ’s middags zou optrekken. Met de gedachte dat dat mischien een illusie was, begonnen we om 2 uur met de afdaling, in regen, mist en niet wetend waar we naar toe liepen, omdat we de referentiepunten op de weg niet konden zien. Het was nogal aangrijpend en op een gegeven moment trok de mist een minuut op en konden we zien dat we regelrecht naar de rand van een klif liepen. Toen konden we onze positie bepalen en anderhalf uur later (rond 5 uur) trok de mist op en begon de zon weer te schijnen.
Toen we in het dorp, op 700 meter, aankwamen, zagen we in een kleine bar de jonge bergbeklimmer weer die ons vertelde dat hij aan ons gedacht had toen we boven waren. Door de kou en het gevoel van urgentie op weg naar beneden hadden sommigen van ons verwondingen aan onze voeten opgelopen.
Na die tocht kwamen we terug in onze stad, Valencia, en omdat mijn vrouw en ik nog wat vakantiedagen over hadden, besloten we die dagen aan de kust door te brengen en de volgende dag gingen we op weg naar zuid-Spanje.
Toen we wegreden in onze camper, stopten mijn vrouw, drie kinderen, schoonzoon en ik bij een verkeerslicht; een andere auto stopte langszij en de bestuurder begon met mijn vrouw te praten. Hij vroeg: “Hoe was het in de Pyreneeën?” We kenden deze man niet en hij kon onmogelijk geweten hebben waar we vandaan kwamen.
Kregen we hulp bij onze afdaling? Wie was de man in de auto in Valencia?
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de Meester Jezus op de berg voor de groep zorgde. De man in de auto in Valencia was ook de Meester Jezus.

Stemmingswisseling
2) Op een dag, lang geleden in 1997, was ik in een negatieve bui, ondergedompeld in het materialistische leven van elke dag. Ik nam even pauze op mijn werk en ging naar een bekende boekwinkel in Valencia om een paar esoterische boeken te zoeken. Ik had onlangs bedacht dat het een goed idee zou zijn om een beetje te reizen en alles te vergeten, dus ging ik in de boekhandel naar de kaartenafdeling. Daar begon ik me angstig en ongemakkelijk te voelen. Ik voelde dat er iets niet goed was, dus ging ik bij die afdeling weg en naar de esoterische afdeling.
Op dat moment kwam een jong stel de boekwinkel binnen en liep naar waar ik was. Het was een ongelooflijk stel; vol vrolijkheid, liefde, aandacht, schoonheid zoals ze met elkaar omgingen. Op een bepaald moment had ik het gevoel dat dit Maitreya en de Meester Jezus zouden kunnen zijn. Het gezicht van de man leek op het gezicht van Maitreya zoals hij in Nairobi verscheen.
Hij vroeg om twee boeken over pranayama van twee schrijvers van wie ik wist dat zij ze niet geschreven hadden. Ik keek hem aandachtig aan en hij keek ook naar mij. Hoewel ik dacht dat hij Maitreyea was durfde ik niet tegen hem te praten. Het was alsof de tijd stilstond.
Ik werd plotseling teruggeroepen op mijn werk en moest dus even weg. Ik kwam terug in de boekwinkel, erg opgewonden. Ik zag dat het stel wegging. Ik keek naar de man en het was vreemd omdat zijn ogen alleen pupillen waren.
Waren zij bijzondere mensen?
J.L.A., Valencia (Spanje).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘man’ Maitreya was en de ‘vrouw’ de Meester Jezus.

Chef-kok vindt ‘GOD’ in aubergine

Een chef-kok in een restaurant in Louisiana (VS) zette het mes in een aubergine en vond het woord ‘GOD’ gespeld in de zaden binnenin. Jemarcus Brady van Gino’s Restaurant in Baton Rouge noemde het “wonderbaarlijk” wat hij op 7 juli 2014 zag. Brady vertelde dat zijn geloof hem door moeilijke tijden heen geholpen heeft. “Hij laat mij zien: ‘Hallo, Ik besta echt’ en dat is het enige waar ik op kan bouwen.” (Bron: huffingtonpost.com, wafb.com)
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het woord ‘God’ door de Meester Jezus werd gemanifesteerd.)

Milaan, Italië — Op 6 juli 2014 werd een groep helder stralende ufo’s in formatie waargenomen. Op een bijna 10 minuten durende video zijn de ufo’s te zien die van helderheid en vorm veranderen en zich in formatie door de lucht voortbewegen. (YouTube: Antonio Urzi Simona Sibilla)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de ufo’s ruimtevaartuigen van Mars zijn.)

Graancirkel in Duitsland

Op 28 juli 2014 verscheen er een spectaculaire graancirkel in een tarweveld nabij Raisting (Beieren, zuid-Duitsland), met een doorsnede van 75m. De boer van het veld, Christop Huttner, staat voor een raadsel hoe het gemaakt werd. Duizenden hebben het veld bezocht om het patroon zelf te zien en denken dat het niet door mensen gemaakt kan zijn.
“Dit is een technologie die wij nog niet meester zijn,” aldus een bezoeker aan de krant. “Zij willen ons laten zien – we zijn hier, we houden van jullie.” (Bron: ABC News, USNews.com)
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat dit een authentieke graancirkel is gemaakt door een ruimtevaartuig van Mars.)

Screensaver

Mijn moeder werd met kanker in het ziekenhuis opgenomen en we zaten op een bank in het park bij het ziekenhuis te praten. Terwijl ik mijn telefoon in mijn tas deed, was de camera nog aan en ik zag regenbogen die over het scherm speelden, maar ik dacht dat het met de lens te maken had. Later die dag toen ik door mijn telefoon bladerde, merkte ik deze opname op. Het verstand zegt me dat het een werking van de lens is, maar ik zou graag geloven dat mijn gebeden verhoord werden en er iemand was die mijn moeder hielp.
L.M., Novo Mesto (Slovenië).
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat dit een teken was dat uw moeder door Maitreya geholpen zou worden.)

Deze foto (boven) van zijn ex-vrouw N., ingezonden door P.C., werd in 2003 in Satele (in de buurt van Monterrey, Mexico) genomen en laat een zegening van de Meester Jezus zien.

Gebed verhoord

Eind december 2012 merkte mijn moeder dat ze haar amulet van de Zenkoji-tempel had verloren. Volgens de tempel zal de kleur ervan in goud veranderen wanneer je gebed verhoord is. Tot dan had zij meer dan twee jaar lang iedere dag met de amulet gebeden voor wereldvrede en geluk voor iedereen door mantra’s zoals ‘De Grote Aanroep’ op te zeggen en Maitreya’s ‘hand’-kaart aan te raken. Mijn ouders hebben overal in huis gezocht, maar konden hem niet vinden. Een paar dagen later werd de amulet gevonden op een schoenendoos bij de entree van het huis en het schijnt dat de helft ervan in goud veranderd is, en dat de helft van haar gebed werd verhoord. Wie manifesteerde het?
Naam bij de redactie bekend, Chiba-ken (Japan).
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat Maitreya het goud op de amulet manifesteerde.)

Regenboogzegening

Op 14 oktober 2012 om 5 voor half 11 ’s morgens nam een vriendin foto’s van een regenboog boven het strand bij de Noordzee. Haar hond was dicht bij deze plek en op een van de foto’s wees het lichaam van de hond een andere kant op dan zijn kop die naar iets onzichtbaars gedraaid was. Toen mijn vriendin thuiskwam en de foto’s op haar computer zette, was op één een groot grijs ronddraaiend voorwerp te zien. Zij vroeg wat ik ervan dacht en ik vertelde dat het een ufo was. 1) Was het een ufo en waar kwam hij vandaan? 2) Nam haar hond hem waar en keek hij daarom in de richting van de ufo?
S.W., Roosendaal, Nederland.
(De Meester van Benjamin Creme verklaart dat 1) de ufo een ruimtevaartuig van Venus was. 2) Ja, waarschijnlijk.)

