Eén Aarde, één mensheid’
Op zondag 28 juni 2015 verenigde een klimaatmars in Rome (Italiė) mensen van alle godsdiensten en maatschappelijke groeperingen onder het banier ‘Eén Aarde, één mensheid’.
De mars werd georganiseerd door 350.org, FOCSI (een coalitie van meer dan 60 Italiaanse katholieke groeperingen en ngo’s) en de multireligieuze actiegroep Onze Stemmen met als doel dankbaarheid te betuigen aan paus Franciscus voor het uitvaardigen van zijn milieu-encycliek en zijn oproep aan wereldleiders voor doortastender klimaatactie. De manifestatie eindigde op het Sint Pietersplein voor het wekelijkse Angelus van de paus.

De kleurrijke, feestelijke mars werd verlevendigd door een muziekband, een klimaatkoor en kunstwerken van artiesten uit Italiė en andere landen. Arianne, die de groep Pacific Climate Warriors (Klimaatkrijgers van de Grote Oceaan) vertegenwoordigde en intensief betrokken is bij klimaatverandering, sprak de deelnemers toe: “Aangezien we ons op een cruciaal moment in de aanpak van de klimaatcrisis bevinden, zijn we de paus bijzonder dankbaar voor het uitvaardigen van deze encycliek als een ontwaken voor de wereld om te begrijpen op welke manier de klimaatverandering mensen in alle regio’s treft. Het is namelijk zo dat de gehele mensheid de huidige crisis gezamenlijk moet aanpakken. Klimaatverandering is een probleem voor iedereen met enig moreel besef.” (Bron: 350.org)

De stormloop van het nieuwe
door de Meester —, via Benjamin Creme (16 juni 2015)

De komende maanden zullen voor sommige mensen naar hun gevoel de moeilijkste zijn die zij gekend hebben, en hen ertoe brengen zelfs maar een sprankje hoop te zoeken, respijt van de krachten waartegen zij zich niet opgewassen voelen.
Tezelfdertijd zal het anderen een verhoogd besef van hun vernuft en creativiteit geven, hoe onwerkelijk dit ook moge zijn. Alles beweegt gezwind het Nieuwe Tijdperk en de invloed van Waterman in, hoe men deze gebeurtenis ook interpreteert. De inslag hiervan zal bijzonder krachtig zijn.
Hoe dan zouden mensen er op moeten reageren? Zie het als weer een stap de Nieuwe Tijd in en wacht aldoende op de verschijning van de Grote Heer. Open de poorten van hart en geest en wees voorbereid op de stormloop van het nieuwe.

V. Verschijnt Maitreya nog steeds op de Chinese televisie?
A. Ja.

V. Hoeveel interviews heeft Hij tot nu toe in China gegeven?
A. Maitreya heeft tot dusver 34 interviews in China gegeven.

V. Verschijnt Hij ook in landen buiten China?
A. Ja, in verschillende grote en kleine landen, dichtbij en ver weg.

V. Werkt Maitreya nog steeds in het Midden-Oosten? Hoe is de respons op Hem en Zijn denkbeelden?
A. Ja. De respons is gecompliceerd en gemengd.

V. Is het zo dat de gewone mensen in de landen waar Maitreya actief is, sneller en positiever reageren dan de leiders of bestuurders?
A. Niet noodzakelijk. Het verschilt van land tot land.

V. In Share International van juni 2015 werd in de brief ‘Boodschap van hoop’ een datum genoemd in verband met Maitreya’s verschijning: januari 2017. Betekent dit dat Verklaringsdag dan zal plaatsvinden?
A. Dat zou ongeveer anderhalf jaar na nu zijn, indien de mensheid tussen nu en dan positief reageert op Maitreya’s energieën en Zijn denkbeelden. Maitreya heeft al gezegd dat de exacte datum niet bekend is, maar dat de tijd vaststaat.

V. Zullen mensen die Maitreya eerder gezien hebben Hem herkennen wanneer zij Hem op Verklaringsdag zien?
A. Ja.

V. Wanneer lezers van Share International brieven schrijven over hun ervaring met een woordvoerder of een Meester, lijken de Meester of de woordvoerder grote indruk te maken en de betrokkenen met een sterke indruk van ‘een bijzondere persoon ’ achter te laten, zoals lezers het vaak uitdrukken.
A. Inderdaad!!

V. 1) Waarom wenen beelden tranen van olie of bloed? Is het alleen als ‘teken’ voor gelovigen? 2) Of is het deels als blijk van gedeeld verdriet over de toestand van de lijdende mensheid?
A. Beide. Het is een teken dat er iets belangrijks aan de mensheid getoond wordt.

V. U heeft gezegd dat Maitreya de mensheid zal laten zien hoe diep we gevallen zijn; dat we op de een of andere manier ontaard zijn en van een vroegere hoge staat ‘gevallen’ zijn. Wat is er gebeurd? Hoe en wanneer zijn we ‘gevallen’? Hoe kunnen we weer ‘opstaan’?
A. Er was een tijd dat de mensheid als één leefde. Zo was er bijvoorbeeld een tijd dat er geen woord voor ‘stelen’ bestond; het bestond gewoon niet. We kunnen weer ‘opstaan’ door weer één te worden.

V. Waarom legt Share International zoveel nadruk op ‘de macht van het volk’? Is dat zo belangrijk? Waarom?
A. Ja, het is van cruciaal belang want het zijn de mensen die gereed moeten zijn voor verandering in de wereld, en gereed om die tot stand te brengen.

V. Hebben ‘engelen’ echt vleugels? Of is dat slechts een symbolisch denkbeeld?
A. Engelen hebben soms vleugels en soms niet. Maar ze worden niet gebruikt om mee te vliegen!

V. Wat is een ‘beschermengel’? Beschermen ze mensen echt?
A. Ieder mens heeft een ‘beschermengel’ wiens rol het is die persoon te beschermen.

V. Met een zeer kleine Transmissie-meditatiegroep zit het leven wekelijkse bijeenkomsten vaak in de weg en onze groep vraagt zich af of onze onregelmatige bijeenkomsten de Meesters storen en het wellicht beter is om niet voor Transmissie-meditatie bij elkaar te komen. Of moeten we gewoon doorgaan, al is het onregelmatig?
A. Ga gewoon door. Het zou goed zijn als jullie doorgaan, maar het is beter als je het regelmatig kunt doen!

V. Is het een goed idee om informatie over de verschijning van Maitreya en de Meesters van Wijsheid aan basisschoolleerlingen te presenteren? Zo ja, zou het dan als alternatieve godsdienstles gepresenteerd moeten worden? Sommigen zeggen dat dit misleidend is, omdat het de informatie onder ‘valse voorwendselen’ brengt?
A. In het algemeen moet geen godsdienstonderwijs gegeven worden aan kinderen jonger dan 14 jaar.

Verklaringsdag
een compilatie
Hier volgt een selectie citaten met betrekking tot het thema ‘Verklaringsdag’. De citaten zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus en Maitreya’s Leringen — De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt en Share International) en de boeken van Benjamin Creme.

Wanneer Maitreya voor de wereld verschijnt, zullen mensen zich realiseren dat zij Hem eerder gekend hebben en dat Zijn lering niet vreemd is of hun niveau van denken te boven gaat. Hij zal voorwaar eenvoudig spreken, opdat allen het kunnen begrijpen. Juist Zijn eenvoud zal verbazen. Niettemin zal men ook zien dat de meeste mensen wat zij horen op een nieuwe manier zullen ervaren, als een dagende waarheid, die nieuw is en hen op een dieper niveau raakt. Eenvoudig als de denkbeelden zijn, toch zullen ze in de harten van de mensen weerklinken en sprankelend en levendig aanvoelen… De macht van het volk zal groeien en zijn stem, door Maitreya versterkt, zal toenemen in kracht en de klaarheid van zijn eisen. Het volk zal zijn Woordvoerder vragen om de wereld toe te spreken en de weg zal bereid worden voor Verklaringsdag, de eerste dag van de Nieuwe Dageraad. Verklaringsdag, de dag waarop Maitreya, voor het eerst, Zijn ware status en naam zal bevestigen, zal zich in de hele geschiedenis onderscheiden als het keerpunt in de evolutie van de mensheid. Die dag zal in de annalen worden bijgeschreven als de Dag der Dagen, het Begin van het Nieuwe, de Heiliging van de Mensheid, de Poort naar de glorieuze toekomst die de mensheid wacht. Die dag is niet ver weg. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De eerste stappen’)

Zoals jullie weten, is Mijn Lering eenvoudig: Liefde, Rechtvaardigheid en correct Samendelen zijn voor de mens levensvoorwaarden. De mensen om mij heen in Mijn centrum beginnen dit te leren, reageren op Mijn Oproep en worden zich bewust van de belofte die de toekomst inhoudt. Met jullie zal dit ook zo zijn, want diezelfde goddelijke intentie zie ik nu in jullie. Daarom, vrienden, vrees niet voor Mijn Missie. Het is mijn plan mij zó spoedig aan de wereld te presenteren, dat slechts de verwerpelijkste geest Mijn Aanwezigheid nog zal ontkennen. Nu al vinden grote veranderingen plaats: de volkeren groeien naar elkaar toe in een nieuwe band van harmonie. Wees zelf getuige van deze gebeurtenissen. Wanneer mijn gezicht op grotere schaal te zien is, zal deze omvorming nieuwe stuwkracht krijgen, en er zal op korte termijn veel worden bereikt.
(Maitreya, Boodschap nr. 83)

Verklaringsdag zal door de media worden aangekondigd. Mensen zullen op het aangegeven tijdstip de televisie aanzetten en het gezicht van Maitreya zien, dat inmiddels goed bekend is. Zoals het in de christelijke Bijbel staat: “Elk oog zal Hem zien” – via de met elkaar verbonden televisienetwerken. Die zijn geïnstalleerd voor deze gebeurtenis zodat de Wereldleraar, voor de eerste keer in de geschiedenis, ieder mens rechtstreeks kan toespreken, zonder dat kerken of priesters als bemiddelaars hoeven optreden… Hij zal een korte geschiedenis van de wereld geven, onze reis van het buitengewone niveau van waar wij zijn gekomen tot de ontaarding waarin we zijn terechtgekomen. Hij zal er bij ons op aandringen te veranderen, ons stimuleren met een visie van de toekomst, een toekomst zoals die nog nooit aan de wereld is getoond – de wonderbaarlijkste, mooiste en schitterendste beschaving die deze Aarde ooit gezien heeft. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

Velen van jullie zullen Mij spoedig zien. Deel deze vreugdevolle verwachting met jullie broeders, en vertel hen dat Maitreya, hun Vriend, hun Broeder, hun Leraar van weleer, is gekomen. Doe dit nu en geef de mensen de hoop terug die zij verloren hebben. Doe dit nu en werk voor Mij. Werk in dienstbaarheid aan de wereld, en ontvang de zegening van Mijn Liefde.
(Maitreya, Boodschap nr. 19)

Wanneer alles gereed is en voorbereid, wanneer de gebeurtenissen in de wereld de mensen hebben gewaarschuwd, zal Maitreya naar voren treden en aanspraak maken op zijn rechtmatige plaats als de Leraar. Vanaf dat moment zal een nieuwe geest van samenwerking opkomen en tot de snelle transformatie van al onze structuren leiden. De mensen zullen de gidsende wijsheid aanvaarden die Zijn geestelijke status Hem verleent, en stap voor stap, met toenemende stuwkracht, zullen zij hun leven herscheppen naar de geestelijke blauwdruk die Hij de wereld zal schenken. Zijn huidige werk betreft het herstellen en behouden van evenwicht om zo de mensheid veel nodeloos leed en pijn te besparen. Nu al zien we het bewijs dat dit wordt bereikt, en een nieuwe geest van verzoening neemt het denken in beslag van hen die de volkeren leiden.
Spoedig zal de mensheid de Leraar in haar midden zien. Velen hebben Hem op een of andere wijze ervaren en wachten met vreugde op Zijn verschijning in het openbaar. Niet veel langer zal het wachten duren op de Avatar, de Christus, de Leraar voor alle mensen.
(Benjamin Creme’s Meester, ‘De komende harmonie’)

