een compilatie

Hier volgt een selectie uit citaten van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt) en Benjamin Creme met betrekking tot het thema ‘de noodzaak van verandering’.
Spoedig zal de wereld met zekerheid weten dat de mensen moeten samendelen of ten onder gaan. Maitreya zal geen tijd verliezen om deze waarheid aan allen duidelijk te maken. Hij zal de mensen tonen dat de wereld iedereen toebehoort, rijken en armen, machtigen en misdeelden, blanken en kleurlingen. Hij zal duidelijk maken dat gezamenlijke actie nodig is om de problemen op te lossen waarvoor de mens nu staat, en de weg wijzen naar hun oplossing. Door op alle mensen een beroep te doen om de noodzaak van verandering te aanvaarden, zal Hij de aspiratie en de wil van mensen overal stimuleren om recht te laten geschieden. Zo zal Hij al die mensen verenigen die streven naar de instelling van betere structuren waardoor de goddelijkheid van de mens kan worden uitgedrukt; en uit die menigte zal een roep opstijgen zoals nooit eerder op deze Aarde is gehoord, een roep om rechtvaardigheid en waarheid, vrijheid en vrede. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘De toekomst wenkt’)

Maitreya’s komst gaat over verandering op wereldschaal: verandering in ons begrip van de noden van de planeet, het ecologische evenwicht; de verandering van ons economische stelsel, zodat alle mensen op de juiste wijze gevoed en verzorgd kunnen worden; verandering in de verhoudingen tussen mensen overal ter wereld. Het ware begrip dat de mensheid één is zal laten zien dat deze transformatie absoluut noodzakelijk is. Het betreft de schepping van een nieuwe wereld. (Benjamin Creme, De mensheid ontwaakt)

Mijn Komst roept in de mens een verlangen op naar verandering, een verlangen naar verbetering, ongeacht hoe dat geuit wordt. Mijn Energieën veroorzaken in de mens een goddelijke onvrede.

Al wat nutteloos is in onze structuren moet verdwijnen. Er zijn er veel die de huidige mens onwaardig zijn.
De mens is een ontluikende God en dat vereist het instellen van leefwijzen waardoor deze God tot bloei kan komen. Hoe kunnen jullie tevreden zijn met de manier waarop je nu leeft: terwijl miljoenen verhongeren en sterven in misère; terwijl de rijken met hun weelde pronken voor de ogen der armen; terwijl ieder mens de vijand is van zijn naaste; terwijl geen mens zijn broeder vertrouwt? Hoe lang nog zullen jullie zo leven, Mijn vrienden? Hoe lang nog kunnen jullie deze ontaarding verdragen?
Het is Mijn plan en Mijn plicht jullie een nieuwe weg te onthullen, een weg voorwaarts waardoor het goddelijke in de mens kan uitstralen. Aldus spreek Ik in ernst, Mijn vrienden en broeders. Luister goed naar Mijn woorden. De mens moet veranderen of zal omkomen; er is geen andere weg. Wanneer jullie dit inzien, zullen jullie je met vreugde voor Mijn Zaak inzetten, en laten zien dat de mens een toekomst heeft die baadt in Licht. (Maitreya, uit Boodschap nr. 81)

Laat het zo zijn dat je, wanneer je de oproep hoort voor een nieuw begin, in de voorhoede staat van hen die verandering willen, blijmoedig je eisen aan het leven verlaagt, opdat anderen ook kunnen leven. Alleen zo kan de wereld worden verlost en weer in de richting van het Plan gekeerd worden.
Niemand hoeft te vrezen voor een totale ontwrichting van het leven in de tijd die onmiddellijk voor ons ligt: die ontwrichting zal werkelijk minimaal zijn terwijl de nodige veranderingen de bestaande orde voorzichtig transformeren, stap voor stap. Nooit is de noodzaak van verandering zo dringend en zo duidelijk geweest. Nooit eerder heeft de mens het gevaar gevoeld van dadeloosheid en stond hij, zoals nu, klaar om zijn hart te openen voor het lot van zijn broeders en de toekomst van zijn planeet. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘Weerspiegeling van het Goddelijke’)

Maitreya zal de grote lijnen uitzetten voor ons denken, te weten: een besef van de eenheid van de mensheid, de absolute noodzaak van het samendelen van de hulpbronnen en een einde aan oorlog en terrorisme als oplossing voor internationale problemen. Wanneer we laten zien dat we dit begrijpen, zal alle hulp en raad geboden worden die wij nuttig kunnen gebruiken. Maar we moeten de veranderingen zélf willen en deze bereidwillig en opgewekt doorvoeren. De Meesters komen ons niet vertellen wat we moeten doen. Maitreya heeft gezegd: “Ik ben slechts de Architect van het Plan. Jullie, Mijn vrienden en broeders, zijn de bereidwillige bouwers van de Stralende Tempel der Waarheid.” De tempel van waarheid is de nieuwe beschaving. (Benjamin Creme, De mensheid ontwaakt)

Wanneer ons gelaat gezien wordt, zullen jullie ook de begintijd zien van veranderingen die de wereld zullen transformeren. De veranderingen zullen niet allemaal tegelijk plaatsvinden, maar spoedig zullen de eerste stevige slagen van rechtvaardigheid en vrijheid worden toegediend, die aan stuwkracht zullen winnen naarmate de maanden en jaren voorbij flitsen. Uiteindelijk zal alles worden vernieuwd en zullen de volkeren van de wereld een schonere en gezondere lucht ademen.
Voor deze reusachtige taak is moed vereist. Aan vele uitdagingen moet het hoofd worden geboden. Het is niet eenvoudig om een wereld totaal te veranderen, noch om een nieuwe te bouwen op de ruïnes van het verleden. Wees daarom moedig en herbouw jullie wereld. Leg je angst af en verwelkom de toekomst met open armen. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘Het Pad naar de toekomst’)

Velen in de wereld aanvaarden nu de noodzaak van verandering, aanvaarden dat Samendelen en Rechtvaardigheid cruciaal zijn voor de vooruitgang van de mens. Dit besef zelf zal jullie wereld veranderen. Er zijn er echter velen die vergeten dat de mens een God is, dat in alle mensen dit Goddelijk Wezen huist, en die deze waarheid zouden ontkennen. Maak bekend, Mijn vrienden, waar je staat in deze kwestie, en laat je licht in de wereld schijnen. Ik heb allen nodig in wie het Licht der Waarheid helder schijnt. Ik doe een beroep op jullie. Ik roep jullie aan Mijn zijde. Kom met Mij mee, Mijn vrienden, en baan een weg van Licht naar de toekomst. (Maitreya, uit Boodschap nr. 115)

We moeten de economische structuur van de wereld veranderen – niet alleen omdat dat rechtvaardiger lijkt, aangezien ze in-slecht en onrechtvaardig is; we moeten haar veranderen, omdat we anders de wereld vernietigen. Zo simpel is dat. We moeten haar veranderen, zodat de mensheid kan gaan leven zoals het onze bedoeling (als ziel) is om te leven – in een samenleving die gebaseerd is op harmonie en dus op evenwicht. Met dat evenwicht groeit ons bewustzijn van wie en wat we werkelijk zijn. Dat is onze crisis, ons probleem voor nu – om erachter te komen wie we zijn. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III)

In de aangelegenheden van de mens klinkt een nieuw geluid, verwoord door enkele gevoelige geesten onder de leiders van de naties. Steeds meer zal die stem uitdrukking geven aan de eerste noden van onze tijd: vrede, verdraagzaamheid, vergeving van vroeger onrecht, samenwerking en samendelen ten gunste van allen. Die stem zal klinken vanuit het hart en het denken van allen die hun medemensen liefhebben, en een onoverwinnelijke eis stellen voor de wederopbouw en vernieuwing van de wereld. Die stem is de stem van de nieuwe tijd. Het is de stem van Maitreya.
Voeg jullie stem bij die aanzwellende roep om vrede en gerechtigheid en word je bewust van jullie plaats in de geschiedenis. Een nieuwe wereld is in de maak en vereist de betrokkenheid van allen: allen hebben een taak in deze grote onderneming; niemand hoeft zich te jong of te oud te voelen om hardop lucht te geven aan zijn aspiraties. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘De stem van Maitreya’)

De mensen in de wereld beginnen hun behoeften kenbaar te maken en halen de Berlijnse Muur en de Berlijnse muren van alle ontwikkelde landen neer, eisen hun recht om te eten, te werken, om hun kinderen in vrede en in fatsoenlijke omstandigheden groot te brengen. Deze eisen zullen toenemen. Maitreya zal verschijnen en deze eisen van de volkeren stimuleren en versterken totdat er geen regering op Aarde is die deze eisen van vrijheid, gerechtigheid en juiste verwantschap kan weerstaan. Als de volgende voorbestemde stap die van juiste menselijke verhoudingen is, dan moet die gerealiseerd worden. Het kan slechts gerealiseerd worden wanneer mensen het doen. Het is geen denkbeeld dat automatisch plaatsvindt. Maitreya zegt: “Niets gebeurt vanzelf. De mens moet handelen en zijn wil omzetten in daden.” (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

Aan alle kanten vormen zich groepen mensen om het nieuwe te openbaren. Geïnspireerd door liefde en de geest van noodzaak, stellen zij zich een eenvoudiger en gezonder wereld voor. Zij zien dat uit de onevenwichtigheid en spanningen van het heden rechtvaardigheid en harmonie moeten groeien. Zij weten dat zij goddelijk zijn en wonderen van verandering kunnen verrichten. Zij begrijpen de noden van de tijd en wijden zich aan dienstbaarheid. Zij vertegenwoordigen het Goede in elk land. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘De overwinning staat vast’)

De rol van de mens is te fungeren als een transformator van geestelijke krachten voor de lagere natuurrijken en zodoende op te treden als medewerker van God. Dat is zijn ware bestemming. Hij kan deze rol niet vervullen als hij het geestelijk leven afbakent tot één facet ervan – het godsdienstige leven. Hij kan dit alleen doen als hij ware spiritualiteit aan de dag legt in elk aspect van zijn bestaan. Dit moet ook ons politieke, economische en sociale leven omvatten, de structuren die niet langer voldoen aan onze ware behoeften en die derhalve moeten veranderen. De Christus zal dit duidelijk maken en de weg tonen voor de vestiging van politieke en economische structuren die het mogelijk maken onze geestelijke aard te openbaren. (Benjamin Creme, De wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid)

Mijn kinderen, Mijn vrienden, Ik ben sneller gekomen dan jullie wellicht verwachtten. Maar er is veel te doen, in de wereld moet veel veranderd worden. Velen hongeren en sterven, velen lijden onnodig. Ik kom om dit alles te veranderen; om jullie de weg voorwaarts te tonen — naar een eenvoudiger, verstandiger, gelukkiger leven met elkaar. Niet langer mens tegen mens, natie tegen natie, maar samen, als broeders, zullen we het Nieuwe Land binnengaan. (Maitreya, uit Boodschap nr.1)

Zonder twijfel zal er verzet komen van meer bevoorrechte leden van de samenleving die in de veranderingen welke plaats moeten vinden een verlies zien van hun traditionele status en macht; maar de noodzaak tot verandering zal zo overweldigend duidelijk worden dat ze steeds minder macht zullen blijken te hebben om het tij te keren.
Al verscheidene jaren worden er in de vijf belangrijke centra (New York, Londen, Genève, Darjeeling en Tokio) door een Meester groepen getraind in de precieze wetgeving die onze huidige chaotische politieke, economische en sociale structuren op een rationelere (en meer geestelijke) leest zal schoeien. Er kunnen de komende jaren vèrreikende veranderingen verwacht worden, met zo min mogelijk verdeeldheid en zo min mogelijk verstoring van de bestaande sociale orde. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. I)

Er zal een kolossaal programma voor verandering worden voorgelegd dat, stapsgewijs, zal leiden tot een fundamentele hervorming van de structuren – politiek, economisch en sociaal – waarbinnen het onderlinge verkeer en de verhoudingen van de mensen plaatsvinden.