Foto ingezonden door M.P.R. (Londen), genomen toen hij nog een kleine jongen was, toont een lichtzegening van de Meester Jezus.

een compilatie

Hier volgt een selectie uit citaten met betrekking tot het thema ‘Het werk van wederopbouw‘. De citaten zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus en Maitreya’s Leringen — de Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt en Share International ) en Benjamin Creme.

Wanneer Ons gelaat gezien wordt, zullen jullie ook de begintijd zien van veranderingen die de wereld zullen transformeren. De veranderingen zullen niet allemaal tegelijk plaatsvinden, maar spoedig zullen de eerste stevige slagen van rechtvaardigheid en vrijheid worden toegediend, die aan stuwkracht zullen winnen naarmate de maanden en jaren voorbij flitsen. Uiteindelijk zal alles worden vernieuwd en zullen de volkeren van de wereld een schonere en gezondere lucht ademen. Voor deze reusachtige taak is moed vereist. Aan vele uitdagingen moet het hoofd worden geboden. Het is niet eenvoudig om een wereld totaal te veranderen, noch om een nieuwe te bouwen op de ruïnes van het verleden. Wees daarom moedig en herbouw jullie wereld. Leg je angst af en verwelkom de toekomst met open armen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het pad naar de toekomst’)

Mijn taak is eenvoudig: jullie de weg wijzen. Jullie, Mijn vrienden, hebben de moeilijke taak een Nieuwe Wereld te bouwen, een Nieuw Land, een Nieuwe Waarheid; maar samen zullen we zegevieren. (Maitreya, Boodschap nr.15)

De eerste stap is het delen van de hulpbronnen van deze aarde, want als we dat niet doen, zullen we onszelf vernietigen. Zo simpel ligt dat. We hebben een vrije wil. Maitreya zal niet naar voren komen om zeker te stellen dat we onszelf niet vernietigen. Hij zal ons de volgende alternatieven voorleggen: doorgaan volgens onze oude, hebzuchtige, egoïstische, wedijverige gewoonten uit het verleden en onszelf vernietigen, of accepteren dat we één zijn, het beginsel van samen delen aanvaarden en toepassen, rechtvaardigheid creëren in de wereld en derhalve vrede, en onder Zijn inspiratie beginnen aan de opbouw van de schitterendste en mooiste beschaving die deze wereld ooit gekend heeft. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III)

Ik ben gekomen om jullie de mogelijkheden te tonen die voor jullie, als zonen van God, in het verschiet liggen. Mijn hart kent jullie antwoord, vertelt Mij jullie keuze, en verwekt grote blijdschap. Mijn vrienden, Mijn mensen zijn overal, en bereiden zich voor op de Nieuwe Wereld. Hun taak is groot, hun last zwaar, hun kans ongekend. Velen zien nu de weg voorwaarts, houden de mensen het Licht van de Waarheid voor, leren de mensen te delen en lief te hebben, elkaar zorg toe te dragen en te vertrouwen. Velen staan nu open voor deze goddelijke aspecten, en roepen om de herstructurering van jullie wereld. Mijn Kracht staat achter hen. Mijn Liefde inspireert hen. Mijn Wil leidt hen. Op deze manier leid Ik jullie het Nieuwe binnen. (Maitreya, Boodschap nr.137)

In de aangelegenheden van de mens klinkt een nieuw geluid, verwoord door enkele gevoelige geesten onder de leiders van de naties. Steeds meer zal die stem uitdrukking geven aan de eerste noden van onze tijd: vrede, verdraagzaamheid, vergeving van vroeger onrecht, samenwerking en samen delen ten gunste van allen. Die stem zal klinken vanuit het hart en het denken van allen die hun medemensen liefhebben, en een onoverwinnelijke eis stellen voor de wederopbouw en vernieuwing van de wereld. Die stem is de stem van de nieuwe tijd. Het is de stem van Maitreya. Voeg jullie stem bij die aanzwellende roep om vrede en gerechtigheid en word je bewust van jullie plaats in de geschiedenis. Een nieuwe wereld is in de maak en vereist de betrokkenheid van allen: allen hebben een taak in deze grote onderneming; niemand hoeft zich te jong of te oud te voelen om hardop lucht te geven aan zijn aspiraties. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De stem van Maitreya’)

Wanneer de krachten van vooruitgang hun verlangen naar verandering te krachtig zouden najagen, zouden ze alles wegvagen wat thans bestaat, zowel het goede als het slechte. Dit proces vindt aan het begin van elk nieuw tijdperk plaats, omdat de oude energieën afnemen; de structuren kristalliseren en beginnen onvermijdelijk in te storten. De behoudzuchtigen willen deze structuren instandhouden, zowel de slechte als de goede delen, en verandering zo lang mogelijk tegenwerken. Niet alle structuren zijn slecht omdat ze uit het verleden stammen. We moeten het beste van het verleden behouden en daar het nieuwe op baseren. (Benjamin Creme, ‘De Grote Aantocht’)

Zonder twijfel staan de krachten van chaos op het toppunt van hun macht. Deze overheersing zal van korte duur zijn, daar de krachten van wederopbouw hun weldadige invloed doen gevoelen. Nieuwe energieën inspireren tot nieuwe ideeën en idealen en deze zijn het die het raamwerk van het menselijk leven veranderen. Zie uit naar de tekenen van de nieuwe ordening: Verdraagzaamheid en Goede wil; Democratie, Rechtvaardigheid en Samen-delen; Samenwerking en Onderlinge afhankelijkheid. Dit zijn de tekenen van de Nieuwe Tijd, waarin de mens waardig en vrij zal rondgaan. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het nieuwe leven’)

Mijn Komst zal deze wereld transformeren, maar het belangrijkste herstelwerk moet worden gedaan door jullie. Ik ben slechts de Architect van het Plan. Jullie, vrienden en broeders, zijn de bereidwillige bouwers van de stralende Tempel der Waarheid. Ik zal jullie de Sleutel geven tot die Tempel; en door daar binnen te gaan, zullen jullie God kennen. (Maitreya, Boodschap nr.65)

Iedereen, ook wie niet met religieuze zaken bezig is, zal uiteindelijk het besef delen van een geestelijke basis van het leven. Op welk terrein van menselijke activiteit men ook werkzaam is (de politiek, de wetenschap, de opvoeding of de kunst), men zal proberen om uitdrukking te geven aan deze aangevoelde innerlijke waarheid, en een cultuur en beschaving opbouwen die een directe weergave is van de ervaring dat God, de Mens en de Natuur Eén zijn. Dan zal openbaring op openbaring volgen, totdat we de kennis zullen bezitten die ons de geheimen van het leven zelf zal onthullen en die ons bewuste, scheppende medewerkers zal laten worden van God. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. I)

Het verheugt Mij opnieuw tot jullie te kunnen spreken, en jullie te vertellen dat Ik kom om jullie met Mij mee te nemen naar het Nieuwe Land – het Land van Liefde, het Land van Vertrouwen, van Schoonheid en Vrijheid. Ik zal jullie daarheen brengen als je Mij kunt volgen en aanvaarden, Mij laten leiden en gidsen. En als dit zo is, zullen wij samen een Nieuwe Wereld bouwen: een wereld waarin de mensen kunnen leven zonder vrees, zonder wantrouwen, zonder verdeeldheid; waarin ze samen de overvloed van de Aarde delen, samen de Zegen kennen van Eenheid met onze Bron. Dit alles kan jullie deel zijn. Jullie hoeven slechts de eerste stappen te zetten, dan kan Ik de leiding nemen. (Maitreya, Boodschap nr.3)