De voorbereidingen voor de dag waarop Maitreya via satelliet-tv tot de wereld zal spreken, liggen op schema. Elk volk en elk land zal door een satelliet-netwerk worden verbonden om de aanwezigheid en leringen van Maitreya te ervaren. Zij die kijken, luisteren en reageren, zullen merken dat ze geleidelijk gaan veranderen. Op Verklaringsdag “zullen mensen de kerken, tempels en moskeeën binnengaan, en zullen kerkklokken luiden”. Het zal een dag van vreugde zijn… Het is voor mensen moeilijk te begrijpen dat, hoewel Maitreya zich onder ons bevindt, niemand Hem kan ‘bezorgen’. Maitreya Zelf zegt: “Zonder iemand te verstoren, zal Ik Mijn moment kiezen.”
(Maitreya, Maitreya’s Leringen, de Wetten van het Leven)

Wanneer genoeg mensen volgen, niet Maitreya volgen, maar de gedachten, de ideeën, het advies van Maitreya, zal Hij worden uitgenodigd om de hele wereld toe te spreken op wat we Verklaringsdag zullen noemen. Op die dag zal Maitreya op dezelfde tijd over de hele wereld op ieders televisiescherm verschijnen. Hij zal de hele wereld toespreken, zonder echt te praten.
Maitreya is alwetend en alomtegenwoordig en Hij zal gedurende die tijd met iedere volwassene in de wereld een telepathisch contact tot stand brengen. Iedereen zal Maitreya’s gedachten, Zijn ideeën, Zijn hoop, Zijn plannen voor de toekomst, telepathisch, innerlijk, in zijn eigen taal horen. De Japanners zullen Hem in het Japans horen, de Fransen in het Frans, de Duitsers in het Duits, de Chinezen in het Chinees, enzovoort. Hij zal de mensheid over zichzelf vertellen, over hoe oud we zijn, hoe lang we ons hebben ontwikkeld tot dit betrekkelijke punt (niet zo hoog als we denken). Hij zal laten zien wat er in het verschiet ligt, de wetenschap van de toekomst. Maitreya zal ons laten zien van welk hoog niveau we zijn gevallen tot het alledaagse materialisme van deze tijd. En Hij zal de weg voorwaarts tonen, door de aanvaarding van het beginsel van samendelen, en zo blijk geven van ons besef van onze eenheid als menselijke broeders en zusters, waardoor we in staat zullen zijn om ons opnieuw op het geestelijke pad te begeven, het pad dat niet leidt tot wedijver, maar tot eenheid. Dat is waar het om gaat in de Nieuwe Tijd, het Tijdperk van Synthese. Synthese betekent het naar elkaar toetrekken en het scheppen van verbondenheid, van eenheid, uit verschillende delen. U zult zien dat dat het doel is van het evolutieproces: eenheid in verscheidenheid, de grootste verscheidenheid in de volheid van eenheid. Terwijl Hij spreekt zal Maitreya’s energie in geweldige kracht uitstromen in het hart van alle mensen. Dit zal in ieders hart een intuïtieve respons op Zijn boodschap oproepen. Op het fysieke gebied zullen er in de hele wereld honderdduizenden spontane wonderbaarlijke genezingen plaatsvinden. Op deze drie manieren zul je weten dat die Man, en natuurlijk alléén die Man, Maitreya Boeddha is, de Christus, de Imam Mahdi, de Kalki-avatar, Krishna, de Messias, of onder welke naam Hij ook wordt verwacht of naar Hem wordt uitgezien. Die dag zal bepalend zijn voor de gehele toekomst van de mensheid.
(Benjamin Creme, De mensheid ontwaakt)

Ik kom jullie vertellen dat Mijn Plan zich vlot en goed ontwikkelt. Alles verloopt volgens plan; al Mijn verwachtingen worden thans vervuld, en Verklaringsdag komt naderbij. Spoedig zullen jullie het volle zicht op Mij krijgen, om dan te beseffen dat voor velen deze ontmoeting niet de eerste is. Velen van jullie hebben mij al eerder gediend, lang, lang geleden, en staan, nu in de wereld gekomen, opnieuw gereed. Weet dit, Mijn vrienden, en grijp de nu geboden kans om Mij en de wereld te dienen. Weet dit, Mijn broeders, en neem deel aan dit plan Gods voor jullie vervulling.
(Maitreya, Boodschap nr. 88)

Die dag, die zal zijn zoals geen andere ervoor of erna, zal Maitreya de gelegenheid geven Zijn naam, titel en doel te onthullen, als de Wereldleraar voor de Nieuwe Tijd, de leider van de Geestelijke Hiërarchie en de Lang Verwachte van alle religieuze groeperingen. Als de vriend en leraar van allen die Zijn hulp nodig hebben, zal Hij zich presenteren; als een eenvoudig man Die de pijn en het lijden van mensen kent en tracht hun lot te verlichten, Die allen absoluut, zonder voorwaarden, liefheeft en Die is gekomen om ons de treden naar vreugde te tonen.
(Benjamin Creme’s Meester, ‘Maitreya treedt naar voren’)

Elke nieuwe dag brengt Verklaringsdag dichterbij, waarop Maitreya openlijk aan de hele wereld zal verschijnen. Op die blijde dag zal de gedeelde vreugde van mannen en vrouwen overal het huidige benevelde beeld van zorg en angst transformeren. De heersende onrust en dreiging zijn slechts het voorspel van een nieuw tijdperk van vredige gezamenlijke inspanning om de misstanden van het verleden recht te zetten, om rechtvaardigheid tussen de naties te scheppen, om aloude geschillen op te lossen en de internationale wet in stand te houden. Wanneer de mensen op deze tijd terugkijken, zullen zij die zien als de donkere nacht die voorafgaat aan de schitterendste dageraad, en blij zijn in deze belangrijke periode te hebben geleefd. De wereld wacht op de Leraar. De Leraar wacht op zijn gelegenheid om te verschijnen en, in volle openbaarheid, te onderrichten en te dienen.
(Benjamin Creme’s Meester, ‘De duisternis voor de dageraad’)

Als je de Boodschappen van Maitreya leest (gepubliceerd in Boodschappen van Maitreya de Christus, uitg. Share International), denk ik dat je elk woord ervan begrijpt; zo ook op Verklaringsdag. Hij zal in eenvoudige woorden spreken, niet over esoterie. Misschien dat Hij kort, in eenvoudige termen, even het Pad van Inwijding noemt als het laatste stadium van het leven op deze planeet. Hij zal spreken over een aanpassing van onze kijk op de aard van het leven, de zin en het doel ervan, waarom we hier zijn, op een manier die iedereen kan begrijpen.
Als Hij tot ieder mens kan spreken in de eigen taal, moet Hij ieder mens ervaren. Voor Hem bestaat er geen afgescheidenheid, dus onvermijdelijk zal alles wat Hij tot ieder mens zegt door hun hersenen vertaald worden in hun eigen taal, in woorden die ze kunnen begrijpen. Hoe verhevener het denkvermogen is, hoe verhevener de ervaring vermoedelijk zal zijn.
(Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

De wereld wacht op de verklaring van de Christus. Deze grote gebeurtenis, uniek in de geschiedenis, zal het begin inluiden van het nieuwe tijdperk. Zij zal ook het einde waarborgen van de angst van mensen en het begin van nieuwe triomfen voor de mens. Wanneer de mensen de Christus volgen, wat ze inderdaad zullen doen, dan zullen ze in het geboorterecht treden dat hen wacht, en van Hem het onderscheidingsteken ontvangen van Vreugde en Vrede. Dan zullen zij het doel van hun leven op Aarde kennen en ernaar streven dat doel te verwezenlijken. Zij zullen de bedoeling van hun ziel kennen en weten hoe die het beste kan worden bereikt. Zij zullen tevens de manieren kennen om juiste verhoudingen te vestigen, zowel met God als met hun broeders, en om de Broederschap der mensen tot werkelijkheid te maken.
(Benjamin Creme’s Meester, ‘De verlichtende tijd in het verschiet’)

Wanneer Ik Mij bekendmaak, zal Ik uitdrukking geven aan de hoop van heel de mensheid op een nieuw leven, een nieuw begin, een bereidheid om van richting te veranderen; hoop op de opbouw van een nieuwe wereld waarin de mens in vrede kan leven; vrij van angst voor zichzelf of zijn broeders; vrij om te scheppen vanuit de vreugde des harten, vrij om in alle eenvoud en oprechtheid zichzelf te zijn. Mijn taak is nog maar juist begonnen, maar nu al is er een nieuw licht, een nieuwe hoop, een gevoel van een nieuw begin in de harten der mensen; een besef dat de mens niet alleen is, dat de Beschermer van het Al Zijn middelaar heeft gezonden. Deze nu ben Ik.
(Maitreya, Boodschap nr.8)

Daar het werkelijk niet lang meer duurt voor de mensheid de Christus ziet, is het verstandig even stil te staan bij de waarschijnlijke weerslag van die gewichtige gebeurtenis. Ten eerste zal de mens ontwaken tot een nieuwe situatie, één die geheel onbekend en vreemd is; iets dergelijks heeft nog geen levende ziel ervaren; niemand, waar dan ook, heeft ooit de gedachten gehoord die op die dag der dagen worden uitgezonden. Nooit eerder hoorden mensen de oproep tot hun goddelijkheid, de uitdaging van hun bestaan hier op Aarde. Ieder voor zich, in plechtige afzondering, zal gedurende die tijd het doel en de betekenis van zijn leven kennen, opnieuw de onschuld van de kindertijd ervaren, de zuiverheid van aspiratie gereinigd van het zelf. In die kostbare minuten zullen de mensen weer de vreugde kennen van volledige deelname aan de werkelijkheden van het Leven, zich met elkaar verbonden voelen, als de herinnering uit een ver verleden… Zachtjes zullen de tranen van de mensen vloeien in nederige dankbaarheid en verlangend naar het goede. Vanaf die tijd zal op Aarde een nieuwe geest van eerbied heersen: de mensen zullen een tijdje op hun tenen lopen.
(Benjamin Creme’s Meester, ‘Opnieuw te dienen’)

“De mensen zullen een tijdje op hun tenen lopen.” Is dat niet prachtig? De mensen zullen op hun tenen lopen. Maak niet te veel lawaai, anders wordt dit wonder verbroken. Praat niet zo hard. Niet roepen. Dit wil ik in mijn hart bewaren. De mensen zullen niet weten wat ze met zichzelf aan moeten. Ze zullen dit gevoel willen bewaren, maar het blijft natuurlijk niet eeuwig. Maar het zal wel een tijdje duren en het besef dat ze aan goddelijkheid hebben geraakt, zal blijven.
(Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.III)

Mijn naam zal spoedig bekend zijn, maar vooralsnog zullen jullie Mij zien als een Broeder temidden van broeders, één van jullie. Wanneer Verklaringsdag aanbreekt, zullen jullie weten dat die Broeder jullie meer dan eens heeft onderwezen, jullie de weg naar God heeft gewezen en de Leringen van Gods Waarheid heeft vrijgegeven. Mijn vrienden, de tijd is gekomen om die Waarheid uit te breiden, om jullie te tonen dat het kennen van God een scheppende daad is, dat het kennen van God gelijk is aan binnengaan in Goddelijkheid Zelf. Alleen zo kunnen we de waarheid van ons bestaan kennen. In deze komende tijd zal die kennis jullie eigendom worden.
(Maitreya, Boodschap nr.112)

Op die glorieuze dag zullen de mensen, boven alle loochening, weten dat hun lange wachten niet vergeefs geweest is, dat hulp werkelijk voorhanden is, dat de Leraar klaarstaat om te helpen en te leiden. Dat Hij komt als een Oudere Broeder, en niet als Verlosser, gereed om de leiding te nemen bij de redding van onze planeet en om de mensen zelf in staat te stellen het gezond verstand in hun leven en levenswijzen te herstellen. Maitreya zal laten zien dat onze problemen veelvoudig maar oplosbaar zijn. Dat we de oplossing voor alles reeds in handen hebben. Dat alleen al de eenvoudige daad van samendelen de kracht heeft om het leven op Aarde ten goede te transformeren.
(Benjamin Creme’s Meester, ‘Een glorieuze onderneming’)