Op dit moment zouden de mensen nog terugschrikken voor zulke vérreikende veranderingen, maar in antwoord op de aanbeveling en de inspiratie van de Christus, en geconfronteerd met de dreiging van economische chaos, zullen velen de noodzaak inzien van een nieuwe benadering en een nieuwe urgentie om de dringende problemen van onze wereld aan te pakken.
Indien genegeerd, zouden deze problemen verder zweren en over de hele wereld als rampzalige gebeurtenissen tot uitbarsting komen. Pijn en leed zouden voor miljoenen mensen het onvermijdelijke gevolg zijn van onze huidige onachtzaamheid. Zo zal Maitreya spreken. Zo zal Hij wijzen op de noodzaak van verandering. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘Maitreya’s raad’)

Er is werkelijk weinig tijd voor de wederopbouw van onze wereld op een wijze die beter past bij de werkelijke rol en bestemming van de mens. Mijn taak is slechts jullie de richting te wijzen, de mogelijkheden voor te houden, want de mens zelf moet de Nieuwe Wereld smeden. Velen zijn er thans die de noodzaak van verandering toegeven, maar verzetten zich niettemin. Velen zijn er thans die de afbrokkeling van de oude en versleten wereld van het verleden zien, maar klampen zich vast aan de oude vormen. Maar onder de volkeren wordt een nieuwe stem gehoord: de stem van Waarheid, die de hoop en de belofte van de Nieuwe Tijd in zich draagt. Deze stem zal steeds meer invloed hebben op het denken van de mensen, want het is de stem van God, die door de mensen spreekt. (Maitreya, uit Boodschap nr. 12)

UFO’s matigen aardbeving in Tokio

Een verblindend blauw licht bij Tokio was het resultaat van de activiteit van een ruimteschip om de energie van de aardbeving te neutraliseren.

Een video die werd gemaakt op 7 april 2011, op het moment van een aardbeving nabij Tokio met een kracht van 7,5 op de schaal van Richter, laat een verblindend blauw licht aan de horizon zien. Nieuwszenders over de hele wereld berichtten dat het licht mogelijk een verschijnsel is dat, naar wordt aangenomen, voorkomt als gevolg van intense elektromagnetische activiteit bij de beweging van aardschollen.
Volgens de informatie van Benjamin Creme’s Meester was het licht het gevolg van ruimtevaartuigen van Mars die de energie van de aardbeving neutraliseren door haar te laten ‘imploderen’. Deze activiteit voorkwam een rampzalige uitwerking van de aardbeving op de stad Tokio met een bevolking van 13 miljoen.
Deze techniek is kennelijk in een ontwikkelingsfase en was nog niet eerder gebruikt bij het aanpakken van een aardbeving van zo’n omvang. Het resultaat werd erg succesvol bevonden en belooft veel voor toekomstige noodgevallen.

Waarneming bij daglicht van UFO boven Tempelberg
Een video die op 28 maart 2011 op YouTube werd geplaatst, laat een ufo zien die bij daglicht boven de Tempelberg in Jeruzalem (Israël) zweeft. Het voorwerp straalt plotseling heel helder licht uit en schiet snel de lucht in. (Bron: YouTube: Livefreerevolution)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat dit een authentieke waarneming van een ruimtevaartuig is. Zie ook Maitreya’s ‘ster’ boven de Tempelberg op 28 januari 2011 bij nacht gefilmd, SI maart 2011.)


UFO-vloot boven Fukushima
Een video op YouTube, op 26 maart 2011 gefilmd, toont een vloot ufo’s boven Fukushima (Japan). (Bron: YouTube: BigSlivs7)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat deze ufo’s ruimtevaartuigen zijn die de lucht boven en de zee rondom de getroffen kerncentrale inspecteren.)


Op 13 en 14 maart 2011 werd Maitreya’s ‘ster’ gefilmd boven Dunedin (Nieuw-Zeeland). (Bron: YouTube: stillwater027)

Op 19 februari 2011 werd Maitreya’s ‘ster’ boven Samnanger (Noorwegen) gefilmd door T.W.

Groot-Brittannië geeft meer UFO-dossiers vrij
Op 3 maart 2011 werden door Het Nationaal Archief in het VK meer dan 8500 bladzijden met waarnemingen en verslagen van ufo’s vrijgegeven. Deze partij ufo-dossiers (35 in totaal) beslaat de periode 2000-2005 en is de grootste die openbaar wordt gemaakt, als laatste in een reeks van reacties op verzoeken. Deze dossiers zijn één maand gratis beschikbaar om gedownload te worden. Vóór de Wet op Vrijheid van Informatie (FOI) nam de vrijgave van informatie 30 jaar of meer in beslag. De archieven laten zien hoe in de laatste paar decennia ufo’s een mondiale kwestie zijn geworden, op het hoogste niveau door regeringen over de hele wereld besproken, waaronder de Verenigde Naties, de Amerikaanse geheime dienst (CIA) en het Britse Hogerhuis. De laatste dossiers documenteren honderden waarnemingen van ufo’s op radar, evenals burger- en militaire verslagen van “kegelvormige” voorwerpen en ongewone lichtflitsen aan de hemel. “De meeste ufo-waarnemingen hadden conventionele verklaringen, maar een klein percentage bleef onverklaard,” vertelde Nick Pope, toenmalig ufo-onderzoeker voor de Britse regering. “Hieronder zijn gevallen van ufo’s die gezien werden door politiebeambten, achtervolgd werden door piloten en getraceerd op radar.”
Tot op de dag van vandaag zijn geen documenten vrijgegeven die verband houden met het bekendste ufo-voorval, namelijk dat in Rendlesham Forest in december 1980, toen tientallen personeelsleden van de Amerikaanse Luchtmacht die op een luchtmachtbasis in Suffolk gestationeerd waren, meldden dat ze in een nabijgelegen bos ongewone lichten zagen. Een patrouille vond sporen op de grond en schade aan de begroeiing. Dossiers van de Britse regering over dit incident zijn vernietigd, ook al zijn volgens een samenvatting van de onlangs vrijgegeven documenten “andere dossiers uit de jaren eromheen bewaard gebleven.” “Ambtenaren van het ministerie van Defensie (MvD) waarschuwden dat als deze, wat zij noemden, ‘duidelijke afwijking in de verslaggeving’ openbaar werd gemaakt, het uitgelegd zou kunnen worden als moedwillige poging om de verslagen van dit incident te vernietigen.’”
De onlangs vrijgegeven documenten onthulden eveneens dat de CIA in een document het gebruik van ufo-verslagen voor “psychologische oorlogvoering” onderzocht; en dat een strikt vertrouwelijk rapport (alleen voor Britse ogen) van het Britse MvD uit 2000 concludeerde dat ufo’s geen bedreiging vormden voor het VK en dat de geheime dienst haar onderzoekingen kon beëindigen. (Bronnen: nationalarchives.gov.uk; thestar. com, Canada; allgov.com; ABCNews.com)

Deze foto werd in december 2010 genomen op een kinderconcert in Tokio en toont een lichtzegening van Maitreya. Ingezonden door H.I.

IJs vormt zich tot Maria-beeld
Op 31 januari 2011 verscheen buiten naast een opslagbedrijf in Michigan [VS] een beeld van ijs in de vorm van de Madonna. Het ijs nam vorm aan, terwijl water uit een kraan druppelde buiten naast het bedrijf Simply Self Storage in Dearborn Heights, Michigan. Een van de werknemers, Jennifer Bloomer, vertelde dat een klant haar op het beeld wees. “Een wondertje openbaarde zich vandaag op het werk,” zei ze. “Ik kon het gewoon niet geloven.” Het ijs wordt in een vrieskast van het bedrijf bewaard. (Bron: www.wxyz.com, aolnews.com)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat dit een wonder was dat door Maitreya werd gemanifesteerd.)

Bolivia: natuur verkrijgt gelijke rechten als de mens

Bolivia staat op het punt geschiedenis te schrijven met het invoeren van de Moeder Aarde-wet, die de hele natuur gelijke rechten toekent als mensen. Indien aanvaard (en er wordt weinig oppositie verwacht, daar Bolivia zwaar te lijden heeft onder de gevolgen van de klimaatverandering) worden 11 nieuwe rechten voor de natuur vastgelegd, waaronder:
– het recht op leven en bestaan
– het recht op de voortgang van vitale cycli en processen, vrij van verandering door de mens
– het recht op zuiver water en schone lucht
– het recht op evenwicht
– het recht niet te worden vervuild
– het recht op het niet te hoeven ondergaan van celstructuuraanpassingen of genetische verandering ervan
– en het recht niet te worden aangetast door mega-infrastructuur- en ontwikkelingsprojecten die het evenwicht van ecosystemen en lokale inheemse bevolkingsgroepen verstoren.
“Er wordt wereldgeschiedenis geschreven… Het vestigt een nieuwe relatie tussen de mens en de natuur,” aldus vice-president Alvaro Garcia Linera.
Beïnvloed door de spirituele opvatting van de inheemse Andes-bevolking die Moeder Aarde, Pachamama, beziet als een levend wezen, stelt het ontwerp van de nieuwe wet: “Zij is heilig, vruchtbaar en de bron van leven die alle levende wezens in haar schoot voedt en verzorgt. Zij is permanent in balans, harmonie en communicatie met de kosmos. Ze bestaat uit alle ecosystemen en levende wezens, en hun zelf-organisatie.”
Minister van Buitenlandse Zaken David Choquehuanca gaf te kennen: “Onze grootouders leerden ons dat we bij een grote familie van planten en dieren horen. Wij geloven dat alles wat de planeet bewoont een deel van een grote familie vormt. Wij, als inheemse bevolking, kunnen met onze waarden bijdragen aan het oplossen van de energie-, klimaat-, voedsel- en financiële crises.”
De wet zal niet slechts abstract zijn; er wordt een ministerie van Moeder Aarde opgezet en gemeenschappen wordt wettelijke bevoegdheden verleend om toezicht te houden op de gevolgen van de industrie, met name van de intensieve mijnbouw van tin, zilver, goud en andere grondstoffen. De regering moet echter voorzichtige stappen zetten, aangezien de mijnbouwopbrengsten eenderde van de buitenlandse valuta van het land vormen.
Klimaatverandering treft Bolivia al hard in de vorm van overstromingen, droogtes, bevriezingen en modderstromen. Het smelten van gletsjers leidt tot een crisis in het boerenbedrijf en tot watertekorten, en als de gemiddelde temperatuur nog 3,5 graad Celsius verder stijgt, zoals voorspeld wordt voor de komende 100 jaar, kan een groot gedeelte van Bolivia in woestijn veranderen.
Evo Morales, Bolivia’s eerste inheemse president, heeft geïndustrialiseerde landen veroordeeld voor het feit dat zij in gebreke blijven om de temperatuurstijging tot één graad Celsius te beperken. Dankzij zijn invloed heeft Bolivia vijf resoluties ingebracht die door de VN zijn aangenomen, waaronder Harmonie met de Natuur en de Wereldconferentie inzake Inheemse Volken. (Bron: The Guardian, VK; motherearthrights.org)

(Zie ook het interview met Polly Higgins die als eerste het idee van een Universele Verklaring van Planetaire Rechten formuleerde, gemodelleerd naar de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (SI, juli/augustus 2010) en het artikel van theoloog Leonardo Boff die, met ex-minister van Buitenlandse Zaken van Nicaragua Miguel d’Escoto, een concept voor een Universele Verklaring voor de Rechten van Moeder Aarde heeft opgesteld, ter presentatie aan de Klimaatveranderingconferentie in Cochabama in april 2010. (SI, april 2010)

Bezoekers uit de ruimte welkom
Veel Amerikanen geloven niet alleen dat ruimtemensen bestaan, maar zouden ze ook graag echt ontmoeten. Een recent onderzoek concludeerde dat 50 procent van de mensen enthousiast worden bij het vooruitzicht van contact met buitenaardse wezens en geloven dat deze vriendschappelijke wezens hun kennis met de mensheid zullen delen.
De psycholoog die aan het hoofd stond van de groep die het onderzoek uitvoerde, Dr. Albert Harrison van de University van California, zei: “De ontdekking van buitenaardse intelligentie zou minder opzienbarend kunnen zijn voor generaties die opgegroeid zijn met tekstverwerkers, elektronische rekenmachines, avatars en mobiele telefoons dan voor eerdere generaties, die gewend zijn aan schrijfmachines, rekenlinialen, munttelefoons en lappenpoppen.”
Hij verklaarde dat onderzoeken laten zien dat de helft van de bevolking van de VS en Europa gelooft dat buitenaardse wezens bestaan en dat “een substantieel deel” van de mensen ervan overtuigd is dat buitenaardse ruimteschepen onze aarde reeds bezocht hebben. (Bron: The Sun, VK)

door de Meester —, via Benjamin Creme (13 maart 2011)

Sinds de vroegste tijden heeft de mensheid de natuurlijke verstoring van ons planetaire huis gevreesd. Rampen van ongekende heftigheid hebben steeds opnieuw enorme delen van het oppervlakte van de Aarde vernietigd. Dit feit is voor velen moeilijk te begrijpen en doet in het denken van vele godsdienstige mensen altijd ernstige twijfels rijzen over de waarheid van Gods liefde voor de mensheid. Hoe kunnen we geloven in een liefhebbende God die toestaat dat duizenden mensen omkomen bij aardbevingen, tsunami’s en dergelijke? Kon de mensheid haar eigen betrokkenheid bij zulke planetaire vernietiging begrijpen, dan zou ze een belangrijke rol kunnen spelen bij het voorkomen ervan.