Velen verwachten dat Maitreya en de Meesters alle onrecht zullen herstellen en de wereld zullen transformeren. Dat Zij de weg zullen wijzen, zullen leiden en inspireren, kan niet worden weerlegt. Dat Hun licht en wijsheid aan de mensheid ten dienste gesteld zullen worden, is eveneens waar. Maar het werk van transformatie moet worden ondernomen door de mensheid zelf, in blijmoedige aanvaarding van de vereiste veranderingen en opofferingen. Alleen door die bereidwillige aanvaarding kunnen de veranderingen plaatsgrijpen en de voorwaarden scheppen voor een nieuw en beter leven voor de mens. Om voor te gaan en de fundamenten te leggen voor de nieuwetijdsstructuren, verschijnen thans de getrainde architecten van de komende beschaving. Herken hen aan hun verlangen om te dienen, hun wijsheid en hun geopenbaarde liefde. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De verschijning van grote dienaren’)

De ongelooflijk machtige internationale banken en financiële instituten zullen als laatste het feit accepteren dat een volledige verandering van het mondiale financiële en economische bestel onontkoombaar is. Om deze hindernis te nemen heeft de Hiërarchie al plannen gereedliggen, die direct kunnen worden uitgevoerd, voor de reorganisatie van de financiële en economische wereldorde. Een groep hoge Ingewijden, die als economen, industriëlen en financiële deskundigen veel ervaring en succes op hun eigen gebied hebben, werkt samen met de Hiërarchie en heeft een reeks blauwdrukken ontwikkeld, samenhangende plannen voor alternatieven, als oplossing voor de problemen van herverdeling die ten grondslag liggen aan de huidige wereldcrisis. Deze kunnen en zullen snel worden uitgevoerd wanneer de noodzaak ervan wordt begrepen en aanvaard, en die aanvaarding zal aan de verenigde naties van de wereld worden opgedrongen door de inmiddels geïnformeerde publieke opinie. (Benjamin Creme, De Wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid)

De energie van de Avatar van Synthese werkt in feite door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heen en brengt de landen langzaam maar zeker tot elkaar. Het is een van de belangrijkste samenwerkingsverbanden waardoor deze energie stroomt. Wij zien de beperkingen van de Verenigde Naties, maar de VN-agentschappen verrichten geweldig werk in de wereld en doen dit al sinds hun oprichting, op alle gebieden – economisch, ecologisch, medisch en sociaal; geweldig werk op het gebied van wederopbouw en reorganisatie. We moeten deze gezamenlijke bijdrage van de landen aan de leniging van de wereldnood niet onderschatten. Dit gevoel van medeleven is volkomen nieuw in de wereld en een onbetwistbare aanwijzing dat het Plan zich voltrekt. (Benjamin Creme, De Wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid)

Op dit moment van planetaire crisis beseffen slechts weinigen hoe zwaar de taken zijn waarvoor de Hiërarchie en de mensheid zich gesteld zien; nog minder zien de omvang van het werk van transformatie waar deze wereld om vraagt. Maar er zijn grote krachten van wederopbouw aan het werk, en weldra zal het bewijs voor allen zichtbaar zijn. Nu reeds zijn er talrijke veranderingen die niemand kan ontkennen. Steeds meer beseffen de volkeren van de wereld dat hun bestemming hen verbindt, dat niemand aan de eisen van de tijd kan ontkomen. Spoedig zullen de meeste volkeren een nieuw model aanvaarden, een nieuwe verkondiging van hun gemeenschappelijke erfdeel en toekomst, en dit als grondwet vastleggen. Zo zal een nieuw tijdperk beginnen in de lange evolutie van de mens. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Een nieuw tijdperk is begonnen’)

Het moment is nabij dat de Nieuwe Wereld zal worden gezien, het Land van Liefde genaderd, de Stad van Waarheid gebouwd. Neem Mijn hand, Mijn vrienden, en laten wij samen bouwen. (Maitreya, Boodschap nr.89)

De wereld is diep verontrust door de excessen van het Israëlisch-Palestijnse conflict. Share International wil de situatie zo evenwichtig mogelijk voorleggen in overeenstemming met wat Maitreya, denken wij, zou bepleiten. Een duurzame en vreedzame oplossing kan alleen gebaseerd zijn op rechtvaardigheid voor allen.
Onze correspondenten en de redactie hebben daarom een aantal interviews, artikelen en commentaren bijeengebracht die een waaier van standpunten geven, evenals enig inzicht in de rol van de Verenigde Staten.
We realiseren ons dat onze bijdrage aan dit complexe probleem niet het laatste woord is. Benjamin Creme heeft in een aantal van zijn boeken, evenals in dit maandblad, opgemerkt dat ofschoon er naar een oplossing en verzoening gestreefd moet worden, “Maitreya Zelf nodig zal zijn om deze verzoening tot stand te brengen”.

interview met Hanan Ashrawi door Andrea Bistrich

Hanan Ashrawi, academica en politiek activiste, is een van de bekendste vertegenwoordigers van het Palestijnse standpunt; ze heeft sinds eind jaren 80 een doeltreffende rol gespeeld in de vertegenwoordiging van de Palestijnen tijdens de vredesonderhandelingen. Ze diende als officieel woordvoerder van de Palestijnse delegatie in het vredesproces in het Midden-Oosten en is lid van het uitvoerend comité van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO). In 1998 richtte zij de Miftah-beweging op – een initiatief dat streeft naar respect voor de Palestijnse mensenrechten, democratie en vrede – en is sindsdien haar secretaris-generaal. Dr. Ashrawi heeft talrijke internationale prijzen ontvangen voor haar inzet voor vrede, mensenrechten en democratie, zoals de Olof Palme-prijs, de Verdediger van de Democratie-prijs, de Jane Addams International Women’s Leadership Award, de Distinguished Alumna Award van het Vrouwencentrum van de Universiteit van Virginia, de Internationale Mahatma Gandhi-prijs voor Vrede en Verzoening, en de Sydney Peace-prijs. Ze is ook de auteur van verschillende gedichten, korte verhalen, artikelen en boeken over de Palestijnse cultuur en politiek.
Andrea Bistrich heeft haar twee keer telefonisch geïnterviewd voor Share International. Het eerste interview vond eind augustus 2013 plaats, maar werd nog niet eerder gepubliceerd. Het tweede interview was in juni van dit jaar – bijna een jaar later. Mevrouw Ashrawi’s grimmig realistische inschatting van de situatie in 2013 bleek een voorbode van de huidige crisis.

AUGUSTUS 2013
Share International: Denkt u dat Israël inderdaad klaar is voor onderhandelingen?
Hanan Ashrawi: Ik denk dat, zoals gebruikelijk, ze besprekingen willen om hun eigen belang te dienen, een proces dat almaar door zou kunnen gaan zonder enige relatie met de werkelijkheid en dat ze gebruiken als dekmantel om hun illegale activiteiten voort te zetten. En in de tussentijd kunnen ze volledig straffeloos doen wat ze willen. De Amerikanen maken hun in elk geval niet duidelijk dat ze niet alleen de besprekingen ruïneren, maar ook de kans op vrede. Dit is een zeer ernstige situatie en ik denk niet dat de gesprekken nog geloofwaardig en echt integer zijn, omdat Israël precies het tegenovergestelde doet van wat nodig is en het doel van de gesprekken volledig ondermijnt.