Ik ben opnieuw bij jullie, dierbare vrienden. Hopelijk zal Mijn gezicht spoedig door velen van jullie worden gezien, maar in elk geval zal de wereld op Verklaringsdag weten dat Ik, Maitreya, zoon des mensen, nu in jullie midden verblijf. Ik ben gekomen om jullie de mogelijkheden te tonen die voor jullie liggen, als zonen van God. Mijn hart kent jullie antwoord, vertelt Mij jullie keuze, en die verwekt grote blijdschap. Mijn vrienden, Mijn mensen zijn overal, en bereiden zich voor op de Nieuwe Wereld. Hun taak is groot, hun last zwaar, hun kans ongekend. Velen zien nu de weg voorwaarts, houden de mensen het Licht van de Waarheid voor, leren de mensen te delen en lief te hebben, elkaar zorg toe te dragen en te vertrouwen. Velen staan nu open voor deze goddelijke aspecten en roepen om de herstructurering van jullie wereld. Mijn Kracht staat achter hen. Mijn liefde inspireert hen. Mijn Wil leidt hen. Op deze manier leid ik jullie het Nieuwe binnen. Wanneer jullie Mij zien, zullen jullie weten dat Ik altijd met jullie ben geweest, nooit ver van jullie ontwaakte hart. Weet dit en vertrouw erop dat Ik jullie in deze komende tijd nooit zal verlaten en altijd met jullie zal zijn, tot het einde van het tijdperk. Heel weinig tijd scheidt ons van de dag van Gods triomf. Geloof dit en werk eensgezind om de wereld te vertellen dat Ik in jullie midden ben. Doe dit voor Mij, Mijn vrienden, en ken de ware vreugde van dienstbaarheid aan je broeders. Ik doe een beroep op jullie om op dit late tijdstip bekend te maken dat Ik, de Heer van Liefde, nu onder jullie verkeer. Mijn vrienden, er is weinig tijd. Er zijn veel handen en veel stemmen nodig om deze waarheid te verkondigen. Ik ken hen reeds op wie ik kan rekenen. Een laatste inspanning, Mijn vrienden, en alles zal zijn zoals ik heb beloofd. Moge het Goddelijk Licht en de Liefde en de Kracht van de Ene, Allerheiligste God zich nu manifesteren in jullie hart en denken. Moge deze manifestatie jullie ertoe brengen het best mogelijke gebruik te maken van de korte tijd die ons rest.
(Maitreya, Boodschap nr.137)

 

Bemoedigende rit
Op zaterdag 6 juni 2015 verliet ik het kantoor van Share International in Londen om naar Bournemouth te reizen om een lezing te geven bij de Theosofische Vereniging. Een taxichauffeur van middelbare leeftijd met grijs haar reed me naar het station met de zware koffer en portfolio. “Ga je een galerie openen?” vroeg hij terwijl hij naar de portfolio keek. “Ja, dat is eigenlijk precies wat we doen!” antwoordde ik en noemde het Benjamin Creme Museum dat recent galerieruimte had bemachtigd nabij Los Angeles, Californië, en binnen een paar maanden zijn deuren opent. We vertrokken en de chauffeur maakte een opmerking over ‘onze buurman’, Ed Milliband, die het niet zo goed gedaan had bij de recente verkiezing. We spraken over de Labour Party, de schokkende verkiezingsresultaten en waren het eens dat een kleine rijke elite veel te veel macht heeft in het VK. Toen ik zei dat ik de Green Party steun, was hij het ermee eens dat ze goede beleidslijnen hadden, maar dat hij zich afvroeg of genoeg mensen hen steunden. We waren het er over eens dat voor echte verandering een evenredige vertegenwoordiging nodig is. Terwijl we de Kentish Town Road uitreden wilde een ongeduldige vrachtwagenchauffeur zich voor ons dringen. “We willen niet met hem vechten hè? We willen vrede. Wat een gekke wereld is het!” grapte hij. Hij bleef zeggen dat het een gekke wereld is. Toen we het hadden over mensen die te hard werken, zei hij dat hij onlangs een plasma-TV voor zijn gezin had gekocht en nu moest werken als een paard om hem af te betalen! Hij vertelde me dat hij uit Joegoslavië kwam en dat hij als student veel Karl Marx had gelezen en zijn ideeën heel interessant vond. Ik sprak over het delen van de grondstoffen van de wereld, en hij vroeg: “Maar zijn de mensen niet te hebberig en egoïstisch om te delen?” Ik vertelde over de op handen zijnde wereldwijde ineenstorting van de aandelenmarkt, die een enorme verandering zal brengen en praatte over de Meesters en Hun terugkeer. Hij vond het allemaal echt interessant en hoopvol. Toen begon hij plotseling over Bournemouth, wat een fijne stad dat is! Op mijn vraag hoe hij wist dat ik daarheen ging, lachte hij en vroeg waarom ik daarheen ging? Ik zei dat ik een lezing over Maitreya en de Meesters ging geven; dat Maitreya de Wereldleraar is voor alle mensen; en over Benjamin Creme’s rol en diens werk. Hij zei: “Creme is toch een Russische naam?” Ik legde uit dat de familie van zijn vader uit Rusland kwam. Hij zei dat de heer Creme een belangrijke man is; hij is een groot leraar, en dat hij me goed onderwezen had. Hij benadrukte verschillende keren hoe belangrijk het is mensen deze informatie te blijven vertellen, hard te blijven werken en herhaalde hoe interessant de informatie is. Toen we Waterloo Station naderden, zei hij dat hij heel graag naar een lezing zou gaan, dus gaf ik hem een kaartje en wisselden we namen uit: hij heette Jacob. Hij bleef herhalen hoe interessant en belangrijk het werk is door te zeggen: “Alles wat je me verteld hebt is zo interessant geweest. Je bent nooit saai!” Bij het station wisselden we afscheidsgroeten uit. Toen ik de andere richting opging, voelde ik me een beetje verstikt, omdat hij me zo’n onverwachte stimulans gegeven had. In de trein dacht ik na over het effect dat onze informatie op mensen heeft die het voor het eerst horen, en wat een geweldige gelegenheid het is dit te presenteren aan deze “gekke wereld”. Toen ik de lezing gaf was zijn bemoediging de hele tijd bij me.
Zou uw Meester kunnen zeggen of de taxichauffeur een Meester was?
G.F., Londen (VK).
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de ‘taxichauffeur’ een woordvoerder was voor de Meester Jezus.

Twee brieven van dezelfde persoon:

Directe vraag
1) Op 23 mei 2015 organiseerden we Michiko Ishikawa’s lezing over de Wederverschijning in Chuo Kokaido, Osaka, en het begon om 14.00 uur. Om ongeveer 17.45 uur, bijna tegen het einde van het vragen-en-antwoordengedeelte kwam er een oudere dame met een wandelstok binnen die een boodschappenwagentje op wielen achter zich aan trok. Ze droeg een helderrode lange jas en een bril met een rood montuur. Toen ze ging kijken wat er op de informatietafel lag, moedigden we haar aan om nog snel naar binnen te gaan want het liep al naar het einde toe. Toen ze de zaal binnenkwam zei ze: “Ik heb haar lezing eerder gehoord, maar ik kon gewoon niet thuis stil blijven zitten, ook al ben ik laat.”
Na de lezing kwam de vrouw naar me toe in de lobby en zei dat ze echt blij was dat ze vandaag gekomen was en het was een prachtige lezing. Zij leek helemaal niet weg te willen gaan, dus stelde ik voor dat zij op een stoel dichtbij ging zitten, omdat zij op haar stok leunde en het boodschappenkarretje met haar linkerhand vasthield.  Zij vroeg me toen: “Geloof je dit verhaal echt? Hoe kun je het geloven?” Zij keek me ernstig aan en leek te willen weten wat ik werkelijk dacht, mijn innerlijke gedachten. Ik antwoordde serieus. Zij zei dat ze christelijke dominees had gevraagd en boeddhistische gemeenschappen, maar het antwoord van allen was “Nee”. Waarom denk je dat zij het verhaal ontkennen, vroeg ze terwijl ze me recht aankeek. Ik zei dat het christendom liefde leert, boeddhisme leert juiste menselijke verhouding, maar de Wederverschijning van de Christus of de Terugkeer van Miroku Bosatsu (Bodhisattva Maitreya) is voor hen een gebeurtenis ver in de toekomst… dat is het verschil! Maar onze informatie is dat het al gebeurt, zei ik. Omdat ik mezelf steeds krachtiger voelde, veranderde ik van onderwerp en maakte een complimentje over haar rode jas. Zij vertelde dat ze 80 jaar oud was en dicht bij het adres woonde dat op de flyer geschreven stond die wij haar bij de ontvangstbalie hadden gegeven. Zij vroeg hoe oud ik was en waar ik woonde. Ik zei dat ik in Shiga woonde. Ze zei dat ze een boekwinkel kende in Shiga. Ik vertelde haar dat dat ons huis was en was verbaasd hoe zij dat kon weten. Zij leek onder de indruk dat we allemaal vrijwilligers waren. Zij vroeg ook naar Transmissie-meditatie. Uiteindelijk stond ze na ongeveer 40 minuten op om weg te gaan. Mijn man, die buiten was, hielp haar het boodschappenwagentje de trap af te dragen omdat zij het niet kon trekken en tegelijk met haar stok naar beneden lopen. Onderaan de trap stond een brandnieuw helrood elektrisch seniorenautootje geparkeerd waar ze in wegreed. Maar later vroegen we ons verbaasd af hoe zij in het zware verkeer helemaal van haar huis, waar ze zei dat ze woonde, hierheen had kunnen komen rijden in dat wagentje, en er was geen plaats over voor het boodschappenwagentje.
Mag ik vragen wie de dame in de rode jas was?
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de ‘dame in de rode jas’  een woordvoerder voor de Meester Jezus was. 

Hulp bij de hand
2) Op maandagavond 18 mei 2015 kwam Michiko Ishikawa aan in Osaka en vroeg of het mogelijk was om de tekst van de advertentie in de krant voor haar lezing op zaterdag in Osaka nog te veranderen, omdat ze een verwijzing naar de speciale gemeenteverkiezing wilde maken die daar een dag eerder was gehouden – voor verandering of handhaving van de status quo. We vroegen onmiddellijk aan onze advertentie-acquisiteur om te zoeken naar ruimte hoe groot of klein ook, ongeacht in welke krant (met een laatste minuut afzegging). Al gauw belde de agent nogal opgewonden terug dat hij ruimte had gevonden voor een grote advertentie in kleur (bijna een kwart pagina) in de krant van donderdag, drie dagen van tevoren. Ze hadden zelfs niet opgemerkt dat er nog een plaats was. Hij vroeg hoeveel we konden betalen. Ik zei dat we niet veel meer over hadden en gaf hem de laagst mogelijke prijs. Tot mijn grote verbazing zei hij: “Goed, laten we het doen. Stuur de tekst voor de advertentie voor woensdagavond.” Het was de krant met een oplage van 500.000 die in het hele gebied van Osaka gelezen wordt en de prijs was slechts een fractie van de normale kosten. Michiko Ishikawa stelde snel de advertentie samen, waarbij ze het vele malen herschreef om er zeker van te zijn dat de inhoud van de advertentie geaccepteerd zou worden, maar nog genoeg informatie gaf. (Het krantenbedrijf accepteert normaal geen advertentie die zelfs maar zweemt naar politiek of religie.) Met inspanning en hard werk van de vrijwilligers werd de advertentie opnieuw gelayout en opgestuurd en geaccepteerd, en verscheen met succes in de ochtendkrant op donderdag, twee dagen voor het evenement.  We denken dat het een wonder was dat er zo’n grote advertentieruimte beschikbaar was en tegen zo’n lage prijs, en onze ‘opinie’-advertentie werd heel goed zichtbaar in kleur gepubliceerd.
Kunt u ons zeggen of we bijzondere hulp ontvingen?
M.U., Shiga (Japan).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat u hulp kreeg van een discipel van de Meester Jezus. 