De aardkorst, zoals die zich door de eeuwen heen heeft ontwikkeld, is niet één gelijkmatig over de wereld verspreid geheel. Zoals welbekend, bestaat ze uit verscheidene platen op verschillende diepten die elkaar overlappen en, relatief, altijd in beweging zijn. Landen en steden die op of dicht bij de rand van een plaat, de breuklijnen, liggen zijn derhalve onderhevig aan aardbevingen en, indien dicht bij oceaangebieden, aan tsunami’s. Het is niet zo dat God de mensheid Zijn Liefde onthoudt, maar een kwestie van seismische druk die moet ontsnappen. Wat, kunnen we ons afvragen, zorgt ervoor dat de seismische druk tot zo’n vernietigende omvang groeit?

Elementale Deva’s (of engelenkrachten) zien toe op het mechanisme waarlangs deze reusachtige energieën werken of worden afgezwakt. De Aarde is een levend Wezen en reageert op verschillende manieren op de invloed van deze krachten. Eén belangrijke bron van invloed is direct van de mensheid afkomstig. Naarmate de mensheid, in haar gebruikelijke wedijver, spanning schept door oorlogen en politieke en economische crises — dat wil zeggen wanneer wij uit evenwicht zijn — raken de Deva-levens eveneens uit evenwicht. De onvermijdelijke gevolgen zijn aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en tsunami’s. Wij zijn verantwoordelijk.

Hoe kan deze cyclus van vernietiging worden beëindigd? De mensheid heeft de middelen, maar ontbeert tot nu toe de wil om te veranderen. We moeten onszelf zien als Eén, iedere man en vrouw een weerspiegeling van het Goddelijke, broeders en zusters, zonen en dochters van de Ene Vader. We moeten oorlog voorgoed van deze Aarde verbannen; we moeten de natuurlijke bronnen van deze planeet, die allen toebehoren, samendelen. We moeten leren in harmonie met de planeet zelf te leven om een toekomst te hebben in harmonie met elkaar.

Maitreya is gekomen om de mensen de weg te wijzen en het handelen van de mens kracht bij te zetten. Over de hele wereld vinden mensen hun stem en roepen om rechtvaardigheid en vrijheid. Velen zijn gestorven om hun door God gegeven recht op vrijheid en rechtvaardigheid op te eisen. Maitreya roept alle mannen en vrouwen van overal op om zichzelf te zien zoals Hij hen ziet, als Goddelijk, Zonen en Dochters van Goddelijkheid Zelf.

V. Wat kunnen de Verenigde Naties doen om het Libische volk te helpen?
A. Onmiddellijk een vliegverbod instellen en vervolgens een VN Vredesmacht inzetten om een eind te maken aan het geweld van beide kanten. De situatie in Libië verschilt van die elders in het Midden-Oosten. Het gaat hier niet om groepen vreedzame demonstranten die beschoten en gebombardeerd worden door een zwaarbewapend leger met tanks, mortieren en vliegtuigen. Dit is een burgeroorlog tussen het volk, licht bewapend of onbewapend, en het beroepsleger van een meedogenloze dictator met tanks en dergelijke. Alleen een vliegverbod boven het land zal het vermogen van het regime om zijn eigen volk af te slachten beperken. Er moet geen seconde langer gewacht worden met dit minimale optreden om het Libische volk te helpen.
[N.B. Het vliegverbod werd kort nadat het april-nummer (2011) van Share International ter perse ging, ingesteld.]

V. Maitreya heeft gezegd dat we “onze broeders hoeder zijn”. Betekent dit dat de wereld gerechtigd is om een vliegverbod boven Libië in te stellen, ondanks dat dat waarschijnlijk zal leiden tot meer slachtoffers?
A. Ja. Een vliegverbod, indien op de juiste wijze opgelegd, zou het aantal slachtoffer beslist beperken.

V. Wat is de relatie tussen de recente gebeurtenissen in het Midden-Oosten en de verschijning en de steun van Maitreya en de Hiërarchie van Meesters?
A. De mensen in het Midden-Oosten en in de wereld in het algemeen vinden hun stem. Dat gebeurt niet alleen in respons op de denkbeelden afkomstig van Maitreya, maar dit is door Hem voorspeld.

V. De aardbeving van 8,9 op de schaal van Richter die op vrijdag 11 maart 2011 het noord-oosten van Japan trof, heeft een groot aantal mensenlevens gekost en enorme verwoesting veroorzaakt. Was er niettemin sprake van goddelijke interventie door Maitreya?
A. Ja. Zonder Zijn hulp zou het lijden nog veel erger geweest zijn.

V. Er werd bericht dat er slechts 20-30 minuten verliepen tussen de aardbeving en het moment dat de tsunami de kust bereikte. De Japanners waren voorbereid op tsunami’s van kleinere omvang, maar hebben nog nooit zo’n grote tsunami meegemaakt en heel veel mensen werden er het slachtoffer van. Het dodental stijgt nog steeds. 1) Is er goddelijke interventie geweest voor de mensen die door de tsunami werden meegesleurd? 2) Hebben zij geleden?
A. 1) Ja, velen meer werden gered. 2) Vreemd genoeg niet. Maitreya heeft het vermogen om angst en pijn weg te nemen.

V. Door de jaren heen heb ik uw antwoorden in Share International gelezen over de manieren waarop Maitreya en de Meesters mensen helpen in het geval van een ramp. Ik hoop dat u de lezers kunt geruststellen dat hetzelfde ook geldt voor Japan en Libië?
A. Jazeker. Binnen de karmische Wet zijn de Meesters altijd als eersten ter plaatse om hulp te verlenen.

V. Wanneer zal de wapenhandel stopgezet worden, gesteld dat dat kan?
A. Wanneer de mensheid voorgoed afziet van oorlog. Die tijd is dichterbij dan de meeste mensen denken.

V. In februari 2011 werd Nieuw-Zeeland getroffen door een aardbeving van 6,3 op de schaal van Richter, waarbij het centrum van de stad Christchurch werd verwoest. Japan en Nieuw-Zeeland liggen in dezelfde aardbevingszone en kennen overeenkomstige geografische omstandigheden. Was er enig verband tussen deze twee bevingen?
A. Ja. Er vindt in het hele gebied rond de Stille Oceaan grote seismische activiteit plaats. We moeten niet verbaasd staan wanneer er elders in dat gebied nog meer aardbevingen en/of tsunami’s plaatsvinden.

V. Op 22 februari 2011 werd Christchurch (Nieuw-Zeeland) om 12.51 uur getroffen door een aardbeving van 6,3 op de schaal van Richter. Helaas vielen daarbij vele slachtoffers en werden veel prachtige oude gebouwen verwoest. Bijna eenderde van het zakendistrict moet herbouwd worden, om maar niet te spreken van de huizen die verwoest zijn. In positieve zin is het inspirerend de samenwerking te zien tussen Nieuw-Zeelanders, de regering en de vele andere landen die hulp- en reddingsteams en financiële steun hebben gestuurd. Is deze gezamenlijke inspanning deels gemotiveerd door de inwerking van de energieën van synthese van Waterman?
A. Niet echt. Het weerspiegelt de natuurlijke hulpbereidheid van de Nieuw-Zeelanders.

V. Kan dit als een voorbeeld gezien worden van hoe landen elkaar na Verklaringsdag zullen steunen?
A. Ja, dat verwacht ik wel.

V. Kunt u van de aardbeving in Christchurch zeggen in welke mate die veroorzaakt werd door natuurlijke beweging van de aardkorst of door karma?
A. Deze was niet karmisch, maar het gevolg van de natuurlijke beweging van de aardkorst. Christchurch ligt heel dicht bij twee grote breuklijnen.

V. Kunt u zeggen of de verschrikkelijke aardbeving en tsunami die pas in Japan hebben plaatsgevonden karmische of natuurlijke oorzaken hadden?
A. De aardbevingen in Japan en onlangs in Nieuw-Zeeland hadden natuurlijke oorzaken die te maken hebben met de verschuiving van de aardkorstplaten onder de Stille Oceaan in de zogeheten ‘ring van vuur’. Als u het artikel van de Meester in dit nummer van Share International leest, zult u echter zien dat er ook een karmische oorzaak is afkomstig van de destructieve handelwijze van de mensheid als geheel. Als de mensheid minder destructief zou handelen, zouden ook aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en tyfonen minder vernietigende gevolgen hebben.

V. Ik zou graag iets vragen over wat er nu in Egypte, Noord-Afrika en sommige delen van het Midden-Oosten gebeurt. Maitreya zegt dat “de macht van het volk zal komen”. 1) Is deze “macht van het volk” die we nu in Egypte zien, het soort macht waar Maitreya het over heeft? 2) Zal deze beweging zich nu met meer kracht over de hele wereld verspreiden naarmate (volgens uw Meester) Verklaringsdag nadert?
A. 1) Ja. 2) Ja.

V. Zoals de wereldwijde media weten, zijn er onlangs gevallen geweest van massale vogel- en vissterfte. Hiervoor zijn conventionele verklaringen gegeven die maar weinig mensen zouden geloven. Een van de minder conventionele verklaringen is dat de magnetische polen snel verschuiven en wolken waterstofcyanide in de lagere atmosfeer terecht kunnen komen waardoor vogels omkomen. Dit verklaart echter niet de vissterfte. Een andere verklaring die wordt genoemd zijn atmosferische experimenten van Project HAARP. Het is duidelijk dat er iets gaande is dat alle leven kan treffen. Mijn vraag aan Share International is: wat is de voornaamste oorzaak van dit verschijnsel vanuit het gezichtspunt van de geestelijke hiërarchie? Dit is van groot belang en ik zou graag zien dat u hier op uw website op ingaat. Er zal toch wel iemand in uw omvangrijke netwerk zijn die enig idee heeft van wat er gaande is?
A. Volgens de informatie afkomstig van de Geestelijke Hiërarchie verschuiven de magnetische polen niet. De Meesters zeggen dat de oorzaken klimatologisch zijn en het gevolg van de enorme hoeveelheden stortregens die in verschillende delen van de wereld vallen. Deze stortregens veroorzaken niet alleen overstromingen, maar brengen ook zeer giftige verontreinigde stoffen omlaag, waaronder radioactieve stoffen, die door elke kerncentrale in de atmosfeer worden uitgestoten.

Met grote droefheid meldt Share International het heengaan van de grote Geestelijke Avatar Swami Premananda op 21 februari 2011 in India, na vele jaren van ziekte en onrechtvaardige opsluiting in een Indiase gevangenis.
Zoals lezers zich zullen herinneren heeft Share International geregeld berichten gepubliceerd over Swami Premananda en Zijn werk. Share International betuigt zijn deelneming aan de vele volgelingen wereldwijd die om dit grote verlies rouwen.
Swami Premananda zei van Zichzelf: “Sai Baba is Sai Baba, een groot Avatar; ik ben wie ik ben, een gewone man die niet weet waarom hij begiftigd is met een aantal goddelijke gaven. Het is waar dat ik mensen kan genezen, dingen kan materialiseren en dat ik buitengewone krachten heb, maar deze komen van God. Ikzelf kan niets.”

Gedurende een speciale ceremonie in de ashram van Sri Premananda na Zijn heengaan, ontdekte een volgeling tijdens het opruimen van de bloemen een grote lingam tussen de bloemen, die overdekt was met kumkum (een kleurpoeder). Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de eivormige lingam door Swami Premananda gemanifesteerd werd. Functionarissen van de ashram zeiden: “Swamiji heeft ons opnieuw duidelijk gemaakt dat Hij echt nog steeds in ons midden is.”