SI: Hoe zou u verder willen gaan? Wat zijn de belangrijkste zaken die u van plan bent ter tafel te brengen?
HA. De agenda voor de besprekingen over de permanente status is er al twintig jaar. Jeruzalem, de grenzen, de nederzettingen, vluchtelingen, water, veiligheid – dit zijn allemaal punten van de agenda voor besprekingen over de permanente status, die ze natuurlijk al jaren geleden hadden moeten uitvoeren. Over deze dingen hoeft niet opnieuw te worden onderhandeld, ze moeten worden uitgevoerd. Er moet een einde aan de bezetting komen: de grenzen van 1967 en, natuurlijk, het stoppen met alle nederzettingactiviteiten, het vrijlaten van gevangenen, het respecteren van aangegane verbintenissen en overeenkomsten die Israël niet heeft geïmplementeerd.
Het punt is dat we niet geïnteresseerd zijn in voorschotten op zich of onderhandelingen waarmee Israël alleen maar tijd wint en er alleen maar eindeloos gepraat wordt. We hebben een bindend tijdschema nodig. We willen ook dat Israël handelt op een manier die aansluit bij de vereisten voor vrede en het internationaal recht.

SI: Toen VN secretaris-generaal Ban Ki-moon eerder deze maand Jeruzalem bezocht, zei hij dat hij hoopte dat beide partijen, Israël en de Palestijnen, zich de erfenis van de heer Rabin zullen herinneren en een twee-staten-oplossing zullen realiseren.
HA: Ja, ik weet het. Iedereen zegt dit, iedereen heeft het over de twee-staten-oplossing, iedereen wil vrede, maar het punt is dat niemand ingrijpt of stappen neemt om een eind te maken aan de Israëlische schendingen en straffeloosheid. En het moet niet slechts bij woorden blijven, het moet niet bij gesprekken blijven – het gaat om daden die in lijn zijn met de besprekingen. Als je een twee-staten-oplossing wilt, moet je de Israëli’s laten stoppen met het vernietigen van de kans op een levensvatbare Palestijnse staat. Maar niemand doet dit echt.

SI: Welke rol en verantwoordelijkheid ziet u hier voor de VN?
HA: De VN hadden vanaf het begin een grotere rol moeten krijgen. Het komt mij voor dat ze worden buitengesloten of dat een van de vier partners in dat kwartet niet veel gedaan heeft. Wij zijn van mening dat de VN resoluties moeten aannemen die bindend zijn. Het is immers het huis van de mondiale wetgeving en moet de wil van de internationale gemeenschap uitdrukken. Wij menen dat de erkenning van de Palestijnse staat, ook al is het slechts als waarnemer*, als een onafhankelijke, volledig soevereine staat, de Palestijnse zaak sterker zal maken en een einde zou maken aan de Israëlische poging om ons land af te schilderen als betwist gebied in plaats van als bezet Palestijns gebied. Het zou ook de grenzen van 1967 vaststellen met Jeruzalem als hoofdstad, en ga zo maar door. En het zou ons in staat stellen ons aan te sluiten bij internationale organisaties en toe te treden tot decreten en conventies die dit zouden bekrachtigen.
De VN hebben dus een belangrijke rol, want het is de thuisbasis van de internationale gemeenschap. Helaas gebruiken de VS meestal hun vetorecht en proberen druk uit te oefenen op verschillende landen en gebruiken dwangmiddelen om Israël de ruimte te geven zijn beleid van unilateralisme en machtspolitiek na te streven.

SI: Iedereen spreekt over vrede – maar hoe zit het met rechtvaardigheid? Wat betekent rechtvaardigheid in het dagelijks leven van de twee naties? Dit is niet echt een onderwerp dat in de media wordt besproken.
HA: Dat is het punt! Daar draait het om. Ik ben blij dat u dit noemt. Dat er een bezetting is – het is illegaal, het is wreed, onrechtvaardig, het is constante agressie en schending van een hele natie. Wij zijn een natie in gevangenschap. Maar iedereen benadert het probleem alsof het gewoon een kwestie van onderhandelen is – de onbalans van de macht wordt niet gezien, de inzet van macht wanneer je een bezetter hebt en een bezet land. Iedereen denkt dat er een eenvoudige oplossing is als de twee partijen maar praten. Hoe kun je praten als er een sterke partij is die zijn macht tegen de zwakkere partij gebruikt? Wat er daarom ook uit deze onrechtvaardige situatie voortkomt, het zal niet rechtvaardig zijn! Gerechtigheid moet door wettelijke, menselijke en morele oplossingen worden gewaarborgd.

SI: Denkt u dat het Israëlisch-Palestijnse conflict wellicht de oorzaak is van de voortdurende uitbarsting van geweld en oorlog in de regio?
HA: Zoals bekend bevindt de hele regio zich in een overgangsperiode die per definitie instabiel is, wat vaak zeer gevaarlijk en onvoorspelbaar kan zijn. In plaats van de situatie op zich te bezien en te proberen tot een overeenkomst te komen die een zekere stabiliteit teweeg zou brengen, voert Israël een beleid waardoor de instabiliteit en het geweld toenemen en verergeren, en natuurlijk extremisme aanmoedigt. De enige manier om met de situatie om te gaan is te proberen tot een overeenkomst te komen die de langdurige bezetting en de situatie van onrecht beëindigt en tot een vorm van rechtvaardigheid en stabiliteit zal leiden.

JUNI 2014
Een jaar na het interview met Hanan Ashrawi had Share International de kans om haar te spreken over de laatste ontwikkelingen. In een kort telefoongesprek waarschuwde Dr. Ashrawi dat de situatie in het Midden-Oosten op het moment zeer gevaarlijk is. (De maand erna, op 7 juli, begon Israël, aangewakkerd door de escalatie van geweld aan beide zijden, het bombarderen en erop volgend de invasie van Gaza.)

SI: Toen wij elkaar in augustus vorig jaar spraken, was u druk bezig met de voorbereidingen voor de vredesbesprekingen. Nu zijn ze stilgelegd. Kunt u iets zeggen over wat er bereikt is in de maanden van onderhandelen, sinds die vorig jaar begonnen?
HA: Het was rampzalig en het heeft veel gekost. Israël heeft de vredesbesprekingen gebruikt om er een nederzettingcampagne van te maken: om meer land in te pikken, meer nederzettingen te bouwen, Jeruzalem te annexeren en haar karakter te veranderen, zelfs om het gebruik van geweld te verhevigen en Palestijnen te doden. De vredesbesprekingen waren schadelijk voor de Palestijnse rechten. Ze hadden zelfs het tegenovergestelde effect, bijvoorbeeld toen Israël terugkwam op zijn verplichtingen of van de besprekingen wegliep, was het heel duidelijk dat het een onzekere situatie wilde creëren en tijdens de gesprekken de Palestijnen voortdurend probeerde te provoceren.

SI: Waarom is de consensusregering in Palestina juist nu geformeerd – na jaren van conflicten en verschillen tussen de twee facties?
HA: De regering van nationale eenheid was iets waar we lange tijd aan gewerkt hebben en de omstandigheden waren nu gunstig omdat de noodzaak aan beide kanten bestond, maar vooral omdat de gesprekken een fase bereikten waarin het mogelijk was. En het is een dringende eis van de kant van het Palestijnse volk…

SI: Op dit moment, zo lijkt het, is er een groeiend besef dat het beëindigen van het Israëlisch-Palestijnse conflict niet meer zo cruciaal voor de regio is als het ooit was. Velen twijfelen eraan dat de opkomst van een aparte Palestijnse staat enig effect zou hebben op de dynamiek van wat er in Syrië of Egypte of Irak gebeurt. Wat is uw mening hierover?