Twee brieven van dezelfde persoon:

Hoge lof
1) Op 4 juni 2015 deden leden van de Duitse groep mee aan de demonstratie in München tegen de politiek van de G-7; er liepen circa 40.000 mensen vreedzaam en enthousiast mee. We hadden een banier met ‘S.O.P. – Save Our Planet’ en aan het begin van de demonstratie vroeg een oudere man me of ik Engels sprak, omdat hij uit Londen kwam. “Dit is het belangrijkste onderwerp – jullie banier! Hij is geweldig!” Hij was heel opgewonden en blij ons te ontmoeten. “Dank jullie dat jullie hier zijn! Ik ben zo gelukkig dat ik jullie hier ontmoet! Wij, in Londen hebben ook heel goede demonstraties! Het is zo belangrijk hier te zijn!” zo ging hij door. Ik had alleen Duits materiaal bij me, gelukkig met de Engelse website erop, die raadde ik hem dus aan. Ik lichtte onze achtergrond een beetje toe, dat we geloven dat de mensheid wordt ondersteund door een groep wijze mensen. Plotseling haalde hij een paar woorden van Jezus uit de Bijbel aan en lachend antwoordde ik dat Jezus ook deel uitmaakt van deze groep wijze mensen; en dat ze openlijk zullen werken. We wisselden onze ideeën uit, dat er geen “Verlosser” in de christelijke zin zal zijn, maar dat we allemaal samen zelf de wereld moeten redden. Hij vroeg naar mijn naam en vertelde me dat zijn naam Chris is. Uiteindelijk nam hij hartelijk afscheid: “Ik wens je een heel goede demonstratie! En dat je dromen uit mogen komen!”
Mag ik vragen of die man een gewone toerist uit Londen was?
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de man een woordvoerder was voor de Meester Jezus.

Wederzijds begrip
2) Op 9 en 10 mei 2015 namen we deel aan het Yoga Festival in Merano, noord Italië. De meeste mensen in deze regio spreken zowel Italiaans als Duits. Ik spreek maar een beetje Italiaans, mijn twee mede-groepsleden spraken daarom met de Italiaans sprekende bezoekers. Toen ik alleen was, kwamen twee elegante Italiaanse dames naar onze stand en stelden me veel vragen in het Italiaans. Ik deed mijn best, probeerde ook Engels te spreken, wat ze helemaal niet begrepen – en uiteindelijk eindigden we met Frans. Het werkte goed en ik zei tegen de eerste dame dat ik dit festival heel leuk vond en dat ik graag een beetje yoga zou doen. Ze antwoordde: “Je weet dat je dat niet nodig hebt!” Haar toon verraste me een beetje. Toen vroeg deze dame me of ik de verhouding tussen Blavatsky, Bailey en Benjamin Creme uit kon leggen – terwijl ze naar onze banier wees met foto’s van hen allen. Ik legde het haar uit. Ze stelde veel vragen en het was een behoorlijke uitdaging voor me – in het Frans (in feite probeer ik op het moment toevallig mijn Franse spreekvaardigheden te verbeteren). Plotseling kwam mijn Italiaans sprekende collega terug en ik stelde de dame voor om Italiaans met haar te spreken, dat zou gemakkelijker zijn. Ze drong aan: “Wil je niet langer Frans met me spreken?” Ik lachte en we vervolgenden ons gesprek. Ze bedankte me met een lach. Het hele gesprek was alsof ik op een of andere manier werd ‘getest’.
Was deze dame – en haar vriendin – alleen een aardige bezoeker?
D.M., Regensburg (Duitsland).
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de ‘Italiaanse dames’ woordvoerders waren voor de Meester Jezus.

Welkome gasten
Onlangs (medio mei) hebben we in het Informatiecentrum van Share Nederland in Amsterdam een tentoonstelling ingericht van kleurenfoto’s die illustratief zijn voor de noodzaak om Maitreya’s prioriteiten in praktijk te brengen. De beelden gingen vergezeld van citaten van Maitreya, Benjamin Creme’s Meester, Benjamin Creme en een aantal andere bekende figuren. We kozen voor de verandering voor een tentoonstelling, omdat we weten dat het een gemakkelijke manier is om in gesprek te komen met het publiek en een mogelijkheid geeft om onze informatie in een informele omgeving uit te leggen. Er was een fijne sfeer bij de ‘grote opening’ van de tentoonstelling. Op die dag kwamen opeens twee mannen uit Ghana binnen, bleven verscheidene uren, bekeken de foto’s, waren geïnteresseerd en aanmoedigend, maakten opmerkingen en stelden vragen. Leden van de Nederlandse groep brachten heel wat tijd met hen door pratend over Maitreya’s naar buiten treden en Zijn prioriteiten; zij gaven ook uitleg over de tekenen en wonderen over de hele wereld, alsook over Maitreya’s ‘Hand’-kaart. Een van de mannen kreeg een ‘Hand’-kaart en stopte die zorgvuldig in een binnenzak van zijn jack. De mannen waren ook geïnteresseerd in Maitreya’s verschijning in Kenia en kregen ansichtkaarten met de foto’s van Nairobi te zien. Een van de mannen zei dat hij wel eens terug zou komen en maakte opmerkingen over het belang van rechtvaardigheid, samendelen en zorgen voor onze planeet, en zei dat het een goede tentoonstelling was. Beide mannen leken zich bij ons op hun gemak te voelen. Ze kwamen op de een of andere manier ook bekend voor. Een van de Nederlandse groep zei dat hoewel zijn Engels een beetje beperkt is, hij heel goed in staat was om met een van de bezoekers uit Ghana te praten.
Waren zij misschien woordvoerders voor de Meesters?
Leden van de Nederlandse groep, Amsterdam.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat beide mannen woordvoerders voor de Meester Jezus waren. 

 


Baby geboren met kralen

Op 11 mei 2015 schonk mevrouw Funke Adamson, een traditioneel gelovige, in Apapa (Lagos, Nigeria) het leven aan een meisje dat werd geboren met witte ‘ileke’-kralen (de naam in het Yoruba) in haar handjes.
Het was ook opmerkelijk dat mevrouw Adamson, een grootmoeder, op 52-jarige leeftijd een kind kreeg. Ze vertelt: “Ik kreeg een boodschap van een Osum-hoeder (tradioneel medium) die zei dat er voor mij een kind onderweg was.” De Osum-hoeder, Rashidat Ojesanmi, zei: “Ik raadpleegde de goden, toen ik de openbaring ontving dat ze gezegend zou worden met een uniek geschenk, wat ik aan haar doorgaf. Maar ze geloofde het niet. Later, toen de openbaring verder werd onthuld dat zij gezegend zal worden met een belangrijk kind, wees ze het van de hand en zei dat ze op haar leeftijd niet zwanger kan worden.”
De traditionele genezers die de geboorte bijwoonden sloegen alarm toen zij zagen dat de baby geboren werd met witte kralen in haar handjes. Haar man Hamzat stond erop dat de kralen bewaard moesten blijven: “Ik was verrast dat de baby ter wereld werd gebracht met kralen in haar handjes. Maar ik realiseerde mij dat de kralen belangrijk waren en daarom besloten we ze niet weg te gooien.” (Bron: vanguardngr.com)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat dit wonder gemanifesteerd werd door de Meester Jezus.)


Mariabeeld huilt

Een beeld van Maria in een huis in Kampung Mahandoi, Penampang (Maleisië) huilt tranen.
Het 33 cm hoge beeld werd pas onlangs naar het huis gebracht en gezegend door aartsbisschop John Wong, hoofd van de katholieke Sabah-kerk in Sabah, toen hij de mis opdroeg in de Onze Vrouwe van Vrede-kerk in Kampung Kobusak.
Rond 100 mensen per dag bezoeken het huis om voor het beeld deel te nemen aan de rozenkransgebeden, nadat het nieuws via de sociale media verspreid werd. (Bron: thestar.com)
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de Meester Jezus dit wonder manifesteert.)


Op Moederdag, 10 mei 2015, ongeveer een maand nadat haar man overleed, bezocht A.V. met haar kinderen het Hofje bij de Mariaplaats, vlakbij de St. Gertrudiskathedraal, in Utrecht. Drie van de foto’s die haar zoon van A. nam tonen een opmerkelijk grote halo van licht.
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat dit een zegening van de Meester Jezus is.)


Wonderlijke groei

Een Transmissie-meditatiegroep in Parañaque (de Filippijnen) zag onlangs iets wonderbaarlijks gebeuren in de twee vazen met plastic planten met bloemen die zij iedere keer dat ze op zondag Transmissie-meditatie doen naast het Kruis van Licht zetten.
Het werd voor het eerst opgemerkt even na de Heilige Week dit jaar (2015) door een van de groepsleden die dacht dat er wat kleine veranderingen in de plastic plant waren, dus telde ze alle bloemknoppen om er zeker van te zijn dat haar denken geen trucjes met haar uithaalde. Maar toen ze het op een andere dag nog eens verifieerde waren de knoppen tot haar verbazing gegroeid en hadden zich vermeerderd ondanks dat ze van plastic waren, en het was ook waarneembaar dat kleine stengels begonnen uit te lopen alsof de plastic plant leeft en zich gedraagt als een echte plant. Naar verluidt groeit de plant nog steeds. Kunt u zeggen wat hier aan de hand is?
R.R.
A., Pasig City (Filippijnen).
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat dit een wonder is dat gemanifesteerd wordt door de Meester Jezus.)


Grieks beeld van Jezus huilt
In een dorp bij Corinth (Peloponnesos) stromen menigten naar de Sint Nickolas-kerk om een wonder te zien: een icoon van de gekruisigde Jezus, die sinds de grensverleggende verkiezingen van 25 januari 2015 olieachtige tranen huilt. Volgens een plaatselijke priester stroomt er sinds de verkiezingen een olieachtige, kleverige en geurloze vloeistof langs de icoon. De plannen van de kerk om wetenschappers te vragen de tranen te onderzoeken zijn tegengehouden door gelovige dorpelingen die de wacht hielden bij het beeld om ervoor te zorgen dat niemand de icoon verwijdert of vloeistof afneemt voor laboratoriumonderzoek. (Bron: keeptalking greece.com)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat dit een wonder is dat door de Meester Jezus gemanifesteerd werd. Het beeld huilt vanwege het lijden van de mensheid in het algemeen.)


Op een foto gemaakt in het kamp van demonstranten in München tijdens de G-7 top in Duitsland, is een lichtzegening van de Meester Jezus te zien.


China — Op 29 mei 2015 werd door de bewakingscamera van een boeddhistische tempel in China een gloeiende witte UFO gefilmd (foto boven) die van vorm veranderde terwijl hij boven de tempel zweefde. Om 11 uur ’s avonds ging in de Baita-tempel in de provincie Anhui een veiligheidsalarm af. Abt Shi Xingkong stond op wacht en ging op onderzoek uit. Hij controleerde de video van de veiligheidscamera, die een stralend voorwerp liet zien dat boven de tempel zweefde, van vorm veranderde en zelfs even de tempel in vloog. Daarna begon de ufo te roteren en bewoog zich snel buiten het gezichtsveld van de camera. Voor de monniken leek het op een appel, dan weer een vliegende schotel of een zittende Boeddha. Wat het voorwerp ook was, het moet enige massa gehad hebben want het liet het infrarode alarm van de tempel afgaan. Een plaatselijke meteoroloog hechtte geen waarde aan de theorie dat het voorwerp een bolbliksem was, omdat de ufowaarneming zeven minuten duurde, veel langer dan de duur van een bolbliksem. (Bronnen: mysteriousuniverse .org; YouTube: alltvchannel2)
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘gloeiende witte ufo’ een ruimteschip van Mars was.)