Hulp van hoog niveau

Op zaterdag 26 februari 201l, de dag van de lezing in Barcelona, liepen we vroeg in de ochtend na het ontbijt het hotel uit voor een korte wandeling. De lezing werd ’s avonds in dit hotel gegeven. Toen we bij een verkeerslicht stilstonden, zagen we aan de overkant van de weg, een jonge zwarte man onze richting uitkomen, die soepel maar kordaat liep. Hij had iets in zijn linkerhand en hief zijn rechterarm voorwaarts op, terwijl hij iets vasthield. Hij droeg gewone kleding en een bontgekleurde hoed. Hij stopte bij het verkeerslicht aan de andere kant van de weg. We realiseerden ons dat hij aan het praten was en zagen tot onze verbazing dat hij in zijn opgeheven rechterhand een uitnodigingskaart voor onze lezing had, met de foto van Benjamin Creme erop. Toen de verkeerslichten op groen sprongen, stak hij de straat over; wij wachtten aan onze kant en toen hij bijna bij ons was vroegen we of hij ergens naar op zoek was. Hij leek ons niet op te merken, maar bleef praten met zijn rechterarm naar voren gericht met de kaart in zijn hand, terwijl hij zijn weg naar het hotel vervolgde. Het was een zeer ongewone ontmoeting. Was dit zomaar een ontmoeting met een vrolijke jongeman, of was het iets anders?
H.L. en C.F., Barcelona (Spanje).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘jonge zwarte man’ de Meester Jezus was.

Recht in het hart

Op 4 maart 2011 stonden een groepslid en ik bij de kraam van Share Zwitserland op de Levenskrachtbeurs in Zürich, toen een nogal lange man langs kwam, die een zwartleren jas en een rugzak droeg. Hij zei dat hij niet veel over Maitreya wist. Aan het eind van het gesprek geloofden we hem niet meer. Hij wist van de Theosofische Vereniging en andere filosofieën. Tijdens het gesprek, dat ongeveer 10 minuten duurde, zei hij dat dit de beste kraam van de beurs was. Bij het weggaan zei hij dat we met het werk door moesten gaan. Binnen enkele seconden was hij verdwenen. Na het gesprek waren mijn collega en ik even stil. Ik vroeg haar toen wie deze man geweest kon zijn. Zij antwoordde: “Voel je het?” Even later voelde ik ook een soort liefde in mijn hart zoals ik die zelden eerder had gevoeld, moeilijk te beschrijven. We konden zeker een kwartier niets zeggen. In die tijd kwam er geen enkele beursbezoeker naar onze kraam. We voelden een bijna heilige liefde in ons hart. Ik zag deze man daarna nog tweemaal van een grote afstand. Wie was hij?
C.W., Bonstetten (Zwitserland).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man Maitreya was.

Zien is geloven?

Begin oktober 2010 liep ik mijn etappe op de weg naar Santiago (provincie La Coruña, Galicië, Spanje). Na het avondmaal ging ik op weg naar het pension buiten het dorp, op ongeveer één km afstand, in gezelschap van een Noorse ‘pelgrim’-vrouw, met wie ik die dag had gelopen. Het was bewolkt en het zag eruit alsof het die nacht ging regenen. Ik maakte van de gelegenheid gebruik om haar te vertellen over het nieuws van het naar buiten treden van de Geestelijke Hiërarchie en haar leider Maitreya, en hoe de Ruimtebroeders deze cruciale gebeurtenis ondersteunden met ‘tekenen’.
Er stond een grote ster aan de hemel. Terwijl ik ernaar keek, zei ik: “En dat is, denk ik, een van hun ruimteschepen.” Ze keek me aan alsof ik die avond teveel wijn had gedronken. Ik zei dat ik hun zou vragen om ons een teken te geven.
De ‘ster’ verdween op dat moment om een eindje verder weer te verschijnen. Nadat ze er aandachtig naar gekeken had, zei ze dat het een wolk had kunnen zijn. Dus vroeg ik hardop aan de ster om ons nog een teken te geven en de ‘ster’ verdween opnieuw. De vrouw zei niets meer en was een beetje bang en ik vertelde haar verder over het nieuws. Was het een waarneming van een van Maitreya’s ‘sterren’?
M.M., Barcelona (Spanje).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het Maitreya’s ‘ster’ was.

Sneeuwverhaal

In de ochtend van 17 december 2010 werd mijn aandacht naar het keukenraam getrokken en buiten zag ik een mooi mozaïek in de sneeuw. Er waren tien afdrukken van ongeveer 7 cm diep over een lengte van ongeveer 1,40 m. De randen waren scherp afgesneden, er was geen scheef randje of karteling. Ik werd er diep door geraakt en het maakte me heel blij. Ik moest er telkens weer naar gaan kijken. Ik kon wel dansen van blijdschap en ik werd opeens vederlicht, alsof ik werd gedragen. Wat gezondheid betreft, ga ik door een moeilijke periode, maar sinds 17 december is er een bijzondere rust en vertrouwen over mij heen gekomen.
Kunt u zeggen wat de betekenis hiervan is?
P.W., Zoetermeer.
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de sneeuwmozaïek een zegening van Maitreya was. Het heeft zijn werk bij haar gedaan.

Boeddha-beeld straalt licht uit

Twee video’s op YouTube tonen een bronzen Boeddha-beeld dat een helder licht uitstraalt en waarvan de lippen lijken te bewegen. De video’s werden op 27 februari 2011 opgenomen bij de Boeddhistische missiepost Pu Xian in Maleisië. Het bijschrift bij video nr.2 (op YouTube geplaatst door klchin77) luidt: “De Boeddha straalt licht uit en knippert met zijn ogen. Dit gebeurde op 27 februari 2011. Dit is geen bedrog. Je kunt zien dat de persoon in de video die voor het beeld staat niet helder is, en veel mensen hebben het waargenomen.” In een elf minuten durende video (nr.3) is goed te zien dat de vier Boeddha’s hun lippen bewegen en met hun ogen knipperen. Volgens één commentaar op YouTube zijn de effecten toe te schrijven aan de bewegingen van de camera, maar klchin77 antwoordt hierop: “Voor de goede orde, aanwezigen op deze plek zagen met eigen ogen dat het Boeddhabeeld bewoog, voor zij toestemming vroegen om het te mogen opnemen.” (Bron: YouTube: klchin77)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat dit een wonder was dat door de Meester Jezus werd gemanifesteerd.)

Beeltenis van Jezus op een stoel

Een man in het zuiden van Californië ontdekte een beeltenis van Jezus op een oude schommelstoel die hij van plan was weg te gooien. Lou Balducci uit Mission Viejo vertelde dat hij de stoel al meer dan 10 jaar had en dat hij de afbeelding nooit eerder had opgemerkt. “Vorige week zag ik deze beeltenis van Jezus op de stoel,” zo schreef Balducci in februari 2011 in een e-mail naar een plaatselijke televisiezender. “Ik weet niet hoe ze daar gekomen is, maar het is duidelijk een afbeelding van Jezus.” Balducci vervolgde: “We lieten het aan onze huishoudster zien en zij zei dat het een teken is dat ons huis en onze familie gezegend waren… Mijn aangetrouwde familieleden zijn heel godsdienstig en geloven eveneens dat het een zegening is.” (Bron: www.nbclosangeles.com
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat dit een authentiek wonder is, gemanifesteerd door de Meester Jezus.)

Huilende beelden in bibliotheek Ohio

Beelden van Maria en Jezus in een religieuze bibliotheek in Ohio huilen tranen. De beelden in de religieuze uitleenbibliotheek Onze Vrouwe Koningin van Reading in de stad Reading (Ohio, VS) vergieten sinds eind januari 2011 tranen. Er komen dagelijks bezoekers om het Maria-beeld achterin het winkeltje en het beeld van Jezus bovenaan de trap te bezichtigen. Zo zei een bezoeker: “Het is een wonder. Ik denk dat er iets uit voortkomt, hopelijk iets goeds.” (Bron: wcpo.com)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat dit een wonder is dat door Maitreya wordt gemanifesteerd.)

Beeltenis van Maria op film vastgelegd

Een foto die van een klif in zuidwest-Engeland werd genomen, laat de beeltenis van Maria zien. Op Valentijnsdag, 14 februari 2011, wandelden Caroline en Stephen Gray langs de kust bij Western Beach, Newquay (Cornwall, VK) waar ze bleven staan om foto’s te maken. Op een van de foto’s die Caroline Gray nam, staat een afbeelding van een vrouwenfiguur met een kap, die beschut staat onder de rotsen en op de Maagd Maria lijkt. Gray vertelt dat de afbeelding niet zichtbaar was toen de foto werd genomen. “Er was niets op het scherm te zien toen ik de foto nam,” zei ze. “Bij thuiskomst is de beeltenis van de Maagd Maria verschenen. Er was op dat moment absoluut niemand anders op het strand, wat dit alles nog fascinerender maakt. Ze lijkt op een zwangere vrouw en lijkt een lamp vast te houden. Ze ziet er beslist uit als de Maagd Maria.” (Bronnen: SWNS.com; The Telegraph, VK)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat dit een authentiek wonder is dat door de Meester Jezus werd gemanifesteerd.)

Twee zonnen gezien boven Taiwan

Een man op het Taiwanese eiland Penghu filmde op 2 maart 2011 twee zonnen aan de hemel. In een nieuwsuitzending op de Taiwanese tv legde de man uit: “Ik weet dat dit absurd klinkt, maar toen ik mijn familie filmde, zag ik twee zonnen tussen de wolken en filmde ze. Ik kan het niet anders beschrijven.”
De website Life’s Little Mysteries meldde: “De zonnen — de éne vaag en oranje, de andere een heldere gele bol — verschenen naast elkaar, één iets hoger dan de andere.” Twee Amerikaanse wetenschappers die de video bekeken, zeiden dat het verschijnsel niet volledig door de wetenschap verklaard kon worden; zij waren het erover eens dat de fotograaf de beelden niet op een computer had gemaakt. (Bron: LifesLittleMysteries.com)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de “twee zonnen” ruimtevaartuigen waren van Mars.)

Sinds december 2008 zijn er over de hele wereld waarnemingen van Maitreya’s ‘ster’ gemeld, onder andere in honderden video’s op YouTube, in brieven aan Share International en tientallen rapportages in de media.
Deze drie beelden tonen Maitreya’s ‘ster’ gefilmd op 25 februari 2011 bij het krieken van de dag, boven de Pescara-vallei in Italië. Op de video verandert de ‘ster’ snel van kleur en grootte. (Bron: YouTube: intelligenceAstro)

een compilatie

Hier volgt een selectie uit uitspraken van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus en Maitreya’s Leringen — de Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt) en Benjamin Creme met betrekking tot het thema Jongeren zullen de weg wijzen.