HA: Welzeker, als we het einde van de Israëlische bezetting bewerkstelligen, zou je één bron van deze minachting, woede en extremisme in de hele regio wegnemen. Als de Palestijnen hun recht op zelfbeschikking krijgen en hun vrijheid, zal dat de dynamiek van de hele regio veranderen…

“Ik ben een rabbijn in de rouw omdat het judaïsme door Israël vermoord wordt” is de roerende en meeslepende titel van een artikel van rabbijn Michael Lerner, de bekende en openhartige redacteur van het tijdschrift Tikkun. Hieronder volgt een aantal citaten uit rabbijn Lerners oorspronkelijke artikel dat op 4 augustus 2014 op Tikkun.org en salon.com gepubliceerd is.

…Los van wie de schuld krijgt van de schendingen van het staakt-het-vuren of van “wie er begon” met deze recente hervatting van een strijd die ten minste 140 jaar oud is, is het meelevende en op liefde gerichte judaïsme dat duizenden jaren een bindende factor is geweest een van de voornaamste slachtoffers van de oorlog tussen Israël en Hamas. Ook al trekt Israël zijn troepen uit Gaza terug — waarbij het een enorme verwoesting achterlaat met meer dan 1800 doden in Gaza en meer dan vierduizend gewonden zonder toereikende medische voorraden door de aanhoudende blokkade van Israël — de Israëlische premier Netanyahu weigert over een staakt-het-vuren te onderhandelen uit angst dat hij als “zwak” gezien zou worden als Israël toe zou geven aan de eis van de inwoners van Gaza om een einde te maken aan de blokkade en duizenden Palestijnse ontvoerde gevangenen vrij te laten die in strijd met hun mensenrechten in Israëlische gevangenissen vastgehouden worden.
Laat me uitleggen waarom het gedrag van de Israëli’s jegens de Palestijnen, niet alleen tijdens deze recente aanval maar ook gedurende de afgelopen tientallen jaren waarin Israël zijn bezetting van de Westoever en de blokkade van voedsel en bouwmaterialen naar Gaza militair kracht bijzet, en het toejuichen van dit gedrag door joden in de hele wereld, het judaïsme vernietigt en een nieuw soort jodenhaat opwekt bij mensen die nooit eerder iets tegen joden hadden (om maar te zwijgen van versterking van het al bestaande antisemitismekamp, dat joden zou blijven haten, ongeacht wat Israël of de joden wel of niet doen).
… [A]ls redacteur van Tikkun publiceerde ik artikelen die het officiële verhaal over hoe Israël ontstaan is in twijfel trokken, en beschreef ik wat zijn rol was bij het gedwongen uitzetten van tienduizenden Palestijnen in 1948 en het toestaan van joodse terroristische groepen onder bevel van (de latere Israëlische premiers) Menachem Begin en Yitzhak Shamir om gegronde angst te scheppen, wat honderdduizenden andere Palestijnen ertoe bracht te vluchten voor hun leven. Ik heb ook grote kritiek gehad op degenen die kritiek op Israël als dekmantel gebruikten voor antisemitisme, alsof joden aan hogere normen moeten voldoen dan die van hun eigen land of andere landen. Ik heb mezelf altijd voorgehouden dat de overheersende menselijkheid van het joodse volk en het meelevende element in de Thora zichzelf zouden herstellen als Israël zich eenmaal veilig voelde.
Het geloof dat de Israëlische goedheid uiteindelijk de overhand zou krijgen, begon de afgelopen acht jaar te tanen, toen Israël het door Saoedi-Arabië geleide vredesinitiatief negeerde, weigerde zijn uitbreiding van de nederzettingen op de Westoever stop te zetten en Gaza een economisch verpletterende blokkade oplegde. Dit werd allemaal gedaan ondanks het feit dat de Palestijnse Autoriteit geweldloosheid stimuleerde, actief met de Israëlische ordestrijdkrachten samenwerkte om elke aanval op Israël te voorkomen, en verzoening en vrede zocht.
Het door Saoedi-Arabië geleide vredesinitiatief dat door Israël zelfs nooit beantwoord werd, zou Israël de erkenning die het lang heeft gezocht, hebben verleend, de vijandigheden beëindigd en Israël een erkende plaats in het Midden-Oosten hebben gegeven (hoewel het enige onvolmaaktheden had, was het een genereuze eerste stap in de richting van een realistisch vredesakkoord met alle Arabische staten in de regio). Zelfs Hamas, wiens weerzinwekkende handvest om Israëls vernietiging riep, had besloten de realiteit van Israëls bestaan te aanvaarden, en terwijl het onmachtig was diens “recht” op bestaan te omarmen, stemde het toch in met een verzoening met de Palestijnse Autoriteit als ook om in die context te leven binnen de voorwaarden die de PA met Israël zou overeenkomen. Dit alles werd genegeerd door de meeste Israëli’s, die bereid waren het leed van de Palestijnen onder de bezetting of van de mensen in Gaza die door de blokkade van Israël langzaam tot grote armoede gebracht werden te negeren; zonder geweld richten de Israëli’s zich erop de Silicon Valley van het Midden-Oosten te worden en kozen een conservatieve regering die de supporters onder de christelijke zionisten, de Amerikaans-joodse gemeenschap en een superinschikkelijk en kruiperig Amerikaans Congres zou kunnen bekoren, waar elke grote politieke partij wedijvert om de onverdraagzaamste te lijken.
In plaats van de nieuwe mogelijkheid tot vrede die de verzoening tussen de Palestijnse Autoriteit (PA) en Hamas bood, te omarmen – de Israëlische regering had het belang van onderhandelen met de PA immers jarenlang gebagatelliseerd juist omdat een vredesakkoord met hen Hamas nog steeds de ruimte zou hebben gegeven om zijn oorlogsplannen uit te voeren – gebruikte de Israëlische regering het als reden om de vredesonderhandelingen totaal af te breken en toen, in een ongelooflijk cynische manoeuvre, gebruikte het de brute en walgelijke moord op drie Israëlische tieners (door een schurkencel in Hamas die de verzoeningspogingen met Israël probeerde te ondermijnen door nieuwe angst in Israël te zaaien) als voorwendsel voor een wilde aanval op de burgers van de Westoever, met de arrestatie van honderden sympathisanten van Hamas en een escalatie van drone-aanvallen op de stellingen van Hamas binnen Gaza. Toen Hamas antwoordde met het afschieten van raketten richting burgerdoelen in Israël (die door Israels ‘IJzeren Schild’ ondoeltreffend en daarmee merendeels symbolisch waren) gebruikte de regering van Netanyahu dit als een excuus om een meedogenloze aanval op Gaza in te zetten…

Ik heb veel compassie voor beide volken. Leden van het joodse volk zijn slachtoffer geweest van 1600 jaar onderdrukking in Europese landen en honderden jaren van apartheidachtige omstandigheden in islamitische landen, en werden geconfronteerd met een wereld die meestal weigerde ons te helpen of de deuren voor ons als vluchtelingen open te zetten toen we het slachtoffer van een volkerenmoord waren. De trauma’s van dat verleden zijn nu nog steeds bepalend voor het bewustzijn van veel joden. Joden verdienen medeleven en hebben heling nodig. Evenzo bepaalt de ontheemding van de Palestijnen tijdens de stichting van de staat Israël (bekend als de noodlottige Al-Naqba) na 66 jaar nog steeds het bewustzijn van veel Palestijnen. Maar deze trauma’s spreken Israëls gedrag en dat van Hamas niet vrij, hoewel ze relevant zijn voor degenen van ons die het pad van sociale heling en transformatie zoeken…