‘Ontgroei’: Rekening houden met de natuur
boekbespreking door Elisa Graf en Thorsten Wiesmann

Het tijdschrift Shift, een onafhankelijk non-profit blad over economische en ecologische duurzaamheid, noemt het de belangrijkste volksbeweging van dit moment: Degrowth (Ontgroei). Het staat voor een internationaal samenwerkingsverband van organisaties, groepen en particulieren die de grootste uitdaging van onze tijd onder de aandacht willen brengen: onze verspillende economische systemen, die afhankelijk zijn van eindeloze groei, weer in harmonie brengen met de natuur van een eindige planeet. Het onlangs verschenen boek Degrowth: A Vocabulary for a New Era, is samengesteld door de Autonome Universiteit van Barcelona en is tevens het eerste Engelstalige boek dat een compleet overzicht biedt van deze nieuwe benadering op alle gebieden van academisch denken.
De afgelopen honderd jaar werd het publieke debat overheerst door de notie van het bruto binnenlands product (bbp) en zijn afgeleide, eindeloze marktgroei, wat een spoor van maatschappelijke onrechtvaardigheid, ecologisch verval en wereldwijde financiële chaos heeft achtergelaten. Momenteel leven er twee miljard mensen van minder dan twee dollar per dag en tegelijk geven de sociale indicatoren aan dat economische groei het leven van mensen in de rijke landen niet verder verbetert. Sinds de economische crisis van 2008 groeit het besef dat het bbp niet langer het beste middel is om de vooruitgang en het welzijn van de samenleving te meten. Andrew Sims van de Britse krant The Guardian legt het als volgt uit: “De gezondheid van de economie bepalen door te kijken of die met 1 procent groeit of krimpt is net zoiets als de gezondheid van de oceaan bepalen op basis van de hoogte van het tij.”
Dan O’ Neill van de universiteit van Leeds schrijft in Degrowth: “BBP is ontwikkeld in een tijd waarin de maatschappij werd geconfronteerd met andere uitdagingen dan nu. Wij staan voor de uitdaging om het welzijn van alle mensen te verbeteren binnen de ecologische beperkingen van de enige planeet die we hebben. We kunnen bbp maar beter vergeten. Het meten van ‘ontgroei’ vraagt om een andere benadering, waarbij twee verschillende soorten indicatoren worden gebruikt: (1) een reeks biofysische indicatoren om het hulpbronnengebruik van de samenleving te meten en te bepalen of het binnen ecologische grenzen blijft; (2) een reeks sociale indicatoren om te meten of de kwaliteit van leven toeneemt.”
Aan de basis van het Ontgroei-gedachtegoed staan drie centrale ideeën: levenslust, anti-materialisme en eenvoud. Ivan Illich, op wiens filosofie veel van de oorspronkelijke ideeën van de beweging zijn gebaseerd, omschrijft ‘levenslust’ als “individuele vrijheid die tot stand komt binnen een persoonlijke, wederzijdse afhankelijkheid” of vreedzaam samenleven op een creatieve en collectief bepaalde manier. ‘Anti-materialisme’ staat voor het stellen van absolute grenzen aan het gebruik van materialen en energie, wat door veel experts wordt gezien als de sleutel tot het oplossen van de ecologische crises van onze planeet.
Dr. Samuel Alexander, mededirecteur van het Simplicity Institute en onderzoeker bij het Instituut voor Duurzaam Samenleven in Melbourne, schrijft over ‘eenvoud’ dat het “een levenswijze is waarin het draait om het beperken van vervuilende en verslindende vormen van consumptie. Maar het gaat ook om het herontdekken van ‘het goede leven’ door meer tijd en energie te steken in niet-materiële vormen van vervulling en betekenis.”
De schoonheid en kracht van de nieuwe terminologie die het boek introduceert duiden op een economische manier van denken die ideeën als ecologische rechtvaardigheid, samendelen, coöperaties, ecodorpen, schuldenvrij geld, eenvoud en het gemeengoed samenvoegt. De uitdrukking “nutopisten” slaat op mensen die, net als in Transitie-steden, op basis van zelfstandigheid samenleven en produceren, consumeren en hun zaken regelen. De term ‘publiek geld’ definieert een systeem dat geen geld meer leent van commerciële banken. Dergelijke terminologie probeert de oude traditionele wijsheid te koppelen aan wetenschappelijk onderzoek, sociaal activisme en innovatieve sociale initiatieven, voor een hoognodige toekomstvisie waarin economische groei niet langer gezien wordt als vereiste voor de mondiale economie.
Andere ideeën die aan bod komen in Degrowth zijn het belang van burgerlijke ongehoorzaamheid en leren denken en handelen in groepsverband. Hoe kan samenwerking – impliciete en expliciete afspraken over hoe we ons gedrag ten opzichte van onze medemens kunnen reguleren – de wedijver in de samenleving omzeilen? Netwerken van mensen met gedeelde normen en waarden zijn een nieuwe vorm van de traditionele noties van sociaaleconomische klasse en politieke etiketten, die een uitwisseling aanmoedigen op basis van vertrouwen en de behoeften van anderen als vanzelfsprekend erkennen.
Alex Pentland, schrijver van Social Physics: How Good Ideas Spread – The Lessons from a New Science licht toe: “Een netwerk van vertrouwen, met de nadruk op directe uitwisseling en een sterke persoonlijke controle van gegevens, geeft ons sociale doelmatigheid, eerlijkheid en stabiliteit. Dat zijn eigenschappen die inherent zijn aan uitwisselingsnetwerken. Zulke uitwisselingsgemeenschappen zullen nog natuurlijker aanvoelen dan het systeem van openlijke wedijver dat het ideaal tijdens de Verlichting was.”
Een optimale verdeling van de middelen over de gehele samenleving zal alle mensen helpen om elkaar als gelijken te zien. In een wereld die ‘ontgroeit’ houdt deze optimale verdeling verband met de idee van vrijwillige eenvoud dat, zoals Samuel Alexander schrijft, “gebaseerd is op de aanname dat mensen een betekenisvol, vrij, gelukkig en oneindig divers leven kunnen leiden, ondanks dat ze niet meer dan hun rechtmatige deel van de natuurlijke hulpbronnen gebruiken.”

Bronnen:
Giacomo D’Alisa, Federico Demaria, Giorgios Kallis: Degrowth: A Vocabulary for a New Era. Routledge 2014. (De drie redacteuren zijn leden van Research & Degrowth, www.degrowth.org)
Alex Pentland: Social Physics: How Good Ideas Spread – The Lessons from a New Science. Penguin Group 2014.

Elisa Graf is een Amerikaanse en Thorsten Wiesmann een Duitse medewerker van Share International. Beiden zijn woonachtig in Duitsland.

(Noot van de redactie: Graag voegen we hier de volgende opmerkingen toe, die enig Hiërarchisch inzicht bieden in de noodzaak om op alle terreinen open structuren te creëren. Ofschoon de voorgestelde ideeën in dit boek vooruitstrevend zijn, zijn ze ook eenzijdig. Maitreya, de Meesters en Benjamin Creme pleiten steeds weer voor een evenwichtige en open benadering voor de economie van de toekomst. Maitreya stelt eenvoudig dat een wagen twee wielen nodig heeft – socialisme en kapitalisme; Benjamin Creme’s Meester adviseert een verhouding van 70 procent socialisme en 30 procent kapitalisme. Dit zal in de behoeften van allen voorzien en tot een systeem leiden dat ruimte biedt aan allerlei benaderingen. Wat nodig is, is een weloverwogen open systeem, dat geleidelijke evolutie mogelijk maakt, en geen revolutie.)

Paus Franciscus’ dringende oproep om de planeet te redden
Op 18 juni 2015 vaardigde paus Franciscus een 192 pagina’s tellende encycliek uit, Over de zorg voor ons gezamenlijk huis, waarin hij er bij rijke landen op aandringt van richting te veranderen, ongelijkheid en armoede aan te pakken en klimaatvernietiging te vermijden. Geschreven voor alle mensen, niet alleen katholieken, roept de paus de mensheid dringend op tot actie om de planeet te redden. Dit is op dit historische moment een belangrijke en bemoedigende interventie, waarin de wetenschappelijke en morele aspecten van klimaatverandering en mondiale ongelijkheid met elkaar in verband gebracht worden.

Bij de presentatie van de encycliek tijdens een persconferentie in het Vaticaan, stelde de aartsbisschop van Pergamon John Zizioulas [een van de invloedrijkste orthodox-christelijke theologen van nu]: “Deze encycliek komt op een kritiek moment in de menselijke geschiedenis en zal ongetwijfeld wereldwijd effect op het bewustzijn van mensen hebben … de ecologische crisis is in wezen een spiritueel probleem… De juiste verhouding tussen de mensheid en de aarde, of haar natuurlijke omgeving, is verbroken.” Met aanvaarding van het overweldigende bewijs van klimaatwetenschappers stelt de encycliek: “Wetenschappelijke studies wijzen er op dat de meeste mondiale opwarming van de laatste tientallen jaren te wijten is aan de grote concentratie broeikasgassen die vooral als gevolg van menselijke activiteit uitgestoten wordt.” Ze waarschuwt dat de “uitputting van de planeet de aanvaardbare grenzen al heeft overschreden en dat we nog steeds het probleem van armoede niet hebben opgelost… Het idee van oneindige of onbegrensde groei… is gebaseerd op de leugen dat er een oneindige voorraad van aardse goederen is en dit leidt ertoe dat de planeet tot voorbij iedere grens wordt uitgeknepen… Nooit hebben we ons gezamenlijke huis zoveel schade toegebracht en mishandeld als in de afgelopen 200 jaar… We zijn niet God. De Aarde was hier voor wij er waren en is ons gegeven.”

Over het gevolg van de marktwerking waarschuwt paus Franciscus: “We moeten het beeld van de markt als tovermiddel, alsof de problemen eenvoudig opgelost kunnen worden door de winsten van bedrijven of individuen te verhogen, afwijzen.” Hij wijst “simpele oplossingen” voor klimaatverandering als handel in uitstootvergunning af, omdat die, zo zegt hij, leiden tot schadelijke speculatie. In plaats daarvan adviseert hij de mensheid samen te komen in eenheid: “Het klimaat is een gemeen goed, dat van iedereen is en bedoeld is voor allen… We moeten de overtuiging versterken dat we één menselijke familie zijn… We moeten de overtuiging herwinnen dat we elkaar nodig hebben, dat we een gedeelde verantwoordelijkheid voor anderen en de wereld hebben.” Over de aanpak van ongelijkheid stelt hij: “Op verschillende manieren blijven de ontwikkelingslanden waar de belangrijkste voorraden van de biosfeer gevonden worden, de ontwikkeling van rijke landen voeden ten koste van hun eigen heden en toekomst… We worden niet geconfronteerd met twee afzonderlijke crises, de ene een milieucrisis en de andere een sociale, maar in plaats daarvan met een complexe crisis die zowel een sociale als een milieucrisis is… Niemand stelt een terugkeer naar het stenen tijdperk voor, maar we moeten afremmen en op een andere manier naar de werkelijkheid kijken.”

Milieuactivisten hopen dat de boodschap van de paus de landen zal stimuleren in de aanloop naar de Klimaatconferentie in Parijs in december 2015. Het hoofd klimaatverandering van de VN Christiana Figueres reageerde: “Deze strijdkreet moet de wereld naar een sterk en duurzaam universeel klimaatverdrag leiden … Samen met de economische noodzaak, laat de morele noodzaak er geen twijfel over bestaan dat we nu op klimaatverandering moeten reageren.”
Op optimistische toon concludeert paus Franciscus: “Ofschoon mensen tot het slechtste in staat zijn, kunnen ze ook boven zichzelf uitstijgen en er weer voor kiezen te doen wat goed is en een nieuw begin maken.”
Door de grondbeginselen van de zorg voor de armen en de natuurlijke wereld van zijn naamgever Sint Franciscus van Assisi over te nemen, wiens woorden in dit document niet voor niets zijn gebruikt, laat paus Franciscus zien dat hij echt een paus voor onze tijd is.
(Bron: The Guardian; BBC News VK; CNN; W2.vatican.va; en.radio vaticana.va)

 

Guatemalteeks protest tegen overheidscorruptie
Sinds april 2015 verzamelen zich bijna iedere zaterdag duizen den betogers op het Constitutieplein in Guatemala-stad, de hoofdstad van Guatemala, om een einde aan de corruptie en het aftreden van de president van het land Otto Perez Molina te eisen.