Iedereen wordt beïnvloed door de nieuwe energie die de wereld binnenstroomt. Zij die geloofden in politieke, religieuze en filosofische systemen, zijn ontgoocheld omdat die geen vrede, voorspoed en geluk hebben gebracht. Je kunt de problemen van de wereld alleen oplossen met een gevoel voor realisme dat niet wordt vertroebeld door een ideologie of de marktwerking… Niemand kan deze nieuwe energie weerstaan. Ze overvalt landen en individuen bij verrassing. (Maitreya, Maitreya’s Leringen — de Wetten van het Leven)

Over de hele wereld eisen individuen nu, vaak voor het eerst, een stem in hoe hun land zal worden geregeerd en hoe hun bestemming er uit zal zien. De oude gebruiken worden ter discussie gesteld en aan alle kanten groeit de onverdraagzaamheid jegens zeer oude corruptie. Natuurlijk ondervindt deze gezonde respons van de massa’s weinig instemming in de machtscentra van welk land dan ook, aangezien ze een bedreiging vormt voor de monopolies van voorrecht en aanzien. Maar uit de onrechtvaardigheden van het verleden wordt een nieuwe wereld gewrocht, en niets kan nog lang het springtij van verandering weerstaan. De energieën die worden vrijgegeven door Maitreya en Zijn helpers, wekken de mensen op tot een nieuw bewustzijn van zichzelf en van hun potentieel, en tot een groeiend vertrouwen in hun vermogen om de toekomst te openbaren die hen voor hun soort voor ogen staat. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘Het Tijdvak van Rechtvaardigheid’)

Dagelijks stromen krachtige nieuwe geestelijke energieën met grote kracht de wereld in. Dit transformeert het menselijk bewustzijn, inclusief het bewustzijn van jonge mensen. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

De macht van de sjeiks, koningen en sultans is gebroken. De tijd dat de volkeren in het Midden-Oosten als slaven werden behandeld, is voorbij. De mensen eisen een regering door het volk, voor het volk. De evolutie van bewustzijn in de mens verspreidt zich over de hele wereld, naarmate de mensen zich bewust worden van hun erfgoed en hun bestemming. Het zaad groeit uit tot een plant, die tot bloei zal komen en vrucht zal dragen voor de jongere generatie. (Maitreya, Maitreya’s Leringen — de Wetten van het Leven)

De wereld is derhalve verdeeld in twee groepen — de conservatieve, reactionaire groepen die vasthouden, die met hun hakken in het zand een achterhoedegevecht voeren tegen verandering, en de nieuwere, jongere, progressieve groepen die meer reageren op de hoedanigheid en energie van Waterman. Die confrontatie is zichtbaar in alle landen van de wereld, op politiek, economisch, religieus en sociaal terrein. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

Jongeren zullen in opstand komen tegen de oude ideologieën, ongeacht of die opgelegd worden door politici, religieuze leiders of intellectuelen. En hun eisen zullen invloed hebben. De golf van jonge stemmen is al hoorbaar in Afrika en in het Midden-Oosten… Jonge mensen willen een wetgeving zien door de mensen en voor de mensen. Ze zijn het oude nepotisme van familie, partij en ideologie moe. (Maitreya, Maitreya’s Leringen — de Wetten van het Leven)

De huidige politici zijn, enkele uitzonderingen daargelaten, van het verleden en handhaven de bestaande orde. In de coulissen staat een groep jongere mannen en vrouwen gereed die sinds 1975 door de Meesters zijn onderricht. Zij zullen, via het democratische proces, worden gekozen in posities van macht en invloed om de nieuwe structuren toe te passen, de nieuwe weg in te slaan die de Meesters zullen aanraden. Via hen kunnen de Meesters werken zonder de vrije wil van de mens aan te tasten, omdat zij mannen en vrouwen in de wereld zijn. Door hun duidelijke onbaatzuchtigheid, gezond verstand en begrip van de problemen zullen ze worden gekozen op posities in vele landen, wellicht de meeste, die tot nu toe in het algemeen werden ingenomen door de aartsconservatieven van het verleden. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

…de uiterlijke aanwezigheid van Maitreya en Zijn groep Meesters zal een wonderbaarlijke invloed hebben op het denken en het hart van letterlijk miljoenen mensen in elk land. Zij zullen nu gereed staan, hun aspiratie hoog en zuiver, voor het scheppen van een nieuwe wereld, en voor een geheel nieuwe kijk op wat het betekent om op planeet Aarde te leven. Velen van hen, mogelijk de meerderheid, zijn jong en betrekkelijk onaangetast door het cynisme en de ongebreidelde hebzucht van hun ouderen. Zo hebben zij een heldere blik op de antwoorden voor de problemen die hun vaders verbijsteren, verblind als die zijn door de gebreken en begoochelingen van het verleden. Deze jonge mensen zullen deze wereld voor hun vaders nieuw maken. Ze zijn voor dit doel in incarnatie gekomen en zullen reageren op Maitreya’s Oproep. Velen van hen zijn ook opgeleid en voorbereid voor de taken die hen wachten en die zij blijmoedig, onversaagd, zullen uitvoeren. Heb geen angst, de wereld is veilig in die jonge handen. Zij wachten vurig op de gelegenheid om te dienen en te redden. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘De uiteindelijke triomf van de mens’)

Overal groeit bewustzijn, onder volken, mensen en zelfs dieren en planten… Jongeren eisen hun rol op en hun stem wordt gehoord. Tot dusverre werd alles door de ouderen beslist, maar dat is aan het veranderen. Het is ‘einde verhaal’ voor politici, tenzij ze bereid zijn mee te gaan met de Nieuwe Tijd. (Maitreya, Maitreya’s Leringen — de Wetten van het Leven)

In elke generatie komen degenen in incarnatie die zijn toegerust met de oplossingen voor de problemen die hen te wachten staan. Boven een bepaalde leeftijd is het niet mogelijk om met de nieuwe situatie om te gaan. De nieuwe generatie kan niet verwachten dat hun vaders of grootvaders zich met hun problemen bezighouden. De vaders en grootvaders kunnen van de jongeren de oplossing leren voor de problemen, en ik denk dat dat al gebeurt. Vele middelbare en oudere mensen betreuren wellicht veel van de dingen die jongeren doen, maar ze zien ook dat zij een vrijheid hebben, een zelfvertrouwen, een bewustzijn van de mogelijkheden in het leven die ze zelf maar al te vaak niet hebben gehad of gezien. (Benjamin Creme, De kunst van samenwerking)

Wanneer Maitreya voor de wereld verschijnt, zal een nieuwe situatie ontstaan: de oude zekerheden zullen snel verdwijnen en worden vervangen door een golf van hoop op het Nieuwe. Een avontuurlijk gevoel van het leven zal de jeugd betoveren en hen voorbereiden op een leven van dienst. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘De toekomst is verzekerd’)

Het is de jongere generatie die de gevolgen van deze nieuwe energie ervaart en dit geeft hun de kracht om de oude systemen die de mensen gevangen hebben gehouden, te veranderen. De jongeren weten waar de macht ligt: niet in de kogel maar in het hart, dat de bron is van licht. Het leven betreedt het lichaam via licht en bevindt zich in het hart. Het lichaam functioneert zolang het licht er is. Daarom zegt Maitreya dat het leven wordt beheerst door wie het licht beheerst. (Maitreya’s leringen — de Wetten van het Leven)

Naar mijn mening zijn het juist de jonge mensen van nu die beschikken over de nieuwe geestelijke visie; die de wereld zien als Eén; die geloven in liefde en broederschap en samendelen; die bereid zijn om samen te delen. Het is gemakkelijk om te zeggen: “Ik ben het eens met de Christus. Ik ben er helemaal voor om de voortbrengselen samen te delen,” maar wat betekent dat eigenlijk? Het betekent dat wij in het ontwikkelde Westen, die hebzuchtig het grootste deel van het voedsel, de energie en de grondstoffen verspillen, moeten leren eenvoudiger te leven. De rest van de wereld, tweederde deel, leeft op het allerlaagste niveau. We moeten er voor onszelf zeker van zijn dat we gereed zijn voor deze ervaring; of we bereid zijn onze overschotten af te staan om met iedereen te delen wat we hebben. Zijn we bereid om samen te delen? Dat moeten we onszelf afvragen. Het wordt niet voor ons gedaan. We moeten in onszelf kijken of we hiervoor gereed zijn. Volgens de Hiërarchie is het hart van de mensheid gezond. Deze kenmerken van samendelen en samenwerking zijn diep verankerd in het hart van miljoenen mensen, vooral bij de jeugd; bovenal bij de jeugd.
Het zijn de jongeren die de komende tijd zullen beërven. Zij zijn hiervoor in incarnatie gekomen… We incarneren in groepsverband, speciaal toegerust om met de omstandigheden om te gaan. Dat is wat er nu plaatsvindt. De jongeren zijn ervoor toegerust, mentaal en geestelijk, om de problemen aan te pakken die ons nu bestoken. (Benjamin Creme, De Wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid)

Elk tijdperk brengt die groepen van zielen in incarnatie van wie de energieën aansluiting kunnen vinden met de overheersende energieën van dat tijdperk. Op deze wijze zullen de vereiste vormen tot stand komen waardoor de specifieke bedoelingen van een tijdperk kunnen worden uitgedrukt. Zo is het thans, nu we op de drempel staan van het Waterman-tijdperk.
Steeds meer zal blijken dat tieners en jonge volwassenen buitengewoon goed zijn toegerust om te reageren op de inkomende energieën van Aquarius, die gericht zijn op synthese en samensmelting. Evenzo zullen ze in staat zijn de mogelijkheden te benutten die hun speciaal geboden worden, en zullen zij de structuren vinden en creëren waarop de beschaving van de komende tijd moet worden gebouwd.
Maitreya heeft, zoals we mogen verwachten, Zijn plannen goed voorbereid. Deze betreffen het opzetten van centra en instellingen voor het geven van de leringen, het opdoen van de ervaringen en het leren van de lessen die nodig zijn.
Op deze manier zullen groepen van jonge en mobiele pioniers de nieuwe manieren van leven en met elkaar omgaan in kaart brengen, en er voortdurend naar streven hun leven te bezielen met de liefhebbende, samenvoegende energieën van Aquarius. Wijs experiment zal hen stap voor stap leiden tot de schepping van levensvatbare en betrouwbare structuren die geleidelijk door allen zullen worden overgenomen.
Zo zal het nieuwe tijdperk ontstaan uit de chaos van het oude. Zo zullen de beperkingen van het heden plaatsmaken voor een volkomen nieuwe vrijheid die, uiteindelijk, in harmonie zal zijn met de levengevende wateren van Aquarius. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘De wateren van Aquarius’)

De nieuwe beschaving, gebaseerd op juiste verhoudingen op elk niveau — politiek, internationaal, sociaal, wetenschappelijk, cultureel, in het onderwijs enz. — is de volgende stap in de voorbestemde, geplande vooruitgang van de mensheid. Te zijner tijd zal de opvoeding van jonge mensen zeer systematisch plaatsvinden… We bouwen een cultuur door het werk van de discipelen en ingewijden in de wereld: op basis van hun ideeën en de daaruit voortkomende idealen wordt de beschaving gebouwd. De ‘mensen met ideeën’ zijn de ingewijden en discipelen van het Koninkrijk Gods, de Hiërarchie. Zij zetten de eerste stappen door de ideeën en idealen naar voren te brengen die geleidelijk neergetransformeerd worden totdat ze het niveau bereiken van de onderwijsinstellingen en dergelijke, en een compleet nieuwe beschaving wordt gecreëerd. En dit kan in relatief korte tijd gebeuren. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III)

Vanuit Zijn centrum verheft en schraagt Maitreya de wereld. Zijn energieën, met volmaakte deskundigheid gericht, helen de scheuringen, vernietigen de oeroude dogma’s en zuiveren de toestand van de mens. Degenen die trachten hun zelfzuchtige wil op te leggen en vasthouden aan de vormen van het verleden, zullen spoedig hun macht verliezen. Verstoken van steun, zullen zij opgaan in de duisternis van gisteren. In hun plaats zal een nieuwe generatie leiders opstaan, mannen en vrouwen van goede wil, vervuld van de drang om de mensheid te dienen. Hun zullen de teugels van macht in handen worden gegeven. Hun altruïsme en wijsheid zullen hen, onder algemeen goedvinden, toerusten voor het werk van wederopbouw dat in het verschiet ligt. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘Het uur nadert’)

Mijn plan komt tot vervulling. Mijn Liefde doet een nieuw facet in de mens opgloeien, en het nieuwe Licht daagt. Dit is Mijn belofte: spoedig zullen jullie zelf een veranderende wereld zien, een wereld die zich wijzigt voor jullie ogen. Het oude maakt plaats voor het nieuwe, en de mens staat op de drempel der Waarheid. (Maitreya, uit Boodschap nr.117)

door Gerard Aartsen
(ingekort)

“Alleen al hun vriendschappelijke verschijning aan de hemel draagt de kosmische boodschap van broederschap in zich.” — George Adamski

Rond dezelfde tijd dat George Adamski op advies van zijn contactpersonen uit de ruimte bezig was het internationale “Kennismakingsprogramma” (Get Acquainted Program; GAP) op te zetten om groter begrip en vriendschap te kweken tussen mensen over de hele wereld die geïnteresseerd waren in het ufo-verschijnsel, waren de Ruimtebroeders, hoewel minder openlijk, zelf ook bezig met soortgelijke pogingen in vele landen rond de wereld.

Een uitgebreid en inspirerend voorbeeld hiervan is onlangs aan het licht gekomen in Italië, waar een aanzienlijk aantal Ruimtemensen, die in ondergrondse bases woonden en werkten, geregeld contact hadden met tientallen zo niet honderden Italianen. Volgens de recente documentaire Il Caso Amicizia (“De Vriendschap-groep”) waren gelijksoortige projecten gelijktijdig aan de gang in andere Europese landen en in Siberië, Zuid-Amerika en Australië.