En dit is precies waar de Amerikaans-joodse gemeenschap en de joden over de hele wereld een draai gemaakt hebben die rampzalig is – van de Israëlische natie-staat een “joodse staat” te maken en Israël een afgod te maken die aanbeden moet worden in plaats van een politieke entiteit zoals ieder andere politieke entiteit, met sterke kanten en diepe gebreken, een politieke entiteit die verantwoordelijk gehouden moet worden voor haar systematische schendingen van de rechten van de mens.
Helaas hebben te veel joden een verhouding tot Israël niet als staat maar als een soort heilige werkelijkheid.
Door hun aanbidding van de staat moeten joden het judaïsme wel veranderen in een hulpmiddel van ultranationalistische blindheid. Iedere daad van de staat Israël tegen het Palestijnse volk wordt gezien als door God zelf goedgekeurd. Iedere sabbat worden voor joden over de hele wereld en voor het welzijn van Israël gebeden opgezegd maar niet voor onze Arabische neven. De suggestie alleen al dat we ook zouden moeten bidden voor het welzijn van Palestijnse mensen wordt gezien als ketterij en bewijs dat ze “zichzelf hatende joden” zijn…

Boven alles treur ik om al het onnodige lijden op deze planeet, om de Israëlische slachtoffers van terrorisme, om de Palestijnse slachtoffers van Israëlische terreur en onderdrukking, de slachtoffers van Amerika’s misplaatste oorlogen in Vietnam, Afghanistan en Irak, de slachtoffers van Amerika’s schijnbaar eindeloze oorlog tegen terrorisme, de slachtoffers van zoveel andere gevechten over de hele wereld, en de minder zichtbare maar reële slachtoffers van een mondiaal kapitalistische orde waarin volgens de VN tussen de 8000 en 10.000 kinderen onder de leeftijd van vijf jaar iedere dag sterven aan ondervoeding of ziektes ten gevolge van ondervoeding. En toch bevestig ik dat er nog steeds de mogelijkheid is voor een ander soort wereld, als er maar genoeg mensen in zouden geloven en zouden samenwerken om haar te scheppen.

Zie: Rabbi Michael Lerner, The Left Hand of God: Taking back Our Country from the Religious Right, gebaseerd op een onderzoek naar stress en de psychodynamica van het dagelijks leven in Westerse maatschappijen onder leiding van Lerner gedurende zijn jaren als psychotherapeut en hoofdonderzoeker van het National Institute of Mental Health.

Voor meer informatie: tikkun.org en spiritualprogressives.org

interview met Alison Weir door Felicity Eliot

Alison Weir, voormalig mensenrechtenactivist, lid van het Peace Corps en hoofdredacteur van een Amerikaans weekblad, besloot in 2001, toen het Israëlisch-Palestijnse conflict oplaaide, om zelf poolshoogte te gaan nemen. Ze reisde zelfstandig naar de Palestijnse gebieden, Gaza en de Westoever. Haar onopvallende aanpak loonde: ze kwam in contact met veel Palestijnen en Israëliërs. Weir heeft in veel plaatsen in de Verenigde Staten en in andere landen gesproken, is schrijver van het boek: Against Our Better Judgement: The Hidden History of How the US Was Used to Create Israel (“Tegen beter weten in: de verborgen geschiedenis van hoe de VS gebruikt werden om Israël te creëren”), evenals vele essays en artikelen, en is de oprichter van de website ifamericansknew.org. Felicity Eliot interviewde haar op 5 augustus voor Share International, via Skype.

Share International: Voordat we beginnen wil ik voor de lezer graag een aantal feiten op een rijtje zetten. Mogelijk bent u, vanwege uw werk, beschuldigd van antisemitisme. Mag ik u vragen of u anti-Israël bent?
Alison Weir: Nee, ik ben niet anti-Israël. Ik ben tegen geen enkel mens. Ik ben wel tegen het beleid van de Israëlische regering.

SI: Was u tijdens uw bezoek aan Palestina in 2001 in staat vrijuit met gewone burgers te praten?

AW: Ja; ik heb zoveel mensen gesproken – mensen van alle leeftijden en achtergronden – zowel Palestijnen als Israëliërs. Ik probeerde ook met een camera bij gewelddadige situaties te komen. Zo zag ik hoe het dagelijks leven er werkelijk uitzag voor de burgers, schoolkinderen, ziekenhuismedewerkers, enzovoort. Ik zag afgrijselijke beelden van vernietiging – verwoeste huizen, hele gebieden vernietigd. Ik zag tragedies en verschrikkelijk lijden. Het had een blijvende invloed op me.

SI: Toen u terugkeerde naar de VS wilde u actie ondernemen – wat besloot u te doen?
AW: Wat me het meeste raakte – los van de ellende, pijn en vernieling – was het verschil tussen wat ik zelf had meegemaakt en de verslaggeving van de media in mijn eigen land. Wat mijn landgenoten en ik via de dagelijkse nieuwsbulletins hoorden, was niet wat ik gezien had. De verslaggeving over het conflict kwam totaal niet overeen met de verhalen in de Amerikaanse media.

SI: Richtte u daarom ‘If Americans Knew’ (‘Als Amerikanen eens wisten’) op?
AW: Ja, ik kwam terug en begon te schrijven en spreken over het conflict en richtte If Americans Knew op. Het is een non-profit organisatie die erop gericht is Amerikanen juist te informeren…

SI: Over statistieken gesproken, ik zag op jullie website dat de VS per dag 8,5 miljoen dollar aan Israël geven in de vorm van militaire steun. Per dag? Dat is belastinggeld.
AW: Ja. In de afgelopen 20 jaar zijn de VS langzaam overgegaan van het bieden van economische steun op grotere militaire steun. In 2007 sloten de regering Bush en de Israëlische regering een akkoord over een 10-jarig militair steunpakket vanaf het fiscale jaar 2009 tot 2018, ter waarde van 30 miljard dollar. In 2012 begonnen de VS met het geven van 3,1 miljard dollar per jaar aan Israël – dat is een gemiddelde van 8,5 miljoen dollar per dag. We hebben dat bedrag toegezegd tot het einde van het fiscale jaar 2018. Dit feit is zo verbijsterend dat veel mensen het maar moeilijk kunnen geloven. Overal waar ik openbare lezingen geef trekken mensen dit feit in twijfel en zijn geschokt dit te horen.
Als je er nog een paar andere overeenkomsten bij optelt – de  VS gaven in het fiscale jaar 2014 bijvoorbeeld 504 miljoen dollar aan het gezamenlijke Amerikaans-Israëlische raketafweerprogramma – schenkt de Amerikaanse belastingbetaler dagelijks 9,9 miljoen dollar aan Israël.

SI: Israël lijkt een soort onschendbaarheid te genieten; er zijn bijvoorbeeld bijna 80 VN-resoluties tegen Israël. Waarom? Zijn het de militaire overeenkomsten?
AW: Israël heeft de VS echt in zijn zak – om verschillende redenen. U weet wellicht (en we citeren dit ook op onze website) dat voormalig president Carter heeft gezegd: “Het zou wel haast politieke zelfmoord zijn voor leden van het Congres om een evenwichtige positie in te nemen ten opzichte van Israël en Palestijnen, om te suggereren dat Israël zich moet houden aan de internationale wetgeving of om op te komen voor rechtvaardigheid of de mensenrechten voor de Palestijnen.”