Volgens Associated Press zijn de meeste betogers afkomstig uit de “jonge, middenklasse-, smartphone-generatie, en worden de demonstraties zonder leider via de sociale media georganiseerd. Maar er zijn ook priesters die schouder-aan-schouder met zakenlieden staan en studenten naast huisvrouwen, in wat Guatemalteekse waarnemers een ongekende massamobilisatie noemen die dwars door socio-economische, politieke, zelfs klasselijnen snijdt.”
De protesten vinden plaats in reactie op corruptieschandalen ter waarde van miljoenen dollars binnen de regering, het aftreden van de vicepresident van het land en de opsluiting van tientallen verdachten. Te midden van toenemende druk van het volk op de regering bepaalde het hooggerechtshof onlangs dat een onderzoek van het Congres doorgang kon vinden, wat mogelijk tot een afzettingsprocedure tegen Perez Molina zal leiden.

In een land dat met chronische problemen kampt, waaronder een extreem hoog aantal moorden, bendegeweld, wijdverspreide armoede en ondervoeding van kinderen was de aanblik van regeringsbeambten die zichzelf door corruptie stelselmatig verrijken een omslagpunt, aldus Adriana Beltran, veiligheidsanalist bij het Bureau voor Latijns-Amerika in Washington, een in de VS gevestigde organisatie die zich inzet voor de mensenrechten in de regio.
“Ik denk [dat de schandalen] uiteindelijk aan de bevolking lieten zien hoe de netwerken van corruptie en georganiseerde misdaad hun dagelijks leven beïnvloeden,” legt Beltran uit. “Zij zeggen: ‘Wij betalen belastingen en de staat is niet bij machte om basisdiensten te leveren omdat ze die verduisteren of stelen’; ik denk dat dat uiteindelijk de druppel was die de emmer deed overlopen.” (Bron: Associated Press)

Dat er onder de oppervlakte iets kolossaals broeit, is onmiskenbaar. Wanneer het zich manifesteert, hoe en in welke vorm is onmogelijk te voorspellen – weet ik uit eerdere ervaring,” aldus Chris Hedges, senior staflid van het Nation Institute – een mediacentrum zonder winstoogmerk dat zich richt op versterking van de onafhankelijke pers en het bevorderen van sociale rechtvaardigheid en burgerrechten.

Als journalist deed hij verslag van twee Palestijnse opstanden, de Oost-Europese revoluties en de demonstraties in de straten van Servië die tot de val van Slobodan Milosevic leidden. Toen hem onlangs in een interview werd gevraagd waarom hij denkt dat de wereld op het punt staat een grootse omwenteling door te maken, antwoordde Hedges: “Het systeem van het mondiale kapitalisme staat op instorten. Het kan zich niet langer uitbreiden, zoals voorheen. Het heeft de rijkdom geconcentreerd in de handen van een kleine, mondiale, oligargische elite. Belangrijker nog is dat de ideologie van het onbeteugelde, onbegrensde kapitalisme voor grote groepen mensen die niet de vruchten van dit systeem plukken, haar aantrekkingskracht verliest. Je ziet dat mensen hierdoor de politieke elite de rug toekeren. Zo is de populariteit van het Amerikaanse Congres heel laag en ook de opkomst bij verkiezingen is nog nooit zo laag geweest.”

Hedges vervolgde zijn analyse over de ineenstorting van het huidige systeem als volgt: “Zij hebben de liberale instituties en mechanismen die geleidelijk toenemende hervormingen mogelijk maakten, vernietigd. Dan bereik je een gevaarlijk punt; dan loopt het systeem eigenlijk vast. Liberale instituties zijn opgericht om het lijden van de onderklasse aan te pakken en te verbeteren. Dat is precies wat er gebeurde toen het kapitalisme in de jaren 1920 en 1930 instortte en [het Amerikaanse overheidsprogramma] New Deal werd ingevoerd. Maar dit soort mechanismen zijn we kwijtgeraakt uit naam van het anticommunisme en de invoering van de neoliberale, vrije-marktideologie die het sociale vangnet waarmee kapitalistische democratieën de problemen van de berooiden konden aanpakken, heeft uitgehold.”

Het economische ‘doordruppel-effect’, dat in het begin van de jaren 80 door Margaret Thatcher en Ronald Reagan werd geïntroduceerd, wordt door Hedges als leugen weggezet: “Hierdoor is een kleine mondiale, oligarchische zakelijke elite ontzettend rijk geworden. Het heeft ook geleid tot wereldwijde speculatie als middel om welvaart te creëren. Dit is extreem gevaarlijk, omdat het de markt opblaast tot er een enorme zeepbel ontstaat, precies als bij de dotcom-crash, of de krach van 2008 door ‘rommelhypotheken’. De gevolgen voor de wereldwijde economie zijn desastreus.”

Als activist, schrijver, Presbyteriaans voorganger en pleitbezorger voor de mensenrechten voorspelt Hedges ook een samenkomen van verschillende protestbewegingen die de drijvende kracht achter de vereiste veranderingen zullen vormen: “Als verslaggever weet je dat de lont er al is; maar je weet nooit waardoor hij zal ontbranden. Zelfs de zogenaamde leiders van de bewegingen weten niet wat de vonk zal zijn – het is een mysterieuze kracht.”

“De kinderen van de middenklasse zijn in de VS na hun studie opgezadeld met enorme schulden en vonden geen aansluiting op de arbeidsmarkt… Mensen dwingen om gebukt te gaan onder een chronische schuldenlast is een vorm van sociale en politieke overheersing, zoals elke zwarte Amerikaan zal bevestigen. Je kunt een gezin niet onderhouden van een uurloon van 7,25 Amerikaanse dollar (6,38 euro), zonder sociale voorzieningen… Het verenigt ook de jeugd die, samen met veelal ongeregistreerde werknemers uit de dienstensector, de drijvende kracht vormde achter de Occupy-beweging. Deze verbanden, en allianties met groepen als Black Lives Matter, zijn bruisende en krachtige coalities die een vuist kunnen maken tegen de marktstaat.” (Bron: The Globe and Mail, Canada)

Een geschenk van de Allerhoogste
door de Meester —, via Benjamin Creme (10 mei 2015)
De mensen staan op een punt van openbaring die dissonante stemmen en houdingen spoedig zal wegvagen. Ze zullen een scherper inzicht hebben in de betekenis en het doel van hun bestaan, en in de middelen waardoor die kennis in hun bewustzijn wordt gebracht. Spoedig, zeer spoedig nu zullen de mensen groeien, als ware het van de ene op de andere dag.
Deze nieuwe kennis zal velen intomen en verrassen, maar hen ook inspireren en verlichten tot een volledige bijstelling van hun begrip. Wat zij de betekenis en het doel van het leven noemen, zal hierdoor nieuwe waarde krijgen. Grotere ernst en vreugde zullen hun overtuigingen en handelingen doordringen en hen geleidelijk allen tezamen in een nieuw bestel omgeven. Die tijd is niet veraf.
De Grote Heer wacht ongeduldig om te verschijnen en de wereld te vereren met Zijn openlijke, erkende aanwezigheid.
Vrees niet. Er is een nieuwe wereld in de maak die het vertrouwen en de moed van de mensen in gelijke mate zal herstellen.

V. Wordt Maitreya nog steeds op de Chinese televisie geïnterviewd?
A. Ja.

V. Hoeveel tv-interviews heeft Maitreya in China gegeven sinds het meinummer van Share International?
A. Nog eens drie interviews in China. (Het aantal interviews tot dusver in China is 22, en het totaal is 157.)

V. In recente nummers van Share International lezen we dat Maitreya in enkele landen in het Midden-Oosten werkt.
A. Daar werkt Hij nog steeds. Hij heeft er tot dusver geen interviews gegeven.

V. Werkt Maitreya door milieugroeperingen of leiders op ecologisch gebied direct of indirect met adviezen te geven over het aanpakken van de urgente klimaatproblemen?
A. Nee.

V. Hoe lang denkt u dat het zal duren voordat kijkers in Europa Maitreya op televisie zullen zien?
A. Niet lang.

V. Staat Maitreya’s interview voor de Japanse televisie binnen de komende 12 maanden gepland?
A. Het is mogelijk, maar het staat niet gepland.

V. Is het uw ervaring dat mensen in het algemeen niet van verandering houden? De afgelopen drie artikelen van uw Meeser wijzen op het feit dat verandering aanstaande is, dat alles zal veranderen en dat we, ofschoon de omstandigheden enige tijd moeilijk zullen zijn, de veranderingen zullen verwelkomen.
A. Inderdaad. Mensen houden van wat ze kennen, om zich veilig te voelen.

V. Wat is de beste en snelste manier om de ziel toe te staan de persoonlijkheid te laten domineren?
A. Door meditatie.

V. Ondanks de pijnlijke gevolgen van de bezuinigingsmaatregelen heeft men in het Verenigd Koninkrijk er toch voor gestemd om de Conservatieve Partij in de regering te houden. Wat zegt dat over de prioriteiten van de mensen?
A. Dat ze materialistisch zijn, dat ze de voorkeur geven aan de status quo, dat ze niet van verandering houden. Het laat ook zien dat het Britse publiek bijzonder gefragmenteerd is.

V. Denkt u dat de jongste Britse verkiezingen zullen helpen om de waarneming van mensen geleidelijk aan te scherpen en de noodzaak in te zien om voor het algemeen welzijn te kiezen?
A. Sommigen maken deze keuze al.

V. Denken u en uw Meester dat de uitslag van de Britse verkiezingen de economische ineenstorting zal versnellen?
A. Het Verenigd Koninkrijk is in dit opzicht niet zo belangrijk.

V. Wat is, naast de ontdekking van de etherische gebieden van materie, de volgende grote stap die de mensheid op technologisch gebied moet maken?
A. Er is slechts één grote stap en dat is beseffen dat we allen één zijn en alleen dat bewustzijn zal ons in juiste verhouding brengen tot elkaar. Hier is geen technologische stap voor nodig; zodra de wereld één wordt volgt de rest vanzelf.

Boodschap van hoop
Op 19 april 2015 liep er aan het einde van de optocht die onderdeel is van de Aardebeurs in het Balboa Park van San Diego, een in het groen geklede man met blond golvend haar. Hij droeg een bord met aan de ene kant: “Maitreya komt” (of iets van die strekking) dat onze aandacht trok vanuit de kraam waarin we stonden. Hij draaide het bord toen om en daar stond: “in januari 2017”. Nadat hij het bord had omgedraaid, keek hij ons aan met een brede lach, die me deed denken aan het moment in Los Angeles toen ik een sterkere energetische stimulans dan op andere keren kreeg; Benjamin Creme keek me op dat moment tijdens de overschaduwing recht aan. Ik zag toen twee gezichten. Het echte gezicht van de heer Creme keek ergens anders naar en een schaduwgezicht bleef naar mij kijken met een lach die heel erg op deze leek. Aangezien we nooit iemand in San Diego zijn tegengekomen, buiten onze groep, die informatie over Maitreya verstrekt en ik me niet herinner ooit iemand als deze heer gezien te hebben, wil ik graag vragen of dit iemand anders was dan een reguliere deelnemer aan de Dag van de Aarde?
J.MN., San Diego (CA, VS).
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man een woordvoerder voor de Meester Jezus was.)