Kort voor zijn dood besloot de prominente Italiaanse psycholoog en theoloog Bruno Sammaciccia zijn ervaringen met een groep Ruimtemensen, die begonnen in 1956 en doorgingen tot eind jaren ’70, bekend te maken. Hoewel deze zaak, en in het bijzonder de informatie afkomstig van de Ruimtebroeders, vele opvallende gelijkenissen vertoont met de informatie afkomstig van andere mensen met wie contact gemaakt werd, is het verschil dat de betrokkenen niet aan boord van een ruimteschip meegenomen werden, maar toegang werd verleend tot ondergrondse en onderwaterbases.

Professor Sammaciccia, die vier universitaire titels bezat en in 1982 door UNESCO werd voorgedragen als ‘Man van het Jaar’, had eerder “uitgebreide ervaringen met paranormale verschijnselen” en “had vele Meesters uit het Oosten ontmoet”. In april 1956 hadden Sammaciccia, die in Pescara (Abruzzo, Italië) woonde en twee van zijn vrienden, Giancarlo, accountant, en Giulio, ingenieur, een vreemde ervaring. Zij zaten een kaart van Ascoli Piceno, ten noordwesten van Pescara, te bestuderen in verband met een schat die daar mogelijk in het kasteel verborgen was, toen een pen uit zijn houder vloog en op de kaart belandde. Toen zij een stuk papier pakten, schreef de pen: “Nu ga ik jullie uitleggen wie ik ben, waar ik vandaan kom en wat ik jullie wil vragen; ik ben hier om jullie van onze goedheid en kennis te geven.” Terwijl dit gebeurde ervoeren zij een “weldadig gevoel”.

“Zijn jullie er klaar voor?”

Een paar dagen later keerden zij terug naar het kasteel in Ascoli Piceno, waar zij een stem hoorden zeggen: “Nu mijn vrienden, blijf kalm, want ik zal een van ons laten verschijnen. Zijn jullie er klaar voor?” Toen zij hun ruimtevrienden voor het eerst ontmoetten, voelden zij een intense emotie toen eerst één en daarna een tweede persoon van achter een muur verscheen. Een van de twee mannen, die beide Italiaans spraken, was meer dan 2,5 meter lang, terwijl de andere niet meer dan één meter lang was.

Bruno Sammaciccia’s fascinerende verslag van wat een langdurig, grootschalig contact met de Ruimtemensen werd, is recentelijk beschreven door de auteur Stefano Breccia, die het opnam in zijn boek Mass Contacts (“Grootschalige contacten”), dat in 2006 voor het eerst in het Italiaans werd gepubliceerd. Sammaciccia’s verhaal geeft veel bijzonderheden en geeft niet alleen een schitterende beschrijving van de verschillende karakters van sommige betrokkenen…

Tijdens hun eerste ontmoeting werd de vrienden verteld: “Dit is een kritieke tijd in de menselijke geschiedenis. Wij zijn hier niet om te veroveren, want er valt niets te veroveren. Wij zijn al eeuwenlang op Aarde aanwezig en verblijven in geheime bases overal op de planeet.” En in antwoord op de bezorgdheid ten aanzien van hun bijzonder hoog ontwikkelde ethiek ten opzichte van de mensen, zeiden ze: “Onze goedheid en waarheid zullen het winnen van de twijfel van mensen.”

Vriendschap kweken

Terwijl professor Breccia ingenieur was en toegeeft dat hij meer geïnteresseerd is in de technologie van de Ruimtemensen, ging Sammaciccia’s belangstelling vooral uit naar hun filosofie en ethiek. De Ruimtebroeders die met hem en zijn vrienden contact legden, werkten actief aan het kweken van vriendschap en gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid, onder andere door de groep te vragen om voedsel, fruit en zelfs materialen te leveren, terwijl zij die vast en zeker op minder omslachtige en minder conventionele manieren zelf hadden kunnen verkrijgen, als zij ze al nodig hadden. Soms werden de vrienden vergoed voor de onkosten van de goederen, maar het werd ook geregeld aan hen overgelaten om de nodige middelen onder elkaar in te zamelen.

De Ruimtebroeders leerden de groep: “Liefde, evenals ethiek, respect en altruïsme, in hun onzelfzuchtigste betekenis, moet elke gedachte en elke daad leiden. Deze waarden zijn essentieel om een veilig en gezond evolutieproces te verzekeren. Dit is een les die de mensheid in praktijk moet brengen, wil zij het risico van afschuwelijke zelfvernietiging voorkomen.” Volgens de bezoekers uit de ruimte was hun voornaamste taak ervoor te zorgen dat de mensheid haar kernarsenaal niet zou gebruiken en om ons evolutieproces te ondersteunen door te proberen ons naar een hoger niveau van begrip te stuwen, waarbij zij soms zelfs deelden in ons lijden.

Auteur Stefano Breccia, die zelf ook enkele Ruimtemensen heeft ontmoet, bevestigt in de op Sammaciccia’s relaas gebaseerde documentaire wat Benjamin Creme steevast benadrukt, dat de Ruimtebezoekers volkomen onschadelijk zijn: “Zij zeiden dat zij niet in staat zijn iemand letsel toe te brengen. Zelfs hun apparaten [die geïmpregneerd waren met bewustzijn van ethiek en zedelijke beginselen] zouden weigeren iemand letsel te berokkenen. Sterker nog, zij zeiden dat, als ze niet kunnen voorkomen dat iemand gekrenkt werd, zij in dat geval zichzelf zouden vernietigen.”

Door de jaren heen groeide het aantal mensen dat ervaringen met de Ruimtebroeders had en zij vertegenwoordigden alle rangen en standen van de samenleving: sommige tamelijk bekend in de Italiaanse samenleving, zoals professoren aan universiteiten, een televisiejournalist, een bekend schilder en ook de Italiaanse consul Alberto Perego, die in december 1953 voor het eerst een ufo zag boven de basiliek van de Sint Pieter in Rome…

Wereldwijd project

Naast de vele bijzonderheden over de geavanceerde technologie, kennis en beheersing van de natuurwetten van de Ruimtemensen die doen denken aan de vermogens van grote avatars (Sai Baba) en vergevorderde discipelen (Madame Blavatsky), is een opvallend aspect van deze zaak de overeenkomst met George Adamski’s “Kennismakingsprogramma” (GAP). Terwijl een grondige blik op Adamski’s missie laat zien dat de komst van de ufo’s geen op zichzelf staande gebeurtenis is, maar plaatsvindt om het ontwaken van de mensheid tot de spirituele werkelijkheid van het leven en de terugkeer in de alledaagse wereld van onze Oudere Broeders van de Spirituele Hiërarchie te ondersteunen, verschaft het ‘Vriendschap’-project uitgebreid bewijs dat Adamski’s GAP geen op zichzelf staande inspanning was, maar onderdeel van een wereldwijd project van de Ruimtebroeders…

Ter introductie van het GAP bij zijn aanhangers over de hele wereld schreef Adamski in 1957: “Het idee is dat door deze inspanningen de burgers van elk land meer naar elkaar toe zullen groeien, zonder enige vorm van discriminatie of verdeeldheid. Te zijner tijd, zo wordt gehoopt, zullen deze landelijke inspanningen overvloeien in wereldwijd begrip en vriendschap.”

Geraadpleegde bronnen:

Gerard Aartsen, George Adamski — Gezant van de Ruimtebroeders (BGA Publications/Boekenbent, 2011)
Stefano Breccia, Mass Contacts (AuthorHouse, 2009)
Benjamin Creme, De Bundeling van de Krachten van Licht — De geestelijke missie van de UFO’s (Share Nederland, 2010)
Paola Harris, ‘Italy’s disclosure of human looking aliens!’ (www.paolaharris.com, 2009)
Luca Trovellesi Cesana (regie), Il Caso Amicizia (Studio3TV, 2010)

[box] In zijn relaas vertelt Bruno Sammaciccia hoe de Ruimtebroeders elke willekeurige transistorradio konden gebruiken om hun berichten over te brengen. Vele daarvan werden opgenomen en een van de berichten van de Broeder die Sigir werd genoemd, wordt in de videodocumentaire over de Amicizia-zaak afgespeeld:

“Dierbare vrienden, dierbare zonen. Twijfel niet aan ons, want niemand van ons zal wijken. Blijf saamhorig. Saamhorig. Saamhorig. Verdraag jullie onderlinge zwakheden in jullie worsteling om je menselijkheid en je vriendschap jegens ons te vergroten.

Onze wereld is moeilijk voor jullie te bevatten, dierbare vrienden. Dat is begrijpelijk. Maar met genegenheid en vertrouwen kunnen jullie dichtbij ons hart zijn, dat altijd voor jullie open staat, en ons beter begrijpen. Wij omhelzen juliie met ware genegenheid en oprechte vriendschap. Sigir.” [/box]

Duitse protesten:“Kernenergie? Nee, bedankt”

Het nucleaire ongeluk in Japan heeft de discussie rond kernenergie in Duitsland opnieuw doen oplaaien. Daar was reeds een massale anti-kernenergiebetoging gepland voor zaterdag 12 maart. Het kernenergiebeleid is dit jaar een belangrijke kwestie in de regionale verkiezingen.

Tienduizenden mensen protesteerden in Duitsland tegen de plannen van de regering om de kerncentrales langer in berijf te houden. De demonstranten vormden een menselijke keten van 45 kilometer lang tussen Stuttgart en de kerncentrale bij Neckarwestheim, waarbij de gele vlaggen met de slogan “Kernenergie? Nee, bedankt” overal te zien waren.

De organisatoren schatten dat ongeveer 60.000 mensen voor het protest kwamen opdagen. De activisten spraken zich krachtig uit tegen het besluit van de Duitse regering uit 2010 om 17 kerncentrales gemiddeld 12 jaar langer in bedrijf te houden, door te verwijzen naar de gebeurtenissen in Japan, die laten zien dat kernenergie een niet te beheersen en riskante technologie is.

Een vooraanstaande politicus van de Groenen zei dat sommige Duitse reactors kwetsbaar zijn voor dezelfde storing die bij reactor 1 in Fukushima plaatsvond. Het ziet ernaar uit dat het Japanse nucleaire ongeluk van 12 maart het aanhoudende debat over de veiligheid van kernenergie in Duitsland nieuwe stuwkracht verleent.

De mede-fractievoorzitter van de Groene Partij Jürgen Trittin zei dat, ofschoon dit “geen tijd voor eigendunk is”, het wel een feit is dat er kerncentrales in Duitsland zijn die kwetsbaar zijn voor hetzelfde soort ongeluk als onlangs in Japan gezien is. “En de regering heeft de levensduur van precies die centrales verlengd,” zei hij. Hij wees erop dat de centrale bij Neckarwestheim “niet voldoende was beschermd” tegen een meltdown en ook gevestigd was in een aardbevingszone.

Naar aanleiding van de drievoudige ramp in Japan van aardbeving en tsunami gevolgd door radioactieve vervuiling maakte kanselier Angela Merkel, twee dagen na de nucleaire noodtoestand die door Japans verwoestende aardbeving werd veroorzaakt, een drastische ommezwaai in het regeringsbeleid bekend, waarbij plannen om de verouderde Duitse kerncentrales langer in bedrijf te houden worden uitgesteld. (Bronnen: Der Spiegel, Duitsland; FrumForum.com; Voice of America, VS; The Guardian, VK)

door Dietrich Fischer*

Share International heeft de ongebruikelijke stap genomen een artikel op onze website te publiceren dat niet door een van onze eigen correspondenten is geschreven. De reden hiervoor is het bijzondere belang van het onderwerp — kernenergie — in deze droevige dagen.
Noot: Share International heeft speciale toestemming gekregen van Inter Press Service (IPS) om dit artikel hier te publiceren. Op dit artikel rust
copyright en het mag niet worden gereproduceerd.

BASEL, maart (IPS) – We kunnen allen slechts een diep gevoel van medeleven hebben voor de slachtoffers van de afschuwelijke ramp die Japan op 11 maart 2011 overkwam. Een van ’s werelds zwaarste aardbevingen ooit met een kracht van 9 op de schaal van Richter, een 10-meter hoge tsunami die veel kustgebieden heeft platgewalst, vrieskou voor de overlevenden die in de buitenlucht moeten overnachten, tekorten aan voedsel en water, en een reeks explosies en branden in de zes kerncentrales van Fukushima met het gevaar van een meltdown waarbij grote hoeveelheden radioactieve straling zouden vrijkomen.