SI: Denkt u dat een mondiale publieke opinie van belang is?
AW: Absoluut. Dat is waarom [Benjamin] Netanyahu zich nu terugtrekt. Natuurlijk, Israël heeft zijn gestelde doel voorlopig bereikt – totdat het volgende doel wordt gesteld. Maar de Israëliërs zijn erg gevoelig voor slachtoffers onder hun eigen mensen – inmiddels loopt het dodental op tot in de dubbele cijfers; daarentegen is het aantal Palestijnse doden opgelopen tot viertallige cijfers. Maar de mondiale publieke opinie en de stem van de kiezer, zelfs op lokaal niveau, zijn van belang. Ik weet dat er Amerikaanse politici zijn die zich meer zouden willen uitspreken tegen het onrecht. Maar ze zullen niets zeggen, tenzij ze zich verzekerd weten van de steun en bijval van het electoraat. Het is dus belangrijk om je volksvertegenwoordiger te laten weten dat jij vindt dat zij iets moeten doen om de situatie te veranderen.
Ik heb het overigens nog niet gehad over het feit dat een relatief klein maar enorm dapper groepje Israeliërs zich binnen Israël inzet voor vrede en rechtvaardigheid voor beide volken…

SI: Ondanks de vertekeningen en vooroordelen in de media is de wereld zich op dit moment ten minste tot op zekere hoogte bewust van de wreedheden en verschrikkingen die de afgelopen vier weken in Gaza hebben plaatsgevonden. Sommige commentatoren hebben het woord “genocide” gebruikt; denkt u dat het van toepassing is?
AW: Ik denk dat genocide een juiste omschrijving is. Toegegeven, het is een geleidelijke genocide. Stukje bij beetje wordt land ingenomen, worden huizen vernietigd, burgers vermoord; vrouwen en kinderen vermoord.

SI: Hamas weigert Israëls recht op bestaan te erkennen. Het lijkt erop dat Israël liever heeft dat Palestina helemaal niet bestaat. Zijn de redenen voor de aanvallen, zoals de ‘Palestijnse raketten’ of ‘de tunnels die Hamas gebruikt’ – alleen maar voorwendselen?
AW: Voordat ik in 2001 naar Palestina ging viel Israël al aan – dat was vòòr de raketten en vòòr de tunnels. Elke keer wordt er een nieuwe reden voor de aanvallen gegeven.
SI: Zou het zin hebben om de plegers van zulke misdaden voor het Internationaal Strafhof te brengen?
AW. Ja. Of het nu succesvol is of niet, het maakt in elk geval internationaal duidelijk dat er mensenrechten geschonden worden en dat het onacceptabel is.

SI: We hebben het nog helemaal niet gehad over de wreedheden, de doden en tragedies van de afgelopen 30 dagen en daarvoor. Ik heb dit met opzet vermeden; ondanks de vooringenomen aard van de berichtgeving in de media zijn op televisieschermen overal ter wereld voldoende afgrijselijke beelden te zien geweest. Op een bepaald punt, nu of ergens in de toekomst, moeten de partijen en de internationale gemeenschap de kwestie van het teruggeven van land aan het Palestijnse volk en het vestigen van twee onafhankelijke staten toch serieus oppakken?
AW: Ja; een terugkeer naar de grenzen van voor 1967 en volledige onafhankelijkheid en rechtvaardigheid voor beide volken.

Alison Weir, Against Our Better Judgement: The Hidden History of How the US Was Used to Create Israel – gebaseerd op nauwgezet onderzoek en bewijsmateriaal, zet de grotendeels onbekende geschiedenis van Amerikaans-Israëlische verhoudingen uiteen en verklaart hoe de VS ertoe werden gebracht met de stichting van Israël in te stemmen.

Zie voor meer informatie: ifamericansknew.org

Ondanks de dagelijkse berichten in de media met schokkende beelden uit Gaza, de Palestijnse Gebieden en Israël bestaan er ook tientallen buitengewoon positieve initiatieven in zowel Israël als Palestina en elders in de wereld, die elk op verschillende manieren bruggen proberen te slaan tussen de twee volken. Er is een breed scala aan groepen, zoals burgerrechtengroepen, vredesgroepen, culturele initiatieven, speelzalen en vredesorganisaties van kinderen, en met doelen die variëren van praktisch tot hoopgevend.
Share International is niet in staat om verslag te doen van al deze initiatieven, maar we publiceren graag de volgende link, die leidt naar een artikel in Yes! magazine waarin 13 van zulke pogingen om te helpen, informeren en te troosten, worden belicht:
https://www.opendemocracy.net/transformation/jen-marlowe/rays-of-hope-in-gaza-13-israeli-and-palestinian-groups-building-peace
Het artikel in Yes! magazine van de in Seattle woonachtige Jen Marlowe, een mensenrechtenactivist, filmmaker en schrijver, eindigt met een boodschap waarin het advies van Maitreya en de benadering van Share International weerklinkt: ‘’Als er al enige hoop op het bereiken van vrede kan zijn, dan zal die moeten groeien uit het werk van deze moedige initiatieven die voortdurend (te midden van bombardementen, beschietingen, raketvuur, onderdrukking, bezetting en belegering) vrede, geweldloosheid, gelijkheid, mensenrechten en menselijke waardigheid bevorderen. Er is geen andere weg voorwaarts.’’
Zie: Rays of Hope in Gaza: 13 Israeli and Palestinian Groups.
Een andere nuttige bron is www.insightonconflict.org. Deze site werkt samen met het Peace NGO forum en benoemt de activiteiten van 100 Palestijnse en Israëlische NGO’s die samenwerken voor vreedzame verhoudingen.

Wereldwijd betogingen voor Gaza
In een ongekend vertoon van eenheid betoogden in juli en augustus 2014 honderdduizenden mensen wereldwijd om uiting te geven aan hun verontwaardiging en ontzetting over de Israëlische bombardementen op en invasie van Gaza.
Er vonden demonstraties plaats in steden van Melbourne tot Montreal, van Santiago tot Chicago, Amsterdam tot Tokio en van Kaapstad tot Hongkong. In landen als Argentinië, Bulgarije, Bahrein, Bangladesh en Bosnië, tot Marokko en Nigeria, op de Filippijnen, in Zuid-Korea, Zweden, Uruguay en Jemen, maar ook in kleinere landen zoals Malta en de Malediven, gingen massa’s demonstranten zwaaiend met spandoeken en vlaggen de straat op uit solidariteit met de bevolking van Gaza.
Op 31 juli betoogden joden in New York stilzwijgend in het centrum van Manhattan tegen het bloedvergieten in Gaza. De demonstranten van wie sommige zwarte en andere witte gezichtsmaskers droegen, kwamen uit verschillende groeperingen en hadden posters bij zich met daarop ‘Beëindig het beleg van Gaza’ en ‘Oorlogsmisdaden’. “Daar joden zich bij deze pro-Palestijnse demonstraties aansluiten, verklaren we dat alles wat er in Palestina gebeurt – de acties van de staat Israël tegen het Palestijnse volk, nu of tientallen jaren terug, deze hele bezetting en onderdrukking – niet door alle joden wordt ondersteund en zeker niet gedoogd door de joodse religie,” aldus rabbijn Dovid Feldman van Neturei Karta International (‘Joden verenigd tegen het zionisme’).
In Zuid-Afrika trokken op 9 augustus, aangevoerd door aartsbisschop Desmond Tutu, naar schatting 50.000 mensen door de straten van Kaapstad; de grootste demonstratie sinds de opheffing van de apartheid die de stad heeft meegemaakt. Demonstranten riepen op tot vrede en deden een beroep op de Zuid-Afrikaanse regering te stoppen met de verkoop van wapens aan Israël.
In het Verenigd Koninkrijk namen op 9 augustus volgens de organisatoren naar schatting 150.000 mensen deel aan de mars in Londen, de grootste pro-Palestijnse demonstratie die ooit gehouden is. (Bronnen: mondo weiss.net: ‘in Foto’s: wereldwijd protest tegen de Israëlische aanval op Gaza’; Stop the War Coalition; The Observer, VK; Irish Times, Ierland)