Onderzoekende geest
Tijdens de jaarlijkse lezing in Parijs op 28 maart 2015 stond ik in de kraam waar de SOP-speldjes en -stickers en stickers met “Samendelen redt de wereld” werden verkocht. Er stonden veel mensen voor de kraam, die spullen uitzochten en kochten. Ik was vooral geconcentreerd bezig met het uitrekenen van het juiste wisselgeld. Op een gegeven moment stond er een lange, elegante dame voor me. Haar armen waren lang en dun. Al haar gebaren gaven de indruk dat ze danste. Zij was ook heel rustig en kalm. In plaats van wat materiaal uit te zoeken, begon ze me vragen te stellen. Kijkend naar het groene papier vroeg ze of dat verband hield met het SOP-speldje. Ik zei: “Ja, dit is het artikel van Benjamin Creme’s Meester over SOP! gebaseerd op SOS.
Toen gingen haar ogen naar de stickers met “Samendelen”. Ze zei dat ze het verwarrend vond dat de twee zaken gecombineerd werden en vroeg me heel eerlijk: “Ik weet het niet meer, vertel me eens wat het verband tussen de twee is. Ik vertelde haar dat het plan voor het aanvaarden van samendelen zo vertraagd was, dat we nu tegelijkertijd moeten komen met het beginsel van samendelen om WWIII en een catastrofe voor de planeet te vermijden. Zij leek opgetogen en voegde er op ernstige toon aan toe dat ze heel erg bezorgd was over deze situatie en dat ze de Klimaatconferentie die aan het eind van dit jaar in Parijs gehouden wordt, in het oog hield. Het leek erop dat ze tevreden was met mijn antwoord en terwijl ze me steeds recht aankeek, draaide ze haar hoofd zodat ik haar profiel kon zien en ik was heel verbaasd dat ze een arendsneus had.
Kunt u zeggen wie deze vrouw was?
P.C., Montivilliers (Frankrijk).
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘vrouw’ een woordvoerder voor de Meester Jezus was.)

Waarneming in Nieuw-Zeeland
Op 27 februari 2015 rond 9 uur ’s avonds, toen mijn vriend en ik van ons werk op weg naar huis waren, zagen we in het westen een ongewoon groot stralend voorwerp laag aan de hemel staan toen we in de richting van Auckland keken. Ik was verbaasd dat niemand anders keek en wees ernaar omdat ik nog nooit eerder zoiets groots en helders in de lucht had gezien.
Toen we een paar minuten later thuis waren, keken we door een telescoop naar het op een ster lijkende voorwerp en het leek een beetje te pulseren. We konden er alles bij elkaar 25 minuten naar kijken voordat het behoorlijk snel wegzonk achter de verre heuvels in het westen.
Mijn eerste gedachte was dat het Maitreya’s ‘ster’ was, maar dit voorwerp leek niet op de sterfoto’s op YouTube en in Share International, daarom zouden we heel graag willen weten wat het was. Met dank voor al het werk van Share International door de decennia heen.
D.V., Waiheke Island (Auckland, Nieuw-Zeeland).
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het stralende voorwerp een ruimteschip van Mars was.)

Bevestiging
Pas vandaag heb ik uw website gevonden hoewel ik in mei 2007 voor het eerst van de beminde Maitreya hoorde. Ik las een folder die van het Mind, Body en Spirit-evenement kwam en vond het interessant en inspirerend, en genoot echt van de nieuwsbrief en het zoeken naar tekenen van de ‘ster’, enz. Niet lang daarna, terwijl ik zat te mediteren voor de spiegel van mijn toilettafel en ik mijn ogen gesloten had, ‘voelde ik dat mij werd gezegd’ dat ik mijn ogen moest openen en in de spiegel kijken. Dat deed ik en daar was klaarhelder Maitreya’s ‘Hand’ en Hij zei tegen me: “Maitreya, IK BEN hier”. Ik was ZO overweldigd van binnen met zo’n vreugde en dankbaarheid waar ik geen uitdrukking aan kon geven; toch voelde ik me verdrietig en betreurde ik het dat mijn emoties me schokten en dat ik Hem persoonlijk daar ter plekke niet heb bedankt. Ik heb altijd de bedoeling gehad het na te vragen en u te schrijven en te vragen of u kunt navragen wat Zijn boodschap voor mij was?
Ik ben zo dankbaar dat ik weer in aanraking hiermee gekomen ben en uw website gevonden heb, zulke wonderbaarlijke leesstof. Dank u voor al het werk en de inspanning die erin gaat zitten.
Christine Huetson, VK.
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat Maitreya haar liet weten: “Ik ben hier.”)

Ontvankelijk publiek
Op 15 februari 2015 gaven we een lezing in het spiritueel centrum ‘De Roos’ in Amsterdam. Het aantal mensen dat op een lezing afkomt kan heel erg verschillen, maar het was echt verrassend toen er slechts één man kwam. ‘Ik weet zeker dat er een paar meer zullen komen, we moeten de deur openlaten’, dacht ik bij mijzelf. In plaats van een lezing te geven, besloten we ons te richten op het beantwoorden van de vele vragen van de man, een Kroatiër, die in Amsterdam woonde en die al van Maitreya en de Meesters van Wijsheid gehoord had. Ongeveer halverwege hadden we het er over hoe Maitreya plotseling hier in de kamer zou kunnen verschijnen als hij dat wilde, als dat een doel diende. Een korte tijd later ging de deur open en een Indonesische vrouw kwam stilletjes naar binnen. Ze was in de 50 en deftig gekleed met gemberkleurig geverfd haar. Ze had een vrolijk, vriendelijk gezicht met een prachtige glimlach. Ze ging naast N. zitten en luisterde eventjes voordat ze vragen begon te stellen. Ze was met name geïnteresseerd in wat volgens onze informatie de relatie tussen Maitreya en de Meester Jezus was.
Ze vertelde ons dat haar vader joods was en haar moeder katholiek. Ze vond dat religies teveel macht hadden in de hedendaagse wereld. Hoe meer ze hoorde, des te enthousiaster ze werd terwijl ze meer vragen stelde over wie de Messias echt was geweest toen Jezus 2000 jaar geleden in Palestina kwam. De deur ging voor een tweede keer open en er kwam een kleine joodse man binnen. Hij had een serieuze uitdrukking op zijn gezicht en droeg een bril met ronde glazen. De Indonesische vrouw stelde hem voor als haar partner uit Londen en vertelde hoe geweldig het was geweest dat hij in haar leven was gekomen, nadat ze haar man had verloren door een ernstige ziekte.
Ze was zich goed bewust van alles wat tijdens onze discussie ter sprake was gekomen. Ze voegde wat opmerkingen van zichzelf toe, zoals haar verwachting dat de nieuwe Griekse premier nieuwe politieke inzichten zou laten horen die verandering zouden brengen en dat kwijtschelding van schuld belangrijk is omdat dat met samendelen te maken heeft.
Ze zei: “Zodra politici macht krijgen, veranderen ze. Het is hun plicht mensen te beschermen, maar wanneer mensen voor hun rechten opkomen, gaan politici hardvochtig met hen om. Maar, de stem van het volk wordt sterker. We zouden allemaal een basisinkomen moeten ontvangen, zodat iedereen normaal kan leven. Onderwijs en gezondheidszorg zouden gratis verstrekt moeten worden.” N. herinnert zich een bijzondere sfeer vanaf het moment dat ze binnenkwam, alsof we werden gezegend, en dat ze vaak N.’s arm aanraakte, wat heel vertrouwd aanvoelde, alsof ze elkaar al jaren kenden. We beëindigden ons gesprek met het lezen van een artikel over “Broederschap” van Benjamin Creme’s Meester en Maitreya’s Boodschap nr. 4. Terwijl we nog even stil bleven zitten, vroeg ze beleefd of ze nog een vraag mocht stellen. Met een schalkse blik in haar ogen vroeg ze: “Dus Maitreya werd overschaduwd door Jezus?” alsof ze er niets van had begrepen. Ze vertelde dat haar partner en zij in het Informatiecentrum [in Amsterdam] een Transmissieworkshop hadden bijgewoond en begon het Gebed voor de Nieuwe Tijd op te zeggen, dat ze duidelijk uit haar hoofd kende. Terwijl we bij de tafel met folders en boeken stonden, begon ze plotseling de “Grote Aanroep” op te zeggen, die ze ook uit haar hoofd kende.
Toen vroeg ze naar de verhouding tussen Sai Baba en Maitreya en begon meteen te vertellen hoe ze nieuwe biljetten van 10 Britse pond onder haar matras had gevonden, nadat ze Sai Baba om hulp had gevraagd in de tijd dat ze voor haar stervende echtgenoot zorgde. Ze wist meteen waar ze het geld kon vinden en dat Sai Baba het voor haar had gematerialiseerd. Tenslotte noemde ze Benjamin Creme’s laatste boek Eenheid in Verscheidenheid terwijl ze naar mijn tas wees, waar inderdaad de Nederlandse vertaling van dat boek in zat. Intussen werden de energieën, de zegeningen steeds intenser, vooral nadat ze haar ervaring met Sai Baba had verteld.
Wat, terugkijkend, echt opmerkelijk was, is dat ze op deze manier belangrijke onderwerpen aanroerde die niet eerder in ons gesprek waren genoemd, zoals Transmissie-meditatie, de kunst van Zelf-verwerkelijking, de aanwezigheid van Maitreya en Sai Baba als respectievelijk de planetaire en kosmische Belichaming van Liefde en Eenheid in Verscheidenheid.
Wie waren deze opmerkelijke vrouw en haar partner?
A.D.D., N.dG.
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat zowel de ‘Indonesische vrouw’ als haar partner woordvoerders waren voor de Meester Jezus.)

Tekenen over de hele wereld
 

Tijdens de enorme uitbarsting van de vulkaan Calbuco in Chili, in april 2015, namen een dichte donkergrijze rookpluim en as de vorm aan van een reusachtig menselijk wezen. Sommige media berichtten ook over een groep ufo’s die gefotografeerd werden terwijl ze dicht bij de spuwende vulkaan vloog. (Bronnen: inquisitr.com; express.co.uk)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de Meester Jezus de reusachtige menselijke figuur manifesteerde. De ufo’s waren ruimtevaartuigen van Mars.)

Foto van een helder voorwerp dat van kleur verandert, werd op 19 april 2015 boven Amsterdam in de richting van de Grote Beer genomen door M.Z
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het voorwerp Maitreya’s ‘ster’ was.)

Foto ingezonden door T.W., die schrijft: “Dit buitengewoon heldere voorwerp hangt als een lamp in de lucht en kan beslist niet ver weg in de ruimte gelokaliseerd worden. Deze video, waarvoor een 2.6x tele-convertor is gebruikt, werd op 2 mei 2015 om 21.00 uur in Samnanger (Noorwegen) genomen.”
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het voorwerp Maitreya’s ‘ster’ was.)

San Diego, VS –  Op dinsdag 29 april werd in San Ysidro een video opgenomen door een filmploeg van NBC7, waarin een ufo werd vastgelegd die bleef flitsen en van kleur veranderen, van rood, naar blauw naar groen. Een toeschouwer, Larry Fox, zond verscheidene foto’s die een rij veelkleurige lichten in de lucht boven San Diego vastlegden. “Het leek op een knipperlicht,” zei hij. Fox stond buiten in zijn achtertuin toen hij de lichten zuidwestelijk van de Coronadobrug zag. Volgens hem was het geen vliegtuig of een drone, omdat het niet van zijn plaats bewoog. “Het was een reeks flitsende lichten,” zei hij. “Als het een vliegtuig was zou het zich hebben verplaatst.”Een verslaggever en fotograaf van NBC7 ontdekten dezelfde lichten vanuit San Ysidro toen ze op dinsdagavond opnamen maakten over een ongerelateerd nieuwsbericht. (Bron: nbcsandiego.com)
(Benjamin Creme’ s Meester verklaart dat de ufo een ruimtevaartuig was van Mars.)

San Antonio, VS – Op 1 mei 2015 werd boven San Antonio (Texas) een stille, stralende ufo gefilmd die voortdurend van vorm en kleur veranderde. Volgens de ooggetuige: “Bij inzoomen was een ufo van energie te zien. Je kan zien hoe hij uitdijt en inkrimpt alsof hij hoog daarboven glijdt…Er bewoog zich iets aan de onderkant… Je kan duidelijk zien dat daarboven een ufo langzaam van kleur verandert terwijl hij zich voortbeweegt…Als je de video-opnamen analyseert kan je zien hoe hij rondom een gloed uitstraalt. Als een omringend energieveld.” (Bronnen: ufosightingsdaily.com; You Tube: SAUFOTX)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de ufo een ruimtevaartuig van Mars was.)