Sommige voorstanders van kernenergie hebben lang beweerd dat een zwaar ongeluk ongeveer even waarschijnlijk is als getroffen worden door een meteoriet. In 1975 heeft de atoomindustrie professor Norman Rasmussen gevraagd een rapport uit te brengen dat het publiek zou geruststellen over de veiligheid van kernenergie. Het rapport kwam tot de conclusie dat de kans op een complete meltdown van de kern ongeveer 1 op 20.000 per reactor per jaar is.

De realiteit heeft aangetoond dat dit een grove onderschatting is. De drie bekendste ernstige ongelukken met kernenergie zijn die van Three Mile Island in 1979, Tsjernobyl 1986 en nu Fukushima. Maar er zijn veel meer ongevallen en gedeeltelijke meltdowns geweest waarbij radioactiviteit vrijkwam.

Een onderzoek in opdracht van Greenpeace concludeerde dat het ongeluk in Tsjernobyl alleen al in Wit Rusland, Rusland en Oekraïne mogelijk heeft geleid tot naar schatting 200.000 extra doden tussen 1990 en 2004. De kerncentrales in Fukushima bevatten ongeveer 30 keer zoveel radioactief materiaal als de reactor die in Tsjernobyl explodeerde en Japan is veel dichter bevolkt.

Zelfs als er geen ongelukken waren geweest, is er de afgelopen 50 jaar nog steeds geen oplossing gevonden voor het veilig opslaan van het radioactief afval afkomstig van kerncentrales. Een van de bijproducten, plutonium 239, heeft een halfwaardetijd van 24.100 jaar. Dat betekent dat na 24.100 jaar de stralingsintensiteit met slechts 50 procent is afgenomen. Het zal 241.000 jaar duren voordat de straling is afgenomen met een factor 1000, wat als een veilig niveau wordt beschouwd. Hoe kunnen we garanderen dat onze nakomelingen, 10.000 generaties lang, niet aan dat soort afval zullen worden blootgesteld?

Het “voorzorgsprincipe” vereist dat we de slechtst denkbare uitkomst van elk besluit vermijden. Dit houdt in dat we al onze kerncentrales zouden moeten ontmantelen.

Zijn er ook alternatieven voor kernenergie? Er zijn inderdaad veilige manieren om duurzame energie op te wekken met wind, zonne-energie, getijden- en oceaanthermische energie, die niet aan het broeikaseffect bijdragen, zoals het verbruik van fossiele brandstoffen.

Het Desertec-project beoogt elektriciteit op te wekken in woestijnen door gebruik te maken van zonnecentrales en windparken en deze elektriciteit te transporteren naar verbruikscentra. De eerste regio voor toepassing van dit concept is in het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA) en Europa. Zonne-energiesystemen en windparken verspreid over 17.000 km2 (0,2 procent van de Sahara) zouden in een aanzienlijk deel van de elektriciteitsvraag van de MENA landen voorzien en in 15 procent van de behoefte van continentaal Europa.

Waarom hebben we kernenergie, ondanks alle gevaren ervan voor huidige en toekomstige generaties? Er is een simpele reden. Kerncentrales zijn zeer winstgevend voor enkelen, ten koste van andermans veiligheid. Elektriciteit van een kerncentrale kan worden afgesloten als mensen hun rekeningen niet betalen, maar energie van de zon opgevangen op daken kan niet worden afgesloten. Het maakt mensen onafhankelijk. De atoomlobby wil dat niet.

Democratie vereist dat beslissingen worden genomen door degenen die het betreffen en dat kiezers volledig en eerlijk worden geïnformeerd. De gemeenschap is voorgelogen over de veiligheid van kernenergie en is in de meeste gevallen niet toegelaten tot deelname aan de besluitvorming rond kernenergie. Dat moet veranderen.

Het is opmerkelijk dat alle verzekeringsmaatschappijen tot dusver weigeren kernongevallen te verzekeren, vanwege het argument dat ze hun geld niet willen riskeren op basis van de berekeningen van de een of andere professor die beweert dat het risico gering is. Wat als hij het mis heeft? Verzekeringsmaatschappijen volharden erin hun risicoberekeningen te baseren op de realiteit.

Omdat verzekeringsmaatschappijen dekking weigeren tegen de risico’s van nucleaire ongelukken, verplicht de Price/Anderson-wet van 1957 de federale regering van de Verenigde Staten borg te staan voor zulke risico’s. Andere landen hebben soortgelijke wetgeving. Dit staat voor een enorme subsidie van de belastingbetalers aan de atoomindustrie. Indien de kerncentrale-industrie bij wet gedwongen zou worden te betalen voor de verzekering tegen ongevallen en voor de veilige verwijdering van haar afval, dan zouden we geen kerncentrales hebben.

Het is waar dat zonne-energie momenteel duurder is dan elektriciteit van kerncentrales. Maar dat komt deels door de indirecte subsidie van kernenergie en het gebrek aan onderzoek naar alternatieve energiebronnen. Indien een fractie van de onderzoeksgelden die besteed worden aan kernenergie gewijd geweest zou zijn aan veilige bronnen als wind en zon, dan zouden we tegenwoordig zeer waarschijnlijk goedkope alternatieven hebben.

Als verzekeringsmaatschappijen, de experts in het inschatten van risico’s, niet bereid zijn hun geld te riskeren, waarom zouden mensen dan gedwongen moeten worden hun leven te wagen?

(Copyright © IPS)

Dietrich Fischer, is academisch directeur van de World Peace Academy en directeur van de TRANSCEND University Press, is auteur van Nonmilitary Aspects of Security en Preventing War in the Nuclear Age.

door de Meester —, via Benjamin Creme (13 februari 2011)

Gedurende achttien gedenkwaardige dagen richtte de aandacht van de wereld zich onlangs op één plein in een eeuwenoude stad. Bij duizenden en tienduizenden liepen de mensen in Caïro, jong en oud en zeer jong, moedig langs de tanks en waterkanonnen, en leerden snel de kunst van het ademhalen temidden van traangasexplosies. De mensen uit Caïro veroverden en bezetten hun Plein in vredige broederschap, waarmee ze de naam Tahrir toevoegden  aan de gloriedaden van Egypte’s luisterrijke verleden.

Achttien dagen lang trotseerden zij de politie en vertegenwoordigers van het oude, corrupte regime en riepen als met één vreedzame en zelfverzekerde stem om verandering, rechtvaardigheid en banen, om vrijheid en gerechtigheid. De moslims onder hen baden op de gebruikelijke tijden, terwijl anderen op wacht stonden en hen tegen aanvallen beschermden. Broederschap bloeide op en een buitengewone geestelijke kracht was voelbaar op het Plein en overal in de stad.
Waar kwam dit vandaan? Elke dag, achttien dagen lang, bracht Maitreya vele uren in Caïro door, voornamelijk op het Plein. In verschillende gedaanten werkte Hij onder de mensen, troostte de gewonden en de vele martelaren die hun leven gaven voor vrijheid en rechtvaardigheid. De Grote Heer bemoedigde, begeleidde en zegende hen voor hun hartstocht en zelfbeheersing, en een diep gevoel van liefde en eenheid vulde het hart en denken van alle aanwezigen. Buitenlandse journalisten stonden versteld over de vreugde die zo openlijk werd uitgedrukt door de burgers, jong en oud, rijk en arm, ziek en gezond. Badend in de energieën en liefde van Maitreya werden ze herboren.

Despoten

Naburige despoten en ‘sterke mannen’ zagen deze taferelen dagelijks op televisie met ontzetting en ongeloof aan en verwachtten een besliste en harde reactie van het oude regime om een eind te maken aan deze waanzin. Die waanzin was de stem van de nieuwe tijd, de tijd van rechtvaardigheid en samendelen, vrijheid en liefde.
Het is de stem van het volk, en het volk is ontwaakt tot zijn eenheid en macht. Voor de oude despoten is dit het teken aan de wand.

V. Hoeveel interviews heeft Maitreya tot nu toe gegeven?
A. 34 (per 1 maart 2011).

V. Vinden alle interviews nog steeds plaats in de VS?
A. Nee. De laatste twee werden in Mexico gegeven. (Per 12 februari 2011)

V. Is Maitreya al in Japan geïnterviewd?
A. Nee.

V. Hoeveel miljoenen mensen (gemiddeld per keer) kijken naar de uitzending van Maitreya’s interviews op televisie?
A. Circa vier miljoen.

V. Hebben de andere grote Amerikaanse tv-netwerken of de kabelnieuwszenders al belangstelling getoond voor een interview met Maitreya?
A. Niet in de VS, maar wel in Latijns-Amerika waar Maitreya bijvoorbeeld in Mexico-Stad twee interviews gegeven heeft.

V. Zijn er berichten of discussies over of andere reacties op de tv-interviews in andere media, zoals kranten, blogs of andere nieuws-websites?Zo niet, waarom is er zelfs na 28 interviews nog zo weinig respons?
A. Niet dat ik weet. Vergeet niet dat Maitreya ‘incognito’ optreedt en niet aangekondigd wordt als de Wereldleraar. Daarnaast is Zijn aanpak in dit stadium met opzet sober, om de mensen die Hij juist wil helpen niet af te schrikken.

V. Het zou goed zijn voor iedereen, waar ook ter wereld, die zich bezighoudt met de verspreiding van de ideeën die Maitreya tijdens Zijn interviews op de Amerikaanse televisie uitspreekt, om een korte samenvatting te hebben van wat er gezegd is. Bijvoorbeeld een inspirerend onderwerp dat zij in hun eigen werk kunnen gebruiken.
A. Vergeet niet dat Maitreya ‘incognito’ is. Wij moeten niet actief de aandacht op Hem, persoonlijk, vestigen. Ook heb ik al een redelijk beeld gegeven van wat Hij belangrijk vindt: samendelen, rechtvaardigheid, vrede, verdraagzaamheid, goede wil, enzovoort.

V. Kunt u iets meer vertellen over wat Maitreya zegt over toekomstige behoeften ten aanzien van het soort werk dat nodig zal zijn voor het aanhoudende welzijn van de mensheid? Ik weet dat hij spreekt over de noodzaak van het verdelen van voedsel en zaken met betrekking tot de planeet. Maar heeft hij suggesties gegeven voor een carrière in dit opzicht? Ik wil het woord carrière eigenlijk helemaal niet gebruiken, maar ik doe het toch, zodat u een beter idee hebt van wat ik zoek.
A. De wereld schreeuwt om hulp in allerlei vormen. De ontwikkelingslanden bieden talloze manieren om te voorzien in de noden van de mensen. Velen sterven van honger, iedereen is arm, behoeftig, en leeft van een dollar (of minder) per dag. De mogelijkheden om te helpen zijn eindeloos.

V. Op 28 januari 2011 werd om 1 uur ’s morgens door verschillende ooggetuigen en uit verschillende hoeken een stralende ufo gefilmd boven de Rotskoepel op de Tempelberg in Jeruzalem (Israël). 1) Was dit een manifestatie van Maitreya’s ‘ster’? 2) Hield deze manifestatie op een of andere manier verband met het vertoon van de macht van het volk die de Arabische landen momenteel overspoelt?
A. 1) Ja. 2) Ja.

V. Op de website van Share International las ik dat de “Witte Ruiter” die op een video over de demonstraties in Egypte te zien is, de Kalki-avatar is. U heeft gezegd dat Maitreya de Kalki-avatar is, maar op een website over Sai Baba staat dat Hij ook de Kalki-avatar is. Daar het de taak van de Kalki-avatar is om dharma (rechtschapenheid) op Aarde te herstellen, lijkt het mij heel logisch dat Sai Baba het is, want als Rama bracht Hij al waarheid en gerechtigheid. Aan de andere kant denk ik dat het Maitreya was Die het Egyptische volk steunde met Zijn aanwezigheid in Egypte. Kunt u zeggen wie van Hen de Kalki-avatar is.
A. Zij zijn beide de Kalki-avatar. Sommigen vinden dit misschien moeilijk te begrijpen of te accepteren, maar zo ligt het. We hebben een dubbele manifestatie van de Kalki-avatar.