De nieuwe omgeving door de Meester —, via Benjamin Creme (31 mei 2014)
Wanneer de Meesters Hun historische terugkeer naar de wereld van alledag beginnen, zullen Zij ondervinden dat er veel te doen valt om adequaat in de nieuwe omgeving te kunnen functioneren. Zoals velen weten, is telepathie Hun normale wijze van communicatie, maar om met mensen te werken zullen Zij opnieuw de reeds lang afgeschafte menselijke spraak moeten leren. Vele van jullie Oudere Broeders zijn reeds druk bezig met de problemen van het werken op het stoffelijk gebied. Op deze wijze zal een grotere mate van vertrouwen en werkgemak ontstaan. Bovendien hebben vele Meesters eeuwenlang weinig of geen direct contact met de mensheid gehad en zullen de situatie en manier van werken in alle opzichten dus als nieuw ervaren. Natuurlijk passen de meeste Meesters zich zeer vlug aan en leren snel, maar onvermijdelijk zal de onbekende ervaring van het werken op de uiterlijke gebieden veel van sommige Meesters eisen. Al vele jaren zijn bepaalde Meesters bezig een grote groep discipelen op te leiden voor de moeilijke taak om de plannen – politiek en economisch – van de nieuwe beschaving ten uitvoer te brengen. Deze opgeleide mannen en vrouwen, die bij democratische stemming verkozen zijn, zullen de plannen van de verdergevorderde leden van de Hiërarchie concreet en tot werkelijkheid maken. Zo zal het herstel van de wereld soepel voortgang vinden, naarmate de noden van de volken erkend en aanvaard worden. De taak van herstel is immens en biedt de mensen een veld van dienst aan als nooit te voren. Ontelbare miljoenen die in armoede en gebrek leven moeten de eerste ontvangers zijn van een noodhulpprogramma op een schaal zoals die nooit eerder ondernomen werd. Geleidelijk aan zullen onze reusachtige steden plaats maken voor kleinere met een overvloed aan tuinen en parken. De lelijke sloppenwijken van nu zullen vervangen worden door gebieden waarin stimulans en rust afgewisseld worden. Een van de merkbare verschillen zal zijn het ontbreken van vervuiling en smog. In stad en land zal frisse lucht werkelijk fris zijn. Reizen zal snel en stil zijn en de langste reizen kort en plezierig. Vermoeidheid zal verdwijnen. Vanzelfsprekend zal de verwezenlijking van dit alles tijd vergen, maar stap voor stap zal het zoeken naar schoonheid de grondtoon van ons bestaan worden. Onbeperkte, gratis energie, bezit van allen en gedeeld door allen, zal deze transformatie waarborgen. Aldus zal het Nieuwe Tijdperk worden ingeluid en alle mensen oproepen om zich tot het uiterste in te spannen in dienst aan het Plan.

V. 1) Geeft Maitreya nog steeds televisie-interviews in Rusland? 2) Wat is het totaal in Rusland nu?
A. 1) Nee. 2) 51 (per 29 mei 2014). Maitreya heeft inmiddels Zijn eerste interview in China gegeven (op 27 mei bekendgemaakt door Benjamin Creme tijdens een lezing in Friends House).

V. Kunt u een overzicht geven van het aantal interviews dat Maitreya tot dusver in de verschillende landen heeft gegeven?
A. VS: 29 interviews (januari 2010-januari 2011); Mexico: 14 (januari-september 2011); Brazilië: 41 (september 2011-januari 2013); Rusland: 51 (januari 2013-mei 2014); China: 1 (mei 2014). In totaal 136 interviews tot nu toe.

V. Zijn er mensen in Rusland die beseffen dat Maitreya geen gewone man is, maar mogelijk de langverwachte Leraar?
A. Dat is onwaarschijnlijk.

V. Zijn Maitreya en de Meesters ‘tevreden’ met de reactie op Maitreya’s denkbeelden in de landen waar Hij op tv is geweest?
A. Dit impliceert dat Zij verwachtingen hebben. Dat is niet de manier waarop Maitreya werkt.

V. Volgens twee wetenschappelijke artikelen die in mei 2014 werden gepubliceerd smelt een groot deel van de west-Antarctische ijskap en is dat niet meer te stoppen. Als gevolg daarvan is een wereldwijde stijging van de zeespiegel van meer dan 3 meter in de komende honderd jaar wellicht onvermijdelijk. Bent u het eens met deze onheilspellende voorspelling van wetenschappers over het onvermijdelijke smelten van west-Antarctica en de gevolgen daarvan voor de zeespiegels wereldwijd? Kan er iets gedaan worden om het smelten te stoppen of te vertragen of de mondiale gevolgen te verzachten?
A. Ja, dit gebeurt echt, maar volgens mijn informatie zal de stijging van de zeespiegel eerder binnen 20 jaar plaatsvinden. De Meesters maken Zich zeer grote zorgen over deze en andere vormen van klimaatverandering. Volgens de Meesters is 80 procent van de opwarming van de Aarde en daarmee klimaatverandering het gevolg van menselijk handelen. We moeten daarom allemaal ons verbruik van fossiele brandstoffen drastisch verminderen of stoppen.

V. Samendelen is echt populair geworden als een geweldige manier om duurzamer te leven. Mensen delen vaker hun auto en hun machines enzo. Daardoor zijn er minder goederen nodig, wat goed is voor de planeet. Is dit de manier waarop mensen geleidelijk het beginsel van samendelen zullen toepassen?
A. In zekere mate. Het zal hen helpen aan het idee te wennen. Samendelen op wereldschaal is iets heel anders.

V. Is het houden van stemmingen onder groepsleden een werkwijze die bij groepswerk past of moeten we de geestelijke spanning in stand houden op een niveau om ware consensus te bereiken, teneinde tot echte dienstbaarheid te komen?
A. Je moet streven naar groepsconsensus.

V. Vinden u en uw Meester dat vrouwen in het leger aan het front zouden moeten dienen?
A. De Meesters noch ikzelf menen dat vrouwen hoe dan ook in het leger moeten dienen.

V. Ik ken uw werk nog niet zo lang, maar wat me steeds opvalt wanneer ik naar een lezing ga of contact heb met iemand die betrokken is bij de Transmissie-meditatie- of de Wederverschijningsgroepen is, dat ze altijd actief, blij en gelukkig zijn, niet ‘gewoon’ blij. En het lijkt alsof ze veel energie hebben. Wat is het ‘geheim’?
A. Ze weten dat de wereld ten goede zal veranderen, dat zij een rol te spelen hebben in het Plan en ze doen hun best om het Plan te dienen.

V. U heeft gezegd dat de meeste gevallen van zogenaamde ‘ontvoering door aliens’ het gevolg zijn van een overactieve astrale verbeelding. Kan het ook zijn dat hiervan nu zo’n enorme gedachtevorm op de lagere astrale gebieden bestaat en, doordat de nieuwe, inkomende energieën de lagere psychische aard van veel mensen stimuleren, zij onbewust op deze gedachtevorm “afstemmen” en menen dat hun ervaringen echt zijn?
 A. Ja, inderdaad, het is een reactie uit angst. Die angst voor ruimtevoertuigen of ufo’s is door verscheidene regeringen zorgvuldig gecreëerd. Bijna elke film over de ruimte heeft een vijandig uitgangspunt: Wij tegen Zij (met ET als zeldzame uitzondering) – niet slechts om spannende films te maken, maar om het doorlopende denkbeeld te creëren dat alle leven van andere planeten per definitie vijandig is en ons wil vernietigen. Op deze wijze konden regeringen jarenlang de leugens over bezoekers uit de ruimte volhouden en het overwicht van onze regeringsstructuren voortzetten. Dit gaat nu niet langer omdat er steeds meer bewijs gepubliceerd wordt dat het tegendeel aantoont.