Reusachtig ruimtevaartuig gefotografeerd door NASA
Jaren geleden kondigden Russische wetenschappers aan dat ze dicht bij de zon reusachtige ufo’s hadden ontdekt. Zij beweerden dat sommige van de voorwerpen de afmeting van de maan hadden en ogenschijnlijk zeer wendbaar waren, aangezien ze van hoogte en positie konden veranderen, en plotseling zeer scherpe bewegingen in willekeurige richtingen konden maken. De ufo’s konden, zeiden de Russen, enorme snelheden bereiken en konden ook bliksemsnel verdwijnen.
Onlangs lijken soortgelijke voorwerpen dicht bij de zon gefotografeerd te zijn en hun activiteit schijnt toe te nemen. Op 7 mei om 06.24 uur werd door de LASCOC2 SOHO camera’s van NASA een grote figuur, mogelijk een ruimtevaartuig, gefotografeerd. Het lijkt alsof het voorwerp zich in de richting van de zon beweegt. Een schatting van de afmeting duidt erop dat de figuur wellicht even groot is als het grondoppervlak van de Verenigde Staten.
Twee dagen later, op 9 mei, werden nog twee van dergelijke voorwerpen gefotografeerd – één door de SOHO LASCO C2-camera om 00.36 uur; de andere om 10.30 uur door SOHO LASCO3-camera. (Bronnen: NASA SOHO; YouTube.com)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de reusachtige voorwerpen allemaal ruimtevaartuigen zijn die op Mars gemaakt zijn.)


Van een grote foto van Sai Baba in een kamer van een volgeling in Sai Baba’s ashram in Puttaparthi (India) vloeit een stroom vibuthi. Foto genomen en ingezonden door P.L., VK.
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat dit wonder door Sai Baba wordt gemanifesteerd.)

 

 

Hier volgt een selectie uit citaten met betrekking tot het thema ‘Onschadelijkheid’. Deze citaten zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus en Maitreya’s Leringen – De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt en Share International) en de boeken van Benjamin Creme.

Wanneer Ik in de openbaarheid verschijn, zal Ik de wereld de noodzaak voorhouden van verandering. Deze veranderingen, Mijn vrienden, zijn door God gegeven. Wanneer de mens de weg tot God gaat, moet hij die goddelijkheid tentoonspreiden. Alle menselijke structuren moeten het Goddelijk Licht uitstralen. Alle denkwijzen van de mens moeten de innerlijke God openbaren. Deze waarheid, Mijn vrienden, ligt ten grondslag aan verandering. Wanneer jullie dit inzien, zullen jullie de noodzaak hiertoe gaarne aanvaarden. (Maitreya, Boodschap nr.96)

Het ontwaken, het nieuwe licht, is een teken dat de mensen de Grote Wet beginnen te begrijpen: alleen onschadelijkheid brengt mensen in een juiste relatie met de Wet van Oorzaak en Gevolg, de fundamentele Wet van ons leven. Dit is een spirituele gemeenplaats, maar één die het mensenras moeilijk te begrijpen of te aanvaarden vond. Zulke begrip en aanvaarding zouden voor altijd, en in één slag, veel onnodige pijn en lijden in onze wereld transformeren. De Energieën van Waterman, die elke dag in kracht toenemen, zullen het voor de mensen gemakkelijker maken om de noodzaak van onschadelijkheid in te zien. Deze heilzame krachten werken toe naar samensmelting en synthese en verminderen zo het verlangen naar wedijver en aanmatigend individualisme. De tekenen wijzen erop dat de mens op weg is. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Een nieuw licht in de mensheid’)

[Maitreya’s] lering zal gefaseerd worden vrijgegeven, waarbij elke fase aansluit bij de noden van de mensheid in verschillende perioden van de komende ca. 2350 jaar. Hij zal allereerst de nadruk leggen op de eenheid van de mensheid, op het bestaan van de menselijke ziel, en op de noodzaak van samendelen en juiste verhoudingen. Hij zal, opnieuw, de Wet van Oorzaak en Gevolg onderwijzen en het verband met de Wet van Wedergeboorte, daarbij wijzend op de noodzaak van onschadelijkheid in alle relaties. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.I)

Mijn Aanwezigheid brengt reeds verandering teweeg in het denken van de mensen, in hun hart, en ze staan verwonderd. Mijn inspanningen hebben resultaat, al lijkt het niet zo. De mensen richten zich weer op de waarheid, op de Wetten die God zijn. Sta Mij toe jullie de weg te wijzen naar de Nieuwe Tijd, jullie de heerlijkheid te schetsen die desgewenst je deel kan zijn. De mens is geschapen om zowel God als de mens te dienen, en alleen door die juiste dienstbaarheid kan de weg tot God worden begaan. Stel je ten doel om de taak op je te nemen van herbezinning, van wederopbouw en verandering. (Maitreya, Boodschap nr.13)

[Maitreya] zal de langzame, geleidelijke evolutie van de mens door het proces van reïncarnatie (de Wet van Wedergeboorte) bevestigen, en door ons begrip van deze Wet en haar verband met de Wet van Oorzaak en Gevolg (de Wet van Karma) zal een hechte basis worden gelegd voor het vestigen van juiste menselijke verhoudingen. We zullen gaan begrijpen dat onze gedachten en daden voortdurend oorzaken in beweging zetten waarvan de gevolgen onze levens maken tot wat ze zijn, ten goede of ten kwade. Zo zullen we de noodzaak inzien van onschadelijkheid tegenover anderen, een onschadelijkheid gebaseerd op de ‘wil-ten-goede’ die zich uitdrukt als goede wil. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.I)

Onschadelijkheid is de sleutel tot de nieuwe schoonheid in verhoudingen die zal ontstaan. Een nieuw besef van verantwoordelijkheid voor daden en gedachten zal een ieder leiden in elke situatie; een begrip van de Wet van Oorzaak en Gevolg zal de manier waarop mensen met elkaar omgaan transformeren. Een nieuwe en harmonieuzere wisselwerking tussen mensen en landen zal de wedijver en het wantrouwen van nu verdringen. Geleidelijk zal de mensheid de kunst van het leven leren, die elk ogenblik de ervaring van het nieuwe verschaft. Niet langer zullen de mensen leven met angst voor de toekomst en voor elkaar. Niet langer zullen miljoenen honger lijden of gebukt gaan onder de last van arbeid voor hun broeders.( Benjamin Creme’s Meester, ‘De kunst van het leven’)

We moeten de kunst van het leven leren. Het is een kunstvorm en kan alleen al doende geleerd worden. Het is niet iets wat je kunt onderrichten, maar je kunt wel de beginselen onderrichten, de wetten. Onderricht de wetten en de regels die daarvan afgeleid zijn – de Wet van Oorzaak en Gevolg, de Wet van Wedergeboorte, de Wet van Onschadelijkheid en de Wet van Opoffering – en je onderricht de grondbeginselen van het leven. Het leven verloopt volgens deze Wetten en hoe eerder we deze instinctief onderdeel maken van ons leven, des te sneller ons leven en onze wereld redelijk gecoördineerd en harmonisch zullen zijn. Momenteel is de wereld vervuld van zorgen en angst. De aard van het leven zou precies het tegenovergestelde moeten zijn. Met de hulp van Maitreya en de Meesters zal het op een dag zo zijn. (Benjamin Creme, De kunst van het Leven)

Mijn Wet zal door de mensen worden aanvaard. Mijn liefde zal bloeien in hun hart, en door deze Wet van Liefde zal de mensheid God kennen. Mijn Lering zal jullie de weg naar God wijzen, het eenvoudige pad van Rechtvaardigheid en Liefde. Mijn Meesters zullen jullie onderrichten in de aloude Wetten en Leringen, en jullie voor Mij brengen. (Maitreya, Boodschap nr.40)

Onschadelijkheid ontwikkelt zich stapsgewijs naarmate men meer onthecht raakt. Door het evolutieproces ontwikkelen we onthechting. Daar gaat het om bij de ontwikkeling van bewustzijn. Hoe meer wij onthecht raken van de uitwerkingen van de fysieke, emotionele en mentale ervaring, hoe beter de ziel haar onschadelijke aard kan uitdrukken via de persoonlijkheid. Hoe meer onthecht we zijn, des te onschadelijker we worden. Hoe minder onthecht we zijn, des te schadelijker we onvermijdelijk zijn. Gehechtheid is een overontwikkeld besef van de persoonlijkheid als afgescheiden eenheid, het ego. Hoe meer afstand je neemt van de ervaring van de persoonlijkheid, die in werkelijkheid de ervaring van de ziel in incarnatie is, hoe meer je je onthecht van vereenzelviging met de voertuigen en je steeds meer identificeert met de ziel en haar doel, des te onschadelijker je wordt. Het is de ziel in de vorm die incarneert. Het is de uitdrukking van de ziel die onschadelijkheid teweegbrengt. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.III)

Er komt een tijd dat de ziel zich zo krachtig door haar weerspiegeling, de man of vrouw in incarnatie, manifesteert dat hij of zij stopt met al te veel negatief karma te creëren, en min of meer onschadelijk wordt. Zo zien we hoe belangrijk onschadelijkheid is in alle menselijke relaties. Door destructief te zijn creëren we negatief karma en dat moeten we vereffenen. We worden geboren met dit karma, maar alle onfortuinlijkheden in ons leven, de pijn en het lijden worden afgedaan als pech. Het is geen pech, maar het directe gevolg van ons karma… Als je weet dat elke gedachte en elke daad een reactie veroorzaakt die effect heeft op anderen, en natuurlijk ook op jezelf, dan begrijp je de noodzaak van onschadelijkheid. Wanneer we deze basiswet van ons bestaan echt begrijpen, zal dat onze wereld transformeren. (Benjamin Creme, De Leringen van de Oude Wijsheid)

Ik zie rondom jullie je aspiratie en liefde, je hoop op en verlangen naar een betere wereld. Geloof Mij, Mijn vrienden, dit alles zal vervuld worden. Die nieuwe wereld is nu aan het ontstaan, krijgt vorm in denken en verlangen, en daalt langzaam neer. Heb daarom geen angst, Mijn broeders. Ik verkeer onder jullie op vele wijzen. Ik presenteer Mijzelf aan de wereld in vele facetten. Ik zet alle vormen aan tot verandering. Ik stimuleer alle zielen tot groei. Ik ben met jullie en in jullie. Ik ben het hart van jullie leven. Ik streef ernaar jullie de Wetten te laten zien die God zijn. Ik beoog de liefde van je hart te wekken. (Maitreya, Boodschap nr.100)

[Maitreya’s] onderricht, dat reeds is begonnen, zal licht werpen op de werking van de Wetten die alle leven regeren, en voor de mensen het doel verhelderen van hun aanwezigheid hier op Aarde. Hij zal laten zien hoe actie leidt tot reactie en hoe de mens zodoende zelf de omstandigheden van zijn leven creëert. Op deze manier zullen de mensen de noodzaak leren inzien van schadeloosheid in elke situatie en verhouding. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De lering van Maitreya’)

We moeten inzien dat onschadelijkheid een absolute noodzaak is. Zodra we die Wet in de diepste zin begrijpen, zodra we ons er werkelijk bewust van worden als een openbaring in ons hart, in ons denken, en niet alleen maar als een intellectueel idee waarvan we de rechtvaardigheid kunnen inzien, zodra het een besliste ervaring is van de realiteit in ons leven, zullen we niet langer wanorde scheppen, zullen we niet langer die onevenwichtigheid scheppen die het gevolg is van destructief handelen. De enige manier waarop we dit op grote schaal kunnen benaderen is door de uitdrukking van goede wil. … Juiste menselijke verhoudingen zijn een eerste vereiste voor de mensheid en Maitreya zal dat tot een van Zijn hoofdpunten maken. De Wetten van Liefde betekenen juiste verhoudingen. De Wetten van Leven betekenen juist denken, juist handelen. Wanneer je een combinatie hebt van juist handelen, juist denken en goede wil, krijg je de vrije, verdraagzame, onschadelijke samenleving waarnaar we moeten streven. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.III)