V. Een jaar geleden trad Maitreya naar voren en begon Zijn missie. Sindsdien is Hij 28 keer op tv verschenen in Amerika. De VS staan er nu slechter voor dan een jaar geleden, net als de rest van de wereld. Faalt Maitreya’s missie? Waarom wordt de situatie niet beter? Waarom is er geen merkbaar ontwaken van de massa’s voor Zijn aanwezigheid en boodschap? Dank voor uw antwoord en voor uw goede werk.
A. Het is juist dat de situatie economisch slechter is of wordt. Dat is het onvermijdelijke gevolg van de pogingen om op de oude manier door te gaan die niet langer werkt. Maitreya komt niet om de oude werkwijzen draaglijker te maken, maar om ons de weg (de enige weg) naar de toekomst te tonen. De mensheid heeft de middelen voor haar voortbestaan al in handen: Samendelen, Rechtvaardigheid en Vrijheid voor allen zijn het enige antwoord op onze problemen. Wat betreft de reactie op Zijn denkbeelden, zie wat er in Egypte is gebeurd.

Gekleed om indruk te maken
Ik heb me een tijdje uitermate uitgeput en depressief gevoeld; het was moeilijk om ’s morgens uit mijn bed te komen, ik gebruikte Maitreya’s ‘hand’ en luisterde naar de Boodschappen, maar niets hief de zwaarte op.
Op 3 februari 2011 scheen de zon prachtig en voelde ik me wat beter, zodat ik de mensen in de buurt begroette. Terwijl ik door Finchley Road [Londen] liep kwam een stel me tegemoet dat zo kleurrijk gekleed was, dat ik niet anders kon dan uitroepen: “Wat ziet u er mooi uit!” De man droeg een rose overhemd, een geelbruin jack en een zwierige slappe vilthoed met een bladpatroon. De vrouw was gekleed in lagen diep turkoois, blauw en paars met een open hals; een heel ongewone aanblik in het hartje van de winter.
De man duwde een wagentje met een slapende baby erin; het wagentje was laag bij de grond en naar voren gericht. Doelend op de baby zei ik: “Gefeliciteerd, geen wonder dat jullie feestvieren en jullie feestkleding dragen.” Terwijl ze me passeerden, raakte de vrouw mijn arm aan en zei lachend: “En jij gaat door met feest vieren!” Ik bedacht me wat voor welkom gebaar dat was en op zo’n goed moment. Ik draaide me om, om te zien waar ze heen gingen, maar ze waren verdwenen!
Wie waren zij?
C.C., Londen (VK).
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de man Maitreya was, de ‘vrouw’ de Meester Jezus en de ‘baby’ een discipel van de Meester Jezus.

Wijze woorden
Ik had een inspannende dag op mijn werk met verschillende problemen en tegenvallers. Het was 3 uur ’s middags en ik had nog geen middagpauze genomen, dus ging ik naar een café waar ik wat soep nam en naar boven liep om aan een tafeltje te gaan zitten.
Ik zat alleen en een man vroeg of hij in de stoel tegenover mij kon zitten, wat niet ongewoon is wanneer de ruimte volloopt. Hij dronk een grote paarskleurige vruchtensmoothie en zei dat het lekker was. Hij had een heel blije, vriendelijke, ontspannen manier van doen. Hij vroeg hoe het met me ging. Ik antwoordde en vroeg hoe het met hem ging. Hij zei: “In één woord: prima!” Het viel me op hoe vreugdevol hij leek toen hij dat zei. Hij keek me aan en lachte. Ik wilde een gesprek met hem beginnen, maar kon helemaal niets bedenken om te zeggen.
Uiteindelijk, na een heel lange pauze, vroeg hij of er iets was wat ik hem wilde vertellen. De vraag verwarde me nogal. Het eerste waar ik aan kon denken was dat de Christus in de wereld is, maar toen kreeg ik onmiddellijk het gevoel dat de persoon die tegenover me zat geen gewone man was, maar dat hij misschien wel de Christus Zelf was. Als dat het geval was, moest ik hem dat dan vertellen? Ik probeerde mijn gedachten op een rijtje te zetten. Uiteindelijk zei ik: “Dat heeft nog nooit iemand aan mij gevraagd.” Hij zei: “Misschien zouden mensen dat vaker moeten vragen.” Ik vroeg hoe hij heette en hij vertelde dat zijn naam Lucas was. We schudden elkaar de hand. Hierna kwam een interessant en soms ongemakkelijk gesprek op gang. Ik zeg ongemakkelijk, omdat ik me ervan bewust was met wie ik praatte, of dacht te praten, en daardoor werd ik verlegen en vergat wat ik wilde zeggen. Soms was het moeilijk om mijn gedachten af te maken. Het gesprek was interessant, omdat wat hij zei interessant was en de lijn volgde van wat Maitreya zou zeggen. Ook was zijn manier van doen heel ongewoon. Hij was vriendelijk, plezierig en geduldig terwijl ik mijn best deed om mijn gedachten te verwoorden. Hij keek me de hele tijd recht aan, verbrak nooit het oogcontact en ook de manier waarop hij me aankeek veranderde niet. Het was een heel directe, liefdevolle en ‘blij dat ik bij je ben’-soort blik die nooit opdringerig werd.
Hij was lang en tenger, zag eruit alsof hij van Italiaanse afkomst was, had bruin haar met een scheiding in het midden en een onregelmatige stoppelbaard. Hij droeg een lichtgele trui met een heel grote ruit, een spijkerbroek en bruine schoenen. Hij zag er uit als achter in de 30. Zijn ogen vielen het meest op; bruin maar met goud rondom de pupil – als de corona bij een zonsverduistering.
Tijdens een deel van het gesprek had ik het over mijn kunst. Hij stelde vragen over wat ik vertelde: misleidend eenvoudige vragen die eigenlijk heel uitdagend waren. Na een korte stilte vroeg ik hem of er iets was wat hij me wilde vertellen. Na even nadenken zei hij: “Alleen maar dat louter het nu telt. Dat is alles wat er ooit is. En dat je niet de lucht moet inademen, maar de lucht jou moet laten ademen.” Ik vroeg of hij wilde uitleggen wat hij bedoelde, omdat ik het laatste niet begreep. Hij zei: “Probeer niet het leven te sturen, maar laat het jou sturen,” of iets in die geest.
Lange tijd keken we elkaar gewoon aan en lachten. Hij deed me denken aan de manier waarop een ouder liefdevol naar zijn jonge kind kijkt. Zo voelde het.
Toen ik hem vertelde dat ik weer aan het werk moest, zei hij, “Oké” en bleef naar me zitten kijken. Hij bewoog niet, maar keek toe terwijl ik mijn hoed opzette en mijn jas aantrok. Toen ik aanstalten maakte om weg te gaan, zei hij: “O ja, nog één ding. Er wordt altijd onvoorwaardelijk van je gehouden.” Of iets soortgelijks. Ik bedankte hem oprecht en ging weg. Toen ik terugkwam op mijn werk waren de problemen en de tegenvallers opgelost.
Wie was de man die bij me zat en met me praatte?
C.L., New York (VS).
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de man Maitreya was.

Heer van de dans
Op zaterdag 5 februari 2011 om ongeveer half vijf ’s middags reisden mijn vrouw en ik van het centrum van Londen met de bus terug naar huis. De bus rijdt door Oxford Street, vol winkels en jachtig winkelend publiek. Temidden van deze maalstroom van consumentisme zagen we vanuit het raam van de bus dezelfde figuur (van wie in Share International jan./feb. 2009 bevestigd werd dat het Maitreya was) die verscheen tijdens een van de grote demonstraties in Londen tegen de oorlog in Irak. Deze keer zagen we hem een grote poster op een standaard zetten en zich gereedmaken om zijn ‘dans’ uit te voeren. Op de poster stond: “Christus zal spoedig vanuit Jeruzalem de wereld regeren gedurende 1000 jaren, aldus de Bijbel.” Hij had de poster onderaan ondertekend met “De Dansende Priester”. Hij was precies hetzelfde gekleed als bij de vorige keren en omdat hij een kleine man was, leek hij op een Ierse kabouter. (Niet dat ik ze regelmatig zie, hoor.) Zijn kledij was ongewoon – lichtbruine en lichtgroene tinten, met een korte kilt en een vrolijke groene ‘Robin Hood’-hoed. Hij had beslist iets ‘bosachtigs’, dat in schril contrast stond met het oerwoud van beton overal om ons heen. In de vorige verschijningen verwezen zijn posters naar een 24-uurs dansmarathon, dus het verband met dans was er deze keer ook weer. Het was een buitengewoon tafereel, dat rechtstreeks door onze enigszins negatieve stemming heen brak – het stadsleven is niet altijd gemakkelijk.
Was hij Maitreya die weer in die komische vermomming verscheen?
D.G., Londen (VK).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man Maitreya was.

Maitreya’s ‘ster’ in Finland
Ik wil u graag wat vragen over een ster die mijn man en ik [in Vantaa, Finland] hebben gezien. Mijn man zag hem voor het eerst op 18 oktober 2010 en die zelfde week en de week daarop hebben we hem samen een aantal keren gezien. We zagen de ster ’s morgens aan de zuidelijke hemel. Hij was stralend, fonkelde en knipperde in verschillende kleuren, vooral groen en rood. De ster bewoog van tijd tot tijd en maakte een cirkel.
Was dit Maitreya’s ‘ster’ of is het slechts een wensdroom?
S.H., Vantaa (Finland).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat wat u gezien hebt inderdaad de ‘ster’ van Maitreya is, de voorbode van Zijn verschijning in ons dagelijks leven.

Welkom!
In juni 1994 moest ik van San Francisco naar de kust van Oregon (VS) verhuizen om voor mijn ouders te zorgen die mij nodig hadden. Dit betekende dat ik mijn leven daar moest achterlaten, met het netwerk van vele jaren Wederverschijningswerk, mijn baan, mijn filmopleiding, dans en kunst, evenals alle mensen die ik liefheb. Ik voelde me alleen, verlaten en alsof ik in ballingschap ging, ook al wist ik wat er gedaan moest worden en waarom.
In de eerste weken na mijn aankomst moest ik eerst een dagelijkse routine oppakken en, vanwege de financiën, een deeltijdbaan zoeken, zolang dat nog kon. Ik ging naar de wijk langs de kust, om bij verschillende hotels, restaurants en bars te solliciteren. Mijn auto stond met vele andere bij een huizenblok geparkeerd. Toen ik terugkwam bij de auto zat er een exemplaar van het kwartaalblad de Wederverschijning onder mijn ruitenwisser. Ik was verbijsterd! Ik liep langs de andere auto’s om te zien of er daar ook een onder de ruitenwissers zat, maar dat was niet het geval. Ik keek rond en er was niemand, bovendien wist ik zeker dat er in deze buurt niemand actief betrokken was bij het wederverschijningswerk (wat ook zo bleek te zijn). Ik realiseerde me dat dit een boodschap voor me was: “Je bent niet alleen, dus ga aan de slag!”
V.S., Newport (Oregon, VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de Meester Jezus de Wederverschijning onder de ruitenwisser had gedaan.

Twee brieven van dezelfde persoon:

Maitreya’s ‘sterren’ in Polen
1) Op 30 september 2010 om 7.30 uur p.m. reed ik na Transmissie-meditatie terug naar huis. Toen ik bij Pobrezje kwam, zag ik een stralend wit licht op de weg. Het kwam van rechts, uit het veld naast de weg. Ik was bang dat er misschien een auto met maar één koplamp op me in zou rijden. Het licht volgde me aan mijn rechterkant, passeerde toen langs de voorkant van de auto en bleef zich voortbewegen op de weg voor me. Het maakte geen geluid, dus was ik in verwarring en ongerust, maar toen kwam de gedachte bij me op dat dit op de een of andere manier verband hield met de Meesters, en mijn angst verdween en ik voelde me gelukkig en rustig.
Wat was dit bewegende licht?
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het licht van Maitreya’s ‘ster’ kwam.

2) Op 27 oktober 2010 keken we na onze Transmissie-meditatie naar een ‘ster’. Hij was heel groot en goed zichtbaar aan de nachtelijke hemel. We praatten erover en keken omhoog naar de hemel toen een ander stralend wit licht, even groot en dezelfde vorm, naast de eerste ster verscheen, alleen bewoog deze zich. Hij kwam steeds dichter bij de ‘ster’ en toen hij precies boven de eerste ‘ster’ was gekomen, hield hij even stil. Ze waren volkomen gelijk in grootte en vorm. Toen zette de ‘ster’ boven de eerste ‘ster’ zich weer in beweging, werd steeds kleiner en verdween uiteindelijk. Waren dit ufo’s of Maitreya’s ‘sterren’?
I.K., Ptuj (Slovenië).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het alle twee Voorboden of ‘sterren’ van Maitreya waren.